| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr X/56/2011 Rady Gminy Sokolniki

z dnia 28 grudnia 2011r.

w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania

Na postawie art. 9a ust. 15 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. z 2005 r. Nr 180, poz. 1493, z 2009 r. Nr 206, poz. 1589 oraz z 2010 r. Nr 28, poz.146 i Nr 125, poz. 842) Rada Gminy Sokolniki uchwala, co następuje:

§ 1. Uchwala się tryb i sposób powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego oraz szczegółowe warunki jego funkcjonowania w brzmieniu załącznika do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.

Przewodniczący Rady Gminy Sokolniki


Grzegorz Misiek


Załącznik do Uchwały Nr X/56/2011
Rady Gminy Sokolniki
z dnia 28 grudnia 2011 r.

TRYB I SPOSÓB POWOŁYWANIA I ODWOŁYWANIA CZŁONKÓW ZESPOŁU INTERDYSCYPLINARNEGO ORAZ SZCZEGÓŁOWYCH WARUNKÓW JEGO FUNKCJONOWANIA

Rozdział 1.
TRYB I SPOSÓB POWOŁYWANIA I ODWOŁYWANIA CZŁONKÓW ZESPOŁU INTERDYSCYPLINARNEGO

§ 1. Skład Zespołu Interdyscyplinarnego zostanie ustalony zarządzeniem Wójta Gminy Sokolniki.

§ 2. Przedstawiciele poszczególnych instytucji/ jednostek wchodzących w skład Zespołu Interdyscyplinarnego zostają powołani na podstawie imiennego wskazania przez osoby kierujące tymi instytucjami/ jednostkami.

§ 3. Członkostwo w Zespole Interdyscyplinarnym ustaje w przypadku odwołania w drodze zarządzenia wójta w wyniku:

1) z własnej inicjatywy;

2) złożenia rezygnacji przez członka Zespołu;

3) na wniosek podmiotu, którego jest przedstawicielem;

4) śmierci członka Zespołu.

§ 4. 1. Przewodniczący Zespołu Interdyscyplinarnego zostaje wybrany na pierwszym spotkaniu, w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów.

2. Przewodniczący Zespołu Interdyscyplinarnego zostaje wybrany na okres trzech lat.

3. O wyborze Przewodniczącego Zespołu Interdyscyplinarnego zostaje pisemnie powiadomiony Wójt Gminy.

4. Przewodniczący może zostać odwołany na podstawie:

1) pisemnej rezygnacji Przewodniczącego;

2) uzasadnionego pisemnego wniosku Wójta Gminy;

3) uzasadnionego pisemnego wniosku któregokolwiek z członków Zespołu Interdyscyplinarnego.

5. Odwołanie następuje w wyniku głosowania jawnego, zwykłą większością głosów.

Rozdział 2.
SZCZEGÓŁOWE WARUNKI FUNKCJONOWANIA ZESPOŁU INTERDYSCYPLINARNEGO

§ 5. Posiedzenie Zespołu Interdyscyplinarnego odbywa się w zależności od potrzeb, jednak nie rzadziej niż raz na trzy miesiące.

§ 6. Posiedzenia Zespołu zwołuje Przewodniczący Zespołu.

§ 7. Ze spotkań Zespołu sporządza się protokół zawierający: tematykę omawianych spraw ogólnych, przypadki indywidualne, opis działań do podjęcia oraz dołącza się listę obecności.

§ 8. Zespół Interdyscyplinarny może tworzyć grupy robocze w celu rozwiązywania problemów związanych z wystąpieniem przemocy w rodzinie w indywidualnych przypadkach.

§ 9. 1. Prace w ramach grup roboczych są prowadzone w zależności od potrzeb zgłaszanych przez Zespół Interdyscyplinarny lub wynikających z problemów występujących w indywidualnych przypadkach.

2. Do zadań grup roboczych należy, w szczególności:

1) opracowanie i realizacja planu pomocy w indywidualnych przypadkach wystąpienia przemocy w rodzinie;

2) monitorowanie sytuacji rodzin, w których dochodzi do przemocy oraz rodzin zagrożonych wystąpieniem przemocy;

3) dokumentowanie działań podejmowanych wobec rodzin, w których dochodzi do przemocy oraz efektów tych działań.

3. Każda grupa robocza wybiera spośród siebie Przewodniczącego grupy zwykłą większością głosów, który kieruje jej pracami i wyznacza terminy jej posiedzeń.

4. Przewodniczacy grupy roboczej po każdym posiedzeniu przekazuje Przewodniczącemu Zespołu pisemną informację o podjętych działaniach.

5. Raz w miesiącu dokonywane są wizyty monitorujące w środowiskach dotkniętych przemocą, w których funkcjonuje system Niebieskiej Karty.

6. W ramach pracy z osobą, rodziną, grupami problemowymi lub środowiskiem gromadzona jest w szczególności następująca dokumentacja:

1) pisemne zgłoszenie - dokument potwierdzający zgłoszenie problemu rozpatrzenia przez grupy robocze - do kwestionariusza dołączone są kopie dokumentów dostarczonych przez osobę, przedstawicieli grup problemowych lub środowiska;

2) pisemna zgoda osoby lub pełnoletniego przedstawiciela rodziny, o ile osoba ta wyraża zgodę, której sprawa ma być przekazana do rozpatrzenia w ramach pracy grupy roboczej.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Zespół Doradców Podatkowych Jacek Czernecki Spółka z o.o.

Spółka Doradztwa Podatkowego

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »