| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XI/95/11 Rady Powiatu Zduńskowolskiego

z dnia 23 grudnia 2011r.

w sprawie określania zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami powiatu

Na podstawie art. 3d ust.2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz.1592 z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 167, poz. 1759; z 2007 r. Nr 173, poz. 1218; z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458; z 2009 r. Nr 92, poz.753, Nr 157, poz. 1241; z 2010 r. Nr 28, poz. 142, Nr 28, poz. 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675; z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 217, poz. 1281) uchwała się, co następuje:

§ 1. Określa się "zasady i tryb przeprowadzania Konsultacji Społecznych" w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Staroście Zduńskowolskiemu.

§ 3. Traci moc Uchwała Nr X/82/11 Rady Powiatu Zduńskowolskiego z dnia 10 listopada 2011 roku w sprawie okrślania zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkńcami powiatu.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego i podlega ogłoszeniu na tablicy informacyjnej i stronie internetowej Starostwa Powiatowego w Zduńskiej Woli.

Przewodniczący Rady Powiatu Zduńskowolskiego


Krzysztof Nowak


Załącznik do Uchwały Nr XI/95/11
Rady Powiatu Zduńskowolskiego
z dnia 23 grudnia 2011 r.

Zasady i Tryb przeprowadzenia konsultacji społecznych

§ 1. Przepisy ogólne

1. Konsultacje społeczne z mieszkańcami, oraz organizacjami pozarządowymi lub Powiatową Radą Działalności Pożytku Publicznego przeprowadza się:

1) w przypadkach przewidzianych ustawami;

2) w innych sprawach szczególnej wagi dla Powiatu Zduńskowolskiego, w tym także społeczności lokalnych lub określonych środowisk.

2. Obowiązkowym konsultacjom podlegają następujące projekty:

1) Planu Rozwoju Lokalnego Powiatu Zduńskowolskiego i aktualizacji tego planu;

2) Strategii Rozwoju Powiatu Zduńskowolskiego;

3) Programu współpracy z Powiatową Radą Zatrudnienia;

4) Rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie;

5) uchwał i aktów prawa miejscowego tworzonych przez właściwe jednostki samorządu terytorialnego a dotyczących sfery zadań publicznych, o której mowa w art. 4 ustawy oraz współpracy z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3.

3. Organem przeprowadzającym konsultacje społeczne jest Zarząd Powiatu Zduńskowolskiego.

4. Zarząd Powiatu Zduńskowolskiego upoważnia Starostę Zduńskowolskiego do ustalenia w drodze zarządzenia przed rozpoczęciem konsultacji społecznych:

1) przedmiotu konsultacji;

2) czasu rozpoczęcia i zakończenia konsultacji;

3) zasięgu terytorialnego przeprowadzanych konsultacji;

4) formy i terminu przeprowadzenia konsultacji;

§ 2. Zasady przeprowadzania konsultacji społecznych.

1. Konsultacje społeczne mogą mieć, w zależności od przedmiotu sprawy zasięg ogólnopowiatowy, lokalny lub środowiskowy.

2. Zaleca się przeprowadzenie konsultacji społecznych na możliwie najwcześniejszym etapie tworzenia projektu bądź inwestycji.

3. Konsultacje uznaje się za ważne bez względu na liczbę uczestników.

4. Konsultacje społeczne przeprowadza się z inicjatywy lub na wniosek:

1) Starosty Zduńskowolskiego;

2) co najmniej 100 pełnoletnich, posiadających pełną zdolność do czynności prawnych mieszkańców Powiatu Zduńskowolskiego.

5. Wniosek, składany z inicjatywy Starosty Zduńskowolskiego powinien określać przedmiot, propozycję terminu, formę i zasięg terytorialny proponowanej konsultacji oraz udział wnioskodawcy w organizacji i przeprowadzeniu konsultacji.

6. Konsultacje społeczne, o których mowa w § 1 ust 2 mają charakter wyłącznie opiniodawczy, a ich wyniki nie wiążą organów Powiatu, chyba że przepisy ustawy stanowią inaczej.

§ 3. Tryb przeprowadzania konsultacji społecznych

1. Konsultacje społeczne przeprowadza się z mieszkańcami Powiatu w szczególności w formie:

1) ankiety skierowanej do mieszkańców Powiatu;

2) spotkania informacyjno - konsultacyjnego z przedstawicielami zainteresowanych grup społecznych Powiatu Zduńskowolskiego;

3) spotkania członków Zarządu Powiatu z mieszkańcami Powiatu Zduńskowolskiego;

4) konsultacji z organizacjami pozarządowymi lub Powiatową Radą Działalności Pożytku Publicznego Rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz uchwał i aktów prawa miejscowego tworzonych przez właściwe jednostki samorządu terytorialnego a dotyczących sfery zadań publicznych, o której mowa w art. 4 ustawy oraz współpracy z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy.

2. Dopuszcza się inne formy konsultacji zapewniające szeroki dostęp do uczestnictwa w konsultacjach, zwłaszcza formy uwzględniające użycie narzędzi komunikacji elektronicznej (np.: e:mail, ankieta internetowa)

§ 4. 1. Zawiadomienia o konsultacjach w trybie zapytania ankietowego prowadzone będą, co najmniej w dwóch niżej wymienionych formach:

1) opublikowanie formularza ankiety na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Zduńskiej Woli;

2) opublikowanie formularza ankiety na stronie internetowej Starostwa, w Biuletynie Informacji Publicznej oraz Biuletynie Informacyjnym Starostwa;

3) zaproszenie do składania opinii listownie na adres Starostwa powiatowego w Zduńskiej Woli, bądź na adres e:mail wskazany w uchwale o przeprowadzeniu konsultacji;

§ 5. 1. Zawiadomienia o spotkaniach z przedstawicielami mieszkańców umieszcza się:

1) na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Zduńskiej Woli;

2) na stronie internetowej Starostwa oraz w Biuletynie Informacji Publicznej;

3) przesyła do lokalnych środków masowego przekazu;

4) przesyła się pisemną informację do organizacji pozarządowych lub Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego drogą pocztową lub e:mailową, w terminie nie późniejszym niż 7 dni przed planowanym spotkaniem.

2. Ze spotkania z przedstawicielami grup społecznych sporządza się protokół, do którego dołącza się listę obecności uczestników oraz uwagi i wnioski, które zostały zgłoszone w trakcie zebrania i wiążą się z tematem konsultacji.

§ 6. Postanowienia końcowe

Po zakończeniu konsultacji Zarząd Powiatu Zduńskowolskiego przedstawia wyniki Radzie Powiatu Zduńskowolskiego, na tablicy ogłoszeń oraz stronie internetowej Powiatu Zduńskowolskiego

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Rafał Tołwiński

Radca Prawny z kancelarii BGST Radcowie Prawni Borek, Gajda, Tołwiński Spółka partnerska

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »