| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXI/153/2011 Rady Miejskiej w Zelowie

z dnia 28 grudnia 2011r.

zmieniająca uchwałę w sprawie określenia rodzajów świadczeń przyznawanych z przeznaczeniem na pomoc zdrowotną dla nauczycieli oraz ustalenia warunków i sposobu ich przyznawania

Na podstawie art. 18, ust. 2, pkt.15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz.1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337; z 2007r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218; z 2008r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458; z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241; z 2010r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675; z 2011r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887 i Nr 217, poz. 1281) oraz na podstawie art. 72 ust. 1ustawy z dnia 26 stycznia 1982r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2006r. Nr 170, poz. 1218, Nr 220, poz.1600; z 2007r. Nr 17, poz.95, Nr 80, poz.542, Nr 158, poz.1103, Nr 102, poz. 689, Nr 176, poz.1238, Nr 191, poz.1369, Nr 247, poz.1821; z 2008 r. Nr 145, poz. 917, Nr 227, poz. 1505; z 2009r. Nr 1, poz.1, Nr 56, poz. 458, Nr 67, poz. 572, Nr 97, poz. 800, Nr 213, poz. 1650, Nr 219, poz. 1706) uchwala się, co następuje:

§ 1. W załączniku do uchwały Nr IV/32/2007 Rady Miejskiej w Zelowie z dnia 1 lutego 2007 roku w sprawie określenia rodzajów świadczeń przyznawanych z przeznaczeniem na pomoc zdrowotną dla nauczycieli oraz ustalenia warunków i sposobu ich przyznawania wprowadza się następujące zmiany:

1) § 4 otrzymuje brzmienie:

"§ 4.1. Rozpatrywaniem podań i przyznawaniem zasiłków na pomoc zdrowotną zajmuje się komisja powołana przez Burmistrza Zelowa.

2. Komisja dokonuje wstępnej oceny wniosku biorąc pod uwagę wysokość poniesionych przez nauczyciela kosztów leczenia oraz całokształt okoliczności wpływających na sytuację materialną np. długotrwałe zwolnienie lekarskie, przewlekła choroba, konieczność dalszego leczenia w domu, stosowanie specjalnej diety, zapewnienie choremu dodatkowej opieki. Komisja sporządza z posiedzenia protokół, który przedkłada do akceptacji Burmistrzowi Zelowa."

2) dodaje się § 6 w brzmieniu:

"§ 6. Rozpatrywanie wniosków (podań) odbywa się w zależności od potrzeb, nie rzadziej niż raz na pół roku."

3) dodaje się § 7 w brzmieniu:

"§ 7. Decyzje w sprawie przyznania zasiłku pieniężnego podejmuje Burmistrz Zelowa."

§ 2. Ustala się tekst jednolity "Regulaminu sprawie określenia rodzajów świadczeń przyznawanych z przeznaczeniem na pomoc zdrowotna dla nauczycieli oraz ustalenia warunków i sposobu ich przyznawania" w brzmieniu jak w załączniku do niniejszej uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Zelowa.


§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego, z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2012 r.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Zelowie


Wincenty Berliński


Załącznik do Uchwały Nr XXI/153/2011
Rady Miejskiej w Zelowie
z dnia 28 grudnia 2011 r.

REGULAMIN
w sprawie określenia rodzajów świadczeń przyznawanych z przeznaczeniem na pomoc zdrowotna dla nauczycieli oraz ustalenia warunków i sposobu ich przyznawania.

§ 1. 1. Osobami uprawnionymi do korzystania ze świadczeń przeznaczonych na pomoc zdrowotną są:

a) nauczyciele zatrudnieni w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez gminę Zelów;

b) nauczyciele emeryci;

c) nauczyciele renciści,

nazywani dalej nauczycielami.

2. Ze środków finansowych funduszu maja prawo korzystać nauczyciele, którzy:

a) leczą się w innej miejscowości z powodu braku placówki służby zdrowia w ich miejscu zamieszkania;

b) leczą się w miejscu zamieszkania z powodu przewlekłej lub ciężkiej choroby;

c) muszą korzystać z pomocy specjalistycznej w innej miejscowości, mimo istnienia placówki służby zdrowia w miejscu zamieszkania;

d) ponoszą koszty leczenia np. sanatoryjnego, stomatologicznego, okulistycznego itp.

§ 2. Środki finansowe przeznaczone na pomoc zdrowotną wynoszą 0,2% rocznego planu wynagrodzeń osobowych nauczycieli.

§ 3. 1. Pomoc zdrowotna udzielana jest na wniosek (podanie) w formie zasiłku pieniężnego.

2. z podaniem o przyznanie zasiłku może wystąpić nauczyciel lub jego bliski, jeżeli nauczyciel nie jest zdolny osobiście do podejmowania czynności w tym zakresie.

3. Podania o przyznanie zasiłku pieniężnego na pomoc zdrowotną (leczenie) winny być poparte zaświadczeniami lekarskimi lub rachunkami za leczenie oraz oświadczeniami o wysokości dochodów nauczyciela (brutto) ze wszystkich źródeł z ostatnich trzech miesięcy poprzedzających ubieganie się o pomoc zdrowotną.

§ 4. 1. Rozpatrywaniem podań i przyznawaniem zasiłków na pomoc zdrowotną zajmuje się komisja powołana przez Burmistrz Zelowa.

2. Komisja dokonuje wstępnej oceny wniosku biorąc pod uwagę wysokość poniesionych przez nauczyciela kosztów leczenia oraz całokształt okoliczności wpływających na sytuację materialną np. długotrwałe zwolnienie lekarskie, przewlekła choroba, konieczność dalszego leczenia w domu, stosowanie specjalnej diety, zapewnienie choremu dodatkowej opieki. Komisja sporządza z posiedzenia protokół, który przedkłada do akceptacji Burmistrzowi Zelowa.

3. Wysokość przyznanego zasiłku zależy od posiadania środków finansowych.

§ 5. Pomoc zdrowotna może być udzielona nie częściej niż raz w roku. W wyjątkowych sytuacjach komisja może postanowić inaczej.

§ 6. Rozpatrywanie wniosków (podań) odbywa się w zależności od potrzeb, nie rzadziej niż raz na pół roku.

§ 7. Decyzje w sprawie przyznania zasiłku pieniężnego podejmuje Burmistrz Zelowa.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Clifford Chance, Janicka, Krużewski, Namiotkiewicz i wspólnicy sp.k.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »