| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr IV/21/2011 Rady Gminy Aleksandrów

z dnia 11 lutego 2011r.

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Aleksandrów na rok 2011

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 d) oraz i) ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591, z 2002 r. Nr 23, poz.220, Nr 62, poz.558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz.1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz.717, Nr 162 poz. 1568, z 2004 r. Nr 102 poz. 1055, Nr 116 poz.1203, Nr 167 poz. 1759; z 2005 r. Nr 172 poz.1441, Nr 175 poz. 1457 oraz z 2006 r. Nr 17 poz.128, Nr 181 poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138 poz. 974, Nr 173 poz. 1218 z 2008r , Nr 180 poz. 1111, Nr 223 poz. 1458; z 2009 r. Nr 52, poz. 420 Nr 157, poz. 1241 z 2010r. Nr 28, poz. 142 i 146 , Nr 40 poz. 230 i Nr 106 poz. 675) oraz art. 211, art. 212, art. 239, art. 264 ust. 3 i art. 258 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz 1240z 2010 Nr 28 poz. 146, Nr 96 poz. 620) - Rada Gminy Aleksandrów u c h w a l a, co następuje:

§ 1. 1. Ustala się dochody budżetu gminy na rok 2011 zgodnie z tabelą nr 1 w łącznej wysokości 11.416.558,00 zł, w tym:

1) dochody bieżące 9.241.791,00 zł,

2) dochody majątkowe 463.537,00 zł

3) dochody na zadania zlecone 1.711.230,00 zł

2. Ustala się wydatki budżetu na rok 2011 zgodnie z tabelą nr 2 w łącznej wysokości 15.416.558,00 zł, w tym:

1) wydatki bieżące w wysokości 8.054.403,00 zł

2) wydatki majątkowe w wysokości 5.650.925,00 zł

3) wydatki na zadania zlecone 1.711.230,00 zł

3. Ustala się wykaz wydatków majątkowych budżetu w wysokości 5.650.925,00 zł, zgodnie z tabelą nr 3

§ 2. Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu w kwocie 4.000.000,00 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciąganych kredytów i pożyczek.

§ 3. Określa się przychody budżetu w kwocie 5.034.647,00 zł i rozchody budżetu w kwocie 1.034.647,00 zł zgodnie z tabelą nr 4.

§ 4. W planie dochodów i wydatków budżetu wyodrębnia się:

1. dochody w wysokości 1.711.230,00 zł i wydatki w wysokości 1.711.230,00 zł związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami zgodnie z tabelą nr 5 i 6

2. dochody w wysokości 50.000,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki w wysokości 50.000,00 zł na realizację zadań ujętych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych zgodnie z tabelą nr 7

3. dochody w wysokości 5.000,00 zł. z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska i wydatki nimi finansowane w wysokości 5.000,00 zł. na realizację zadań ujętych w gminnym programie ochrony środowiska zgodnie z tabelą nr 8

§ 5. Ustala się plan dotacji udzielanych z budżetu gminy z podziałem na dotacje celowe i podmiotowe na łączną kwotę 230.925,00 zł w tym:

1. 1)dla jednostek sektora finansów publicznych w wysokości 130.925,00 zł.;

2. 1)dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w wysokości 100.000,00 zł zgodnie z tabelą nr 9.

§ 6. W budżecie tworzy się rezerwy:

1. rezerwę ogólną budżetu na wydatki nieprzewidziane w wysokości 25.000,00 zł.;

2. rezerwy celowe na ogólną kwotę 120.000,00 zł z przeznaczeniem na:

1) Finansowanie wydatków zgodnie z ustawą o zarządzaniu kryzysowym 30.000,00 zł

2) Finansowanie działalności pożytku publicznego w zakresie kultury fizycznej i sportu w wysokości 50.000,00 zł

3) Finansowanie wydatków na ochronę zabytków 30.000,00 zł

4) Finansowanie wydatków na kulturę i ochronę dziedzictwa narodowego 10.000,00 zł

§ 7. Ustala się dochody budżetu państwa związane z wpływami z opłat za udostępnianie danych osobowych oraz wpływami z tytułu zadłużeń alimentacyjnych w wysokości 10.124,00 zgodnie z tabelą nr 10.

§ 8. Przyjmuje się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz na obsługę długu w kwocie 5.034.647,00 zł

§ 9. Upoważnia się Wójta Gminy do:

1. zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 500.000,00 zł,

2. dokonywania zmian w planie wydatków budżetu w ramach działu klasyfikacji budżetowej na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy.

3. przeniesienia kwot wydatków majątkowych pomiędzy zadaniami inwestycyjnymi w ramach działu nie zmieniających zakresu wykonywania lub wstrzymujących ich wykonania.

4. przekazania kierownikom jednostek organizacyjnych gminy niektórych uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków

5. lokowania w trakcie realizacji budżetu czasowo wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

§ 10. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy

§ 11. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2011 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.

Przewodniczący Rady Gminy w Aleksandrowie


Tomasz Kowalski


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr IV/21/2011
Rady Gminy Aleksandrów
z dnia 11 lut

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

dr Michał Wilk

radca prawny, doradca podatkowy

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »