| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Aneks nr 1/2011 Prezydenta Miasta Zduńska Wola; Wójta Gminy Zapolice

z dnia 29 grudnia 2011r.

do porozumienia zawartego w dniu 19 kwietnia 2010 r. pomiędzy Miastem Zduńska Wola, a Gminą Zapolice w sprawie współdziałania przy realizacji publicznego zadania oświatowego w zakresie wychowania przedszkolnego

zawarty pomiędzy Miastem Zduńska Wola, reprezentowanym przez:

1. Piotra Niedźwieckiego - Prezydenta Miasta Zduńska Wola,

zwanym dalej "Miastem",

a Gminą Zapolice reprezentowaną przez:

1. Jana Zaborowskiego - Wójta Gminy Zapolice,

zwaną dalej "Gminą",

o treści następującej:

§ 1. W porozumieniu z dnia 19 kwietnia 2010 r. wprowadza się następujące zmiany:

1) § 3 otrzymuje brzmienie:

"§ 3. Gmina zobowiązuje się do ponoszenia kosztów związanych z pobytem dzieci, o których mowa w § 2 niniejszego porozumienia, w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych, punktach lub zespołach przedszkolnych prowadzonych przez Miasto, w wysokości ponoszonej przez Miasto.";

2) w § 4 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

"1. Miasto zobowiązuje się do udostępniania Gminie dokumentacji potwierdzającej pobyt dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych, punktach lub zespołach przedszkolnych, poprzez przedkładanie wykazu dzieci uczęszczających do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych, punktów lub zespołów przedszkolnych prowadzonych przez Miasto w terminie do 31 października każdego roku.";

3) w § 5:

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

"1. Podstawę wyliczenia miesięcznego kosztu utrzymania dziecka uczęszczającego do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych, punktów lub zespołów przedszkolnych prowadzonych przez Miasto stanowić będzie 100% planowanych wydatków bieżących (bez wydatków na żywienie, nakładów remontowych i inwestycyjnych) zapisanych w uchwale budżetowej na dany rok na prowadzenie przedszkoli miejskich, w przeliczeniu na jednego wychowanka .";

b) ust. 3 otrzymuje brzmienie:

"3. Refundacja kosztów, o których mowa w § 3 niniejszego porozumienia nastąpi na podstawie noty księgowej wystawionej za każdy miesiąc przez Miasto, w wysokości stanowiącej iloczyn liczby dzieci, o których mowa w § 2 porozumienia, uczęszczających w danym miesiącu do miejskich przedszkoli, oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych, punktów lub zespołów przedszkolnych i miesięcznego kosztu utrzymania jednego wychowanka, o którym mowa w § 5 ust. 1 i 2, w ciągu 14 dni od daty otrzymania noty księgowej, na konto Urzędu Miasta Zduńska Wola w Banku Spółdzielczym w Poddębicach nr rachunku 95 9263 000 0544 0021 2005 0001.".

§ 2. 1. Aneks wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego z mocą od 01 stycznia 2012 roku.

2. Stroną kierującą aneks do ogłoszenia jest Miasto.

§ 3. Aneks sporządzono w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, po dwa dla każdej ze stron.

Prezydent Miasta Zduńska Wola


Piotr Niedźwiecki

Wójt Gminy Zapolice


Jan Zaborowski

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Michał Cyrankiewicz

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »