| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XIII/121/11 Rady Miejskiej w Opocznie

z dnia 28 grudnia 2011r.

w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania na terenie miasta Opoczna, określenia wysokości opłat i sposobu ich pobierania

Na podstawie art.18 ust.2 pkt. 15, art. 40 ust.1, art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym ( tekst jednolity: Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591,zm.: Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568 z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008r Nr 180. Poz. 1111, Nr 223, poz. 1458 z 2009r. N52, poz.420, Nr 157, poz. 1241, z 2010r. Nr 28, poz. 142, Nr 28, poz. 146, Nr 106, poz. 675, Nr 40 poz. 230, z 2011r. Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 21, poz. 113, Nr 217, poz. 1281 ), art.13 ust.1 pkt. 1, art. 13b, art. 13f ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2007 r. Nr 19, poz. 115, zm.: Dz. U. z 2007 r. Nr 23, poz. 136, Nr 192, poz. 1381, z 2008 r. Nr 54, poz. 326, Nr 218, poz. 1391, Nr 227, poz. 1505 z 2009r Nr 19, poz. 101, Nr 19, poz. 100, Nr 86, poz. 720, Nr 168, poz. 1323 z 2010r Nr 106, poz. 675, Nr 152, poz. 1018, Nr 225, poz. 1466, Nr 225, poz. 1466 z 2011r Nr 5, poz. 13, Nr 159, poz. 945) Rada Miejska w Opocznie uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Ustala się strefę płatnego parkowania pojazdów samochodowych na drogach publicznych na terenie miasta Opoczna, w obszarach charakteryzujących się znacznym deficytem miejsc postojowych, obejmującą ulice:

1) Pl. Kościuszki;

2) Ulica M. Kopernika - od ul. Piotrkowskiej do E. Biernackiego

wraz z tymi ulicami oraz przyległymi do nich parkingami położonymi w pasie drogi publicznej.

2. Obszar strefy płatnego parkowania wyznaczają pionowe znaki drogowe:

D-44 - strefa parkowania - przy wjeździe do strefy,

D-45 - koniec strefy parkowania - przy wyjeździe ze strefy.

3. Mapa obszaru stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Ustala się następujące stawki opłat za parkowanie w strefie płatnego parkowania, o której mowa w § 1:

1) stawka podstawowa opłaty za pierwszą godzinę - 2 zł;

2) stawka opłaty za drugą godzinę parkowania - 2,10 zł;

3) stawka opłaty za trzecią godzinę parkowania - 2,20 zł;

4) stawka opłaty za czwartą godzinę parkowania i każdą następną rozpoczętą godzinę parkowania - 2 zł;

5) stawka opłaty za parkowanie nie przekraczające 30 minut - w wysokości 1 stawki podstawowej.

§ 3. Ustala się stawkę zerową opłaty za parkowanie w strefie płatnego parkowania dla:

1) osób niepełnosprawnych o obniżonej sprawności ruchowej kierujących pojazdami samochodowymi oraz kierowców przewożących osobę niepełnosprawną o obniżonej sprawności ruchowej, posiadających aktualną kartę parkingową osoby niepełnosprawnej, na miejscach wyznaczonych;

2) kierujących oznakowanymi pojazdami Straży Miejskiej w Opocznie, pogotowia energetycznego, wodno-kanalizacyjnego, gazowego, ciepłowniczego realizujących zadania służbowe;

3) pojazdów zaopatrzenia na czas załadunku i rozładunku towarów do 30 minut;

4) motocykli, motorowerów;

5) przedsiębiorców posiadających licencję na wykonanie transportu drogowego taksówką na terenie Gminy Opoczno, w czasie oczekiwania na klienta, nie dłużej niż 10 minut.

§ 4. 1. Opłaty za parkowanie w strefie płatnego parkowania pobierane będą w godzinach od 8.00 do 17.00.

2. Opłaty pobiera się w poniedziałki, wtorki, środy, czwartki, piątki, soboty będące dniami roboczymi.

§ 5. 1. Opłaty, o których mowa w § 2, pobierane są przez wyznaczonych przez zarządcę drogi inkasentów, za wydaniem dowodu opłaty parkingowej zawierającego co najmniej:

1) datę wydania dowodu;

2) liczbę godzin parkowania;

3) wysokość należnej opłaty.

2. Dokumentem potwierdzającym uiszczenie opłaty za parkowanie jest bilet parkingowy, wykupiony u inkasenta.

§ 6. 1. Do wniesienia opłaty za przewidziany czas parkowania, obowiązany jest kierowca, w czasie do 5 minut po zaparkowaniu pojazdu w strefie płatnego parkowania.

2. Dowód uiszczenia opłaty winien być umieszczony za przednią szybą wewnątrz pojazdu w sposób umożliwiający kontrolę.

3. W przypadku braku możliwości dokonania kontroli dowodu potwierdzającego uiszczenie opłaty, w sposób określony w ust. 2, właściciel pojazdu na wezwanie osoby uprawnionej jest zobowiązany do okazania tego dowodu lub dokumentu wskazującego uprawnienie do stosowania zerowej stawki opłaty.

4. W ramach opłaconego czasu parkowania, oznaczonego na dowodzie uiszczenia opłaty, można zmieniać miejsce parkowania.

5. Uiszczona opłata za parkowanie nie podlega zwrotowi.

6. Wniesienie opłaty za parkowanie nie jest równoznaczne z rezerwacją dla danego pojazdu wyznaczonego miejsca.

§ 7. 1. Do kontroli wnoszenia opłat za parkowanie w strefie płatnego parkowania upoważnieni są inkasenci wyznaczeni przez zarządcę drogi.

2. Za nieuiszczenie opłat, o których mowa w § 2 pobiera się opłatę dodatkową.

3. Wysokość opłaty dodatkowej wynosi 50 zł.

4. Podstawą do pobrania opłaty dodatkowej jest każdorazowe stwierdzenie parkowania pojazdu bez uiszczenia opłaty, parkowania ponad opłacony czas lub brak możliwości stwierdzenia, czy opłata została wniesiona, wskutek niezastosowania się przez kierowcę do obowiązku, o którym mowa w § 6 ust.2.

5. Po stwierdzeniu nie wniesienia należnej opłaty za parkowanie, wystawiane jest wezwanie do uiszczenia opłaty dodatkowej.

6. Oryginał wezwania do uiszczenia opłaty, o którym mowa w ust.5, umieszcza się za wycieraczką pojazdu, a kopia pozostaje do dyspozycji kontrolującego.

7. Kierujący lub właściciel pojazdu kwestionujący zasadność wezwania może wnieść odwołanie w terminie 3 dni od dnia wystawienia wezwania. Odwołanie wnosi się do zarządcy drogi, gdzie przeprowadzane jest postępowanie wyjaśniające. W przypadku uznania odwołania, wezwanie do uiszczenia opłaty dodatkowej nie rodzi skutków prawnych.

8. W przypadku nieuregulowania wymaganej opłaty dodatkowej, wobec właściciela pojazdu wszczyna się postępowanie egzekucyjne, na podstawie ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (tekst jednolity z 2002 r. Dz. U. Nr 110, poz. 986 z póź. zm.).

§ 8. Wzory druku wezwania do uiszczenia opłaty dodatkowej określa zarządca drogi.

§ 9. Pobór i kontrola opłat parkingowych mogą zostać powierzone podmiotom wyłonionym w myśl przepisów o zamówieniach publicznych.

§ 10. W przypadkach szczególnie uzasadnionych (imprezy masowe, zjazdy, prowadzone inwestycyjne i remontowe roboty drogowe) przewiduje się czasowe wyłączenie, w porozumieniu z Burmistrzem Opoczna, funkcjonowania płatnych miejsc parkingowych na całym obszarze lub części określonej w § 1 strefy płatnego parkowania.

§ 11. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Opoczna.

§ 12. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego i wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia, z mocą obowiązującą od dnia 2 kwietnia 2012 roku.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Opocznie


Zdzisław Wojciechowski


Załącznik do Uchwały Nr XIII/121/11
Rady Miejskiej w Opocznie
z dnia 28 grudnia 2011 r.

Mapa obszaru stref płatnego parkowania

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Mateusz Baszczyński

Prawnik

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »