| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XV/81/2011 Rady Gminy Ksawerów

z dnia 28 września 2011r.

w sprawie nadania statutu Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej "Ośrodek Zdrowia" w Ksawerowie

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym(Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 zmiany: z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806 z 2203r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759, z 2005r. Nr 172, poz. 1441, Nr 147, poz. 1457; z 2006r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337; z 2007r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218; z 2008r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458; z 2009r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241; z 2010r. Nr 28, poz. 142, Nr 28, poz. 146, Nr 40, poz. 230; Nr 106, poz. 675; z 2011 r. Nr 21, poz.113, Nr 117 poz. 679, Nr 134, poz.777) oraz art. 42 ust. 4 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654) Rada Gminy Ksawerów uchwala co następuje:

§ 1. Nadaje statut Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej "Ośrodek Zdrowia" w Ksawerowie stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Tracą moc:

1) uchwała Nr XXXI/214/2001 Rady Gminy Ksawerów z dnia 28 czerwca 2001r. w sprawie zatwierdzenia Statutu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Ksawerowie zwanego dalej "Ośrodek Zdrowia";

2) uchwała Nr XLVIII/316/2002 Rady Gminy Ksawerów z dnia 08 sierpnia 2002r. w sprawie zmian w Statucie Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej "Ośrodek Zdrowia";

3) uchwała Nr XIV/94/2003 Rady Gminy Ksawerów z dnia 11 grudnia 2003r. w sprawie zmian w Statucie Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Ksawerowie zwanego dalej "Ośrodek Zdrowia";

4) uchwała Nr XVI/127/04 Rady Gminy Ksawerów z dnia 25 marca 2004r. w sprawie zmiany uchwały Nr XIV/94/2003 Rady Gminy Ksawerów z dnia 11 grudnia 2003r. zmieniającej Statut Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej "Ośrodek Zdrowia" w Ksawerowie;

5) uchwała Nr XLVI/368/06 Rady Gminy Ksawerów z dnia 29 czerwca 2006r. w sprawie zmian w Statucie Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Ksawerowie zwanego dalej "Ośrodek Zdrowia";

6) uchwała Nr XLIX/401/06 Rady Gminy Ksawerów z dnia 12 września 2006r. w sprawie likwidacji Poradni Chirurgii Ogólnej w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej "Ośrodek Zdrowia" w Ksawerowie.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.

Przewodniczący Rady Gminy Ksawerów


mgr inż. Maria Wróbel


Załącznik do Uchwały Nr XV/81/2011
Rady Gminy Ksawerów
z dnia 28 września 2011 r.

Statut Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej "Ośrodek Zdrowia" w Ksawerowie

I POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1. Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej "Ośrodek Zdrowia" w Ksawerowie zwany dalej Ośrodkiem Zdrowia działa na podstawie:

1) Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2011 r. Nr 112 poz. 654);

2) Uchwały Nr XXIV/156/2000 Rady Gminy Ksawerów z dnia 9 listopada 2000 r. w sprawie utworzenia Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej "Ośrodek Zdrowia" w Ksawerowie;

3) Uchwały Nr XXX/212/2001 Rady Gminy Ksawerów z dnia 24 maja 2001 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXIV/156/2001 Rady Gminy Ksawerów z dnia 9 listopada 2000 r. w sprawie utworzenia Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Ksawerowie;

4) Uchwały Nr XV/81/2011 Rady Gminy Ksawerów z dnia 28 września 2011 r. w sprawie zatwierdzenia Statutu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej "Ośrodek Zdrowia" w Ksawerowie.

§ 2. 1. Podmiotem tworzącym Ośrodek Zdrowia jest Gmina Ksawerów.

2. Ośrodek Zdrowia uzyskuje osobowość prawną z chwilą wpisu do rejestru publicznych zakładów opieki zdrowotnej prowadzonego przez Krajowy Rejestr Sądowy.

3. Podmiot tworzący sprawuje nadzór nad działalnością Ośrodka Zdrowia.

§ 3. Siedziba Ośrodka Zdrowia mieści się w Ksawerowie przy ul. Jana Pawła II 27.

§ 4. Ośrodek Zdrowia prowadzi działalność leczniczą, może również prowadzić wyodrębnioną organizacyjnie działalność, inną niż działalność lecznicza, w zakresie ustalonym postanowieniami Statutu, na rzecz pacjentów zamieszkałych na terenie Rzeczpospolitej Polskiej, przy czym podstawowym obszarem udzielania świadczeń zdrowotnych jest Gmina Ksawerów.

II CELE, ZADANIA I ZAKRES ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH

§ 5. 1. Głównym zadaniem Ośrodka Zdrowia jest podejmowanie działań służących zachowaniu, ratowaniu, przywracaniu lub poprawie zdrowia ludności oraz promocja zdrowia.

2. Ośrodek Zdrowia udziela świadczeń zdrowotnych w rodzaju ambulatoryjnych świadczeń zdrowotnych.

§ 6. Do podstawowych zadań Ośrodka Zdrowia w zakresie udzielania ambulatoryjnych świadczeń zdrowotnych, należy:

1) organizowanie i sprawowanie podstawowej i specjalistycznej opieki zdrowotnej oraz rehabilitacji leczniczej;

2) organizowanie badań diagnostycznych wykonywanych w celu rozpoznania stanu zdrowia i ustalenia dalszego postępowania leczniczego.

§ 7. Zakres świadczeń zdrowotnych udzielanych przez Ośrodek Zdrowia obejmuje w szczególności:

1) badania i porady lekarskie;

2) leczenie;

3) prowadzenie dokumentacji medycznej;

4) orzekanie o stanie zdrowia oraz czasowej niezdolności do pracy;

5) opiekę nad kobietą ciężarną i płodem, porodem, połogiem oraz nad noworodkiem;

6) opiekę nad zdrowym dzieckiem;

7) szczepienia ochronne i inne działania zapobiegawcze;

8) opiekę środowiskową i pielęgnację w domu chorego;

9) rehabilitację leczniczą;

10) działania diagnostyczne;

11) udzielanie stomatologicznych świadczeń profilaktyczno-leczniczych;

12) prowadzenie działalności profilaktycznej i oświatowo-wychowawczej;

13) specjalistyczną opiekę zdrowotną;

14) prowadzenie medycznej działalności usługowej, w tym dla innych podmiotów wykonujących działalność leczniczą.

§ 8. 1. Ośrodek Zdrowia udziela świadczeń zdrowotnych finansowanych ze środków publicznych osobom ubezpieczonym oraz innym osobom, uprawnionym do tych świadczeń na podstawie odrębnych przepisów.

2. Ośrodek Zdrowia udziela świadczeń zdrowotnych nieodpłatnie, za częściową odpłatnością lub całkowitą odpłatnością, na zasadach określonych w obowiązujących przepisach prawa lub w umowie cywilnoprawnej.

3. Wysokość opłat za świadczenia zdrowotne ustala Dyrektor Ośrodka Zdrowia.

§ 9. 1. Świadczenia zdrowotne w Ośrodku Zdrowia udzielane są przez osoby wykonujące zawód medyczny, spełniające wymagania określone w odrębnych przepisach, z zachowaniem należytej staranności, zgodnie ze wskazaniami aktualnej wiedzy medycznej, z poszanowaniem praw pacjenta i z zasadami etyki zawodowej.

2. Ośrodek Zdrowia może uczestniczyć w przygotowywaniu osób do wykonywania zawodu medycznego i kształcenia osób wykonujących zawód medyczny na zasadach określonych w odrębnych przepisach.

III STRUKTURA ORGANIZACYJNA

§ 10. 1. W skład Ośrodka Zdrowia wchodzą:

1) Poradnia Podstawowej Opieki Zdrowotnej;

2) Gabinet pielęgniarki środowiskowej - rodzinnej;

3) Gabinet położnej środowiskowej - rodzinnej;

4) Gabinet medycyny szkolnej;

5) Poradnia ginekologiczno-położnicza;

6) Poradnia stomatologiczna dla dzieci i dla dorosłych;

7) Pracownia USG;

8) Gabinet EKG;

9) Punkt pobrań;

10) Punkt szczepień;

11) Gabinet zabiegowy.

2. Pozostałą strukturę organizacyjną tworzą komórki organizacyjne i stanowiska niezbędne do prawidłowego funkcjonowania Ośrodka Zdrowia.

3. Świadczenia zdrowotne udzielane są w siedzibie Ośrodka Zdrowia oraz gabinetach medycyny szkolnej i gabinetach stomatologicznych w:

1) Szkole Podstawowej im. dr Henryka Jordana w Ksawerowie, ul. Zachodnia 33 (gabinet medycyny szkolnej);

2) Gimnazjum w Ksawerowie, ul. Zachodnia 33 (gabinet medycyny szkolnej);

3) Szkole Podstawowej im. Igora Sikiryckiego w Woli Zaradzyńskiej, ul. Majora Hubala 55 (gabinet medycyny szkolnej i gabinet stomatologiczny);

4) Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Widzewie im. mj. pil. Władysława Szcześniewskiego w Ksawerowie, ul. Szkolna 12 (gabinet medycyny szkolnej).

§ 11. Pomieszczenia i urządzenia Ośrodka Zdrowia muszą odpowiadać określonym wymogom fachowym i sanitarnym, w szczególności w zakresie warunków ogólno przestrzennych, sanitarnych i instalacyjnych.

§ 12. 1. Organizację i porządek procesu udzielania świadczeń zdrowotnych określa Regulamin Porządkowy Ośrodka Zdrowia.

2. Regulamin, o którym mowa w ustępie 1. ustala Dyrektor Ośrodka Zdrowia.

IV ZARZĄDZANIE OŚRODKIEM ZDROWIA

§ 13. Organami Ośrodka Zdrowia są:

1) Dyrektor;

2) Rada Społeczna.

§ 14. 1. Ośrodkiem Zdrowia kieruje Dyrektor i reprezentuje go na zewnątrz.

2. Dyrektor ponosi odpowiedzialność za zarządzanie Ośrodkiem Zdrowia.

§ 15. Stosunek pracy z Dyrektorem Ośrodka Zdrowia nawiązuje i rozwiązuje podmiot tworzący.

§ 16. 1. Dyrektor jest przełożonym pracowników oraz ich pracodawcą w rozumieniu przepisów Kodeksu Pracy.

2. Szczegółowy zakres obowiązków pracowników ustala Dyrektor.

§ 17. Dyrektor jest odpowiedzialny za zapewnienie udzielania świadczeń zdrowotnych wyłącznie przez osoby wykonujące zawód medyczny, spełniające wymagania zdrowotne, określone odrębnymi przepisami.

§ 18. Podczas nieobecności Dyrektora Ośrodka Zdrowia zastępuje go wyznaczony przez niego pracownik Ośrodka Zdrowia.

§ 19. W Ośrodku Zdrowia działa Rada Społeczna, która jest organem inicjującym i opiniodawczym podmiotu tworzącego oraz organem doradczym Dyrektora Ośrodka Zdrowia.

§ 20. 1. Radę Społeczną powołuje i odwołuje oraz zwołuje jej pierwsze posiedzenie podmiot tworzący.

2. Sposób zwoływania posiedzeń Rady Społecznej, tryb pracy i podejmowania uchwał określa regulamin uchwalony przez Radę Społeczną i zatwierdzony przez podmiot tworzący.

3. Zadania Rady Społecznej określa ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej.

4. Czas trwania kadencji Rady Społecznej wynosi cztery lata.

5. Rada Społeczna zostaje odwołana przed upływem kadencji w przypadku likwidacji Ośrodka Zdrowia.

6. Członka Rady Społecznej można odwołać przed upływem kadencji w przypadku nieusprawiedliwionej nieobecności na trzech kolejnych posiedzeniach Rady Społecznej.

§ 21. Od uchwały Rady Społecznej Dyrektorowi przysługuje odwołanie do podmiotu tworzącego.

§ 22. W posiedzeniach Rady Społecznej uczestniczy Dyrektor, mogą w nich uczestniczyć także przedstawiciele związków zawodowych, przedstawiciele samorządów zawodów medycznych i inne zaproszone osoby.

V GOSPODARKA FINANSOWA

§ 23. 1. Ośrodek Zdrowia prowadzi gospodarkę finansową na zasadach określonych w ustawie o działalności leczniczej.

2. Ośrodek Zdrowia pokrywa z posiadanych środków i uzyskiwanych przychodów koszty działalności i reguluje zobowiązania.

3. Podstawą gospodarki Ośrodka Zdrowia jest plan finansowy ustalany przez Dyrektora.

4. Ośrodek Zdrowia gospodaruje samodzielnie przekazanymi w nieodpłatne użytkowanie nieruchomościami i majątkiem podmiotu tworzącego oraz majątkiem własnym (otrzymanym lub zakupionym).

5. Ośrodek Zdrowia prowadzi rachunkowość w oparciu o przepisy ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (t.j. Dz. U. z 2002 r. Nr 76, poz. 694 z późn. zm.).

6. Ośrodek Zdrowia decyduje o podziale zysku.

7. Zasady otrzymywania środków publicznych przez Ośrodek Zdrowia reguluje ustawa z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej.

§ 24. Ośrodek Zdrowia może uzyskiwać środki finansowe na zasadach określonych w ustawie o działalności leczniczej, w tym w szczególności z prowadzenia działalności gospodarczej w zakresie:

1) odpłatnego udzielania świadczeń zdrowotnych;

2) wyodrębnionej organizacyjnie działalności, innej niż działalność lecznicza; w szczególności w zakresie obrotu:

a) lekami i artykułami medycznymi,

b) artykułami komplementarnymi do usług medycznych,

c) artykułami zielarskimi i higieniczno-kosmetycznymi,

d) artykułami galanterii przemysłowej,

e) artykułami spożywczymi,

f) prowadzenie usług w dziedzinie odnowy biologicznej;

3) z darowizn, zapisów, spadków oraz ofiarności publicznej, także pochodzenia zagranicznego;

4) najmu i dzierżawy lokali użytkowych;

5) najmu i dzierżawy urządzeń i sprzętu.

§ 25. Ośrodek Zdrowia uprawniony jest do prowadzenia wyodrębnionej działalności, innej niż działalność lecznicza, w szczególności w zakresie obrotu:

1) lekami i artykułami medycznymi;

2) artykułami komplementarnymi do usług medycznych;

3) artykułami zielarskimi i higieniczno-kosmetycznymi;

4) artykułami galanterii przemysłowej;

5) artykułami spożywczymi;

6) prowadzenie usług w dziedzinie odnowy biologicznej.

§ 26. Ośrodek Zdrowia uprawniony jest do zawierania umów w zakresie najmu, dzierżawy, użytkowania i użyczenia pomieszczeń, urządzeń oraz sprzętu stanowiącego przekazane w nieodpłatne użytkowanie nieruchomości i majątek podmiotu tworzącego w celu przeprowadzania badań, akcji profilaktycznych, diagnostycznych, leczniczych za zgodą podmiotu tworzącego.

VI POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 27. Ośrodek Zdrowia prowadzi dokumentację medyczną, materiałową i używa pieczęci zgodnie z odrębnymi przepisami prawa.

§ 28. W sprawach nieuregulowanych w Statucie mają zastosowanie odpowiednie postanowienia Ustawy o działalności leczniczej, Kodeksu Pracy i innych obowiązujących przepisów.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Arkadiusz Dudkiewicz

Doradca podatkowy, agent celny, prawnik

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »