| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr X/56/11 Rady Gminy w Kiernozi

z dnia 14 grudnia 2011r.

w sprawie trybu postępowania o udzielenie dotacji podmiotom niezaliczanym do sektora finansów publicznych i niedziałającym w celu osiągnięcia zysku, na zadania publiczne gminy inne niż określone w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, sposobu rozliczania oraz sposobu kontroli wykonywania zleconych zadań publicznych

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241, z 2010 roku Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675, z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777 i Nr 149, poz. 887) i art. 221 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240, z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578, Nr 257, poz. 1726) Rada Gminy Kiernozia uchwala, co następuje:

§ 1. Uchwała określa tryb postępowania o udzielenie dotacji na zadania inne niż określone w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536), sposób jej rozliczania i kontroli wykonywania zleconego przez gminę zadania, z uwzględnieniem zapewnienia jawności postępowania o udzielenie dotacji i jej rozliczania.

§ 2. Dotację z budżetu Gminy Kiernozia, może uzyskać podmiot nie zaliczony do sektora finansów publicznych i nie działający w celu osiągnięcia zysku, zwany dalej "podmiotem".

§ 3. Z inicjatywą zlecenia realizacji zadań publicznych finansowanych dotacją z budżetu gminy występuje Wójt Gminy Kiernozia, umieszczając wykaz zadań na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Kiernozia oraz na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej, określając:

1) rodzaj zadania;

2) termin składania ofert.

§ 4. 1. Podmiot ubiegający się o dotację winien przedstawić ofertę, zawierającą:

1) dane podmiotu ubiegającego się o dotację:

a) pełna nazwa podmiotu i jego adres,

b) status prawny podmiotu,

c) przedmiot i zakres działania podmiotu,

d) nazwa banku obsługującego podmiot i numer rachunku bankowego,

e) telefon kontaktowy;

2) opis zadania:

a) nazwa i cel zadania,

b) miejsce i termin realizacji zadania,

c) sposób wykonania zadania,

d) zakładane rezultaty realizacji zadania,

e) charakterystyka uczestników zadania,

f) informacje o posiadanych zasobach rzeczowych i kadrowych, wskazujących na możliwość wykonania zadania;

3) kalkulację przewidywanych kosztów realizacji zadania:

a) całkowity koszt realizacji zadania,

b) wielkość wnioskowanej dotacji,

c) wielkość środków własnych podmiotu;

4) załączniki, w tym:

a) aktualny wyciąg z K.R.S. lub z ewidencji właściwej dla formy organizacyjnej podmiotu,

b) kserokopia statutu podmiotu,

c) kserokopia sprawozdania finansowego i sprawozdania z działalności za ostatni rok,

d) oświadczenie podmiotu, że nie działa w celu osiągnięcia zysku;

5) podpisy osób reprezentujących podmiot, upoważnionych do składania oświadczeń woli.

2. W przypadku stwierdzenia uchybień formalno-prawnych podmiot zostaje wezwany do ich usunięcia w terminie 7 dni od dnia doręczenia wezwania.

3. W przypadku nie usunięcia uchybień i wad w terminie, o którym mowa w ust. 1, oferta pozostaje bez rozpatrzenia.

§ 5. 1. W celu rozpatrzenia ofert Wójt powołuje w drodze zarządzenia Komisję Konkursową w skład której wchodzi:

- dwóch przedstawicieli Urzędu Gminy,

- przedstawiciel Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia, Spraw Socjalnych i Porządku Publicznego.

2. Komisja w pierwszej kolejności sprawdza wymogi formalne, czy oferta została złożona przez uprawniony podmiot, czy została złożona w terminie, czy podpisana została przez osoby umocowane do reprezentacji.

3. W przypadku stwierdzenia uchybień formalnych lub innych wad oferty, komisja wzywa podmiot składający ofertę do ich usunięcia lub uzupełnienia oferty w terminie 7 dni.

4. Ofertę, w której wad nie usunieto lub która nie została uzupełniona pozostawia się bez rozpatrzenia.

5. Komisja Konkursowa przekazuje Wójtowi swoją propozycję rozstrzygnięcia konkursu.

6. Ostatecznego wyboru najkorzystniejszej oferty dokonuje Wojt.

§ 6. 1. Wójt Gminy bądź osoba przez niego upoważniona, może dokonać kontroli prawidłowości realizacji zleconego zadania. Kontrola może być przeprowadzona w trakcie realizacji zadania lub po jego wykonaniu.

2. Podmiot realizujący zlecone zadanie zobowiązany jest udostępnić na żądanie Wójta bądź osoby przez niego upoważnionej, dokumentację finansową, organizacyjną bądź inną niezbędną do dokonania kontroli prawidłowości wykonania zleconego zadania.

3. Zakres kontroli, obejmuje:

1) wykonanie zadania zgodnie z umową;

2) udokumentowanie realizowanego zadania;

3) przeznaczenie i wykorzystanie dotacji otrzymanej z budżetu gminy.

4. Z czynności kontroli sporządza się protokół.

§ 7. 1. Rozliczenie zleconego zadania powinno umożliwić ocenę wydatkowania przyznanej dotacji pod kątem prawidłowości, celowości oraz zgodności z przyjętą ofertą i podpisaną umową.

2. W celu rozliczenia dotacji podmiot zobowiązany jest przedłożyć Wójtowi Gminy Kiernozia kserokopie dowodów źródłowych potwierdzających wykonanie zleconego zadania wraz z zestawieniem wszystkich dowodów oraz sprawozdaniem finansowym i merytorycznym z wykorzystania dotacji, podpisanych przez osoby upoważnione do składania oświadczeń woli.

§ 8. 1. Postępowanie o udzielenie dotacji i jej rozliczenie jest jawne.

2. Rozliczenie z wykorzystania udzielonych dotacji, Wójt podaje w sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy za dany rok budżetowy.

3. Informację o rozliczeniu udzielonych dotacji zamieszcza się na stronie Biuletynu Informacji Publicznej oraz tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Kiernozia.

§ 9. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kiernozia.

§ 10. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.

Przewodniczący Rady Gminy w Kiernozi


Stanisław Stańczak

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Artur Tim

Doradca podatkowy w Departamencie Doradztwa Podatkowego i Prawnego Kancelarii Mariański Group w Łodzi

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »