| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XVIII/155/11 Rady Miejskiej w Ozorkowie

z dnia 19 grudnia 2011r.

w sprawie zmiany budżetu miasta Ozorkowa na rok 2011

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 106, poz. 675, Nr 40, poz. 230, z 2011 r. Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 21, poz. 113, Nr 217, poz. 1281) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 216 ust. 2, art. 217, art. 235 ust. 1 i ust. 3, art. 236 ust. 1, ust. 3 i ust. 4, art. 237, art. 239 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240, z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578, Nr 257, poz. 1726, z 2011 r. Nr 201, poz. 1183) Rada Miejska w Ozorkowie uchwala, co następuje:

§ 1. Zwiększa się budżet po stronie dochodów "per saldo" o kwotę 49.000,00 zł.

§ 2. Zwiększa się budżet po stronie wydatków o kwotę 49.000,00 zł.

§ 3. Dokonuje się następujących zmian w budżecie miasta Ozorkowa:

1) po stronie dochodów zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały;

2) po stronie wydatków zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Ozorkowa.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Ozorkowie


mgr Roman Kłopocki


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XVIII/155/11
Rady Miejskiej w Ozorkowie
z dnia 19 grudnia 2011 r.

Zmiany budżetu po stronie dochodów na rok 2011 (w zł)

Dział

Rozdz.

§

Treść

Kwota zwiększe-nia

Kwota zmniejsze-nia

1

2

3

4

5

6

Zadania własne

Dochody bieżące

754

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

20000,00

75416

Straż gminna

20000,00

0570

Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności

20000,00

756

Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

88896,00

75615

Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych

40000,00

0910

Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat

20000,00

0500

Podatek od czynności cywilnoprawnych

20000,00

75618

Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw

48896,00

0490

Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw

48896,00

758

Różne rozliczenia

154896,00

75805

Część rekompensująca subwencji ogólnej dla gmin

154896,00

2920

Subwencje ogólne z budżetu państwa

154896,00

801

Oświata i wychowanie

3000,00

80104

Przedszkola

3000,00

0830

Wpływy z usług

3000,00

Ogółem:

157896,00

108896,00

"Per saldo"

49000,00


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XVIII/155/11
Rady Miejskiej w Ozorkowie
z dnia 19 grudnia 2011 r.

Zmiany budżetu po stronie wydatków na rok 2011 (w zł)

Dział

Rozdz.

Treść

Kwota zwiększenia

1

2

3

4

Zadania własne

600

Transport i łączność

46 000,00

60095

Pozostała działalność

46 000,00

Wydatki bieżące; jednostki budżetowe; zadania statutowe

46 000,00

801

Oświata i wychowanie

3 000,00

80104

Przedszkola

3 000,00

Wydatki bieżące; jednostki budżetowe; zadania statutowe

3 000,00

Razem:

49 000,00

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Samorządowy Serwis Prawny

Serwis Kancelarii Ślązak, Zapiór i Wspólnicy dla jednostek samorządu terytorialnego

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »