| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XX/231/11 Rady Miejskiej w Pabianicach

z dnia 23 grudnia 2011r.

w sprawie określenia zasad wnoszenia, cofania i zbywania udziałów i akcji przez Prezydenta Miasta

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. g ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759, z 2005 r., Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz.128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz.327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz.1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675, z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 217, poz. 1281), uchwala się, co następuje:

§ 1. 1. Uchwała określa szczegółowe zasady wnoszenia wkładów na pokrycie obejmowanych udziałów lub akcji, a także cofania i zbywania przez Miasto Pabianice udziałów lub akcji w spółkach prawa handlowego.

2. Wnoszenie wkładów na pokrycie obejmowanych udziałów lub akcji, jak również cofanie i zbywanie przez Miasto Pabianice udziałów lub akcji w spółkach dokonywane jest z zachowaniem zasad celowości i gospodarności, przy uwzględnieniu konieczności zapewnienia realizacji zadań przez Miasto Pabianice.

§ 2. 1. Upoważnia się Prezydenta Miasta do wnoszenia do spółki, w zamian za obejmowane udziały lub akcje:

1) wkładów pieniężnych w wysokości kwot przewidzianych na ten cel w budżecie Miasta na dany rok budżetowy;

2) wkładów niepieniężnych (aportów), w tym w szczególności: prawo własności nieruchomości lub ich części, własność rzeczy ruchomych, udział we współwłasnościach w częściach ułamkowych, użytkowanie wieczyste, prawa obligacyjne bądź inne zbywalne prawa majątkowe, których wniesienie jako aport nie uniemożliwi realizacji zadań własnych Miasta.

2. Upoważnia się Prezydenta Miasta do wykonywania uprawnień z tytułu prawa pierwszeństwa, o którym mowa w art. 258 ustawy z dnia 15 września 2000 r. - Kodeks spółek handlowych (Dz.U. Nr 94 poz. 1037, z późn. zm.).

§ 3. 1. Dopuszcza się obejmowanie udziałów lub akcji w spółkach w zamian za wkład pieniężny, o którym mowa w §2 ust. 1 pkt 1, również w drodze konwersji wierzytelności pieniężnych Miasta Pabianice na udziały lub akcje.

2. Wniesienie do spółki wkładu niepieniężnego, o którym mowa w §2 ust. 1 pkt 2, na pokrycie obejmowanych udziałów lub akcji, wymaga uprzedniej wyceny wkładu, sporządzonej przez biegłego rzeczoznawcę posiadającego wymagane uprawnienia w zakresie wyceny majątku.

3. Wyceny, o której mowa w ust. 2 nie dokonuje się w przypadku, gdy majątek będący przedmiotem wkładu został nabyty na podstawie faktur lub innych dokumentów potwierdzających jego wartość, bądź istnieje możliwość ustalenia jego wartości na podstawie poniesionych nakładów.

§ 4. Miasto Pabianice może obejmować i nabywać udziały lub akcje w spółkach już istniejących, do których przystępuje lub w spółkach przez Miasto tworzonych.

§ 5. 1. Upoważnia się Prezydenta Miasta do cofania i zbywania udziałów lub akcji w spółkach z udziałem Miasta Pabianice.

2. Cofanie udziałów lub akcji w spółkach z udziałem Miasta Pabianice następuje poprzez ich umorzenie, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz.U. Nr 94 poz. 1037, z późn. zm.).

3. Zbycie udziałów lub akcji może nastąpić na zasadach określonych w dziale IV ustawy z dnia 30 sierpnia 1996 r. o komercjalizacji i prywatyzacji (t.j. Dz.U. z 2002 r. Nr 171 poz. 1397, z późn. zm.) w trybie:

1) oferty ogłoszonej publicznie,

2) przetargu publicznego,

3) negocjacji podjętych na podstawie publicznego zaproszenia, z zastrzeżeniem przepisów ustawy z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (t.j. Dz.U. z 2011 r. Nr 45 poz. 236), przepisów ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz.U. Nr 94 poz. 1037, z późn. zm.) oraz postanowień umowy lub statutu spółki.

4. Zbycie udziałów lub akcji w spółkach, w stosunku do których zakończone zostało postępowanie upadłościowe, następuje poprzez ich zniesienie z majątku Miasta.

§ 6. Przed zaoferowaniem do zbycia całości lub części udziałów lub akcji w spółce, dokonuje się analizy mającej na celu ustalenie sytuacji prawnej i ekonomicznej majątku spółki oraz stanu i perspektyw jej rozwoju.

§ 7. 1. O wnoszeniu wkładów, cofaniu, nabywaniu i zbywaniu udziałów i akcji decyduje Prezydent Miasta w drodze zarządzenia, z zastrzeżeniem ust. 2 i 3.

2. Objęcie albo cofanie udziałów lub akcji o łącznej wartości nominalnej przekraczającej kwotę 50.000 zł w roku budżetowym wymaga uprzedniego uzyskania przez Prezydenta Miasta pozytywnej opinii Rady Miejskiej, wyrażonej w formie uchwały.

3. Każdorazowe zbycie udziałów lub akcji wymaga uprzedniego uzyskania przez Prezydenta Miasta pozytywnej opinii Rady Miejskiej, wyrażonej w formie uchwały.

4. O każdym wniesieniu, cofaniu albo zbyciu udziałów Prezydent Miasta informuje Radę Miejską na najbliższej sesji następującej po wniesieniu, cofnięciu bądź zbyciu udziałów lub akcji. Informacja zawiera dane o ilości oraz wartości wniesionych, cofniętych albo zbytych udziałów lub akcji, do jakiej spółki zostały wniesione, jakiej spółce zostały cofnięte lub w jakiej spółce zostały zbyte, a także jakie są z tego tytułu obowiązki, korzyści lub uprawnienia dla Miasta Pabianice.

§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Pabianic.

§ 9. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego i wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Pabianicach


Andrzej Sauter

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Pismo "Niebieska Linia"

Dwumiesięcznik poświęcony problematyce przemocy

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »