| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Porozumienie nr 1/11 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego; Wójta Gminy Lubochnia

z dnia 30 września 2011r.

w sprawie powierzenia przez Gminę Miasto Tomaszów Mazowiecki Gminie Lubochnia wykonania zadania publicznego z zakresu oświaty

pomiędzy Gminą Lubochnia, w imieniu której działa:

Wójt Gminy Lubochnia - Pan Tadeusz Józwik

a Gminą Miasto Tomaszów Mazowiecki w imieniu, której działa:

Prezydent Miasta Tomaszowa Mazowieckiego - Pan Rafał Zagozdon

przy kontrasygnacie Skarbnika Miasta Tomaszowa Mazowieckiego - Pani Barbary Kościstej

Na podstawie art. 74 w związku z art. 7 ust.1 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; ze zm.) oraz art. 13 pkt 6 a ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (j.t. Dz. U. z 2010 r. Nr 17, poz. 95 ze zm.) oraz upoważnień wynikających z właściwych uchwał:

1) Uchwały Nr XXVIII/297/04 Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 27 października 2004 r. w sprawie upoważnienia Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego do zawarcia w imieniu Gminy Miasto Tomaszów Mazowiecki porozumień międzygminnych dotyczących realizacji zadań z zakresu oświaty, zmienionej Uchwałą Nr XXXIII/316/04 Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 29 grudnia 2004 r. i Uchwałą Nr XX/161/07 Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 19 grudnia 2007 r. i Uchwałą Nr VI/31/2011 Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 26 stycznia 2011r.,

2) Uchwały Nr XIII/68/11 z dnia 28 września 2011 r. Rady Gminy Lubochnia w sprawie upoważnienia Wójta Gminy Lubochnia do zawarcia w imieniu Gminy Lubochnia porozumień międzygminnych dotyczących realizacji zadań z zakresu oświaty,

strony zawierają porozumienie o następującej treści:

§ 1. 1. Realizując ustawowy obowiązek zadania oświatowego w zakresie zapewnienia dowozu uczniów do szkół, wynikający z art. 17 ust. 1, 2 i 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t.j. Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, ze zm.) Gmina Miasto Tomaszów Mazowiecki powierza w roku szkolnym 2011/2012 Gminie Lubochnia do realizacji zadanie związane z dowozem uczniów - mieszkańców Gminy Miasto Tomaszów Mazowiecki do Szkoły Podstawowej Nr 13 Pomnik Tysiąclecia Państwa Polskiego w Tomaszowie Mazowieckim.

2. Realizacja zadania dotyczy grupy 26 uczniów wg wykazu sporządzonego przez Szkołę Podstawową Nr 13 Pomnik Tysiąclecia Państwa Polskiego w Tomaszowie Maz.

§ 2. 1. Gmina Miasto Tomaszów Maz. zobowiązuje się do przekazywania dotacji celowej jako zwrotu kosztów ponoszonych przez Gminę Lubochnia w związku z realizacją zadania dowozu uczniów.

2. Koszty dowozu uczniów stanowić będą zmienną wartość za każdy miesiąc zależnie od ilości przejechanych w danym miesiącu kilometrów oraz kosztów zatrudnienia opiekuna uczniów dowożonych.

3. Koszty opiekuna płatne w okresie 10 miesięcy wyliczone są wraz z urlopem wypoczynkowym przysługującym opiekunowi.

4. Koszty dowozu mogą ulec zmianie wskutek zmiany ceny 1 kilometra oraz zmiany liczby przewożonych uczniów.

§ 3. Gmina Lubochnia zobowiązuje się, na wniosek Gminy Miasto Tomaszów Maz. udostępnić dokumentację potwierdzającą dowóz uczniów do szkoły.

§ 4. 1. Dotacja o której mowa w § 2 ust 1, stanowi sumę:

1) kosztów dowozu 26 uczniów z terenu miasta Tomaszowa Maz. obliczonych proporcjonalnie w stosunku do kosztów ogólnych dla 61 uczniów;

2) kosztów zatrudnienia opiekuna wraz z przysługującym urlopem wypoczynkowym obliczonych proporcjonalnie dla 26 uczniów z terenu miasta Tomaszowa Maz. w stosunku do kosztów ogólnych dla 61 uczniów.

2. Wysokość kosztów dowozu 26 uczniów z terenu miasta Tomaszowa Maz. za dany miesiąc, ustalana po otrzymaniu faktury wystawionej przez przewoźnika, przekazana zostanie Gminie Miasta Tomaszów Maz. w terminie do dnia 15 następnego miesiąca.

3. Gmina Miasto Tomaszów Mazowiecki zobowiązuje się do uiszczania należności w terminie do ostatniego dnia miesiąca, w którym przekazane zostało pismo informujące o wysokości kosztów dowozu uczniów za miesiąc poprzedni na konto Urzędu Gminy Lubochnia w Powiatowym Banku Spółdzielczym w Tomaszowie Mazowieckim nr: 40 8985 0004 0010 0143 3085 0005 pod rygorem naliczania odsetek ustawowych w przypadku uchybienia terminu płatności.

§ 5. Porozumienie obowiązuje w okresie od 1 października 2011 r. do dnia 29 czerwca 2012 r.

§ 6. 1. Gmina Lubochnia zobowiązuje się do przekazania Gminie Miasto Tomaszów Maz. sprawozdań finansowych z realizacji przejętego zadania związanego z dowozem uczniów - mieszkańców Gminy Miasto Tomaszów Maz. do szkoły Podstawowej nr 13 Pomnik Tysiąclecia Państwa Polskiego w Tomaszowie Maz. za okresy: 1 października - 31 grudzień 2011 r. i 1 styczeń -29 czerwiec 2012r. w ciągu 15 dni po zakończeniu okresu rozliczeniowego.

2. Środki niewykorzystane podlegają zwrotowi na rachunek bankowy Gminy Miasto Tomaszów Mazowiecki w banku PEKAO S. A. I Oddział w Tomaszowie Mazowieckim nr 22 1240 3145 1111 0000 2778 8228 w terminie do dnia 31 stycznia 2012 r. ( za okres od 1 października 2011 r. do 31 grudnia 2011 r. ) i do dnia 15 lipca 2012 r. (za okres od 1 stycznia 2012 r. do dnia 29 czerwca 2012 r.)

3. W przypadku zwrotu niewykorzystanych środków po terminie określonych w ust. 2, należy przekazać je wraz z odsetkami w wysokości określonej jak do zaległości podatkowych.

4. Środki finansowe wykorzystane niezgodnie z przeznaczeniem podlegają zwrotowi zgodnie z art. 252 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, ze zm.).

§ 7. Każda ze stron porozumienia może je wypowiedzieć z zachowaniem miesięcznego okresu wypowiedzenia.

§ 8. Wszelkie zmiany dotyczące treści porozumienia wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

§ 9. Porozumienie wchodzi w życie z dniem podpisania z mocą od dnia 1 października 2011 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.

§ 10. Porozumienie sporządzono w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, po dwa dla każdej ze stron.

Prezydent Miasta


Rafał Zagozdon

Wójt Gminy Lubochnia


Tadeusz Józwik

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Ecovis System Rewident Sp. z o.o.

Ecovis System Rewident Sp. z o.o. to niezawodny partner dostarczający kompleksowe rozwiązania z zakresu audytu, księgowości, doradztwa podatkowego oraz kadr i płac. Firma istnieje na polskim rynku od 1995 r.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »