| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XVIII/315/11 Sejmiku Województwa Łódzkiego

z dnia 29 listopada 2011r.

w sprawie: zmian budżetu i w budżecie województwa łódzkiego na 2011 rok w zakresie zadań własnych

Na podstawie art. 18 pkt 6, art. 61 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (tj Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1590, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1206, z 2006 r. Nr 126, poz. 875, Nr 227, poz. 1658, z 2007 r. Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 216, poz. 1370, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675 oraz z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 217, poz. 1281), art. 211 i art. 212 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 oraz z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578, Nr 257, poz. 1726), art. 13 pkt 7 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (tj Dz. U. z 2011 r. Nr 197, poz. 1172),
Sejmik Województwa Łódzkiego uchwala, co następuje:

§ 1. Dokonuje zwiększenia planu dochodów w zakresie zadań własnych o kwotę 7.512 zł

zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Dokonuje zwiększenia planu wydatków w zakresie zadań własnych o kwotę 7.512 zł

zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza Zarządowi Województwa Łódzkiego.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.

Przewodniczący Sejmiku


Marek Mazur


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XVIII/315/11
Sejmiku Województwa Łódzkiego
z dnia 29 listopada 2011 r.

DOCHODY

(w złotych)

Dział

Rozdział

§§

Treść

Zwiększenie

1.

2.

3.

4.

5.

DOCHODY OGÓŁEM

7 512

ZADANIA WŁASNE

7 512

DEPARTAMENT KULTURY I EDUKACJI

7 512

Jednostki szkolnictwa

7 512

801

OŚWIATA I WYCHOWANIE

7 512

80102

Szkoły podstawowe specjalne

600

Odsetki od środków na rachunkach bankowych

600

0920

Pozostałe odsetki

600

Razem

600

w tym:

Szkoła Podstawowa Specjalna dla Dzieci Przewlekle Chorych przy Samodzielnym Publicznym Rehabilitacyjno - Leczniczym Zakładzie Opieki Zdrowotnej dla Dzieci w Rafałówce

600

Odsetki od środków na rachunkach bankowych

600

0920

Pozostałe odsetki

600

Razem

600

80130

Szkoły zawodowe

200

Odsetki od środków na rachunkach bankowych

200

0920

Pozostałe odsetki

200

Razem

200

w tym:

Szkoła Policealna Samorządu Województwa Łódzkiego im. Mikołaja Kopernika w Piotrkowie Trybunalskim

200

Odsetki od środków na rachunkach bankowych

200

0920

Pozostałe odsetki

200

Razem

200

80140

Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego

700

Odsetki od środków na rachunkach bankowych

700

0920

Pozostałe odsetki

700

Razem

700

w tym:

Centrum Kształcenia Ustawicznego Samorządu Województwa Łódzkiego w Tomaszowie Mazowieckim

700

Odsetki od środków na rachunkach bankowych

700

0920

Pozostałe odsetki

700

Razem

700

80141

Zakłady kształcenia nauczycieli

3 462

Wpływy z opłat

455

0690

Wpływy z różnych opłat

455

Razem

455

Odsetki od środków na rachunkach bankowych

1 100

0920

Pozostałe odsetki

1 100

Razem

1 100

Zwroty środków z lat ubiegłych

657

0970

Wpływy z różnych dochodów

657

Razem

657

Różne wpływy

1 250

0970

Wpływy z różnych dochodów

1 250

Razem

1 250

w tym:

Kolegium Nauczycielskie w Zgierzu

1 112

Wpływy z opłat

455

0690

Wpływy z różnych opłat

455

Razem

455

Zwroty środków z lat ubiegłych

657

0970

Wpływy z różnych dochodów

657

Razem

657

Kolegium Nauczycielskie w Wieluniu

2 350

Odsetki od środków na rachunkach bankowych

1 100

0920

Pozostałe odsetki

1 100

Razem

1 100

Różne wpływy

1 250

0970

Wpływy z różnych dochodów

1 250

Razem

1 250

80146

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli

1 500

Odsetki od środków na rachunkach bankowych

566

0920

Pozostałe odsetki

566

Razem

566

Różne wpływy

934

0970

Wpływy z różnych dochodów

934

Razem

934

w tym:

Wojewódzki Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Skierniewicach

1 500

Odsetki od środków na rachunkach bankowych

566

0920

Pozostałe odsetki

566

Razem

566

Różne wpływy

934

0970

Wpływy z różnych dochodów

934

Razem

934

80147

Biblioteki pedagogiczne

1 050

Odsetki od środków na rachunkach bankowych

1 050

0920

Pozostałe odsetki

1 050

Razem

1 050

w tym:

Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka im. T. Kotarbińskiego w Łodzi

400

Odsetki od środków na rachunkach bankowych

400

0920

Pozostałe odsetki

400

Razem

400

Biblioteka Pedagogiczna w Piotrkowie Trybunalskim

400

Odsetki od środków na rachunkach bankowych

400

0920

Pozostałe odsetki

400

Razem

400

Biblioteka Pedagogiczna w Skierniewicach

250

Odsetki od środków na rachunkach bankowych

250

0920

Pozostałe odsetki

250

Razem

250


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XVIII/315/11
Sejmiku Województwa Łódzkiego
z dnia 29 listopada 2011 r.

WYDATKI

(w złotych)

Dział

Rozdział

§§

Treść

Zwiększenie

Zmniejszenie

1.

2.

3.

4.

5.

6.

WYDATKI OGÓŁEM

64 110

56 598

ZADANIA WŁASNE

64 110

56 598

DEPARTAMENT KULTURY I EDUKACJI

64 110

56 598

Jednostki szkolnictwa

64 110

56 598

801

OŚWIATA I WYCHOWANIE

44 470

52 728

80102

Szkoły podstawowe specjalne

600

0

Utrzymanie bieżące jednostek oświatowych

600

0

4410

Podróże służbowe krajowe

600

0

Razem

600

0

w tym:

Szkoła Podstawowa Specjalna dla Dzieci Przewlekle Chorych przy Samodzielnym Publicznym Rehabilitacyjno - Leczniczym Zakładzie Opieki Zdrowotnej dla Dzieci w Rafałówce

600

0

Utrzymanie bieżące jednostek oświatowych

600

0

4410

Podróże służbowe krajowe

600

0

Razem

600

0

80130

Szkoły zawodowe

200

52 728

Utrzymanie bieżące jednostek oświatowych

200

0

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

200

0

Razem

200

0

Wymiana stolarki okiennej w budynku Szkoły Policealnej Nr 1 Samorządu Województwa Łódzkiego w Łodzi

0

52 728

6050

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

0

52 728

Razem

0

52 728

w tym:

Szkoła Policealna Samorządu Województwa Łódzkiego im. Mikołaja Kopernika w Piotrkowie Trybunalskim

200

0

Utrzymanie bieżące jednostek oświatowych

200

0

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

200

0

Razem

200

0

Szkoła Policealna Nr 1 Samorządu Województwa Łódzkiego w Łodzi

0

52 728

Wymiana stolarki okiennej w budynku Szkoły Policealnej Nr 1 Samorządu Województwa Łódzkiego w Łodzi

0

52 728

6050

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

0

52 728

Razem

0

52 728

80140

Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego

37 658

0

Utrzymanie bieżące jednostek oświatowych

37 658

0

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

28 358

0

4280

Zakup usług zdrowotnych

300

0

4300

Zakup usług pozostałych

9 000

0

Razem

37 658

0

w tym:

Centrum Kształcenia Ustawicznego Samorządu Województwa Łódzkiego w Tomaszowie Mazowieckim

37 658

0

Utrzymanie bieżące jednostek oświatowych

37 658

0

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

28 358

0

4280

Zakup usług zdrowotnych

300

0

4300

Zakup usług pozostałych

9 000

0

Razem

37 658

0

80141

Zakłady kształcenia nauczycieli

3 462

0

Utrzymanie bieżące jednostek oświatowych

3 462

0

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

1 112

0

4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

2 350

0

Razem

3 462

0

w tym:

Kolegium Nauczycielskie w Zgierzu

1 112

0

Utrzymanie bieżące jednostek oświatowych

1 112

0

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

1 112

0

Razem

1 112

0

Kolegium Nauczycielskie w Wieluniu

2 350

0

Utrzymanie bieżące jednostek oświatowych

2 350

0

4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

2 350

0

Razem

2 350

0

80146

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli

1 500

0

Utrzymanie bieżące jednostek oświatowych

1 500

0

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

1 500

0

Razem

1 500

0

w tym:

Wojewódzki Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Skierniewicach

1 500

0

Utrzymanie bieżące jednostek oświatowych

1 500

0

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

1 500

0

Razem

1 500

0

80147

Biblioteki pedagogiczne

1 050

0

Utrzymanie bieżące jednostek oświatowych

1 050

0

4240

Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek

650

0

4300

Zakup usług pozostałych

100

0

4370

Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej

300

0

Razem

1 050

0

w tym:

Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka im. T. Kotarbińskiego w Łodzi

400

0

Utrzymanie bieżące jednostek oświatowych

400

0

4240

Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek

400

0

Razem

400

0

Biblioteka Pedagogiczna w Piotrkowie Trybunalskim

400

0

Utrzymanie bieżące jednostek oświatowych

400

0

4300

Zakup usług pozostałych

100

0

4370

Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej

300

0

Razem

400

0

Biblioteka Pedagogiczna w Skierniewicach

250

0

Utrzymanie bieżące jednostek oświatowych

250

0

4240

Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek

250

0

Razem

250

0

854

EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

19 640

3 870

85410

Internaty i bursy szkolne

19 640

0

Utrzymanie bieżące jednostek oświatowych

19 640

0

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

19 640

0

Razem

19 640

0

w tym:

Bursa Samorządu Województwa Łódzkiego w Tomaszowie Mazowieckim

19 640

0

Utrzymanie bieżące jednostek oświatowych

19 640

0

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

19 640

0

Razem

19 640

0

85415

Pomoc materialna dla uczniów

0

3 870

Wypłata stypendiów dla uczniów

0

3 870

3240

Stypendia dla uczniów

0

3 870

Razem

0

3 870

w tym:

Zespół Kolegiów Nauczycielskich w Łowiczu

0

3 870

Wypłata stypendiów dla uczniów

0

3 870

3240

Stypendia dla uczniów

0

3 870

Razem

0

3 870

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Katarzyna Adamczyk

Doświadczony manager i profesjonalistka z dziedziny ekonomii zdrowia, specjalizująca się w analizie biznesowej, w tym w kontroli zarządczej w placówkach medycznych, ze szczególnym uwzględnieniem kontrolingu i analizy finansowej szpitala oraz w analityce rynku farmaceutycznego i analizach refundacyjnych.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »