| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XV/148/11 Rady Miejskiej w Kamieńsku

z dnia 30 listopada 2011r.

w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w mieście Kamieńsk i w obrębach geodezyjnych Ochocice i Barczkowice w Gminie Kamieńsk

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 i Nr 167, poz. 1759; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218; z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458; z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241; z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i poz. 146 i Nr 40, poz. 230 i Nr 106, poz. 675, z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887) oraz art. 20 ust. 1 i art. 29 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717; z 2004 r. Nr 6, poz. 41 i Nr 141 poz. 1492; z 2005 r. Nr 113, poz. 954, Nr 130, poz. 1087; z 2006 r. Nr 45, poz. 319 i Nr 225, poz. 1635; z 2008 r. Nr 123, poz. 803, Nr 199, poz. 1227, Nr 201, poz. 1237 i Nr 220, poz. 1413; z 2010 r. Nr 24, poz. 124, Nr 75, poz. 474, Nr 106, poz. 675, Nr 119, poz. 804, Nr 130, poz. 871, Nr 155, poz. 1043, z 2011 r. Nr 32, poz. 159, Nr 153, poz. 901), w związku z Uchwałą Nr XLIII/339/09 Rady Miejskiej w Kamieńsku z dnia 30 września 2009 r. oraz Uchwałą Nr IV/26/11 Rady Miejskiej w Kamieńsku z dnia 28 stycznia 2011 r., po stwierdzeniu zgodności ustaleń ze Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Kamieńsk Rada Miejska w Kamieńsku uchwala, co następuje:

Dział I.
l

Przepisy ogólne

§ 1. 1. Uchwala się miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w mieście Kamieńsk i w obrębach geodezyjnych Ochocice i Barczkowice w Gminie Kamieńsk.

2. Obszar objęty planem, o którym mowa w ust. 1 wyznaczony jest na rysunku planu w skali 1:1000.

§ 2. Załączniki do niniejszej uchwały stanowią:

1) rysunek planu - zał. Nr 1;

2) rozstrzygnięcie dotyczące sposobu rozpatrywania uwag zgłoszonych do projektu planu - zał. Nr 2;

3) rozstrzygnięcie dotyczące sposobu realizacji i zasad finansowania inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy - zał. Nr 3.

§ 3. Ilekroć w dalszych przepisach niniejszej Uchwały jest mowa o:

1) uchwale - należy przez to rozumieć niniejszą Uchwałę Rady Miejskiej w Kamieńsku, o ile z treści przepisu nie wynika inaczej;

2) planie - należy przez to rozumieć niniejszy miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, będący przedmiotem niniejszej uchwały;

3) rysunku planu - należy przez to rozumieć opracowanie graficzne sporządzone na mapie w skali 1:1000, stanowiące zał. Nr 1 do niniejszej uchwały;

4) obszarze - należy przez to rozumieć obszar objęty niniejszym planem, przedstawiony na rysunku planu, o ile z treści przepisu nie wynika inaczej;

5) linii rozgraniczającej - należy przez to rozumieć oznaczoną na rysunku planu linię ciągłą, dzielącą obszar na części o różnym przeznaczeniu lub różnych zasadach zagospodarowania;

6) terenie - należy przez to rozumieć teren o określonym rodzaju przeznaczenia i sposobie zagospodarowania, oznaczony symbolami literowymi;

7) nieprzekraczalnej linii zabudowy - należy przez to rozumieć linię w przestrzeni przedstawioną za pomocą rysunku planu, mającą na celu uporządkowanie zabudowy;

8) powierzchni zabudowy - należy przez to rozumieć powierzchnię działki budowlanej zajętą przez rzuty poziome wszystkich budynków w ich obrysie zewnętrznym;

9) wskaźniku intensywności zabudowy - należy przez to rozumieć stosunek sumy powierzchni całkowitych wszystkich kondygnacji nadziemnych wszystkich budynków położonych na działce budowlanej do całej powierzchni tej działki;

10) udziale powierzchni biologicznie czynnej - należy przez to rozumieć powierzchnię terenu biologicznie czynnego na działce budowlanej w stosunku do powierzchni całej działki budowlanej;

11) funkcji uzupełniającej - należy przez to rozumieć funkcję mającą na celu wzbogacenie funkcji wskazanej w przeznaczeniu terenu;

a) na działce budowlanej obowiązuje maksymalny procent powierzchni użytkowej funkcji uzupełniającej w stosunku do całej powierzchni użytkowej w wysokości 45%;

12) wysokości zabudowy - należy przez to rozumieć różnicę rzędnej kalenicy lub najwyższego punktu na pokryciu kubatury (bez masztów odgromnikowych, anten i kominów) i rzędnej najniżej położonego punktu na naturalnej warstwicy terenu znajdującego się w obrysie zewnętrznym budynku;

a) nie dotyczy inwestycji celu publicznego z zakresu łączności publicznej;

13) wysokości posadowienia parteru - należy przez to rozumieć różnicę rzędnej posadzki parteru budynku i rzędnej najniżej położonego punktu na naturalnej warstwicy terenu znajdującego się w obrysie zewnętrznym budynku;

14) przepisach odrębnych i szczególnych - należy przez to rozumieć przepisy ustaw wraz zaktami wykonawczymi oraz akty prawa miejscowego stanowione przez wojewodę.

§ 4. Przedmiotem ustaleń planu są:

1) tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, oznaczone na rysunku planu symbolem MN ;

2) teren zabudowy zagrodowej, oznaczony na rysunku planu symbolem RM ;

3) tereny lasu, oznaczone na rysunku planu symbolem ZL ;

4) teren rolniczy, oznaczony na rysunku planu symbolem R ;

5) teren drogi lokalnej, oznaczony na rysunku planu symbolem KDL ;

6) teren drogi dojazdowej, oznaczony na rysunku planu symbolem KDD;

7) teren drogi wewnętrznej, oznaczony na rysunku planu symbolem KDW .

§ 5. 1. Integralną częścią ustaleń planu stanowiących treść uchwały jest rysunek planu w skali 1:1000, stanowiący załącznik do uchwały.

2. Następujące oznaczenia graficzne na rysunku planu są obowiązującymi ustaleniami planu:

1) granica obszaru objętego planem miejscowym;

2) linia rozgraniczająca tereny o różnym przeznaczeniu lub różnych zasadach zagospodarowania;

3) nieprzekraczalna linia zabudowy;

4) granica strefy ochronnej wzdłuż linii infrastruktury technicznej;

5) przeznaczenie terenów.

3. Następujące oznaczenia graficzne na rysunku planu są oznaczeniami informacyjnymi:

1) granica miasta.

Dział II.
Ustalenia ogólne dla całego obszaru

Rozdział 1.
Zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego

§ 6. 1. Zakaz lokalizacji przedsięwzięć o uciążliwości wykraczającej poza granice nieruchomości, do której inwestor ma tytuł prawny;

2. Zakaz nie dotyczy inwestycji celu publicznego z zakresu łączności publicznej.

§ 7. Obowiązuje dopuszczalny poziom hałasu określony w przepisach o ochronie środowiska dla terenów przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową w terenach oznaczonych w planie symbolem MN i RM.

§ 8. Dla obiektów mieszczących jednocześnie funkcje mieszkalne i usługowe obowiązek zastosowania rozwiązań budowlanych zapewniających ochronę pomieszczeń mieszkalnych przed uciążliwościami wynikającymi z prowadzonej działalności.

§ 9. Zakaz sytuowania budynków przeznaczonych na stały lub czasowy pobyt ludzi w strefie ochronnej wzdłuż linii infrastruktury technicznej.

Rozdział 2.
Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej

§ 10. W przypadku prowadzenia prac ziemnych należy postępować zgodnie z przepisami o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami.

Rozdział 3.
Ogólne zasady kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu

§ 11. Ze względu na specyfikę obszaru, w celu uporządkowania zabudowy wprowadza się następujące ustalenia:

1) budynki istniejące, które znajdują się w całości w obszarze pomiędzy nieprzekraczalną linią zabudowy a linią rozgraniczającą drogi, podlegają jedynie remontowi lub przebudowie;

2) budynki istniejące, które znajdują się w części w obszarze pomiędzy nieprzekraczalną linią zabudowy a linią rozgraniczającą drogi, podlegają remontowi, przebudowie, nadbudowie lub rozbudowie (nie przekraczając linii zabudowy elementami stanowiącymi rozbudowę);

a) przy nadbudowie i rozbudowie należy stosować zasady kształtowania formy architektonicznej jak dla zabudowy nowej, przy czym dopuszcza się rodzaj dachu (kąt nachylenia połaci), jaki występuje w istniejącej części budynków;

3) budynki istniejące, które znajdują się w całości w obszarze wyznaczonym nieprzekraczalną linią zabudowy, podlegają remontowi, przebudowie, nadbudowie lub rozbudowie (nie przekraczając linii zabudowy elementami stanowiącymi rozbudowę);

a) przy nadbudowie i rozbudowie należy stosować zasady kształtowania formy architektonicznej jak dla zabudowy nowej, przy czym dopuszcza się rodzaj dachu (kąt nachylenia połaci), jaki występuje w istniejącej części budynków;

4) projektowane budynki należy sytuować względem nieprzekraczalnej linii zabudowy w ten sposób, że w linii tej może być umieszczona ściana budynku, bez jej przekraczania w kierunku linii rozgraniczającej drogi (nie dotyczy takich elementów architektonicznych jak: balkon, schody, wykusz, gzyms, okap dachu, rynna, rura spustowa, podokienniki oraz innych detali wystroju architektonicznego);

5) linie zabudowy nie dotyczą inwestycji celu publicznego z zakresu łączności publicznej.

§ 12. Przed wydaniem pozwolenia na budowę należy zgłosić do Szefostwa Służby Ruchu Lotniczego Sił Zbrojnych RP wszystkie obiekty o wysokości 50,00 m npt i większej, w celu ustalenia sposobu oznakowania przeszkodowego tych obiektów.

§ 13. Plan ustala obowiązek:

1) zagospodarowania terenu i kształtowania zabudowy w sposób umożliwiający bezkolizyjne korzystanie z usług publicznych przez osoby niepełnosprawne;

2) rozwiązania potrzeb parkingowych wynikających ze sposobu użytkowania działki lub zespołu działek w granicach objętych inwestycją, z uwzględnieniem następujących wskaźników:

a) jedno stanowisko dla działki budowlanej i dodatkowo jedno stanowisko na każde rozpoczęte 20 m 2 powierzchni użytkowej funkcji usługowej.

§ 14. Nie ustala się innego sposobu tymczasowego zagospodarowania, urządzenia i użytkowania terenu terenów, aniżeli dotychczasowy.

Rozdział 4.
Granice i sposoby zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających ochronie, ustalonych na podstawie odrębnych przepisów

§ 15. 1. Obowiązek zapewnienia dostępu do rowów melioracyjnych i zbieraczy (urządzenia melioracji szczegółowych) w formie pasa gruntu o szerokości min. 5 m w celu ich prawidłowej eksploatacji.

2. W przypadku istniejącej zabudowy, gdy dotychczasowe zagospodarowanie nie pozwala na zapewnienie dostępu, o jakim mowa w ust. 1, tereny przylegające do powierzchniowych wód publicznych należy zagospodarować zgodnie z przepisami dotyczącymi wód publicznych, a w szczególności należy zachować odpowiednie odległości ogrodzenia od tych wód.

§ 16. 1. W przypadku wystąpienia na terenie realizacji inwestycji urządzeń melioracji szczegółowych należy podjąć działania w celu wyeliminowania zakłócenia stosunków wodnych w sposób umożliwiający funkcjonowanie urządzeń drenarskich na terenie ich oddziaływania.

2. Sposób rozwiązania winien być uzgodniony z organem właściwym w sprawie melioracji wodnych.

Rozdział 5.
Szczegółowe zasady i warunki scalenia i podziału nieruchomości objętych planem miejscowym

§ 17. Nie nakłada się konieczności przeprowadzenia scalania nieruchomości i ich ponownego podziału na działki gruntu.

§ 18. 1. Minimalne powierzchnie nowych działek budowlanych wynoszą odpowiednio dla terenów:

1) MN: 1000 m 2 ,

2) RM: 1200 m 2 .

2. Dodatkowo:

1) nowe działki budowlane dla celów mieszkaniowych winny spełniać warunki:

a) minimalna szerokość frontu działki budowlanej - 20,0 m,

b) granice wydzielonej działki budowlanej powinny tworzyć z działką drogi, z której działka budowlana jest obsługiwana, kąt 50 - 90 , a w szczególnych przypadkach uwarunkowanych istniejącymi granicami nieruchomości dopuszcza się kąt podziału odpowiadający istniejącym granicom;

2) przy wydzielaniu nowych działek budowlanych należy zapewnić dojazd do pól stanowiących część pierwotnej działki gruntu, wg przepisów odrębnych a zwłaszcza przepisów o gospodarce nieruchomościami;

3) działka budowlana może się składać z kilku działek gruntu.

Rozdział 6.
Ustalenia dotyczące komunikacji i infrastruktury technicznej

§ 19. W zakresie podstawowego układu komunikacyjnego, służącego lokalnym celom publicznym, obsługującego tereny zabudowy oraz tereny rolnicze ustala się:

1) przebieg drogi gminnej, w terenie oznaczonym na rysunku planu symbolem KDL, dla której ustala się:

a) klasa drogi: L,

b) szerokość w liniach rozgraniczających 12 m (wg rysunku planu),

c) dopuszcza się lokalizację sieci infrastruktury technicznej na warunkach określonych w przepisach odrębnych i uzgodnionych z zarządcą drogi.

§ 20. W zakresie podstawowego układu komunikacyjnego, służącego lokalnym celom publicznym, obsługującego tereny zabudowy oraz tereny rolnicze ustala się:

1) przebieg drogi gminnej, w terenie oznaczonym na rysunku planu symbolem KDD, dla której ustala się:

a) klasa drogi: D,

b) szerokość w liniach rozgraniczających 10 m i 12 m (wg rysunku planu),

c) dopuszcza się lokalizację sieci infrastruktury technicznej na warunkach określonych w przepisach odrębnych i uzgodnionych z zarządcą drogi.

§ 21. W zakresie podstawowego układu komunikacyjnego, służącego lokalnym celom publicznym, obsługującego tereny rolnicze ustala się:

1) przebieg drogi wewnętrznej stanowiącej dojazd do pól, w terenie oznaczonym na rysunku planu symbolem KDW, dla której ustala się:

a) szerokość w liniach rozgraniczających wg rysunku planu,

b) dopuszcza się lokalizację sieci infrastruktury technicznej na warunkach określonych w przepisach odrębnych.

§ 22. W terenach dróg, o których mowa w niniejszym rozdziale, dopuszcza się, po uzgodnieniu z zarządcami tych dróg, przebudowę oraz realizację nowych:

1) urządzeń infrastruktury technicznej,

2) zieleni,

3) nośników reklamowych,

4) ścieżek rowerowych,

5) obiektów małej architektury.

§ 23. W zakresie zaopatrzenia w wodę ustala się:

1) źródłem zaopatrzenia w wodę całego obszaru objętego planem, dla celów bytowo-gospodarczych, produkcyjnych i przeciwpożarowych, będzie ujęcie zlokalizowane w mieście Kamieńsk;

2) przy projektowaniu nowych i modernizacji istniejących sieci wodociągowych należy uwzględniać wymagania dotyczące przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę, zgodnie z przepisami odrębnymi.

§ 24. W zakresie odprowadzenia ścieków ustala się:

1) docelowym i zasadniczym rozwiązaniem odprowadzania i unieszkodliwiania ścieków sanitarnych z obszaru objętego planem jest istniejąca oczyszczalnia ścieków w mieście Kamieńsk;

2) na terenach, gdzie prowadzona jest działalność gospodarcza, w wyniku której powstają ścieki przemysłowe, ustala się obowiązek ich neutralizacji i wstępnego podczyszczania w granicach własnego terenu przed ich wprowadzeniem do sieci kanalizacyjnej;

3) do czasu faktycznej budowy kanalizacji sanitarnej, dopuszcza się zastosowanie atestowanych zbiorników bezodpływowych (z uwzględnieniem przepisów odrębnych) tylko jako rozwiązanie tymczasowe - wywóz ścieków tylko przez koncesjonowanych przez gminę przewoźników i do wskazanej oczyszczalni.

§ 25. W zakresie odprowadzania wód i ścieków opadowych ustala się:

1) odbiornikami wód opadowych w obszarze objętym planem są naturalne i sztuczne zbiorniki wodne, rowy melioracyjne i wszystkie powierzchnie biologicznie czynne gruntu;

2) zaspokajanie aktualnych i wzrastających potrzeb wynikających z założonego rozwoju przestrzennego, będzie następować poprzez budowę sieci kanalizacji deszczowej z wyposażeniem jej głównych kolektorów wylotowych w urządzenia oczyszczające;

3) ścieki opadowe z terenów, gdzie prowadzona jest gospodarcza działalność usługowa wymagają wprowadzenia do sieci kanalizacji deszczowej lub w przypadku braku technicznych możliwości, po podczyszczeniu w urządzeniach oczyszczających zlokalizowanych w granicach lokalizacji, będą odprowadzane do odpowiednio przystosowanych i udrożnionych rowów lub zbiorników odparowujących, zgodnie z przepisami szczególnymi.

§ 26. W zakresie zasilania w energię elektryczną ustala się:

1) budowę, przebudowę, modernizację sieci oraz budowę urządzeń elektroenergetycznych należy prowadzić w uzgodnieniu z operatorem układu sieci z uwzględnieniem zasad:

a) lokalizacja nowych stacji transformatorowych przede wszystkim poza terenami dróg, na wydzielonych działkach min. 3 m x 2 m, z możliwością dojazdu do drogi publicznej,

2) w przypadku wystąpienia ewentualnych kolizji projektowanej zabudowy z istniejącymi napowietrznymi liniami elektroenergetycznymi, należy przewidzieć przebudowę tych linii lub uwzględnić strefę ochronną, w której ustala się zakaz sytuowania budynków przeznaczonych na stały lub czasowy pobyt ludzi.

§ 27. W zakresie zaopatrzenia w energię cieplną ustala się:

1) zaopatrzenie w energię cieplną dla celów grzewczych, technologicznych i ciepłej wody użytkowej realizowane z lokalnych źródeł ciepła wbudowanych lub wolno stojących;

2) stopniowa eliminacja ogrzewania paliwami stałymi (węglem, ekogroszkiem).

§ 28. W zakresie gospodarki odpadami ustala się:

1) gromadzenie i segregację odpadów komunalnych w miejscu ich powstawania oraz ich wywóz na składowisko odpadów przez uprawniony podmiot;

2) obowiązek gromadzenia odpadów stałych w szczelnych pojemnikach w granicach działki.

§ 29. Na całym obszarze objętym planem ustala się zakaz lokalizacji elektrowni wiatrowych.

§ 30. Na całym obszarze dopuszcza się lokalizację inwestycji celu publicznego z zakresu łączności publicznej, jeżeli takie inwestycje są zgodne z przepisami odrębnymi.

Rozdział 7.
Stawki procentowe, na podstawie których ustala się opłatę z tytułu wzrostu wartości nieruchomości

§ 31. Stawki procentowe, na podstawie których ustala się opłatę z tytułu wzrostu wartości nieruchomości wynoszą odpowiednio dla terenów:

1) MN: 20%;

2) RM : 10%,

3) ZL: 0%;

4) R: 0%;

5) KDL : 0%;

6) KDD : 0%;

7) KDW : 0%.

Dział III.
Ustalenia szczegółowe dla poszczególnych terenów

§ 32. 1. Wyznacza się tereny przeznaczone na zabudowę mieszkaniową jednorodzinną, oznaczone na rysunku planu symbolem MN .

2. Na terenach, o których mowa w ust. 1 ustala się:

1) funkcję usługową (handel, rzemiosło) jako funkcję uzupełniającą;

2) zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego;

a) dopuszcza się lokalizację budynków gospodarczych,

b) dopuszcza się lokalizację budynków garażowych,

c) możliwość sytuowania budynków bezpośrednio przy granicy z sąsiednimi działkami budowlanymi,

d) zakaz realizacji budynków mieszkalnych szeregowych,

e) obsługa komunikacyjna: z drogi lokalnej i dojazdowej;

3) szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu, w tym zakaz zabudowy;

a) maksymalna wysokość ogrodzenia: 180 cm,

b) nakaz stosowania od strony dróg publicznych ogrodzenia ażurowego o łącznej powierzchni prześwitów wynoszącej co najmniej 1/4 całej powierzchni;

4) parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu;

a) maksymalna wielkość powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni działki budowlanej: 40%,

b) maksymalna wartość wskaźnika intensywności zabudowy: 0,4,

c) minimalny udział powierzchni biologicznie czynnej: 40%,

d) wysokość zabudowy: do 9 m,

e) dopuszcza się podpiwniczenie budynków,

f) maksymalna wysokość posadowienia parteru: 90 cm,

g) rodzaj dachu:

- dwuspadowy o jednakowym kącie nachylenia połaci lub wielospadowy o jednakowym kącie nachylenia połaci,

- kąt nachylenia połaci: 25° - 45°, z uwzględnieniem przepisu § 11 uchwały,

- dopuszcza się w budynkach gospodarczych i garażowych dachy o mniejszym kącie nachylenia połaci, w tym jednospadowe,

- pokrycie dachu jednolitą lub podobną kolorystyką na działce budowlanej.

§ 33. 1. Wyznacza się tereny zabudowy zagrodowej, oznaczone na rysunku planu symbolem RM .

2. Na terenach, o których mowa w ust. 1 ustala się:

1) funkcję zabudowy zagrodowej jako funkcję podstawową;

2) funkcję usługową jako funkcję uzupełniającą;

3) zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego;

a) lokalizacja na działce budowlanej budynku mieszkalnego, budynków gospodarczych i inwentarskich,

b) dopuszcza się lokalizację budynków garażowych,

c) zakaz sytuowania budynków w odległości 1,5 m od granicy z sąsiednimi działkami budowlanymi,

d) możliwość sytuowania budynków bezpośrednio przy granicy z sąsiednimi działkami budowlanymi,

e) obsługa komunikacyjna: z dróg publicznych lub dróg wewnętrznych;

4) szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu, w tym zakaz zabudowy;

a) zakaz chowu lub hodowli zwierząt w liczbie większej niż 20 dużych jednostek przeliczeniowych inwentarza (DJP),

b) nakaz stosowania od strony dróg publicznych ogrodzenia ażurowego o łącznej powierzchni prześwitów wynoszącej co najmniej 1/4 całej powierzchni;

5) parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu;

a) maksymalna wielkość powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni działki budowlanej: 50%,

b) maksymalna wartość wskaźnika intensywności zabudowy: 0,5,

c) minimalny udział powierzchni biologicznie czynnej: 30%,

d) wysokość zabudowy: do 12 m,

e) dopuszcza się podpiwniczenie budynków,

f) rodzaj dachu (z uwzględnieniem przepisów §11):

- dwuspadowy o jednakowym kącie nachylenia połaci lub wielospadowy o jednakowym kącie nachylenia połaci, kąt nachylenia połaci: 25°- 45°,

- dopuszcza się w budynkach inwentarskich, gospodarczych i garażowych dachy o mniejszym kącie nachylenia połaci oraz jednospadowe o kącie nachylenia połaci do 30 ,

- pokrycie dachu jednolitą lub podobną kolorystyką na działce budowlanej.

§ 34. 1. Wyznacza się teren rolniczy, oznaczony na rysunku planu symbolem R .

2. Na terenie, o którym mowa w ust. 1 ustala się:

1) zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego:

a) obsługa komunikacyjna:

- nie ustala się innych warunków obsługi komunikacyjnej, niż wynikające z przepisów odrębnych, a zwłaszcza przepisów o gospodarce nieruchomościami;

2) szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu, w tym zakaz zabudowy:

a) ustala się zakaz zabudowy,

- nie dotyczy inwestycji celu publicznego z zakresu łączności publicznej,

b) nie ustala się innych warunków scalenia i podziału nieruchomości, niż wynikające z przepisów odrębnych, a zwłaszcza przepisów o gospodarce nieruchomościami.

§ 35. 1. Wyznacza się tereny lasu, oznaczone na rysunku planu symbolem ZL .

2. Na terenach, o których mowa w ust. 1 ustala się:

1) zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego:

a) obsługa komunikacyjna:

- nie ustala się innych warunków obsługi komunikacyjnej, niż wynikające z przepisów odrębnych, a zwłaszcza przepisów o gospodarce nieruchomościami;

2) szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu, w tym zakaz zabudowy:

a) ustala się zakaz zabudowy,

- nie dotyczy inwestycji celu publicznego z zakresu łączności publicznej,

b) nie ustala się innych warunków scalenia i podziału nieruchomości, niż wynikające z przepisów odrębnych, a zwłaszcza przepisów o gospodarce nieruchomościami.

§ 36. 1. Wyznacza się teren drogi lokalnej, oznaczony na rysunku planu symbolem KDL .

2. Na terenie, o którym mowa w ust. 1, ustala się szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu zgodnie z przepisami § 19 uchwały.

§ 37. 1. Wyznacza się teren drogi dojazdowej, oznaczony na rysunku planu symbolem KDD .

2. Na terenie, o którym mowa w ust. 1, ustala się szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu zgodnie z przepisami § 20 uchwały.

§ 38. 1. Wyznacza się teren drogi wewnętrznej, oznaczony na rysunku planu symbolem KDW .

2. Na terenie, o którym mowa w ust. 1, ustala się szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu zgodnie z przepisami § 21 uchwały.

Dział IV.
Przepisy końcowe

§ 39. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.

§ 40. Uchwała wchodzi w życie po upływie 30 dni od dnia ogłoszenia jej w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Kamieńsku


Jarosław Kozik


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XV/148/11
Rady Miejskiej w Kamieńsku
z dnia 30 listopada 2011 r.

Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

Przewodniczący Rady Miejskiej w Kamieńsku


Jarosław Kozik


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XV/148/11
Rady Miejskiej w Kamieńsku
z dnia 30 listopada 2011 r.

Rozstrzygnięcie dotyczące sposobu rozpatrywania uwag zgłoszonych do projektu planu

Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszarów położonych mieście Kamieńsk i w obrębach geodezyjnych Ochocice i Barczkowice w Gminie Kamieńsk był wyłożony do publicznego wglądu w dniach od 29 lipca 2011 r. do 19 sierpnia 2011 r.

Uwagi do projektu planu można było składać w dniach od 29 lipca 2011 r. do 5 września 2011 r. Uwag nie wniesiono.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Kamieńsku


Jarosław Kozik


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XV/148/11
Rady Miejskiej w Kamieńsku
z dnia 30 listopada 2011 r.

Rozstrzygnięcie dotyczące sposobu realizacji i zasad finansowania inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej

Zgodnie z art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz.1759; z 2005 r. Nr 172, poz.1441, Nr 175, poz. 1457; z 2006 r., Nr 17, poz. 128; Nr 181, poz.1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218; z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241; z 2010 Nr 28, poz. 142 i poz. 146, Nr 106, poz. 675; z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887) zaspokojenie zbiorowych potrzeb wspólnoty należy do zadań własnych gminy.

W szczególności zadania własne gminy obejmują sprawy:

- ładu przestrzennego, gospodarki nieruchomościami, ochrony środowiska i przyrody oraz gospodarki wodnej;

- gminnych dróg, ulic, mostów, placów oraz organizacji ruchu drogowego;

- wodociągów i zaopatrzenia w wodę, kanalizacji, usuwania i oczyszczania ścieków komunalnych, utrzymania czystości i porządku oraz urządzeń sanitarnych, wysypisk i unieszkodliwiania odpadów komunalnych, zaopatrzenia w energię elektryczną i cieplną oraz gaz, itp.

W związku z uchwaleniem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszarów położonych w mieście Kamieńsk i w obrębach geodezyjnych Ochocice i Barczkowice w Gminie Kamieńsk zostaną zagospodarowane i zabudowane nowe tereny gminy. W konsekwencji wywołane zostaną do realizacji zadania inwestycyjne.

Zadania własne gminy związane z realizacją ustaleń planu będą wprowadzone do wieloletniego programu inwestycyjnego, w którym zostaną określone i podane do publicznej wiadomości terminy realizacji tych inwestycji.

Finansowanie inwestycji odbywać się będzie w oparciu o budżet gminy i z wykorzystaniem środków zewnętrznych, funduszy strukturalnych Unii Europejskiej.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Kamieńsku


Jarosław Kozik

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Mateusz Baszczyński

Prawnik

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »