| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XVI/162/11 Rady Miasta Zgierza

z dnia 29 listopada 2011r.

w sprawie zmiany budżetu miasta Zgierza na rok 2011 w zakresie zadań własnych

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i art. 51 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 146, poz. 1055, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675, z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 217, poz. 1281) oraz art. 212 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578, Nr 257, poz. 1726, z 2011 r. Nr 201, poz. 1183) Rada Miasta Zgierza

uchwala, co następuje:

§ 1. Zwiększa się dochody ogółem o 164.111,00 zł /w tym: dochody bieżące zadań własnych o 164.111,00 zł/, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały;

§ 2. Zwiększa się wydatki ogółem o 164.111,00 zł /w tym: wydatki majątkowe zadań własnych o 164.111,00 zł, w tym rezerwę celową na wydatki, których szczegółowy podział na pozycje klasyfikacji budżetowej nie może być dokonany w okresie opracowania budżetu jednostki samorządu terytorialnego - modernizacja dróg o 164.111,00 zł/, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały;

§ 3. Planowany deficyt budżetu w wysokości 3.082.534,07 zł zostanie pokryty przychodami z tytułu wprowadzenia wolnych środków za 2010 r.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Zgierza.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Przewodniczący Rady Miasta Zgierza


Jarosław Komorowski


Załącznik Nr 1
do uchwały Nr XVI/162/11
Rady Miasta Zgierza
z dnia 29 listopada 2011 r.

Dochody budżetu miasta Zgierza na 2011 rok

ZWIĘKSZA SIĘ:

/w złotych/

Dział rozdział paragraf

Nazwa

Plan na 2011 rok (4+6)

z tego:

dochody bieżące

w tym:

dochody majątko-we

w tym:

z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

dochody ze sprzedaży majątku

przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności

z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

środki zewnę-trzne pozyskane z innych źródeł

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Zadania własne

756

Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

164 111,00

164 111,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

75615

wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych , podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych

164 111,00

164 111,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0500

podatek od czynności cywilnoprawnych

164 111,00

164 111,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Razem zadania własne

164 111,00

164 111,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00


Załącznik Nr 2
do uchwały Nr XVI/162/11
Rady Miasta Zgierza
z dnia 29 listopada 2011 r.

Wydatki budżetu miasta Zgierza na 2011 rok

ZWIĘKSZA SIĘ:

/w złotych/

Dział Rozdział

Nazwa

Plan na 2011 r. (4+13)

z tego:

Wydatki bieżące (5+8+9+10+11+12)

z tego:

Wydatki majątkowe (14+16)

z tego:

Wydatki jednostek budżeto-wych(6+7)

z tego:

dotacje na zadania bieżące

świadczenia na rzecz osób fizycznych

wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3

wypłaty z tytułu poręczeń i gwa-rancji

obsługa długu

inwestycje i zakupy inwestycyjne

w tym:

zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego

wynagro- dzenia i składki od nich naliczane

wydatki związane z realiza-cją ich statutowych zadań

na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

Zadania własne

758

Różne rozliczenia

164 111,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

164 111,00

164 111,00

0,00

0,00

75818

rezerwy ogólne i celowe

164 111,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

164 111,00

164 111,00

0,00

0,00

Razem zadania własne

164 111,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

164 111,00

164 111,00

0,00

0,00

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Natalia Bogdan

Założycielka agencji pracy Jobhouse, ekspertka z zakresu HR i rynku pracy. W marcu 2017 roku otrzymała nagrodę publiczności w ogólnopolskim konkursie Bizneswoman Roku, organizowanym przez kobiecy portal Sukces Pisany Szminką.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »