| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XV/163/11 Rady Miasta Kutno

z dnia 20 grudnia 2011r.

w sprawie nagród i wyróżnień przyznawanych przez Miasto Kutno za wysokie wyniki we współzawodnictwie sportowym i osiągnięcia w działalności sportowej

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23 , poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 i Nr 167, poz. 1759; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 17 poz. 128 i Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218; z 2008 r, Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458; z 2009 r. Nr 52, poz.420 i Nr 157, poz.1241; z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230 i Nr 106, poz. 675; z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz.777, Nr 149, poz. 887 i Nr 217,poz. 1281) oraz art. 31 i art. 35 ust. 5 i 6 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz.U. Nr 127, poz. 857 i Nr 151, poz. 1014; z 2011 r. Nr 171, poz. 1016) Rada Miasta Kutno uchwala, co następuje:

Rozdział 1.
Przepisy ogólne

§ 1. 1. Niniejsza uchwała określa szczegółowe zasady, tryb przyznawania i pozbawiania oraz rodzaje i wysokość nagród i wyróżnień dla zawodników, ekip i trenerów za wysokie wyniki sportowe we współzawodnictwie sportowym oraz dla innych osób wyróżniających się osiągnięciami w działalności sportowej, za przyczynienie się do osiągnięcia wysokiego wyniku sportowego we współzawodnictwie sportowym.

2. Przepisów niniejszej uchwały nie stosuje się do udzielania nagród i wyróżnień z tytułu rywalizacji we współzawodnictwie sportowym organizowanym przez jednostki organizacyjne Miasta Kutno.

3. Środki finansowe przeznaczone na nagrody i wyróżnienia, o których mowa w uchwale, określane są corocznie w budżecie Miasta Kutno.

§ 2. 1. Ilekroć w niniejszej uchwale jest mowa o:

1) ustawie o sporcie - należy przez to rozumieć ustawę z dnia 25 czerwca 2010 roku o sporcie (Dz.U. Nr 127, poz. 857,z poźn. zm.);

2) zawodniku - należy przez to rozumieć osobę, która jednocześnie: uprawia dyscyplinę i dziedzinę sportu, w której działa określony polski związek sportowy oraz jest lub był - w roku, za który przyznawana jest nagroda mieszkańcem Miasta Kutno albo członkiem podmiotu prowadzącego działaność sportową, którego siedzibą jest Miasto Kutno;

3) trenerze - należy przez to rozumieć osobę, która posiada tytuł trenera lub instruktora sportu, zgodnie z obowiązującymi przepisami;

4) innej osobie wyróżniającej się osiągnięciami w działalności sportowej - należy przez to rozumieć osobę będącą mieszkańcem Miasta Kutno, która wspomagała program szkolenia sportowego zawodnika lub ekipy i przyczyniła się do uzyskania przez niego/nią wysokiego wyniku sportowego we współzawodnictwie sportowym;

5) ekipie - należy przez to rozumieć reprezentację, zespół, drużynę, osadę, załogę;

6) wysokim wyniku sportowym we współzawodnictwie sportowym - należy przez to rozumieć uzyskanie przez zawodnika lub ekipę czołowego miejsca w klasyfikacji mistrzostw świata, Mistrzostw Europy, Mistrzostw Polski, Pucharach Polski, ogólnopolskich turniejach kwalifikacyjnych, Młodzieżowych Mistrzostwach Polski, Ogólnopolskich Olimpiadach Młodzieży lub innych turniejach i zawodach o charakterze co najmniej wojewódzkim, w którym startowało co najmniej 5 ekip, a w sportach indywidualnych co najmniej 8 zawodników w danej konkurencji lub kategorii.

7) podmiocie prowadzącym działalność sportową - należy przez to rozumieć organizację działającą w celu organizowania i prowadzenia szkolenia, współzawodnictwa w danym sporcie lub zrzeszającą polskie związki sportowe w oparciu o ustawę o sporcie.

2. Jeżeli regulamin zawodów przewiduje udział mniejszej liczby zawodników lub ekip w danej dyscyplinie sportu lub konkurencji sportowej, a także jeżeli wystąpiła naturalna niższa frekwencja, nagrody lub wyróżnienia mogą zostać przyznane pomimo, że w zawodach brała udział mniejsza liczba zawodników lub ekip niż określona w ust. 1 pkt 6.

§ 3. 1. Przyznawanie i pozbawianie nagród i wyróżnień należy do właściwości Prezydenta Miasta Kutno z uwzględnieniem przepisów niniejszej uchwały.

2. Postanowienia zawarte w niniejszej uchwale w zakresie ubiegania się o przyznanie nagrody lub wyróżnienia dla zawodników, trenerów, ekip i innych osób wyróżniających się osiągnięciami w działalności sportowej, nie stanowią podstawy do roszczeń wobec Miasta Kutno ani do zobowiązań Miasta Kutno do ich przyznania tym podmiotom.

Rozdział 2.
Nagrody i wyróżnienia za wysokie wyniki we współzawodnictwie sportowym

§ 4. 1. Zawodnikom, ekipom, trenerom za osiągnięcie wysokiego wyniku sportowego we współzawodnictwie sportowym lub innym osobom wyróżniającym się osiągnięciami w działalności sportowej za przyczynienie się do osiągnięcia wysokiego wyniku sportowego we współzawodnictwie sportowym, mogą być przyznawane wyróżnienia i nagrody Miasta Kutno, przy czym:

1) przyznanie nagrody lub wyróżnienia trenerowi lub innej osobie wyróżniającej się osiągnięciami w działalności sportowej nie jest uzależnione od uprzedniego lub równoczesnego przyznania nagrody lub wyróżnienia dla zawodnika lub ekipy;

2) za osiągnięcie wysokich wyników sportowych we współzawodnictwie sportowym w kategoriach młodzieżowych , zawodnikom lub ekipom mogą być przyznane wyłącznie nagrody rzeczowe lub wyróżnienia.

2. Nagrody i wyróżnienia nie mogą być przyznane zawodnikowi, trenerowi, ekipie lub innej osobie wyróżniającej się osiągnięciami w działalności sportowej, która podlega karze dyscyplinarnej zawieszenia lub wykluczenia nałożonej przez podmiot prowadzący działalność sportową w następstwie czynów zabronionych lub karalnych.

3. Przyznana nagroda lub wyróżnienie dotyczyć może tylko dyscyplin i dziedzin sportu, w których działa określony polski związek sportowy.

4. Nagrody i wyróżnienia przyznaje się raz w roku jako podsumowanie osiągnięć sportowych w mieście, z zastrzeżeniem § 5 ust. 2.

§ 5. 1. Nagroda lub wyróżnienie przyznawane są na wniosek niżej wymienionych podmiotów, z zastrzeżeniem ust. 2:

1) podmiotu prowadzącego działalność sportową;

2) Rady Sportu Miasta Kutno.

2. W przypadkach uzasadnionych szczególnymi okolicznościami, np. osiągnięciem znaczącego sukcesu sportowego, nagroda lub wyróżnienie mogą być przyznane w trakcie roku kalendarzowego przez Prezydenta Miasta Kutno z jego inicjatywy lub z inicjatywy Przewodniczącego Rady Miasta Kutno.

§ 6. 1. Nagroda dla zawodników i ekip ma charakter pieniężny lub rzeczowy, a dla trenerów i innych osób wyróżniających się we współzawodnictwie sportowym charakter pieniężny i jest finansowana z budżetu Miasta Kutno, a jej wartość nie może przekroczyć kwot:

1) nagroda I stopnia dla zawodnika za osiągnięcie wysokiego wyniku sportowego w konkurencjach sportów indywidualnych - 2 000 złotych;

2) nagroda II stopnia dla zawodnika za osiągnięcie wysokiego wyniku sportowego w konkurencjach sportów indywidualnych - 500 złotych;

3) nagroda I stopnia dla ekipy za osiągnięcie wysokiego wyniku sportowego - 10 000 złotych;

4) nagroda II stopnia dla ekipy za osiągnięcie wysokiego wyniku sportowego - 5 000 złotych;

5) nagroda dla trenera za osiągnięcie wysokiego wyniku sportowego we współzawodnictwie sportowym lub innej osoby wyróżniającej się osiągnięciami w działalności sportowej za przyczynienie się do wysokiego wyniku sportowego we współzawodnictwie sportowym - 1 000 złotych;

2. Nagroda jest odpowiednio świadczeniem pieniężnym wypłaconym z budżetu Miasta Kutno lub rzeczowym, które stanowić powinno wyraz uznania dla zawodnika, ekipy, trenera za osiągnięcie wysokiego wyniku sportowego we współzawodnictwie sportowym lub dla innej osoby wyróżniającej się osiągnięciami w działalności sportowej za przyczynienie się do wysokiego wyniku sportowego we współzawodnictwie sportowym.

3. Wyróżnienie stanowi medal, puchar, statuetka, grawerton lub dyplom i przyznawane jest zawodnikowi, ekipie, trenerowi za osiągnięcie wysokiego wyniku sportowego we współzawodnictwie sportowym lub innej osobie wyróżniającej się osiągnięciami w działalności sportowej za przyczynienie się do wysokiego wyniku sporotwego we współzawodnictwie sportowym.

4. Ostateczną wartość i postać nagrody lub wyróżnienia ustala Prezydent Miasta Kutno uwzględniając postanowienia niniejszej uchwały, rodzaj zawodów i szczebel rozgrywek sportowych, osiągnięte wyniki sportowe oraz znaczenie danego sportu dla Miasta Kutno lub znaczenie osiągnięć w działalności sportowej dla społeczności lokalnej.

§ 7. 1. Wniosek o przyznanie nagrody lub wyróżnienia powinien zawierać informacje określone w załączniku do niniejszej uchwały.

2. Wnioski o przyznanie nagrody lub wyróżnienia składa się do Prezydenta Miasta Kutno za pośrednictwem kancelarii Urzędu Miasta Kutno.

3. Wnioski należy składać do 31 stycznia każdego roku i podlegają one rozpoznaniu w terminie nie dłuższym niż do dnia 28 lutego danego roku kalendarzowego, z zastrzeżeniem ust. 4 i 5.

4. Termin składania wniosków, o którym mowa w ust. 3 nie dotyczy wniosków złożonych w 2011 roku.

5. Wnioski o przyznanie nagrody lub wyróżnienia za osiągnięcie wysokiego wyniku sportowego we spółzawodnictwie sportowym oraz dla innych osób wyróżniających się osiągnięciami w działalności sportowej, za przyczynienie się do osiągnięcia wysokiego wyniku sportowego we współzawodnictwie sportowym w 2011 roku należy składać do 28 lutego 2012 roku i podlegać będą one rozpoznaniu w terminie nie dłuższym niż do dnia 30 marca 2012 roku.

§ 8. Informacja o przyznanych nagrodach i wyróżnieniach podlega podaniu do publicznej wiadomości, poprzez zamieszczenie na stronie internetowej Urzędu Miasta Kutno oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Kutno.

§ 9. 1. Zawodnik, ekipa, trener lub inna osoba wyróżniająca się osiągnięciami w działalności sportowej mogą być pozbawione nagrody lub wyróżnienia w przypadku:

1) zaniedbywania przez zawodnika obowiązku prawidłowej realizacji procesu szkolenia;

2) zaniedbywania przez zawodnika obowiązku szkolnego;

3) nałożenia kary dyscyplinarnej przez podmiot prowadzący działalność sportową lub macierzysty klub sportowy;

4) naruszenia przepisów antydopingowych lub antykorupcyjnych.

2. Prezydent pozbawia nagrody lub wyróżnienia z własnej inicjatywy lub na wniosek podmiotu, który wnioskował o przyznanie nagrody lub wyróżnienia.

3. Pozbawienie nagrody lub wyróżnienia nie może nastąpić później niż w okresie roku od przyznania wyróżnienia lub nagrody.

Rozdział 3.
Postanowienia końcowe

§ 10. Traci moc uchwała Nr 452/LI/97 Rady Miejskiej w Kutnie z dnia 28 października 1997 roku w sprawie ustalenia regulaminu przyznawania wyróżnień i wysokości nagród dla zawodników klubów sportowych Miasta Kutna za osiągnięcie wysokich wyników sportowych we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym.

§ 11. Nierozpatrzone wnioski o przyznanie nagrody lub wyróżnienia, złożone przed dniem wejścia w życie niniejszej uchwały, podlegają rozpatrzeniu według przepisów uchwały niniejszej.

§ 12. Niniejsza uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego oraz Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Kutno.

§ 13. Niniejsza uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.

Przewodniczący Rady Miasta Kutno


Jacek Sikora


Załącznik do Uchwały Nr XV/163/11
Rady Miasta Kutno
z dnia 20 grudnia 2011 r.

Wniosek do Prezydenta Miasta Kutno o przyznanie nagrody lub wyróżnienia za wysokie wyniki we współzawodnictwie sportowym

Wnosi się o przyznanie nagrody/ wyróżnienia dla: zawodnika/ ekipy/ trenera/ innej osoby wyróżniającej się osiągnięciami w działalności sportowej (właściwe podkreślić)

I. Informacje o zgłoszonym do nagrody lub wyróżnienia zawodniku / trenerze /innej osobie wyróżniającej się osiągnięciami w działalności sportowej (właściwe podkreślić):

1) Imię i nazwisko;

2) Aktualny adres zamieszkania;

3) Dane tele adresowe: numer telefonu, adres e-mail;

4) W przypadku zawodnika niepełnoletniego podać dane opiekunów prawnych odpowiednio jak w pkt. 1-5;

5) Dane klubu sportowego do którego przynależy zgłoszony do nagrody lub wyróżnienia.

II. Informacje o zgłoszonej do nagrody lub wyróżnienia ekipie:

1) Imiona i nazwiska;

2) Przynależność klubowa;

3) Nazwisko i imię trenera;

4) Nazwisko i imię innej osoby wspierającej proces szkolenia.

III.Osiągnięcia i wysokie wyniki sportowe, których dotyczy wniosek:

1) W przypadku zawodnika lub ekipy nalezy podać nazwę imprezy, miejscowość, kraj, termin zawodów, dyscyplinę lub dziedzinę sportu, konkurencję, kategorię wiekową, osiągnięcie sportowe lub zajęte miejsce;

2) W przypadku innej osoby wyróżniającej się osiągnięciami w działalności sportowej proszę podać uzasadnienie w jaki sposób przyczyniła się ona do uzyskania wysokiego wyniku sportowego przez zawodnika lub ekipę .

IV. Informacje o wnioskodawcy:

1) Pełna nazwa wnioskodawcy;

2) Dane teleadresowe;

3) Osoba do kontaktu;

V. Oświadczenia:

1) Oświadczam, że powyższe dane podałem(am) zgodnie ze stanem faktycznym;

2) Oświadczam, iż o zmianach w stosunku do stanu faktycznego wynikającego z wniosku zawiadomię właściwą komórkę merytoryczną Urzędu Miasta Kutno;

3) Oświadczam, iż uzyskałem zgodę od osoby lub osób, której/których dotyczy wniosek na przetwarzanie danych osobowych w celach związanych z przyznaniem nagrody lub wyróżnienia zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (j.t.Dz. U. z 2002r., Nr 101, poz. 926 z późn. zm.).

VI. Podpisy: Podpisy składa osoba lub osoby uprawnione do składania oświadczeń woli w imieniu reprezentowanego podmiotu. W przypadku Rady Sportu Miasta Kutno podpis składa jej Przewodniczący.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

e-file sp. z o.o.

Producent aplikacji i rozwiązań pomocnych w biznesie oraz w kontaktach z urzędami

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »