| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XIX/342/11 Sejmiku Województwa Łódzkiego

z dnia 20 grudnia 2011r.

w sprawie: zmian budżetu i w budżecie województwa łódzkiego na 2011 rok w zakresie zadań własnych oraz zadań realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego

Na podstawie art. 18 pkt 6, art. 61 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (tj Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1590, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1206, z 2006 r. Nr 126, poz. 875, Nr 227, poz. 1658, z 2007 r. Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 216, poz. 1370, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675, oraz z 2011 Nr 21, poz. 113, Nr 217, poz. 1281), art. 211 i art. 212 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578, Nr 257, poz. 1726 oraz z 2011 r. Nr 201, poz. 1183), art. 13 pkt 7 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (tj Dz. U. z 2011 r. Nr 197, poz. 1172), Sejmik Województwa Łódzkiego uchwala, co następuje:

§ 1. Dokonuje zmniejszenia planu dochodów o kwotę 989.927 zł

zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Dokonuje zmniejszenia planu wydatków o kwotę 989.927 zł

zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza Zarządowi Województwa Łódzkiego.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.

Przewodniczący Sejmiku


Marek Mazur


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XIX/342/11
Sejmiku Województwa Łódzkiego
z dnia 20 grudnia 2011 r.

DOCHODY

(w złotych)

Dział

Rozdział

§§

Treść

Zwiększenie

Zmniejszenie

1.

2.

3.

4.

5.

6.

DOCHODY OGÓŁEM

140 000

1 129 927

ZADANIA WŁASNE

140 000

1 129 927

DEPARTAMENT INFRASTRUKTURY

140 000

1 129 927

600

TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

0

251 227

60003

Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe

0

111 227

0900

Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości

0

8 210

2910

Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości

0

103 017

Razem

0

111 227

w tym:

Wpływy z tytułu zwrotu dotacji przeznaczonej na dopłaty do ulgowych i bezpłatnych przejazdów pasażerskich autobusowych za lata 2008 - 2009

0

111 227

0900

Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości

0

8 210

2910

Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości

0

103 017

Razem

0

111 227

60013

Drogi publiczne wojewódzkie

0

140 000

6300

Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych

0

140 000

Razem

0

140 000

w tym:

Środki z tytułu pomocy finansowej

0

140 000

6300

Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych

0

140 000

Razem

0

140 000

Zarząd Dróg Wojewódzkich w Łodzi

140 000

0

600

TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

140 000

0

60013

Drogi publiczne wojewódzkie

140 000

0

0580

Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych

117 750

0

0920

Pozostałe odsetki

0

0970

Wpływy z różnych dochodów

0

Razem

140 000

0

w tym:

Różne wpływy

117 750

0

0580

Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych

117 750

0

Razem

117 750

0

Odsetki od środków na rachunkach bankowych

16 513

0

0920

Pozostałe odsetki

16 513

0

Razem

16 513

0

Zwroty środków z lat ubiegłych

5 737

0

0970

Wpływy z różnych dochodów

5 737

0

Razem

5 737

0

Zarząd Nieruchomości Województwa Łódzkiego

0

878 700

700

GOSPODARKA MIESZKANIOWA

0

878 700

70005

Gospodarka gruntami i nieruchomościami

0

878 700

0770

Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości

0

878 700

Razem

0

878 700

w tym:

Dochody ze sprzedaży lokali mieszkalnych i nieruchomości

0

878 700

0770

Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości

0

878 700

Razem

0

878 700


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XIX/342/11
Sejmiku Województwa Łódzkiego
z dnia 20 grudnia 2011 r.

WYDATKI

(w złotych)

Dział

Rozdział

§§

Treść

Zwiększenie

Zmniejszenie

1.

2.

3.

4.

5.

6.

WYDATKI OGÓŁEM

1 973 596

2 963 523

ZADANIA WŁASNE

1 973 588

2 963 523

DEPARTAMENT INFRASTRUKTURY

1 973 588

2 963 523

600

TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

0

111 227

60003

Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe

0

111 227

2910

Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości

0

103 017

4560

Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości

0

8 210

Razem

0

111 227

w tym:

Wydatki z tytułu zwrotu dotacji przeznaczonej na dopłaty do ulgowych i bezpłatnych przejazdów pasażerskich autobusowych za lata 2008 - 2009

0

111 227

2910

Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości

0

103 017

4560

Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości

0

8 210

Razem

0

111 227

Zarząd Dróg Wojewódzkich w Łodzi

1 973 588

1 973 596

600

TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

1 973 588

1 973 596

60013

Drogi publiczne wojewódzkie

1 973 588

1 973 596

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

0

60 008

6050

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

1 973 588

1 913 588

Razem

1 973 588

1 973 596

w tym:

Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 485 Pabianice - Bełchatów wraz z budową obwodnicy m. Dłutów

0

314 000

6050

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

0

314 000

Razem

0

314 000

Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 710 na odcinku Lutomiersk - Włyń

0

154 000

6050

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

0

154 000

Razem

0

154 000

Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 484 na odcinku Bełchatów - Kamieńsk wraz z budową wschodniej obwodnicy Bełchatowa

0

33 500

6050

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

0

33 500

Razem

0

33 500

Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 742 na odcinku Przygłów - Przedbórz

0

250 000

6050

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

0

250 000

Razem

0

250 000

Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 705 Jeżów - Skierniewice - granica województwa

0

110 000

6050

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

0

110 000

Razem

0

110 000

Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 473 granica województwa - Uniejów - Szadek - Łask

0

24 600

6050

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

0

24 600

Razem

0

24 600

Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 704 Jamno - Brzeziny

0

2 888

6050

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

0

2 888

Razem

0

2 888

Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 714 na odcinku Rzgów - Kurowice wraz z budową obwodnicy m. Wola Rakowa

0

1 000

6050

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

0

1 000

Razem

0

1 000

Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 481 Łask - Widoradz Górny

0

12 500

6050

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

0

12 500

Razem

0

12 500

Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 716 Koluszki - Piotrków Trybunalski

0

490 000

6050

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

0

490 000

Razem

0

490 000

Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 492 Ważne Młyny - granica województwa

0

26 900

6050

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

0

26 900

Razem

0

26 900

Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 715 na odcinku Brzeziny - Koluszki - Niewiadów wraz z budową obwodnicy m. Koluszki

0

1 500

6050

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

0

1 500

Razem

0

1 500

Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 483 na odcinku Bogumiłowice - Strzelce Wielkie

0

50 500

6050

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

0

50 500

Razem

0

50 500

Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 703 Porczyny - Łowicz wraz z budową obwodnicy m. Piątek

1 973 588

0

6050

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

1 973 588

0

Razem

1 973 588

0

Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 480 w miejscowości Klęcz na odcinku od km 34+600 do km 36+000 wraz z rozbiórką i budową mostu przez rzekę Widawkę

0

385 000

6050

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

0

385 000

Razem

0

385 000

Inteligentne systemy transportu - monitorowanie obciążenia dróg

0

57 200

6050

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

0

57 200

Razem

0

57 200

Utrzymanie bieżące jednostki budżetowej - Zarząd Dróg Wojewódzkich w Łodzi

0

60 008

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

0

60 008

Razem

0

60 008

Zarząd Nieruchomości Województwa Łódzkiego w Łodzi

0

878 700

700

GOSPODARKA MIESZKANIOWA

0

878 700

70005

Gospodarka gruntami i nieruchomościami

0

878 700

4270

Zakup usług remontowych

0

215 500

4300

Zakup usług pozostałych

0

308 805

6050

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

0

354 395

Razem

0

878 700

w tym:

Utrzymanie nieruchomości zarządzanych przez Zarząd Nieruchomości Województwa Łódzkiego w Łodzi

0

524 305

4270

Zakup usług remontowych

0

215 500

4300

Zakup usług pozostałych

0

308 805

Razem

0

524 305

Adaptacja i przebudowa budynku D położonego w Sieradzu przy ulicy 3-go Maja 7

0

354 395

6050

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

0

354 395

Razem

0

354 395

ZADANIA REALIZOWANE W RAMACH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO

8

0

DEPARTAMENT INFRASTRUKTURY

8

0

Zarząd Dróg Wojewódzkich w Łodzi

600

TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

8

0

60013

Drogi publiczne wojewódzkie

8

0

4587

Pozostałe odsetki

8

0

Razem

8

0

w tym:

Zwrot płatności na dofinansowanie zadań inwestycyjnych dotyczących projektów realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013

8

0

4587

Pozostałe odsetki

8

0

Razem

8

0

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Tomasz Okurowski

Specjalista od nowoczesnych technologii zarówno samochodowych jak domowych. Wyjątkowy znawca nawigacji samochodowych, systemów multimedialnych, car audio i aplikacji mobilnych.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »