| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XVII/97/2011 Rady Gminy Ksawerów

z dnia 16 listopada 2011r.

w sprawie utworzenia gminnej jednostki organizacyjnej "Środowiskowy Dom Samopomocy w Ksawerowie"

Na podstawie art. 9 ust. 1, art. 18 ust. 2 pkt. 9 lit. h i ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 2 pkt 2 w zw. z art. 41 ustawy z dnia 18 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2001r., Nr 142, poz. 1591; Dz. U. z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 i Nr 167, poz. 1759, z 2005r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457, z 2006r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337, z 2007r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218, z 2008r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458, z 2009r. Nr 52, poz. 420 i Nr 157, poz. 1241, z 2010r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230 i Nr 106, poz. 675 oraz z 2011r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887 i Nr 217, poz. 1281), art. 11 ust. 2 i art. 12 ust. 1 pkt 2 i ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240; z 2010r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578, Nr 257, poz. 1726; z 2011r. Nr 185, poz. 1092, art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (tj. Dz. U. z 2009r. Nr 175, poz. 1362, Nr 202, poz. 1551, Nr 219, poz. 1706, Nr 221, poz. 1738, z 2010r. Nr 28, poz. 146, Nr 40, poz. 229, Nr 81, poz. 527, Nr 125, poz. 842, Nr 217, poz. 1427, z 2011r. Nr 81, poz. 440, Nr 106, poz. 622, Nr 149, poz. 887) oraz porozumienia Nr 17/ŚDS/2011 z dnia 15 kwietnia 2011r. pomiędzy Wojewodą Łódzkim a Gminą Ksawerów, uchwala się co następuje:

§ 1. 1. Tworzy się gminną jednostkę organizacyjną pod nazwą "Środowiskowy Dom Samopomocy w Ksawerowie", zwaną dalej "Domem".

2. Dom będzie prowadził gospodarkę finansową w formie jednostki budżetowej.

3. Domowi przekazuje się w zarząd mienie należące do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ksawerowie, użytkowane przez Dział- Środowiskowy Dom Samopomocy.

§ 2. 1. Dom będzie wykonywał zadania ośrodka wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi, określone w ustawie o pomocy społecznej, należące dotychczas do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ksawerowie, Działu- Środowiskowego Domu Samopomocy.

2. Szczegółowy zakres zadań Domu określa statut.

§ 3. Domowi nadaje się Statut, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Ksawerów.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia opublikowania w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego, z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2012r.

Przewodniczący Rady Gminy Ksawerów


mgr inż. Maria Wróbel


Załącznik do Uchwały Nr XVII/97/2011
Rady Gminy Ksawerów
z dnia 16 listopada 2011 r.

Statut Środowiskowego Domu Samopomocy w Ksawerowie

Rozdział I.
Postanowienia ogólne

§ 1. 1. Środowiskowy Dom Samopomocy w Ksawerowie zwany dalej "Domem" jest jednostką organizacyjną Gminy Ksawerów. Dom podlega nadzorowi Wójta Gminy Ksawerów.

2. Wójt wykonuje uprawnienia zwierzchnika służbowego wobec Kierownika Domu.

3. Kierownik Domu w zakresie zarządu mieniem podejmuje działania jednoosobowo na podstawie pełnomocnictwa udzielonego przez Wójta.

4. Dom nie posiada osobowości prawnej.

§ 2. 1. Dom działa na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów, oraz "Zasad organizowania, prowadzenia i finansowania środowiskowych domów samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi w województwie łódzkim" stanowiących załącznik do Zarządzenia Nr 176/2009 Wojewody Łódzkiego z dnia 7 lipca 2009r., oraz Uchwały Nr XVII/97/2011 Rady Gminy Ksawerów w sprawie utworzenia gminnej jednostki organizacyjnej "Środowiskowy Dom Samopomocy w Ksawerowie".

§ 3. 1. Dom mieści się w Ksawerowie, przy ulicy Jana Pawła II Nr 27.

§ 4. 1. Dom jest ośrodkiem wsparcia pobytu dziennego przeznaczonym dla pełnoletnich uczestników: osób przewlekle psychicznie chorych (nie wymagających hospitalizacji) i dla osób upośledzonych umysłowo (typ Domu AB).

2. Podstawowym zadaniem Domu jest podtrzymywanie i rozwijanie umiejętności uczestników, niezbędnych do możliwie jak najbardziej samodzielnego życia.

3. Działalność Domu ukierunkowana jest na pomoc w przezwyciężaniu trudnych sytuacji życiowych i rozwiązywaniu codziennych problemów uczestników. Ważnym elementem w pracy Domu jest integracja uczestników ze społecznością lokalną poprzez ich społeczną aktywizację.

4. Działalność Domu jest otwarta na potrzeby środowiska w zakresie ochrony i promocji zdrowia psychicznego.

§ 5. 1. Utrzymanie i funkcjonowanie Domu finansowane jest ze środków na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej, przekazywanych przez Wojewodę Łódzkiego. Dom funkcjonuje na podstawie planu finansowego opracowanego przez Kierownika.

2. Dom jest przeznaczony dla mieszkańców Gminy Ksawerów. Na podstawie zawartych porozumień między Gminą Ksawerów a innymi gminami Województwa Łódzkiego, z usług świadczonych przez Dom korzystać mogą osoby z gmin objętych porozumieniem.

§ 6. Do zadań Domu należy:

1) optymalizacja funkcjonowania uczestników na płaszczyźnie zdrowotnej, społecznej i zawodowej poprzez adekwatne formułowanie oferty terapeutycznej ŚDS;

2) organizowanie i realizacja działań integracyjnych sprzyjających integracji społecznej i zawodowej uczestników;

3) prowadzenie działań o charakterze informacyjno-promocyjnym celem kształtowania adekwatnego wizerunku osób niepełnosprawnych i zmiany wobec nich postaw społecznych;

4) inicjowanie i prowadzenie działań mających na celu przeciwdziałanie społecznemu wykluczeniu i marginalizacji uczestników ŚDS poprzez zapewnienie ich aktywnego udziału w wydarzeniach społecznych o charakterze lokalnym i ponadlokalnym;

5) propagowanie idei pełnego uczestnictwa w życiu społecznym osób niepełnosprawnych psychicznie;

6) promocja talentów osób niepełnosprawnych psychicznie oraz ułatwianie realizacji ich zainteresowań i pasji twórczych.

§ 7. Celem działalności Domu jest wspieranie uczestników i ich rodzin oraz kompensowanie skutków niepełnosprawności w sferze zdrowia psychicznego i funkcjonowania społecznego poprzez:

1) stworzenie warunków do nabycia umiejętności wykonywania podstawowych czynności życia codziennego, doskonalenia już nabytych oraz realizacji zadań życiowych;

2) podtrzymywanie i rozwijanie umiejętności niezbędnych do osiągania maksymalnej autonomii w funkcjonowaniu;

3) wsparcie psychologiczne i terapeutyczne;

4) zapewnienie rehabilitacji społecznej i zawodowej;

5) stymulację osobistego rozwoju poprzez opracowanie indywidualnych planów wspierająco-aktywizujących i wdrażanie ich w życie;

6) współpracę z organizacjami społecznymi, stowarzyszeniami, fundacjami, Kościołem Katolickim i innymi związkami wyznaniowymi, placówkami oświatowymi, kulturalnymi i samorządami lokalnymi w celu integracji osób z zaburzeniami psychicznymi i ich rodzin ze środowiskiem;

7) kształtowanie właściwych postaw społecznych wobec osób z zaburzeniami psychicznymi i ich rodzin;

8) umożliwienie udziału w terapii zajęciowej, indywidualnej, grupowej, wspieraniu samopomocowym w zakresie zdrowia psychicznego;

9) współpracę z rodzinami osób korzystających z działalności Domu;

10) poradnictwo;

11) informację;

12) wsparcie i pomoc w rozwiązywaniu problemów socjalnych i życiowych;

13) zaspokajanie w miarę możliwości potrzeb podstawowych i ponadpodstawowych: poczucie bezpieczeństwa, dbałość o sprawy higieniczne, odżywianie, ruch, odpoczynek, godność osobistą, kontakt emocjonalny, sens życia, potrzebę samorealizacji, prestiżu i uznania;

14) zapobieganie stanom powodującym konieczność ciągłej opieki ze strony rodziny bądź instytucji poprzez wszechstronną rehabilitację środowiskową;

15) zróżnicowanie usług w zależności od potrzeb psychofizycznych uczestników oraz ich potrzeb, oczekiwań i zainteresowań;

16) organizowanie spotkań i zajęć integracyjnych na terenie Domu i poza Domem;

17) pomoc w poszukiwaniu zatrudnienia.

§ 8. Funkcjonowanie Domu opiera się na następujących zasadach:

1) udziału uczestników we wszelkich formach wsparcia proponowanych przez Dom, zawartych w kontrakcie socjalnym w oparciu o ofertę terapeutyczną ŚDS;

2) zorganizowania pobytu uczestników z uwzględnieniem ich indywidualnych potrzeb, oczekiwań, zainteresowań i możliwości;

3) pogłębiania integracji z najbliższym otoczeniem i rozwijanie kontaktów ze środowiskiem;

4) realizowania celów działalności Domu poprzez wszechstronną rehabilitację środowiskową;

5) współpracy z rodzinami uczestników.

§ 9. Środowiskowy Dom Samopomocy realizuje swoje zadania przy współpracy ze:

1) ośrodkami pomocy społecznej;

2) placówkami świadczącymi pomocy osobom chorym psychicznie i niepełnosprawnym intelektualnie;

3) jednostkami samorządu terytorialnego;

4) organizacjami pozarządowymi;

5) domami kultury;

6) placówkami oświatowymi;

7) poradnią zdrowia psychicznego;

8) Kościołem Katolickim i innymi związkami wyznaniowymi;

9) zakładami opieki zdrowotnej;

10) społecznością lokalną;

11) innymi placówkami i osobami prywatnymi w zależności od potrzeb.

Rozdział II.
Zarządzanie i organizacja Środowiskowego Domu Samopomocy

§ 10. 1. Domem kieruje Kierownik.

2. Kierownikiem Domu może być osoba posiadająca kwalifikacje określone w ustawie o pracownikach samorządowych, w ustawie o pomocy społecznej oraz rozporządzeniu MPiPS z 09.12.2010r. w sprawie środowiskowych domów samopomocy.

3. Kierownik Domu realizuje zadania przy pomocy zatrudnionych pracowników zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.

4. Prawa i obowiązki pracowników zatrudnionych w Domu regulują obowiązujące przepisy prawa.

5. Kierownik ŚDS jest zwierzchnikiem służbowym pracowników Domu.

6. Kierownik Domu zatrudniony jest przez Wójta Gminy Ksawerów.

7. Szczegółową strukturę Domu oraz jego wewnętrzną organizację określa Regulamin Organizacyjny opracowany przez Kierownika Domu w uzgodnieniu z Wojewodą Łódzkim i uchwalony przez Radę Gminy Ksawerów.

§ 11. 1. W Domu może działać Rada Uczestników.

2. Kierownik Domu w drodze zarządzenia ustala Regulamin Rady Uczestników Środowiskowego Domu Samopomocy.

Rozdział III.
Gospodarka finansowa

§ 12. 1. Dom prowadzi gospodarkę finansową w formie jednostki budżetowej. Działalność Domu finansowana jest z dotacji celowej Wojewody Łódzkiego, która do Środowiskowego Domu Samopomocy przekazywana jest przez Urząd Gminy w Ksawerowie.

2. Podstawą gospodarki finansowej jest roczny plan finansowy.

Rozdział IV.
Postanowienia końcowe

§ 13. Środowiskowy Dom Samopomocy używa pieczęci podłużnej o treści:

Środowiskowy Dom Samopomocy

ul. Jana Pawła II 27

95-054 Ksawerów

tel. 42 212-81-25

REGON............... NIP..................

§ 14. 1. Niniejszy Statut może zostać zmieniony lub uchylony w drodze Uchwały Rady Gminy Ksawerów.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Gekko Taxens

Jesteśmy zespołem konsultantów biznesowych, czołowych ekspertów w swoich dziedzinach. Specjalizujemy się w kompleksowym doradztwie podatkowym, prawnym oraz consultingu operacyjnym.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »