| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Porozumienie nr 43/2011 Wójta Gminy Ręczno; Zarządu Powiatu Piotrkowskiego

z dnia 8 grudnia 2011r.

w sprawie zimowego utrzymania dróg powiatowych położonych na terenie gminy Ręczno w sezonie 2011/2012

zawarte pomiędzy Gminą Ręczno z siedzibą w Ręcznie, ul. Piotrkowska 5, reprezentowaną przez: Piotra Łysonia - Wójta Gminy a Powiatem Piotrkowskim, ul. Aleje 3-go Maja 33, reprezentowanym przez Zarząd Powiatu w imieniu którego działają: Stanisław Cubała - Starosta i Grzegorz Adamczyk - Wicestarosta

Porozumienie niniejsze zostaje zawarte na podstawie uchwał: 1. Rady Powiatu w Piotrkowie Tryb. Nr XI/92/11 z dnia 15 listopada 2011 r. w sprawie powierzenia Gminom Ręczno, Sulejów i Wolbórz zadania publicznego z zakresu zimowego utrzymania dróg powiatowych na terenie poszczególnych gmin. 2. Rady Gminy Ręczno Nr IX/52/11 z dnia 28 listopada 2011 r. w sprawie przejęcia zadania publicznego z zakresu zimowego utrzymania dróg powiatowych na terenie gminy.

§ 1. Na mocy niniejszego porozumienia Gmina Ręczno przejmie zadania z zakresu zimowego utrzymania dróg powiatowych położonych na terenie gminy Ręczno w sezonie 2011/2012.

§ 2. Gmina Ręczno zobowiązuje się do utrzymania przejezdności dróg powiatowych na terenie gminy zgodnie ze standardami zimowego utrzymania.

§ 3. 1. Gminie Ręczno zostanie przekazana w postaci dotacji celowej kwota 4 175,00 zł (słownie: cztery tysiące sto siedemdziesiąt pięć złotych 00/100) na realizację powyższego zadania. 2. Numer rachunku bankowego: BS Przedbórz o/ Ręczno 46 8988 0001 0030 0306 0004 0004. 3. Termin przekazania środków do 15 lutego 2012 roku.

§ 4. Gmina zobowiązuje się w nieprzekraczalnym terminie do dnia 20.04.2012 r. do rozliczenia dotacji poprzez dostarczenie Powiatowi sprawozdania finansowego ze sposobu wykorzystania środków. Nie rozliczona kwota lub wykorzystana niezgodnie z niniejszym porozumieniem podlega zwrotowi wraz z odsetkami naliczonymi od dnia przekazania dotacji.

§ 5. Porozumienie niniejsze może zostać rozwiązane przez każdą ze stron za uprzednim jednomiesięcznym wypowiedzeniem, dokonanym na piśmie.

§ 6. Powiat może rozwiązać porozumienie ze skutkiem natychmiastowym w sytuacji, gdy Gmina nie wykonuje porozumienia lub wykonuje je nienależycie.

§ 7. W sprawach nieuregulowanych porozumieniem obowiązują przepisy o drogach publicznych, o samorządzie gminnym, o samorządzie powiatowym oraz przepisy Kodeksu Cywilnego.

§ 8. Wszelkie zmiany porozumienia wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

§ 9. Porozumienie sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron oraz jeden dla Zarządu Dróg Powiatowych w Piotrkowie Tryb.

§ 10. Porozumienie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego

Wójt Gminy Ręczno


Piotr Łysoń

Starosta Powiatu Piotrkowskiego


Stanisław Cubała


Wicestarosta Powiatu Piotrkowskiego


Grzegorz Adamczyk

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Marek Krysztofiuk

Prawnik, ekspert w dziedzinie prawa karnego.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »