| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Porozumienie nr 44/2011 Burmistrza Miasta i Gminy Sulejów; Zarządu Powiatu Piotrkowskiego

z dnia 8 grudnia 2011r.

w sprawie w sprawie zimowego utrzymania dróg powiatowych położonych na terenie gminy Sulejów w sezonie 2011/2012

zawarte pomiędzy Gminą Sulejów z siedzibą przy ul. Konecka 42 reprezentowaną przez: Stanisława Baryłę - Burmistrza Sulejowa a Powiatem Piotrkowskim, ul. Aleje 3-go Maja 33, reprezentowanym przez Zarząd Powiatu w imieniu którego działają: Stanisław Cubała - Starosta i Grzegorz Adamczyk - Wicestarosta

Porozumienie niniejsze zostaje zawarte na podstawie uchwał: 1. Rady Powiatu w Piotrkowie Tryb. Nr XI/92/11 z dnia 15 listopada 2011 r. w sprawie powierzenia Gminom Ręczno, Sulejów i Wolbórz zadania publicznego z zakresu zimowego utrzymania dróg powiatowych na terenie poszczególnych gmin. 2. Rady Miejskiej w Sulejowie Nr XI/92/2011 r. z dnia 27 października 2011 r. w sprawie przejęcia od Powiatu Piotrkowskiego zadania publicznego z zakresu zimowego utrzymania dróg powiatowych znajdujących się na terenie Gminy Sulejów.

§ 1. Na mocy niniejszego porozumienia Gmina Sulejów przejmie zadania z zakresu zimowego utrzymania dróg powiatowych położonych na terenie Gminy Sulejów w sezonie 2011/2012.

§ 2. Gmina Sulejów zobowiązuje się do utrzymania przejezdności dróg powiatowych na terenie gminy zgodnie ze standardami zimowego utrzymania.

§ 3. 1. Gminie Sulejów zostanie przekazana w postaci dotacji celowej kwota 15 525,00 zł (słownie: piętnaście tysięcy pięćset dwadzieścia pięć złotych 00/100) na realizację powyższego zadania. 2. Numer rachunku bankowego: Bank Spółdzielczy Ziemi Piotrkowskiej o/Paradyż filia Sulejów 60 8973 0003 0020 0031 0082 0001. 3. Termin przekazania środków: 8 000,00 zł. (słownie: osiem tysiący złotych 00/100) do 31 grudnia 2011 roku, 7 525,00,00 zł (słownie: siedem tysięcy pięćset dwadzieścia pięć złotych 00/100) do 15 lutego 2012 roku. 4. W przypadku obfitych i długo utrzymujących się opadów śniegu oraz występującej śliskości zimowej kwota dotacji celowej zostanie zwiększona do faktycznie poniesionych kosztów.

§ 4. Gmina zobowiązuje się w nieprzekraczalnym terminie do dnia 31.01.2012 roku do rozliczenia dotacji przekazanej w 2011 roku oraz w terminie do dnia 20.04.2012 r. do rozliczenia dotacji przekazanej w 2012 roku, poprzez dostarczenie Powiatowi sprawozdania finansowego ze sposobu wykorzystania środków. Nie rozliczona kwota lub wykorzystana niezgodnie z niniejszym porozumieniem podlega zwrotowi wraz z odsetkami naliczonymi od dnia przekazania dotacji.

§ 5. Porozumienie niniejsze może zostać rozwiązane przez każdą ze stron za uprzednim jednomiesięcznym wypowiedzeniem, dokonanym na piśmie.

§ 6. Powiat może rozwiązać porozumienie ze skutkiem natychmiastowym w sytuacji, gdy Gmina nie wykonuje porozumienia lub wykonuje je nienależycie.

§ 7. W sprawach nieuregulowanych porozumieniem obowiązują przepisy o drogach publicznych, o samorządzie gminnym, o samorządzie powiatowym oraz przepisy Kodeksu Cywilnego.

§ 8. Wszelkie zmiany porozumienia wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

§ 9. Porozumienie sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron oraz jeden dla Zarządu Dróg Powiatowych w Piotrkowie Tryb.

§ 10. Porozumienie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego

Burmistrz


Stanisław Baryła

Starosta Powiatu Piotrkowskiego


Stanisław Cubała


Wicestarosta Powiatu Piotrkowskiego


Grzegorz Adamczyk

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Jerzy Fiuk

Doradca ekonomiczny

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »