| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XIV/93/2011 Rady Miejskiej w Wieruszowie

z dnia 15 grudnia 2011r.

w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych punktów przedszkolnych oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania

Na podstawie art. 90 ust. 2 d oraz ust. 4 ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty (t.j.: Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, Nr 69, poz. 624, Nr 109, poz. 1161, Nr 273, poz. 2703, Nr 281, poz. 2781, z 2005 r. Nr 17, poz. 141, Nr 94, poz. 788, Nr 122, poz. 1020, Nr 131, poz. 1091, Nr 167, poz. 1400, Nr 249, poz. 2104, z 2006 r. Nr 144, poz. 1043, Nr 208, poz. 1532, Nr 227, poz. 1658, z 2007 r. Nr 42, poz. 273, Nr 80, poz. 542, Nr 115, poz. 791, Nr 120, poz. 818, Nr 180, poz. 1280, Nr 181, poz. 1292, z 2008 r. Nr 70, poz. 416, Nr 145, poz. 917, Nr 216, poz. 1370, Nr 235, poz. 1618 z 2009 r. Nr 6, poz. 33, Nr 31 poz. 206, Nr 56, poz. 458, Nr 157, poz. 1241, Nr 219, poz. 1705, z 2010 r. Nr 44, poz. 250, Nr 54, poz. 320, Nr 127, poz. 857 i Nr 148, poz. 991, z 2011 r. Nr 106, poz. 622, Nr 112, poz. 654) Rada Miejska w Wieruszowie uchwala co następuje:

§ 1. Uchwała ustala tryb udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych punktów przedszkolnych funkcjonujących na obszarze Gminy Wieruszów oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania.

§ 2. 1. Dotację, o której mowa w § 1 udziela się na wniosek.

2. Wniosek, o którym mowa w ust. 1 powinien być złożony do Burmistrza Wieruszowa nie później niż do 30 września roku poprzedzającego rok udzielenia dotacji.

3. Wzór wniosku, o którym mowa w ust. 1 stanowi załącznik nr 1 do niniejszej uchwały. Do wniosku składanego po raz pierwszy należy załączyć kopię wpisu do rejestru oświatowych placówek niepublicznych prowadzonego przez Gminę Wieruszów, zwanej dalej "Gminą".

§ 3. 1. Osoba prowadząca niepubliczny punkt przedszkolny otrzymuje na każdego ucznia objętego tą formą wychowania przedszkolnego dotację z budżetu Gminy w wysokości 40% wydatków bieżących ponoszonych na jednego ucznia w przedszkolu publicznym prowadzonym przez Gminę, z tym że na ucznia niepełnosprawnego w wysokości kwoty przewidzianej na niepełnosprawnego ucznia przedszkola i oddziału przedszkolnego w części oświatowej subwencji ogólnej otrzymywanej przez Gminę.

2. Podstawą obliczenia wysokości dotacji są wydatki bieżące określone uchwałą budżetową Gminy w rozdziałach klasyfikacji budżetowej odpowiadającemu rodzajowi dotowanych przedszkoli.

§ 4. 1. Do dnia 10 każdego miesiąca osoby prowadzące niepubliczne punkty przedszkolne są zobowiązane przekazać do Urzędu Miejskiego w Wieruszowie informację o faktycznej liczbie uczniów zgodnie z wzorem określonym w załączniku nr 2 do uchwały, a także rozliczenie otrzymanych od początku roku dotacji zgodnie z wzorem określonym w załączniku nr 3 do uchwały.

2. Najpóźniej do ostatniego dnia miesiąca Gmina wylicza kwoty dotacji w oparciu o podaną zgodnie z ust. 1 liczbę uczniów przekazując je na wskazane konto niepublicznego punktu przedszkolnego.

3. Wypłacana w każdym miesiącu dotacja ma charakter zaliczkowy, a naliczenie kwoty należnej dotacji w danym roku budżetowym i rozliczenie wypłaconych zaliczek następuje po ustaleniu korekty, o której mowa w § 4 ust. 5.

4. Do dnia 15 stycznia roku kalendarzowego następującego po roku, w którym udzielono dotacji osoby prowadzące niepubliczne punkty przedszkolne są zobowiązane sporządzić roczne rozliczenie otrzymanych dotacji za poprzedni rok budżetowy, wg wzoru określonego w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały.

5. Do 31 stycznia roku kalendarzowego następującego po roku, w którym udzielono dotacji Gmina ustala korektę (nadpłatę lub niedopłatę) przekazanych dotacji za poprzedni rok budżetowy.

§ 5. 1. Upoważnieni pracownicy Urzędu Miejskiego w Wieruszowie mogą przeprowadzać kontrolę prawidłowości wykorzystania dotacji.

2. Podstawą do przeprowadzenia kontroli jest Zarządzenie Burmistrza Wieruszowa określające: nazwę (imię i nazwisko) i adres kontrolowanego, przedmiot i zakres kontroli, imiona i nazwiska pracowników upoważnionych do jej przeprowadzenia oraz termin rozpoczęcia i zakończenia kontroli.

3. Kontroli podlega :

1) zgodność ze stanem faktycznym danych podawanych przez osoby prowadzące niepubliczne punkty przedszkolne we wniosku, informacji i rozliczeniu, o których mowa w niniejszej uchwale;

2) zgodność z przeznaczeniem wykorzystania dotacji.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Wieruszowa.

§ 7. 1. Uchwała podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego oraz podaniu do publicznej wiadomości w Biuletynie Informacji Publicznej.

2. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2012 roku.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Wieruszowie


Ryszard Olbromski


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XIV/93/2011
Rady Miejskiej w Wieruszowie
z dnia 15 grudnia 2011 r.

…………………………………………………………

(pieczęć nagłówkowa)

WNIOSEK O UDZIELENIE DOTACJI NA ROK BUDŻETOWY .............................................................

1. Organ prowadzący szkołę, przedszkole lub placówkę …………………………………………………………………………………………………………………........ Adres ………………………………………………………………………………………………................

2. Pełne nazwy szkół/placówek, ich adresy i numery REGON

1) ……………………………………………………………………………………………….

2) ………………………………………………………………………………………………

3) ……………………………………………………………………………………………..

4) ……………………………………………………………………………………………..

3. Data i numer zaświadczenia o wpisie do ewidencji zgodnie z art. 82 ustawy o systemie oświaty lub zezwolenia wydanego zgodnie z art. 58 ustawy

1) …………………………………………………………………………………………………

2) ………………………………………………………………………………………………...

3) …………………………………………………………………………………………………

4) ………………………………………………………………………………………………..

4. Data i numer decyzji nadającej uprawnienia szkoły publicznej (w wypadku szkoły niepublicznej)

1) …………………………………………………………………………………………………

2) ………………………………………………………………………………………………...

3) …………………………………………………………………………………………………

4) ……………………………………………………………………………………………….

5. Osoby uprawnione do działania w imieniu organu prowadzącego szkołę/ placówkę:

a) ……………………………………………………………………………………………….......

(imię i nazwisko, stanowisko)

b) ……………………………………………………………………………………………….

(imię i nazwisko, stanowisko)

6. Liczba uczniów/wychowanków do objęcia dotacją:

a) od 1 stycznia ……………………… r.


l.p.

Szkoła/placówka

Typ
i rodzaj szkoły

Rodzaj klasyfikacji budżetowej

Liczba uczniów

Ogółem na dzień 30.09. roku poprzedzającego udzielenie dotacji

W tym

Niepełnosprawnych z terenu Gminy Wieruszów

Ogółem spoza terenu Gminy

W tym

Niepełno
sprawnych spoza terenu Gminy Wieruszów

1

2

3

4

5

6

7

8

b) od 1 września .......................................r.

l.p.

Szkoła/placówka

Typ
i rodzaj szkoły

Rodzaj klasyfikacji budżetowej

Liczba uczniów

Ogółem na dzień 30.09. roku poprzedzającego udzielenie dotacji

W tym

Niepełnosprawnych z terenu Gminy Wieruszów

Ogółem spoza terenu Gminy

W tym

Niepełno
sprawnych spoza terenu Gminy Wieruszów

1

2

3

4

5

6

7

8

7. Nazwa i numer rachunku bankowego, na który ma być przekazana dotacja …………………………………………………………………………………………….................................

8. Zobowiązuję się do bieżącego informowania organu dotującego o zmianach:

a) Liczby uczniów/wychowanków,

b) Nazwy i numeru konta bankowego na które ma być przekazana dotacja,

c) Nazwy adresu osoby prawnej lub fizycznej prowadzącej szkołę/placówkę,

d) Adresu szkoły/placówki,

e) Osób uprawnionych do działania w imieniu organu prowadzącego szkołę/placówkę.

………………………………………………………

(miejscowość i data)

………………………………………….

(podpis i pieczęć)


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XIV/93/2011
Rady Miejskiej w Wieruszowie
z dnia 15 grudnia 2011 r.

…………………………………………………………

(pieczęć nagłówkowa)

INFORMACJA O FAKTYCZNEJ LICZBIE UCZNIÓW UCZĘSZCZAJĄCYCH DO SZKÓŁ LUB PLACÓWEK PROWADZONYCH PRZEZ

……………………………………………………………………………………………………................

(pełna nazwa organu prowadzącego szkołę lub placówkę)

l.p.

Szkoła /Placówka

Rodzaj klasyfikacji budżetowej

Liczba uczniów na dzień …………………..*

ogółem

W tym z terenu Gminy Wieruszów

Z liczby ogółem

Uczniowie niepełnosprawni z terenu Gminy Wieruszów

Uczniowie niepełnosprawni spoza Gminy Wieruszów

1

2

3

4

5

6

7

*pierwszy dzień miesiąca następującego po miesiącu rozliczeniowym
………………………………………………………

(miejscowość i data)

………………………………………….

(podpis i pieczęć)


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XIV/93/2011
Rady Miejskiej w Wieruszowie
z dnia 15 grudnia 2011 r.

ROZLICZENIE WYKORZYSTANIA DOTACJI OTRZYMANEJ W OKRESIE OD.................................... DO .....................

Termin składania rozliczenia:

1) do 15 lipca - za okres od 1 stycznia do 30 czerwca;

2) do 15 stycznia roku następującego po udzieleniu dotacji za okres od 1 stycznia do 31 grudnia.

1. Dane organu prowadzącego prowadzącego punkty przdszkolne:

Nazwa i adres organu prowadzącego:

……………………………………………………………………………………………….............

Nazwa i adres siedziby punktu przedszkolnego:

………………………………………………………………………………………………..............

2. Kwota dotacji otrzymanej łącznie w okresie od .............................................. do ........................................... wynosi .................................... w tym kwota z roku poprzedniego ............................................................................................................................................................

3. Zestawienie wydatków bieżących sfinansowanych z dotacji, a pponiesionych na dofinansowanie realizacji zadań w zakresie kształcenia, wychowania i opieki, w tym profilaktyki społecznej w okresie objętym rozliczeniem:

L.p.

Nazwa wydatku

Kwota wydatku sfinansowana z dotacji

1

wynagrodzenia pracowników pedagogicznych

2

Wynagrodzenia pracowników niepedagogicznych

3

pochodne od wynagrodzen (składki na Ubezpieczenie Społeczne, Fundusz Pracy)

4

Opłaty za media (energia elektryczna, cieplna, woda)

5

Zakup materiałów i wyposażenia

6

Zakup pomocy naukowych i dydaktycznych

7

Zakup usług remontowych

Inne wydatki bieżące (jakie)

8

9

10

11

Suma wydatków z dotacji

4. Kwota dotacji niewykorzystanej .............................................................................

5. Oświadczenie osoby fizycznej lub prawnej prowadzącej punkt przedszkolny.

Oświadczam, że wszystkie podane przeze mnie dane są zgodne z prawdą.

Oświadczam, że znane mi są przepisy o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych oraz art. 82 ustawy - kodeks karny skarbowy.

Oświadczam, że w punkcie przedszkolnym zostały zapewnione bezpieczne i higieniczne warunki nauki, wychowania i opieki, o których mowa w ustawie z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty i przepisach wykonawczych do tej ustawy.

nazwisko i imię sporządzającego rozliczenie, numer telefonu

...................................................................................................................................................

miejscowość, data

....................................................................................................................................................

pieczęć i podpis

.....................................................................

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Rachelski i Wspólnicy Kancelaria Prawna

Uwalniamy od problemów

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »