| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XVIII/154/11 Rady Miejskiej w Ozorkowie

z dnia 19 grudnia 2011r.

w sprawie zmiany budżetu miasta Ozorkowa na rok 2011

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 106, poz. 675, Nr 40, poz. 230, z 2011 r. Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 21, poz. 113, Nr 217, poz. 1281) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 216 ust. 2, art. 217, art. 235 ust. 1 i ust. 3, art. 236 ust. 1, ust. 3 i ust. 4, art. 237, art. 239 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240, z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578, Nr 257, poz. 1726, z 2011 r. Nr 201, poz. 1183) Rada Miejska w Ozorkowie uchwala, co następuje:

§ 1. Zmniejsza się budżet po stronie dochodów o kwotę 324.000,00 zł z tytułu dochodów majątkowych.

§ 2. Zwiększa się przychody o kwotę 324.000,00 zł z tytułu wolnych środków.

§ 3. Deficyt budżetu po dokonanych zmianach wynosi 1.882.820,07 zł i sfinansowany zostanie przychodami pochodzącymi z wolnych środków.

§ 4. Dokonuje się następujących zmian w budżecie miasta Ozorkowa:

1) po stronie dochodów zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały;

2) po stronie przychodów zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Ozorkowa.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Ozorkowie


mgr Roman Kłopocki


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XVIII/154/11
Rady Miejskiej w Ozorkowie
z dnia 19 grudnia 2011 r.

Zmiany budżetu po stronie dochodów na rok 2011 (w zł)

Dział

Rozdz.

§

Treść

Kwota zmniejsze-nia

1

2

3

4

5

Zadania własne

Dochody majątkowe; dochody ze sprzedaży majątku

700

Gospodarka mieszkaniowa

324 000,00

70005

Gospodarka gruntami i nieruchomościami

324 000,00

0770

Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości

324 000,00

Ogółem:

324 000,00


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XVIII/154/11
Rady Miejskiej w Ozorkowie
z dnia 19 grudnia 2011 r.

Zmiany budżetu po stronie przychodów na rok 2011 (w zł)

Paragraf

Treść

Kwota zwiększenia

1

2

3

950

Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy

324 000,00

Razem:

324 000,00

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

HAYS Poland

Doradztwo personalne

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »