| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Porozumienie międzygminne Burmistrza Miasta Konstantynowa Łódzkiego; Prezydenta Miasta Łodzi

z dnia 23 grudnia 2011r.

w sprawie międzygminnej komunikacji tramwajowej

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 4, art. 18 ust. 2 pkt 12 i art. 74 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 i Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420 i Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230 i Nr 106, poz. 675 oraz z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887 i Nr 217, poz. 1281) oraz uchwał: Nr XLVII/439/92 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 30 grudnia 1992 r., Nr XV/123/11 Rady Miejskiej w Konstantynowie Łódzkim z dnia 22 grudnia 2011 r. Uczestnicy porozumienia, działając w imieniu społeczności lokalnej, w trosce o trwałe zaspokajanie potrzeb w zakresie transportu zbiorowego postanawiają:

§ 1. 1. Niniejszym zostaje zawarte porozumienie międzygminne mające na celu wspólną realizację zadania własnego jakim jest zaspokajanie zbiorowych potrzeb z zakresu lokalnego transportu zbiorowego, na warunkach niżej określonych.

2. Przedmiotem porozumienia jest świadczenie Usługi przewozu osób i rzeczy linią tramwajową lokalnego transportu zbiorowego w Łodzi nr 9, wydłużoną w obszar Gminy Konstantynów Łódzki, tj. na odcinku od przystanku Łódź Smulsko do przystanku Konstantynów Łódzki Park Miejski oraz utrzymanie przez Operatora wybranego przez Organizatora, infrastruktury tramwajowej w postaci torów, sieci i podstacji trakcyjnych, zwanych dalej Usługami.

3. Przez utrzymanie, o którym mowa w ust. 2, rozumie się zespół czynności obejmujących:

1) bieżące przeglądy;

2) bieżącą konserwację;

3) bieżące naprawy torów, sieci i podstacji trakcyjnych mających bezpośredni wpływ na świadczenie usług przewozowych; których łączna wartość w danym roku kalendarzowym nie przekroczy równowartości kwot płaconych przez Uczestników porozumienia z tytułu utrzymania torów, sieci i podstacji trakcyjnych za okres 12 miesięcy kalendarzowych, wykonywanych w oparciu o obowiązujące przepisy prawne, w zakresie niezbędnym dla zapewnienia bezpieczeństwa ruchu. Strony zgodnie oświadczają, iż przez bieżącą naprawę rozumieją wykonywanie czynności polegających na przywróceniu stanu pełnej sprawności technicznej infrastruktury torowo-sieciowej zapewniającej bezpieczeństwo ruchu, poprzez regulację lub wymianę częściową zużytych elementów, z zachowaniem parametrów określonych dla danego rodzaju obiektu, nie stanowiącą remontu.

4. Gmina Miasto Łódź gwarantuje funkcjonowanie przedmiotowej linii do głównego węzła przesiadkowego w centrum Łodzi, skrzyżowania z trasą Łódzkiego Tramwaju Regionalnego.

§ 2. 1. Organizatorem porozumienia jest Gmina Miasto Łódź, w imieniu i na rzecz której czynności wykonywać będzie Zarząd Dróg i Transportu w Łodzi.

2. Do podstawowych obowiązków Organizatora porozumienia należy:

1) ustalenie z Operatorem warunków świadczenia Usług przewozowych oraz ustalenia warunków utrzymania przez Operatora infrastruktury tramwajowej w postaci torów, sieci i podstacji trakcyjnych znajdujących się w granicach administracyjnych Gminy Konstantynów Łódzki;

2) kontrola i rozliczanie Usług;

3) prowadzenie sprzedaży i kontroli biletów na całej trasie linii objętej porozumieniem;

4) organizowanie posiedzeń Uczestników porozumienia w ciągu 14 dni od daty złożenia wniosku przez uczestnika porozumienia;

5) przyjmowanie skarg i wniosków dotyczących funkcjonowania linii objętej porozumieniem;

6) powiadamianie Uczestników porozumienia z 6-miesięcznym wyprzedzeniem o zmianie przewoźnika lub Operatora.

3. Organizator porozumienia nie ponosi odpowiedzialności za utrzymanie infrastruktury tramwajowej w postaci torów, sieci i podstacji trakcyjnych znajdującej się w granicach administracyjnych Gminy Konstantynów Łódzki.

§ 3. 1. Uczestnicy porozumienia zobowiązują się do udziału w finansowaniu Usług.

2. Gmina Konstantynów Łódzki współfinansować będzie Usługi na odcinku linii objętej niniejszym porozumieniem w kwocie o wysokości:

1) za usługę przewozową 18075 zł netto + VAT (osiemnaście tysięcy siedemdziesiąt pięć zł netto + VAT);

2) za utrzymanie torów, sieci i podstacji trakcyjnych 4470 zł netto + VAT (cztery tysiące czterysta siedemdziesiąt zł netto + VAT) za każdy miesiąc, zwane w dalszej części porozumienia ryczałtem.

3. Ryczałt za Usługę, o którym mowa w ust. 2, podlegać będzie corocznej waloryzacji wskaźnikiem średniorocznego wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych ogłaszanym przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w Monitorze Polskim, począwszy od pierwszego dnia miesiąca po opublikowaniu tego wskaźnika.

4. Z tytułu wykonywanych Usług Zarząd Dróg i Transportu wystawiać będzie Gminie Konstantynów Łódzki w terminie do 7 dnia danego miesiąca za miesiąc poprzedni faktury na kwoty wymienione w ust. 2, a w kolejnych latach, począwszy od 2013 r., na kwoty powiększone o zapisy wynikające z ust. 3, z terminem płatności 7 dni od daty otrzymania faktury. W przypadku gdy termin wystawienia faktury lub termin płatności przypada na dzień wolny od pracy lub święto, wystawienie faktury lub zapłata winna nastąpić w pierwszy dzień roboczy następujący po dniu wolnym. Przez "termin płatności" rozumie się datę wpływu środków na konto bankowe Zarządu Dróg i Transportu. W przypadku niedotrzymania terminu zapłaty, wystawiającemu fakturę przysługują odsetki ustawowe za każdy dzień opóźnienia.

§ 4. 1. Wpływy ze sprzedaży biletów stanowić będą dochód Gminy Miasta Łodzi.

2. Na odcinku linii objętej porozumieniem będą obowiązywać przepisy taryfowe i porządkowe uchwalone uchwałą Rady Miejskiej w Łodzi.

§ 5. 1. Przebieg i długość tras linii liczona będzie w sposób określony w załączniku Nr 1 do niniejszego porozumienia.

2. Wykonywanie usług odbywać się będzie w oparciu o rozkład jazdy stanowiący załącznik Nr 2 do niniejszego porozumienia.

3. Z zastrzeżeniem ust. 4, wszelkie zmiany rozkładu jazdy i lokalizacji przystanków na odcinku linii objętym porozumieniem w sposób niepowodujący zmiany kosztów funkcjonowania linii, podlegają pisemnemu uzgodnieniu przez Uczestników porozumienia w terminie 10 dni od daty przedstawienia przez któregokolwiek Uczestnika porozumienia propozycji zmian. Niezgłoszenie przez Uczestników porozumienia opinii w tym terminie uważane będzie za akceptację.

4. W uzasadnionych przypadkach, w szczególności w przypadku strajku, niekorzystnych warunków atmosferycznych, awarii, blokad dróg, Organizator porozumienia może, bez zasięgania opinii Uczestników porozumienia, zmienić rozkład jazdy i lokalizacje przystanków, zawiesić linię komunikacyjną, jak również zawiesić lub wstrzymać w całości albo w części realizację Usług objętych niniejszym porozumieniem. Odpowiednio do zakresu wprowadzonych zmian, korygowana będzie wielkość ryczałtu określonego w § 3 ust. 2.

5. Za pisemną zgodą Uczestników porozumienia dopuszcza się okazjonalne zwiększenie częstotliwości kursowania na linii objętej porozumieniem (np. Święto Zmarłych, impreza masowa w Gminie). Odpowiednio do zakresu wprowadzonych zmian, korygowana będzie wysokosć ryczałtu określonego w § 3 ust. 2.

6. Korekta wysokości ryczałtu, w sytuacji o której mowa w ust. 4 i 5, polegać będzie na procentowym zwiększeniu lub zmniejszeniu wysokości ryczałtu opisanego w § 3 ust. 2 stosownie do wzrostu lub zmniejszenia ilości kursów w odniesieniu do obowiązującego rozkładu jazdy.

7. Operator ponosi odpowiedzialność za właściwe utrzymanie infrastruktury i wszelkie ewentualne roszczenia pasażerów lub osób trzecich związane z nieprawidłowym wykonaniem lub niewykonaniem Usługi.

8. Organizator porozumienia, na wniosek Operatora, może zawiesić funkcjonowanie linii o ile stan trasy zagraża bezpieczeństwu ruchu lub powoduje dewastację taboru. Stan trasy potwierdzony będzie przez zespół ekspertów powołany przez Uczestników porozumienia. O zamiarze wykonania ekspertyzy i zawieszenia linii Organizator porozumienia zobowiązany jest zawiadomić pozostałych Uczestników porozumienia na piśmie, z co najmniej 30-dniowym wyprzedzeniem. Zawieszenie funkcjonowania linii może być powodem rozwiązania porozumienia ze skutkiem natychmiastowym.

§ 6. 1. Gmina Konstantynów Łódzki zobowiązana jest do odpłatnego udostępnienia Operatorowi infrastruktury technicznej niezbędnej do realizacji usługi przewozowej.

2. Gmina Konstantynów Łódzki ustala w odrębnej umowie z Operatorem, w porozumieniu z Organizatorem porozumienia, wysokość opłaty ryczałtowej za udostępnienie infrastruktury Operatorowi.

3. Ryczałt opisany w § 3 ust. 2 pkt 2 zostanie powiększony o wartość opłaty naliczonej Operatorowi za udostępnienie infrastruktury technicznej, o której mowa w ust 1 i 2.

§ 7. 1. Gmina Konstantynów Łódzki w swoich granicach administracyjnych na własny koszt zobowiązana jest do:

1) przeprowadzania remontów i inwestycji w zakresie torów, sieci i podstacji trakcyjnych;

2) umożliwienia przewoźnikowi rozwieszania rozkładów jazdy na swoich przystankach i w razie potrzeby dokonywania zmian rozkładów jazdy;

3) całorocznego utrzymania przystanków i pętli krańcowych (utrzymanie w czystości, odśnieżanie oraz konserwacja nawierzchni na torowiskach i chodnikach w obrębie przystanków i pętli);

4) zaopatrzenia przystanków w niezbędne wyposażenie, takie jak znak drogowy D-17, nazwę przystanku, tablice rozkładowe w sposób uzgodniony z Organizatorem porozumienia;

5) utrzymania, konserwacji i naprawy wyposażenia przystanków stanowiących jej własność (np. słupek, wiata, ławki, kosze itp.);

6) udostępniania na rzecz Operatora dla celów realizacji niniejszego porozumienia przystanków i pętli położonych na trasie linii objętej porozumieniem;

7) zapewnienia Operatorowi zaplecza socjalno-sanitarnego na pętlach krańcowych;

8) informowania Organizatora porozumienia o wszelkich utrudnieniach na trasie objętej porozumieniem;

9) określenia zakresu utrzymania infrastruktury tramwajowej z Operatorem usługi przewozowej do końca października roku poprzedzającego kolejny rok budżetowy i powiadomienia o ustaleniach Organizatora porozumienia.

2. Gmina Konstantynów Łódzki ponosi odpowiedzialność cywilno-prawną za niewykonanie lub nierzetelne wykonanie zobowiązań określonych w niniejszym paragrafie porozumienia.

§ 8. Prawo zwołania posiedzenia Uczestników porozumienia, o którym mowa w § 2 ust. 2 pkt 4, przysługuje każdemu Uczestnikowi porozumienia.

§ 9. Uczestnicy porozumienia zobowiązują się do wspólnych działań mających na celu modernizację torowiska wraz z infrastrukturą towarzyszącą, w tym wspólne wystąpienie o pozyskanie środków zewnętrznych.

§ 10. 1. Porozumienie zawiera się na czas nieokreślony.

2. Każdy z Uczestników porozumienia może dokonać jego wypowiedzenia z zachowaniem 6- miesięcznego okresu wypowiedzenia.

3. W przypadku istotnych naruszeń postanowień niniejszego porozumienia Uczestnicy porozumienia mogą rozwiązać porozumienie w trybie natychmiastowym bez konieczności jego wypowiadania.

4. Uczestnicy porozumienia zgodnie oświadczają, iż w przypadku wypowiedzenia niniejszego porozumienia w okresie 4 lat od daty jego zawarcia przez któregokolwiek z Uczestników porozumienia bez ważnego powodu, ten Uczestnik porozumienia zobowiązany jest do zapłaty na rzecz drugiego Uczestnika porozumienia kary umownej w wysokości 500 000 zł.

§ 11. Wszelkie zmiany porozumienia, z wyłączeniem § 3 ust. 3, § 5 ust. 3 - 5 i § 6 ust. 3, wymagają zgody Uczestników porozumienia wyrażonej w formie aneksu do niniejszego porozumienia, pod rygorem nieważności.

§ 12. Sprawy sporne, mogące wynikać z niniejszego porozumienia, będą rozstrzygane przez organy właściwe terytorialnie dla Gminy Miasta Łodzi.

§ 13. Porozumienie wchodzi w życie z dniem podpisania. Usługi będące przedmiotem umowy będą realizowane począwszy od dnia 1 kwietnia 2012 r.

§ 14. Porozumienie sporządzono w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, po dwa egzemplarze dla każdego z Uczestników porozumienia.

§ 15. Niniejsze porozumienie podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.

Prezydent Miasta Łodzi


Hanna Zdanowska


Burmistrz Miasta Konstantynowa Łódzkiego


Henryk Brzyszcz


Załacznik Nr 1 do Porozumienia Miedzygminnego
z dnia 23 grudnia 2011 r.

Protokół z pomiaru długości trasy.

1. PRZEBIEG TRASY:

Linia 9

AUGUSTÓW - Rokicińska - Piłsudskiego - Kopcińskiego - Narutowicza - Zielona - Legionów - Konstantynowska - Konstantynów Łódzki: Łódzka - Jana Pawła II - KONSTANTYNÓW ŁÓDŹKI (PARK MIEJSKI)

2.

PRZEBIEG TRASY OBJĘTEJ POROZUMIENIEM:

Linia 9

Od przystanku Łódź Smulsko - pętla Konstantynów Łódzki (park Miejski)

Od pętli Konstantynów Łódzki (park Miejski) - przystanku Łódź Smulsko

3.

DŁUGOŚĆ TRAS OBJĘTYCH POROZUMIENIEM:

Linia 9

Łódź-Smulsko - pętla Konstantynów Łódzki (park Miejski) - 4,140 km

pętla Konstantynów Łódzki (park Miejski) - Łódź-Smulsko - 4,201 km


Załącznik Nr 2 do Porozumienia Międzygminnego
z dnia 23 grudnia 2011 r.

Rozkład jazdy linii nr 9 obowiązujący od dnia 1 kwietnia 2012 r.

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

inFakt

inFakt to firma oferująca nowoczesne usługi księgowe i fakturowe

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »