| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XIX/126/11 Rady Miejskiej w Radomsku

z dnia 30 grudnia 2011r.

w sprawie ustalenia cen i opłat za usługi przewozowe, uprawnień do przejazdów ulgowych oraz przepisów taryfowych w komunikacji miejskiej realizowanej na terenie miasta Radomsko oraz gmin sąsiadujących, które przystąpiły do porozumienia w celu wspólnej realizacji publicznego transportu zbiorowego

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15, art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327 i Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218; z 2008r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458; z 2009r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241; z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675; z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887, Nr 217, poz. 1281) art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 5 lipca 2001 r. o cenach (Dz. U. z 2001 r. Nr 97, poz. 1050; z 2002 r. Nr 144, poz. 1204; z 2003 r. Nr 137, poz. 1302; z 2004 r. Nr 96, poz. 959, Nr 210, poz. 2135; z 2007 r. Nr 166, poz. 1172; z 2008 r. Nr 157, poz. 976; z 2009 r. Nr 118, poz. 989; z 2010 r. Nr 107 poz. 679, Nr 197, poz. 1309; z 2011 r. Nr 5 poz. 13, Nr 112, poz. 654, Nr 122, poz. 696) i oraz art. 4 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 2011 Nr 45, poz. 236), a także art. 33a i 34a ust. 2 ustawy z dnia 15 listopada1984 r. prawo przewozowe (Dz. U. z 2000 r. Nr 50, poz. 601; z 2001 r. Nr 125, poz. 1371; z 2002 r. Nr 113, poz. 984, Nr 130, poz. 1112; z 2003 r. Nr 149, poz. 1452 i Nr 211, poz. 2049; z 2004 r. Nr 97, poz. 962, Nr 160, poz 1678, Nr 281, poz. 2780; z 2006 r. Nr 133, poz. 935; z 2008r. Nr 219, poz. 1408; z 2009 r. Nr 92, poz.753; z 2011 r. Nr 5, poz. 13) uchwala się co następuje:

§ 1. Miasto Radomsko, któremu na mocy zawartych porozumień powierzono wykonywanie zadań w zakresie regulacji taryfowych oraz organizacji gminnych przewozów pasażerskich o charakterze użyteczności publicznej w obszarze objętym integracją międzygminną, zapewnia usługi przewozu osób.

§ 2. Ustala się trzy strefy biletowe w obszarze objętym zintegrowanymi usługami przewozowymi w ramach komunikacji miejskiej:

1) I strefę biletową - Miasto Radomsko, Kietlin, Strzałków;

2) II strefę biletową, obszar Gmin: Dobryszyce, Gomunice, Kamieńsk, Lgota Wielka, Ładzice, Radomsko z wyjątkiem miejscowości Kietlin i Strzałków;

3) III strefę biletową - Gmina Nowa Brzeźnica.

§ 3. 1. Ustala się ceny urzędowe za usługi przewozu osób w komunikacji miejskiej realizowanej na obszarze Miasta Radomsko i Gmin, które przystąpiły do porozumień międzygminnych zgodnie z załącznikiem nr 1.

2. Ustala się opłaty za przewóz bagażu lub zwierzęcia w wysokości opłaty za bilet jednorazowy normalny lub za przejazd jednorazowy normalny realizowany kartą elektroniczną, w zależności od sposobu uiszczenia opłaty za przejazd.

3. Ustala się opłaty dodatkowe za:

1) Przejazd bez odpowiedniego dokumentu przewozu - 200 zł,

2) Przejazd bez ważnego dokumentu poświadczającego uprawnienie do ulgowego przejazdu - 170 zł,

3) Przejazd bez ważnego dokumentu poświadczającego uprawnienie do bezpłatnego przejazdu - 170 zł,

4) Przewóz bagażu lub zwierząt bez odpowiedniego dokumentu przewozu w wysokości - 50 zł,

5) Przewóz rzeczy wyłączonych z przewozu albo dopuszczonych do przewozu na warunkach szczególnych, ale bez zachowania tych warunków - 50 zł,

6) Spowodowanie przez podróżnego zatrzymania lub zmiany trasy autobusu bez uzasadnionej przyczyny - 300 zł.

4. Ustala się opłatę manipulacyjną w wysokości 10 zł, o której mowa w ustępie 5 i 6.

5. W przypadku udokumentowania przez podróżnego posiadającego jednorazowy bilet ulgowy, nie później niż w terminie 7 dni od dnia przewozu, ważnych uprawnień do ulgi pobrana opłata dodatkowa ulega zwrotowi po potrąceniu opłaty manipulacyjnej opisanej w ustępie 4, a w przypadku wezwania do zapłaty - jeżeli opłata dodatkowa nie została jeszcze uiszczona - podlega ona umorzeniu po uiszczeniu przez podróżnego opłaty manipulacyjnej opisanej w ustępie 4.

6. W przypadku udokumentowania przez podróżnego, nie później niż w terminie 7 dni od dnia przewozu, ważnych uprawnień do bezpłatnego przejazdu albo przedłożenia w powyższym terminie odpowiedniego dokumentu przewozu pobrana opłata dodatkowa ulega zwrotowi po potrąceniu opłaty manipulacyjnej opisanej w ustępie 4, a w przypadku wezwania do zapłaty - jeżeli opłata dodatkowa nie została jeszcze uiszczona - podlega ona umorzeniu po uiszczeniu przez podróżnego opłaty manipulacyjnej opisanej w ustępie 4.

7. W przypadkach określonych w ust. 5 i 6 dokumenty uprawniające do bezpłatnego lub ulgowego przejazdu albo odpowiedni dokument przewozu przedłożyć należy w siedzibie Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Radomsku, przy ulicy Narutowicza 59.

8. Opłata dodatkowa wymieniona w ustępie 3 pkt 1 - 5 ulega obniżeniu:

1) W przypadku natychmiastowego jej uiszczenia o 50 % opłaty;

2) W przypadku uiszczenia jej w terminie wyznaczonym w wezwaniu do zapłaty o 30 % opłaty.

9. Ustala się opłaty promocyjne w stosunku do opłat określonych w załączniku nr 1 według zasad szczegółowo określonych w załączniku nr 2 stanowiącym integralną część niniejszej uchwały.

§ 4. Do przejazdów środkami komunikacji miejskiej upoważniają jedynie karty elektroniczne i bilety wprowadzone do sprzedaży przez MPK Spółka z o.o. w Radomsku.

§ 5. Do korzystania z bezpłatnych przejazdów upoważnieni są:

1) osoby uprawnione na podstawie odrębnych przepisów prawa;

2) wymienieni poniżej mieszkańcy Radomska na podstawie niniejszej uchwały Rady Miejskiej:

a) dzieci w wieku do ukończenia 4 roku życia,

b) ociemniali i ich przewodnicy (w tym psy przewodnicy),

c) osoby, które ukończyły 70 rok życia,

d) osoby o znacznym stopniu niepełnosprawności oraz osoba wskazana jako ich opiekun,

e) mieszkańcy miasta Radomska znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej wskazani przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej,

f) pracownicy i emeryci MPK Spółka z o.o. w Radomsku w zakresie objętym układem zbiorowym pracy,

g) zasłużeni honorowi krwiodawcy, którzy oddali powyżej 18 litrów krwi (mężczyźni), 15 litrów krwi (kobiety),

h) niepełnosprawni uczniowie, których kształcenie i wychowanie wymaga stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy oraz osoba wskazana jako ich opiekun,

i) dzieci i młodzież z upośledzeniem umysłowym ze sprzężonymi niepełnosprawnościami oraz osoba wskazana jako ich opiekun.

§ 6. Osoby wymienione w § 5 pkt 2 lit. b-i upoważnione są do bezpłatnych przejazdów wyłącznie na podstawie personifikowanych kart elektronicznych wydawanych przez MPK Spółka z o.o. w Radomsku.

§ 7. Do korzystania z biletów ulgowych za okazaniem odpowiednich dokumentów są upoważnione:

1) bilet ulgowy ustawowy (50% opłaty za bilet jednorazowy normalny lub za przejazd jednorazowy normalny realizowany kartą elektroniczną, w zależności od sposobu uiszczenia opłaty za przejazd) - osoby uprawnione do korzystania z biletów ulgowych na podstawie odrębnych przepisów prawa;

2) bilet ulgowy (70% opłaty za bilet jednorazowy normalny lub za przejazd jednorazowy normalny realizowany kartą elektroniczną, w zależności od sposobu uiszczenia opłaty za przejazd) - osoby wymienione poniżej na podstawie uchwały Rady Miejskiej w Radomsku:

a) uczniowie,

b) emeryci, renciści, pobierający świadczenia przedemerytalne oraz ich współmałżonkowie, na których pobierają dodatki rodzinne,

c) dzieci w wieku od ukończenia 4 lat do ukończenia 7 roku życia.

§ 8. Dokumentami upoważniającymi do korzystania z ulgowych przejazdów wymienionych w §5 są odpowiednie legitymacje szkolne, studenckie, ZUS (lub aktualny odcinek renty wraz z dowodem tożsamości) lub wydane na ich podstawie przez MPK Sp. z o.o. w Radomsku personifikowane karty elektroniczne.

§ 9. Wykonanie uchwały oraz jej przekazanie do wiadomości mieszkańcom miasta powierza się Prezydentowi Miasta Radomsko.

§ 10. Traci moc Uchwała Nr LXI/454/10 Rady Miejskiej w Radomsku z dnia 30 czerwca 2010 r. w sprawie cen biletów oraz ulg w korzystaniu z przewozów środkami komunikacji miejskiej na terenie miasta Radomska.

§ 11. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej


Jacek Gębicz


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XIX/126/11
Rady Miejskiej w Radomsku
z dnia 30 grudnia 2011 r.

CENNIK BILETÓW

Ceny biletów jednorazowych w złotych ( brutto z podatkiem VAT)

Bilety

Na terenie miasta

Strefa II

Strzefa III

1. Bilet jednorazowy normalny

3,00

4,50

5,00

2. Karta elektroniczna normalna

2,45

3,90

4,20

3. Bilet jednorazowy ulgowy 50%

1,50

2,25

2,50

4. Karta elektroniczna 50%

1,25

1,95

2,10

5. Bilet jednorazowy ulgowy 70%

2,10

-

-

6. Karta elektroniczna 70%

1,75

2,70

2,90


Cennik biletów okresowych 30 i 90 dniowych w złotych (brutto z podatkiem VAT)

Na terenie miasta

Strefa II

Strefa III

1. Bilet okresowy 30 dniowy normalny

88,00

108,00

130,00

2. Bilet okresowy 30 dniowy ulgowy 70 %

62,00

75,00

90,00

3. Bilet okresowy 30 dniowy ulgowy 50 %

44,00

54,00

65,00

4. Bilet okresowy 90 dniowy normalny

240,00

300,00

350,00

5. Bilet okresowy 90 dniowy ulgowy 70%

170,00

210,00

245,00

6. Bilet okresowy 90 dniowy ulgowy 50%

120,00

150,00

175,001. Nośnikiem biletu okresowego jest karta elektroniczna, która może być zamiennie biletem elektronicznym. Karta do biletu okresowego wydawana jest bezpłatnie.
2. Bilety okresowe są ważne przez kolejne 30 lub 90 dni od daty zakupu.
3. Bilety są imienne, przyznane ulgi nie wymagają dodatkowych potwierdzeń podczas kontroli.
4. Bilety są ważne na wszystkich liniach: odpowiednio na terenie miasta, miasta i strefy II, miasta i stref II i III.
5. Bilety uprawniają do nieograniczonej ilości przejazdów ale wymagają każdorazowo potwierdzenia przy wejściu do autobusu poprzez przyłożenie do kasownika.


Strefa II - obszar Gmin: Dobryszyce, Gomunice, Kamieńsk, Lgota Wielka, Ładzice, Radomsko z wyjątkiem miejscowości: Kietlin, Strzałków.

Strefa III - Gmina Nowa Brzeźnica


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XIX/126/11
Rady Miejskiej w Radomsku
z dnia 30 grudnia 2011 r.

Ceny biletów realizowanych przy uzyciu karty elektronicznej w złotych (brutto z podatkiem VAT)

Przejazd

Status karty

Strefa
MIASTO

Strefa
II

Strefa
III

do
3 przyst.

pow.
3 przyst.

do
3 przyst.

pow.
3 przyst.

do
3 przyst.

pow.
3 przyst.

Karta normalna
100%

2,00

2,45

3,00

3,90

3,20

4,20

Karta ulgowa
50%

1,00

1,25

1,50

1,95

1,60

2,10

Karta ulgowa
70%

1,40

1,75

2,10

2,70

2,25

2,90

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

ProfiAuto

ProfiAuto to należąca do firmy Moto-Profil marka zrzeszająca ponad 150 hurtowni, sklepów i warsztatów, znajdujących się w miastach na terenie całej Polski. Pod szyldem ProfiAuto funkcjonują wyselekcjonowane, najlepsze na rynku motoryzacyjnym podmioty.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »