| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XVI/156/11 Rady Miejskiej w Kamieńsku

z dnia 20 grudnia 2011r.

w sprawie zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących nadania statutów sołectwom Gminy Kamieńsk

Na podstawie art. 5a ust. 2 w związku z art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675, z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887) Rada Miejska w Kamieńsku uchwala, co następuje:

§ 1. Postanawia przeprowadzić konsultacje z mieszkańcami poszczególnych sołectw Gminy Kamieńsk w sprawie nadania statutów sołectwom na zasadach określonych w niniejszej uchwale.

§ 2. W konsultacjach mają prawo brać udział wszyscy stali, pełnoletni mieszkańcy poszczególnych sołectw Gminy Kamieńsk.

§ 3. Konsultacje dotyczące nadania statutów poszczególnym sołectwom Gminy Kamieńsk odbywają się poprzez:

1) wyłożenie projektów statutów do publicznego wglądu w okresie konsultacji w Urzędzie Miejskim w Kamieńsku, ul. Wieluńska 50, w pokoju nr 22,

2) wyłożenie projektów statutów w okresie konsultacji u sołtysów poszczególnych sołectw Gminy Kamieńsk,

3) zamieszczenie projektów statutów w okresie konsultacji w Biuletynie Informacji Publicznej na oficjalnej stronie internetowej Gminy Kamieńsk.

§ 4. 1. O terminie i miejscu wyłożenia projektów statutów w poszczególnych sołectwach Burmistrz Kamieńska zawiadamia mieszkańców obwieszczeniem, podanym do publicznej wiadomości poprzez rozplakatowanie na tablicach ogłoszeń w sołectwach Gminy Kamieńsk oraz zamieszczenie informacji w Biuletynie Informacji Publicznej na oficjalnej stronie internetowej Gminy Kamieńsk.

§ 5. Konsultacje polegać będą na pisemnym zgłaszaniu przez mieszkańców poszczególnych sołectw do Burmistrza Kamieńska uwag do projektów statutów w terminie 14 dni od dnia wyłożenia projektów statutów zgodnie z § 3.

§ 6. 1. W przypadku nowo powstałych sołectw konsultacje będą polegać na:

1) Zwołaniu zebrania wiejskiego w nowo powstałym sołectwie przez Burmistrza Kamieńska,

2) Przedstawieniu przez Burmistrza Kamieńska lub osobę upoważnioną projektu statutu sołectwa

3) Zgłaszaniu przez zebranych - uprawnionych mieszkańców sołectwa wniosków do projektu statutu.

4) Sporządzeniu protokołu z zebrania.

2. Ogłoszenie o zebraniu o jakim mowa w §6 ust.1 pkt.1 podaje się do publicznej wiadomości w danym sołectwie na 7 dni przed planowanym terminem zebrania.

3. Zebranie wiejskie może się odbyć jeżeli uczestniczy w nim co najmniej 1/5 uprawnionych mieszkańców sołectwa.

4. W przypadku braku wymaganego quorum zebranie może się odbyć w drugim terminie - w tym samym dniu po upływie 15 minut bez względu na liczbę obecnych na zebraniu

§ 7. Złożone uwagi do projektów statutów wraz z opinią Burmistrza zostaną przedłożone Radzie Miejskiej w Kamieńsku.

§ 8. Wyniki konsultacji społecznych nie są wiążące dla organów Gminy i mają charakter opiniodawczy.

§ 9. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Kamieńska.

§ 10. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.

Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej w Kamieńsku


Andrzej Pawelec

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Kancelaria Patentowa "LECH"

.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »