| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XV/322/11 Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego

z dnia 21 grudnia 2011r.

zmieniająca Uchwałę Nr XLII/748/09 Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z dnia 28 października 2009 r. w sprawie uchwalenia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Miasta Piotrkowa Trybunalskiego na lata 2009-2014

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15, art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1591; z 2002 roku Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558,Nr 113, poz.984, Nr 153 poz. 1271, Nr 214 poz. 1806; z 2003 roku, Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 roku Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759; z 2005 roku Nr 172, poz. 1441, Nr.175, poz. 1457; z 2006 roku Nr 17 poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48 poz. 327, Nr 138 poz. 974, Nr 173 poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458; z 2009 roku, nr 52 poz.420, Nr 157, poz.1241, z 2010 roku Nr 28, poz.142,poz.146, Nr 106, poz.675, z 2011 roku Nr 40, poz.230, Nr 117, poz.679, Nr 134, poz.777, Nr 21, poz.113, Nr 217, poz.1281), w związku z art. 21 ust. 1 pkt 1, art. 21 ust. 2, ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (t.j. Dz.U. z 2005 roku Nr 31, poz. 266, zm. Nr 69, poz.626, z 2006 roku Nr 86, poz.602, Nr 94, poz.657, Nr 167, poz. 1193, Nr 249, poz. 1833, z 2007 roku Nr 128 poz. 902, Nr 173 poz. 1218, z 2010 roku Nr 3, poz.13 z 2011 roku Nr 224, poz.1342) Rada Miasta Piotrkowa Trybunalskiego uchwala, co następuje:

§ 1. W załączniku do Uchwały Nr XLII/748/09 Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z dnia 28.10.2009 r. w sprawie uchwalenia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Miasta Piotrkowa Trybunalskiego na lata 2009-2014, wprowadza się następujące zmiany:

1) po § 9 dodaje się § 9a o następującej treści:

" § 9a. 1. Dla budynków wybudowanych po 2011 roku zastosowana zostanie stawka czynszu do 3% wartości odtworzeniowej 1 m2 powierzchni użytkowej lokalu mieszkalnego w skali miesiąca, pomimo spełnienia przez lokale przesłanek zawartych w § 6 uchwały. Wysokość stawki czynszu najmu będzie obliczona w oparciu o wysokość wskaźnika przeliczeniowego kosztu odtworzenia 1 m 2 powierzchni użytkowej budynków mieszkalnych ogłoszonego przez Wojewodę Łódzkiego w półroczu poprzedzającym zarządzenie Prezydenta Miasta dotyczące aktualizacji stawek czynszu najmu.

2. Stawka czynszu ustalona w sposób określony w ust.1 może ulegać podwyższeniu raz w roku o średnioroczny wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem w poprzednim roku kalendarzowym.

3. Do stawki czynszu, o której mowa w ust. 2 mają zastosowanie postanowienia § 7 uchwały. " ;

2) w miejsce dotychczasowej treści § 8 ust.1 wpisuje się:

" § 8. 1. Stawka czynszu za lokal socjalny i tymczasowe pomieszczenie jest ustalana przez Prezydenta Miasta, przy czym stawka ta nie może przekraczać połowy najniższej stawki czynszu obowiązującego w mieszkaniowym zasobie Miasta.; " ;

3) w miejsce dotychczasowej treści § 8 ust.2 wpisuje się:

" § 8. 2. Do stawki czynszu za lokal socjalny i tymczasowe pomieszczenie nie stosuje się czynników podwyższających i obniżających. " .

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Piotrkowa Trybunalskiego.


§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.

Przewodniczący Rady Miasta


Marian Błaszczyński

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Comarch

Producent i dostawca nowoczesnych systemów informatycznych

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »