| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XIII/119/2011 Rady Miejskiej w Opocznie

z dnia 28 grudnia 2011r.

w sprawie ustalenia wysokości opłaty za pobyt i maksymalnej opłaty za wyżywienie dziecka w oddziale żłobkowym funkcjonującym w Przedszkolu Nr 6 z grupą żłobkową "Zielona Dolinka" w Opocznie

Na podstawie art. 18 ust. 2, pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj. Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591, z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004r.Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241, z 2010r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675, z 2011r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 217, poz. 1281), oraz art. 12 ust. 3, art. 58 ust.1 i art. 59 ust.2 ustawy z dnia 4 lutego 2011 roku o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz.U. z 2011r. Nr 45, poz. 235, Nr 131, poz. 764, Nr 171, poz. 1016) uchwala się co następuje:

§ 1. 1. Ustala się opłatę za każdą godzinę pobytu dziecka w oddziale żłobkowym funkcjonującym w Przedszkolu Nr 6 z grupą żłobkową "Zielona Dolinka" w Opocznie w wysokości 0,1% aktualnie obowiązującego minimalnego wynagrodzenia za pracę, ustalonego zgodnie z przepisami o minimalnym wynagrodzeniu za pracę.

2. Ustala się dodatkową opłatę za wydłużony wymiar opieki nad dzieckiem w oddziale żłobkowym powyżej 10 godzin w wysokości 0,2% minimalnego wynagrodzenia za pracę, ustalonego w ust. 1 za każdą rozpoczętą godzinę opieki.

3. Miesięczna wysokość opłaty za pobyt dziecka w oddziale żłobkowym ustalana jest jako iloczyn stawki godzinowej, dziennej liczby godzin pobytu dziecka w oddziale żłobkowym oraz liczby dni pobytu dziecka w oddziale żłobkowym.

4. Opłatę miesięczną za pobyt dziecka w oddziale żłobkowym zaokrągla się do pełnych złotych zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.

5. Zmiany w wysokości opłaty, wynikające ze zmian minimalnego wynagrodzenia za pracę Dyrektor Przedszkola Nr 6 z grupą żłobkową "Zielona Dolinka" w Opocznie wprowadza z początkiem nowego miesiąca kalendarzowego po miesiącu, w którym ogłoszono zmianę minimalnego wynagrodzenia za pracę.

§ 2. 1. Ustala się maksymalną wysokość dziennej opłaty za wyżywienie w wysokości 8 zł.

2. Obowiązującą wysokość dziennej stawki żywieniowej ustala Dyrektor Przedszkola Nr 6 z grupą żłobkową "Zielona Dolinka" w Opocznie.

§ 3. Opłatę, o której mowa w § 1 ust.1, obniża się o 50% za drugie i każde następne dziecko z danej rodziny uczęszczające do grupy żłobkowej na pisemny wniosek rodziców (prawnych opiekunów) skierowany do Dyrektora Przedszkola Nr 6 z grupą żłobkową "Zielona Dolinka" w Opocznie.

§ 4. Zakres świadczeń oraz zasady wnoszenia opłat, o których mowa w § 1 i 2, określi umowa cywilno-prawna zawarta pomiędzy Dyrektorem Przedszkola Nr 6 z grupą żłobkową a rodzicem (prawnym opiekunem) dziecka.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Opoczna.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Opocznie


Zdzisław Wojciechowski

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Dowson Holdings Limited

Optymalizacja podatkowa, konta i spółki zagraniczne

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »