| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr VII/39/2011 Rady Gminy Czastary

z dnia 5 grudnia 2011r.

w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218; z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458; z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241; z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675, z 2011 roku Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887, Nr 217, poz. 1281) oraz art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działaności pozytku publicznego i o wolontariacie (Dz .U. 2010 r. Nr 234, poz. 1536; z 2011 r. Nr 112,poz. 654, Nr 205, poz.1211,Nr 209, poz. 1244)

Rada Gminy Czastary u c h w a l a, co następuje:

§ 1. Określa się szczegółowy sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Czastary.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.

Przewodniczący Rady Gminy


Wojciech Chałupka


Załącznik do Uchwały Nr VII/39/2011
Rady Gminy Czastary
z dnia 5 grudnia 2011 r.

SZCZEGÓŁOWY SPOSÓB KONSULTOWANIA Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI I PODMIOTAMI WYMIENIONYMI W ART. 3 UST. 3 USTAWY O DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO I O WOLONTARIACIE PROJEKTÓW AKTÓW PRAWA MIEJSCOWEGO W DZIEDZINACH DOTYCZĄCYCH DZIAŁALNOŚCI STATUTOWEJ TYCH ORGANIZACJI

§ 1. Konsultacje przeprowadza się w celu poznania opinii organizacji pozarządowych i podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w przedmiocie aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.

§ 2. Uprawnionymi do udziału w konsultacjach są wszystkie działające na terenie Gminy Czastary organizacje i podmioty, o których mowa w § 1.

§ 3. 1. Wynik konsultacji nie jest wiążący dla organów gminy.

2. Konsultacje uznaje się za ważne bez względu na ilość uczestniczących w nich organizacji pozarządowych i podmiotów, o których mowa w ust. 1.

§ 4. 1. Konsultacje mogą mieć formę:

1) bezpośrednich spotkań;

2) wyrażania pisemnej opinii w danej kwestii;

3) ankiet.

2. O wyborze formy konsultacji decyduje organ zarządzający konsultacje.

3. Termin wyrażenia pisemnej opinii nie może być krótszy niż 14 dni od dnia doręczenia projektu aktu prawa miejscowego organizacjom i podmiotom, o których mowa w ust. 1.

4. Nie przedstawienie opinii w terminie określonym w ogłoszeniu o przeprowadzeniu kosultacji oznacza rezygnację z prawa do jej wyrażenia.

5. W przypadku przeprowadzenia konsultacji w formie bezpośrednich spotkań sporządza się protokół zawierający listę uczestników, temat konsultacji oraz pojęte ustalenia i opinie.

6. W przypadku przeprowadzenia konsultacji w formie pisemnej sporządza się protokół zawierający listę uczestników, temat konsultacji oraz pojęte ustalenia i opinie.

§ 5. Wyniki konsultacji przedstawia się Radzie Gminy Czastary.

§ 6. Informacje o wynikach konsultacji publikowane są w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Czastary.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Mateusz Ostrowski

Analityk rynku produktów bankowych

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »