| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XIX/350/11 Sejmiku Województwa Łódzkiego

z dnia 20 grudnia 2011r.

w sprawie: zmian budżetu i w budżecie województwa łódzkiego na 2011 rok w zakresie zadań własnych

Na podstawie art. 18 pkt 6, art. 61 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (tj Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1590, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1206, z 2006 r. Nr 126, poz. 875, Nr 227, poz. 1658, z 2007 r. Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 216, poz. 1370, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675 oraz z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 217, poz. 1281), art. 211 i art. 212 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 oraz z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578, Nr 257, poz. 1726), art. 13 pkt 7 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (tj Dz. U. z 2010 r. Nr 17, poz. 95 oraz z 2011 Nr 117, poz. 676), Sejmik Województwa Łódzkiego uchwala, co następuje:

§ 1. Dokonuje zwiększenia planu dochodów na zadania własne o kwotę 47.453 zł

zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Dokonuje zwiekszenia planu wydatków na zadania własne o kwotę 47.453 zł

zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza Zarządowi Województwa Łódzkiego.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.

Przewodniczący Sejmiku


Marek Mazur


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XIX/350/11
Sejmiku Województwa Łódzkiego
z dnia 20 grudnia 2011 r.

DOCHODY

(w złotych)

Dział

Rozdział

§§

Treść

Zwiększenie

1.

2.

3.

4.

5.

DOCHODY OGÓŁEM

47 453

ZADANIA WŁASNE

47 453

DEPARTAMENT FINANSÓW

37 553

750

ADMINISTRACJA PUBLICZNA

37 553

75018

Urzędy marszałkowskie

37 553

0970

Wpływy z różnych dochodów

37 553

Razem

37 553

w tym:

Wpływy z tytułu zwrotu podatku VAT dotyczącego zadań inwestycyjnych realizowanych przez instytucje kultury

37 553

0970

Wpływy z różnych dochodów

37 553

Razem

37 553

DEPARTAMENT KULTURY I EDUKACJI

9 900

801

OŚWIATA I WYCHOWANIE

9 900

80147

Biblioteki pedagogiczne

9 900

2460

Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

9 900

Razem

9 900

w tym:

Program ekologiczny EKOBIB VII - program edukacji ekologicznej dla nauczycieli i uczniów dla Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej im. prof. Tadeusza Kotarbińskiego w Łodzi

9 900

2460

Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

9 900

Razem

9 900


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XIX/350/11
Sejmiku Województwa Łódzkiego
z dnia 20 grudnia 2011 r.

WYDATKI

(w złotych)

Dział

Rozdział

§§

Treść

Zwiększenie

Zmniejszenie

1.

2.

3.

4.

5.

6.

WYDATKI OGÓŁEM

53 349

5 896

ZADANIA WŁASNE

53 349

5 896

DEPARTAMENT KULTURY I EDUKACJI

53 349

5 896

921

KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

37 553

0

92109

Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

34 685

0

2480

Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury

34 685

0

Razem

34 685

0

w tym:

Dotacja na działalność bieżącą dla Łódzkiego Domu Kultury

34 685

0

2480

Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury

34 685

0

Razem

34 685

0

92118

Muzea

2 868

0

2480

Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury

2 868

0

Razem

2 868

0

w tym:

Dotacja na działalność bieżącą dla Muzeum Archeologicznego i Etnograficznego w Łodzi

2 868

0

2480

Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury

2 868

0

Razem

2 868

0

Jednostki szkolnictwa

15 796

5 896

801

OŚWIATA I WYCHOWANIE

15 796

5 896

80130

Szkoły zawodowe

0

5 896

Realizacja Działania 9.2 Priorytetu IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach "Program wyrównywania szans edukacyjnych niepracujących uczniów kształcących się w zakresie pierwszych kwalifikacji zawodowych"

0

5 896

4309

Zakup usług pozostałych

0

5 896

Razem

0

5 896

w tym:

Publiczna Policealna Szkoła Nowoczesnych Technologii dla Dorosłych w Łodzi

0

5 896

Realizacja Działania 9.2 Priorytetu IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach "Program wyrównywania szans edukacyjnych niepracujących uczniów kształcących się w zakresie pierwszych kwalifikacji zawodowych"

0

5 896

4309

Zakup usług pozostałych

0

5 896

Razem

0

5 896

80141

Zakłady kształcenia nauczycieli

5 896

0

Utrzymanie bieżące jednostek oświatowych

5 896

0

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

5 896

0

Razem

5 896

0

w tym:

Kolegium Nauczycielskie w Zgierzu

5 896

0

Utrzymanie bieżące jednostek oświatowych

5 896

0

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

5 896

0

Razem

5 896

0

80147

Biblioteki pedagogiczne

9 900

0

Utrzymanie bieżące jednostek oświatowych

9 900

0

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

2 900

0

4240

Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek

7 000

0

Razem

9 900

0

w tym:

Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka im. T. Kotarbińskiego w Łodzi

9 900

0

Utrzymanie bieżące jednostek oświatowych

9 900

0

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

2 900

0

4240

Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek

7 000

0

Razem

9 900

0

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

ZUS

Zakład Ubezpieczeń Społecznych

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »