| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XV/126/11 Rady Gminy Zgierz

z dnia 15 grudnia 2011r.

uchwała zmieniająca Statut Gminy Zgierz

Na podstawie art.18 ust.2 pkt.1 ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz.1203; z 2005 r. Nr 172, poz.1441, Nr 175, poz.1457; z 2006 r. Nr 17, poz.128, Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, poz.327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218; z 2008 r. Nr 180, poz.1111, Nr 223, poz.1458; z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241; z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40 poz. 230, Nr 106 poz. 675; z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 217, poz. 1281) Rada Gminy Zgierz

uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr VI/43/03 Rady Gminy Zgierz z dnia 27 marca 2003 r. w sprawie Statutu Gminy Zgierz (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego z 13 maja 2003 r., Nr 120, poz. 1216, zm.: Dz. Urz. Woj. Łódzkiego z 2007 r. Nr 64, poz. 548, Nr 314, poz. 2867; z 2008 r. Nr 160, poz. 1539) wprowadza się następujące zmiany:

1) § 16 ust 2 otrzymuje brzmienie:

"dwóch Wiceprzewodniczących.";

2) W § 18:

a) w ust. 2 po wyrazie "nieobecności" dodaje się wyraz "wyznaczony przez Przewodniczącego Rady",

b) dodaje się ust. 3 w brzmieniu:

"W przypadku nieobecności przewodniczącego i niewyznaczenia wiceprzewodniczącego, zadania przewodniczącego wykonuje wiceprzewodniczący starszy wiekiem.";

3) W § 21 po wyrazie "obowiązków" dodaje się wyrazy "starszego wiekiem";

4) W § 22 dodaje się zdanie drugie w brzmieniu:

"§18 ust. 3 stosuje się odpowiednio.";

5) W § 25:

a) w ust. 2 skreśla się pkt 1,

b) w ust. 3 skreśla się wyraz "postanowień",

c) dodaje się ust. 4 w brzmieniu:

"Wszelkie kwestie o charakterze proceduralnym Rada rozstrzyga w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów.";

6) W § 27:

a) ust. 2 pkt 3 otrzymuje brzmienie:

"zapewnienie dostarczenia radnym materiałów, w tym porządku obrad wraz z projektami uchwał, dotyczących poszczególnych punktów porządku obrad.",

b) ust. 4 otrzymuje brzmienie:

"O terminie, miejscu i proponowanym porządku obrad sesyjnych powiadamia się radnych pisemnie najpóźniej na 5 dni przed terminem obrad.",

c) skreśla się ust. 5,

d) ust. 6 otrzymuje brzmienie

"Zawiadomienie o terminie, miejscu i przedmiocie obrad Rady powinno być podane do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty, co najmniej na 5 dni przed planowanym terminem sesji.";

7) W § 34 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

"W przypadku stwierdzenia braku quorum w trakcie obrad Przewodniczący Rady przerywa sesje, wyznaczając nowy termin jej kontynuacji. Fakt przerwania obrad oraz imiona i nazwiska radnych, którzy bez usprawiedliwienia opuścili obrady, odnotowuje się w protokole.";

8) W § 35 ust. 2 dodaje się zdanie drugie w brzmieniu:

"§18 ust. 3 stosuje się odpowiednio.";

9) W § 36 ust. 2 dodaje się zdanie drugie i trzecie w brzmieniu:

"W przypadku braku quorum Przewodniczący zamyka obrady wyznaczając nowy termin sesji. W protokole odnotowuje się przyczyny, z powodu których sesja się nie odbyła.";

10) W § 37 skreśla się ust. 3;

11) W § 38:

a) zadanie pierwsze otrzymuje brzmienie:

""Porządek obrad sesji zwyczajnej obejmuje w szczególności:"",

b) pkt 6 otrzymuje brzmienie:

"interpelacje i zapytania radnych.",

c) pkt 7 otrzymuje brzmienie:

"odpowiedzi na interpelacje i zapytania zgłoszone na poprzednich sesjach.",

d) pkt 8 otrzymuje brzmienie:

"sprawy różne.";

12) § 40 otrzymuje brzmienie:

"1. Interpelacje kierowane są do Wójta i dotyczą spraw gminnej wspólnoty o zasadniczym charakterze.

2. Interpelacja powinna zawierać krótkie przedstawienie stanu faktycznego, będącego jej przedmiotem oraz wynikające zeń pytania.

3. Interpelację składa się w formie pisemnej na ręce Przewodniczącego Rady; Przewodniczący niezwłocznie za pośrednictwem Biura Rady przekazuje interpelację adresatowi.

4. Odpowiedź na interpelację jest udzielana w formie pisemnej, w terminie 21 dni od dnia otrzymania przez Wójta - na ręce Przewodniczącego Rady i Radnego składającego interpelację.

5. Odpowiedzi udziela Wójt lub właściwe rzeczowo osoby, upoważnione do tego przez Wójta.

6. W razie uznania odpowiedzi za niezadowalającą, Radny może zwrócić się do Wójta o uzupełnienie odpowiedzi.

7. Przewodniczący Rady informuje Radnych o złożonych interpelacjach i odpowiedziach na najbliższej sesji Rady, w ramach odrębnego punktu porządku obrad.";

13) W § 42 dodaje się ust. 6 w brzmieniu:

"Wójt ma prawo otrzymania głosu poza kolejnością.";

14) W § 43:

a) ust. 1 zdanie drugie słowa "Przewodniczący obrad" zastępuje się wyrazem "Rada",

b) skreśla się ust. 4.

15) W § 54:

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

"Obsługę biurową Rady /wysyłanie zawiadomień, wyciągów z protokołów itp./ sprawują pracownicy Biura Rady.",

b) ust. 2 otrzymuje brzmienie:

"W sprawach, o których mowa w ust. 1 pracownicy Biura Rady podlegają Przewodniczącemu Rady.";

16) W § 55 skreśla się ust. 2;

17) W § 56:

a) w ust. 2 dodaje się pkt 7 w brzmieniu:

"pisemne uzasadnienie potrzeby podjęcia uchwały.",

b) skreśla się ust. 3,

c) ust. 4 otrzymuje brzmienie:

"Projekty uchwał są opiniowane przez radcę prawnego Urzędu Gminy co do ich zgodności z prawem.";

18) Po § 62 dodaje się § 62 a w brzmieniu:

"1. Głosowanie jawne imienne polega na odczytywaniu przez Przewodniczącego nazwisk radnych według kolejności alfabetycznej i wypowiadaniu przez radnego odpowiednio: "głosuję za", "głosuję przeciw" lub "wstrzymuję się od głosu". W przypadku braku wypowiedzi wyczytywanego radnego, jego nazwisko odczytuje się ponownie i jeżeli wówczas także brak jego wypowiedzi, uznaje się że radny nie brał udziału w głosowaniu.

2. Do odczytywania nazwisk radnych Przewodniczący może wyznaczyć wiceprzewodniczącego Rady lub sekretarza obrad.

3. Wynik głosowania jawnego imiennego ogłasza Przewodniczący obrad.";

19) W § 68 liczbę "18" zastępuję się liczbą "17";

20) W § 70:

a) ust. 1 pkt. 2 słowa: "Rady lub Wójta" zastępuje się słowami: "Przewodniczącego Rady".

b) ust. 1 pkt. 4 otrzymuje brzmienie:

"rozpatrywanie skarg i wniosków ludności skierowanych do Rady z zakresu działania Komisji.",

c) ust. 3 otrzymuje brzmienie:

"Zakres działania Komisji doraźnych, ich skład oraz czas pracy określa Rada uchwalą w sprawie ich powołania.";

21) W § 75 ust. 3 otrzymuje brzmienie:

"Radni tworzą Kluby Radnych na zasadach określonych w załączniku nr 6 do Statutu.";

22) W § 76 ust. 2 i 3 otrzymuje brzmienie:

"2. Radnemu, który spóźnił się ponad 30 minut, opuścił obrady sesji lub Komisji na czas ponad 30 minut, przysługuje dieta w wysokości 50% należnej chyba że, usprawiedliwił swoje spóźnienie lub przedwczesne opuszczenie obrad.

3. Radnemu, który nie brał udziału, minimum w 50% czasu trwania obrad sesji lub Komisji dieta nie przysługuje chyba że, usprawiedliwił swoje spóźnienie lub przedwczesne opuszczenie obrad.";

23) W § 86 słowa "określone w ustawach" zastępuje się słowami "zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa";

24) W § 88:

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

"Dokumenty z zakresu działania Rady i Komisji udostępnia się w Biurze Rady, w godzinach pracy Urzędu Gminy.",

b) ust. 2 i 3 ulega skreśleniu.

25) W § 89 zdanie pierwsze otrzymuje brzmienie:

"Realizacja uprawnień określonych w §86 może się odbywać wyłącznie w Urzędzie Gminy i w asyście pracownika Urzędu Gminy.";

26) Rozdział IX skreśla się.

27) Załącznik nr 3 do Statutu otrzymuje brzmienie:

"Wykaz jednostek organizacyjnych Gminy Zgierz:

1. Zespół Szkolno - Gimnazjalny w Giecznie,

2. Zespół Szkolno - Gimnazjalny im. Jana Pawła II w Grotnikach,

3. Zespół Szkolno - Gimnazjalny w Szczawinie,

4. Zespół Szkolno - Gimnazjalny w Słowiku,

5. Szkoła Podstawowa im. 28 Pułku Strzelców Kaniowskich w Besiekierzu Rudnym,

6. Szkoła Podstawowa w Białej,

7. Szkoła Podstawowa w Dąbrówce Wielkiej,

8. Przedszkole w Grotnikach,

9. Gminny Zakład Komunalny z siedzibą w Dąbrówce Wielkiej,

10. Gminny Ośrodek Kultury z siedzibą w Dzierżąznej

11. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej z siedzibą w Zgierzu.";

28) Zmianie ulega załącznik Nr 2 do Statutu i otrzymuje brzmienie:

"Wykaz Jednostek Pomocniczych Gminy Zgierz

1. W skład Gminy Zgierz wchodzą następujące sołectwa:

1) Astachowice,

2) Bądków,

3) Biała,

4) Besiekierz Nawojowy,

5) Besiekierz Rudny,

6) Brachowice,

7) Ciosny,

8) Czaplinek,

9) Dąbrówka Strumiany,

10) Dąbrówka Wielka,

11) Dzierżązna,

12) Emilia,

13) Gieczno,

14) Glinnik,

15) Grabiszew,

16) Grotniki,

17) Jasionka,

18) Jedlicze A,

19) Jedlicze B,

20) Józefów,

21) Kania Góra,

22) Kębliny,

23) Kwilno,

24) Lorenki,

25) Lućmierz,

26) Łagiewniki Nowe,

27) Maciejów,

28) Rogóźno,

29) Rosanów,

30) Skotniki,

31) Słowik,

32) Szczawin,

33) Śladków Górny,

34) Ustronie,

35) Warszyce,

36) Wiktorów,

37) Władysławów,

38) Wola Branicka,

39) Wola Rogozińska,

40) Wypychów.

2. Wykaz miejscowości wchodzących w skład sołectwa określa odrębna uchwała Rady.";

29) Załącznik Nr 5 do Statutu § 1 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

"Komisja Rewizyjna składa się z Przewodniczącego, Zastępcy Przewodniczącego, oraz pozostałych członków w liczbie 3.".

§ 2. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Zgierz.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.

Przewodniczący Rady Gminy Zgierz


Mirosław Burzyński

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Europejskie Centrum Konsumenckie

Pomoc prawna dla konsumentów w UE

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »