| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XV/172/11 Rady Miejskiej w Wieluniu

z dnia 29 grudnia 2011r.

w sprawie zasad poboru i ustalenia wysokości dziennych stawek opłaty targowej na terenie miasta Wielunia

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 ; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz.1457; z 2006 r. Nr 17, poz.128, Nr 181, poz. 1337 z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz.1218; z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458; z 2009 r. Nr 52, poz.420, Nr 157, poz. 1241 oraz z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 67; z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887, Nr 217 poz. 1281) oraz art. 15 ust. 1 art. 19 pkt 1 lit. a i pkt 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2010 r. Nr 95, poz. 613, Nr 96, poz. 620, Nr 225, poz. 1461, Nr 226, poz. 1475; z 2011 r. Nr 102, poz. 584, Nr 112, poz. 654, Nr 171, poz. 1016) uchwala się, co następuje:

§ 1. 1. Ustala się stawki dzienne opłaty targowej obowiązujące na targowisku miejskim przy ul. Broniewskiego i przy ul. Zielonej oraz wszelkich miejscach na których, prowadzony jest handel na terenie miasta Wielunia:

1) za sprzedaż na stanowisku wyznaczonym pod handel płodami rolnymi, warzywami, owocami, runem leśnym, kwiatami, drzewami, krzewami oraz rybami w wysokości 0,80 zł za 1 m2 zajmowanej powierzchni,

2) za sprzedaż na pozostałych stanowiskach innych niż wymienione w pkt 1, w wysokości 1,00 zł za 1 m2 zajmowanej powierzchni.

2. Stawki określone w ust. 1 nie mogą przekraczać maksymalnych dziennych stawek określonych w ustawie o podatkach i opłatach lokalnych.

3. Opłatę pobiera się od osób fizycznych, osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, dokonujących sprzedaży na targowiskach w rozumieniu art. 15 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2010 r. Nr 95, poz. 613, z późn. zm.).

§ 2. Zarządza się pobór opłaty targowej w drodze inkasa. Inkasentów opłaty targowej i wysokość wynagrodzenia za inkaso określa odrębna uchwała.

§ 3. Opłata targowa pobierana jest w dniach, w których prowadzona jest sprzedaż.

§ 4. 1. Inkasenci dokonują poboru opłaty targowej w gotówce.

2. Na potwierdzenie przyjętych wpłat inkasenci wydają dowód wpłaty.

3. Opłaty targowe pobrane w danym tygodniu, inkasenci obowiązani są wpłacić na konto budżetu Gminy Wieluń najpóźniej do poniedziałku następnego tygodnia.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Wielunia.

§ 6. Traci moc uchwała Nr XIII/145/07 Rady Miejskiej z dnia 26 października 2007 r. w sprawie ustalenia wysokości dziennych stawek opłaty targowej (Dz. U. Woj. Łódzkiego z 2007 r. Nr 359 poz. 3214).


§ 7. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Wieluniu


Piotr Radowski

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Anna Malinowska

Prawnik

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »