| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr X/66/2011 Rady Gminy Czarnocin

z dnia 29 grudnia 2011r.

w sprawie ustalenia opłat za świadczenia udzielane przez przedszkole, dla którego organem prowadzącym jest Gmina Czarnocin

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, zmiany: z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 , z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420 i Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142, Nr 28, poz. 146, Nr 40, poz. 230 i Nr 106, poz. 675 oraz z 2011r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887)oraz art. 14 ust. 5 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t.j. Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, zmiany: Nr 109, poz. 1161, z 2005 r. Nr 17, poz. 141, Nr 94, poz. 788, Nr 122, poz. 1020, Nr 131, poz. 1091, Nr 167, poz. 1400 i Nr 249, poz. 2104, z 2006 r. Nr 144, poz. 1043, Nr 208, poz. 1532 i Nr 227, poz. 1658, z 2007 r. Nr 42, poz. 273, Nr 80, poz. 542, Nr 115, poz. 791, Nr 120, poz. 818, Nr 180, poz. 1280 i Nr 181, poz. 1292, z 2008 r. Nr 70, poz. 416, Nr 145, poz. 917, Nr 216, poz. 1370 i Nr 235, poz. 1618, z 2009 r. Nr 6, poz. 33, Nr 31, poz. 206, Nr 56, poz. 458, Nr 157, poz. 1241 i Nr 219, poz. 1705, z 2010 r. Nr 44, poz. 250, Nr 54, poz. 320, Nr 127, poz. 857 i Nr 148, poz. 991 oraz z 2011r. Nr 106, poz. 622, Nr 112, poz. 654) Rada Gminy Czarnocin uchwala, co następuje:

§ 1. W przedszkolu, dla którego organem prowadzącym jest Gmina Czarnocin zapewnia się bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę przez pięć godzin dziennie, przez pięć dni w tygodniu od poniedziałku do piątku.

§ 2. 1. Ustala się opłatę za świadczenia udzielane przez przedszkole w czasie przekraczającym wymiar zajęć, o którym mowa w §1 w wysokości 0,17% stawki minimalnego wynagrodzenia za pracę określonego odrębnymi przepisami za każdą rozpoczętą godzinę udzielania tych świadczeń. Ustalona w ten sposób opłata zaokrąglana jest do pełnych dziesiątek groszy.

2. Miesięczna wysokość opłaty za czas udzielania odpłatnych świadczeń przez przedszkole ustalana jest jako iloczyn stawki godzinowej, o której mowa w ust.1 liczby godzin pobytu dziecka w przedszkolu ponad wymiar zajęć określony w §1.

3. W przypadku nieobecności dziecka w przedszkolu opłata, o której mowa w ust.1 podlega zmniejszeniu w następnym miesiącu za każdą godzinę tej nieobecności.

4. Wraz ze zmianą wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę, o którym mowa w ust.1 następuje zmiana opłaty miesięcznej za świadczenia udzielane przez przedszkole.

§ 3. Zasady korzystania z odpłatnych świadczeń udzielanych przez przedszkole określa umowa cywilnoprawna zawarta pomiędzy dyrektorem przedszkola a rodzicem lub prawnym opiekunem dziecka.

§ 4. Traci moc uchwała Nr XVII/112/2000 Rady Gminy Czarnocin z dnia 29 grudnia 2000 r. w sprawie ustalenia opłat za świadczenia w Przedszkolu Samorządu Gminy w Czarnocinie.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Czarnocin.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z pierwszy dniem miesiąca kalendarzowego następującego po miesiącu, w którym upłynęło 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.

Przewodniczący Rady Gminy Czarnocin


mgr Grzegorz Płachta

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Akademia Finansów i Biznesu Vistula

Studia I, II stopnia, studia podyplomowe, dyplom University of London, biznes, zarządzanie, finanse, filologie

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »