| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XI/107/2011 Rady Gminy Wodzierady

z dnia 9 grudnia 2011r.

w sprawie utworzenia samorządowej instytucji kultury pod nazwą "Gminny Ośrodek Kultury i Sportu"

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 9 lit. h i pkt. 15 oraz art. 40 ust. 2 pkt. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172 poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i poz. 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675, z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 217, poz. 1281), w związku z art. 9, art. 11 i 13 ust. 1 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2001 r. Nr 13, poz. 123, z 2002 r. Nr 41, poz. 364, z 2003 r. Nr 96, poz. 874, Nr 162, poz. 1568, Nr 213, poz. 2081, z 2004 r. Nr 11, poz. 96, Nr 261, poz. 2598, z 2005 r. Nr 131, poz. 1091, Nr 132, poz. 1111, z 2006 r. Nr 227, poz. 1658, z 2009 r. Nr 62, poz. 504) oraz art. 16 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240, z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578, Nr 257, poz. 1726, Nr 201, poz. 1183) Rada Gminy Wodzierady uchwala, co następuje:

§ 1. Tworzy się z dniem 1 stycznia 2012 r. samorządową instytucję kultury pod nazwą "Gminny Ośrodek Kultury i Sportu" w Wodzieradach z siedzibą w Kwiatkowicach Kolonia, zwany w dalszej części GOKiS.

§ 2. Nadaje się akt o utworzeniu instytucji kultury pod nazwą "Gminny Ośrodek Kultury i Sportu" w Wodzieradach z siedzibą w Kwiatkowicach Kolonia, który stanowi załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 3. Nadaje się statut samorządowej instytucji kultury pod nazwą "Gminny Ośrodek Kultury i Sportu" w Wodzieradach z siedzibą w Kwiatkowicach Kolonia, w brzmieniu stanowiącym załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Wodzierady.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.

Przewodniczący Rady


Adam Szymański


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XI/107/2011
Rady Gminy Wodzierady
z dnia 9 grudnia 2011 r.

AKT O UTWORZENIU Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Wodzieradach z siedzibą w Kwiatkowicach Kolonia

§ 1. Z dniem 1 stycznia 2012 r. tworzy się Gminny Ośrodek Kultury i Sportu, jako samorządową instytucję kultury.

§ 2. Siedzibą Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Wodzieradach jest miejscowość: Kwiatkowice Kolonia 4A, 98-105 Wodzierady.

§ 3. Do zakresu działania GOKiS w szczególności należy:

1) upowszechnianie i promocja kultury, sportu, turystyki i rekreacji, organizacja imprez oraz świadczenie usług w tym zakresie;

2) administrowanie następującymi gminnymi obiektami i urządzeniami kultury, sportu, turystyki i rekreacji:

a) budynek siłowni sportowej położony na działkach nr: 51/12, 51/14, 52/9 - obręb Kwiatkowice Kolonia,

b) boisko do piłki nożnej usytuowane na działkach nr: 51/5, 51/6, 51/7, 51/8, 51/10, 52/7 wraz z infrastrukturą - obręb Kwiatkowice Kolonia.

Przewodniczący Rady


Adam Szymański


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XI/107/2011
Rady Gminy Wodzierady
z dnia 9 grudnia 2011 r.

STATUT GMINNEGO OŚRODKA KULTURY I SPORTU W WODZIERADACH

Rozdział 1.

POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1. Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Wodzieradach z siedzibą w Kwiatkowicach Kolonia, zwany dalej GOKiS jest samorządową instytucją kultury.

§ 2. GOKiS działa w szczególności na podstawie:

1) ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2001 r. Nr 13, poz. 123, z późniejszymi zmianami);

2) ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2010 r. Nr 127, poz. 857, z późniejszymi zmianami);

3) ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z późniejszymi zmianami);

4) ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240, z późniejszymi zmianami);

5) postanowień niniejszego statutu.

§ 3. 1. GOKiS podlega wpisowi do rejestru instytucji kultury prowadzonego przez Gminę Wodzierady.

2. Z dniem wpisu do rejestru GOKiS uzyskuje osobowość prawną.

§ 4. 1. Organizatorem GOKiS jest Rada Gminy Wodzierady, a organem nadzoru Wójt Gminy Wodzierady.

2. Siedziba GOKiS mieści się w Kwiatkowicach Kolonia 4 A, a teren działania obejmuje gminę Wodzierady.

Rozdział 2.

CEL I ZAKRES DZIAŁANIA

§ 5. 1. Celem działania GOKiS jest pozyskiwanie i przygotowanie społeczeństwa do aktywnego uczestnictwa w życiu kulturalnym i sportowo - rekreacyjnym gminy.

2. GOKiS prowadzi wielokierunkową działalność dostosowaną do potrzeb i oczekiwań społecznych oraz własnych możliwości kadrowych, bazowych i finansowych.

§ 6. Do podstawowych zadań GOKiS należy:

1) rozpoznanie, rozbudzenie i zaspokojenie potrzeb oraz zainteresowań kulturalnych;

2) edukacja kulturalna i wychowanie przez sztukę;

3) gromadzenie, dokumentowanie, tworzenie, ochrona i udostępnianie dóbr kultury;

4) tworzenie warunków do rozwoju amatorskiego ruchu artystycznego, folkloru i sztuki ludowej oraz zainteresowania wiedzą i sztuką;

5) popularyzacja zjawisk społecznego ruchu kulturalnego;

6) organizowanie działalności z zakresu sportu, wypoczynku i rekreacji ruchowej;

7) bieżące utrzymywanie i wykorzystywanie obiektów będących w administrowaniu GOKiS;

8) kultywowanie obchodów świąt narodowych i okolicznościowych;

9) informowanie lokalnych mediów (radio, prasa) o prowadzonej działalności i organizowanych imprezach;

10) integrowanie społeczności lokalnej poprzez współtworzenie warunków do kultywowania i rozwijania narodowych, etnicznych i środowiskowych wartości kulturalnych.

§ 7. Zadania, o których mowa w §6 GOKiS realizuje w szczególności poprzez:

1) organizowanie spektakli, koncertów, wystaw i spotkań;

2) prowadzenie sekcji i kół zainteresowań;

3) organizowanie imprez rozrywkowych;

4) świadczenie usług w zakresie swojej działalności;

5) stałe promowanie działalności GOKiS w mediach lokalnych;

6) organizowanie imprez i zawodów sportowych.

§ 8. W celu realizacji zadań statutowych GOKiS współpracuje z:

1) placówkami oświaty i wychowania działającymi na terenie Gminy - szkoły i przedszkole;

2) placówkami opieki społecznej;

3) amatorskim ruchem artystycznym działającym w Gminie;

4) Ludowymi, Uczniowskimi i Szkolnymi Klubami Sportowymi;

5) jednostkami Ochotniczych Straży Pożarnych, Kołami Gospodyń Wiejskich;

6) instytucjami kultury i sportu położonymi poza granicami Gminy;

7) środkami masowego przekazu;

8) organizacjami społecznymi, stowarzyszeniami, fundacjami, osobami fizycznymi, dla których głównym kierunkiem działania jest organizowanie działalności kulturalnej i sportowej.

Rozdział 3.

ORGANY ZARZĄDZAJĄCE

§ 9. 1. Na czele GOKiS stoi dyrektor, który kieruje jej działalnością, reprezentuje instytucję na zewnątrz i jest odpowiedzialnym za jej działalność merytoryczną, finansową i gospodarczą.

2. Dyrektora powołuje i odwołuje Wójt Gminy.

3. Powołanie może nastąpić w drodze konkursu.

4. Do zakresu działania dyrektora należy w szczególności:

1) reprezentowanie GOKiS na zewnątrz;

2) ponoszenie odpowiedzialności za gospodarkę finansową;

3) ustalanie oraz czuwanie nad przestrzeganiem właściwego podziału pracy, zgodnie z regulaminem organizacyjnym oraz w zależności od potrzeb, dokonywania korekt i ulepszeń w systemie organizacyjnym, przestrzegania przepisów bhp i ppoż;

4) czuwanie nad prowadzeniem działalności GOKiS zgodnie z zasadami oszczędnej i celowej gospodarki, podejmowania decyzji zapewniających prawidłową jego działalność;

5) dążenie do stałego podnoszenia kwalifikacji pracowników, poprawy warunków bhp, nadzorowanie całokształtu spraw osobowych, płacowych oraz dyscypliny pracy w oparciu o obowiązujące przepisy;

6) nadzór i kontrola sprawozdawczości statystycznej;

7) współdziałanie z jednostkami organizacyjnymi sprawującymi funkcje nadrzędne i równoległe;

8) koordynacja pracy poszczególnych stanowisk pracy w GOKiS;

9) wydawanie aktów wewnętrznych.

5. Wójt wykonuje wobec Dyrektora czynności z zakresu prawa pracy oraz jest jego zwierzchnikiem służbowym.

§ 10. 1. Do dokonywania czynności prawnych w imeniu GOKiS upoważniony jest samodzielnie dyrektor lub jego pełnomocnik działający w granicach udzielonego pełnomocnictwa.

2. Jeżeli czynność prawna obejmuje rozporządzanie mieniem lub może spowodować powstanie zobowiązań finansowych, do skuteczności oświadczenia woli wymagana jest kontrasygnata głównego księgowego.

§ 11. 1. Pracowników GOKiS zatrudnia i zwalnia dyrektor.

2. Dyrektor jest zwierzchnikiem służbowym zatrudnionych pracowników i wykonuje wobec nich wszystkie czynności wynikające ze stosunku pracy.

§ 12. Zadania i organizację wewnętrzną GOKiS określa regulamin organizacyjny nadany przez dyrektora po zasięgnięciu opinii Rady Gminy Wodzierady.

§ 13. Dyrektor może powoływać społeczne organy doradcze, których nazwę i zadania winien określić regulamin organizacyjny.

Rozdział 4.

ZASADY GOSPODARKI FINANSOWEJ

§ 14. GOKiS gospodaruje samodzielnie przydzieloną i nabytą częścią mienia oraz prowadzi samodzielną gospodarkę finansową w ramach posiadanych środków, kierując się zasadami efektywności ich wykorzystania.

§ 15. 1. GOKiS koszty działalności i zobowiązania pokrywa z uzyskanych przychodów.

2. Przychodami GOKiS są:

1) wpływy z prowadzonej działalności statutowej, w tym ze sprzedaży składników majątku ruchomego oraz najmu i dzierżawy składników majątkowych;

2) dotacje z budżetu gminy;

3) środki otrzymywane od osób fizycznych i prawnych;

4) środki z innych źródeł.

§ 16. 1. Podstawą gospodarki finansowej GOKiS jest "Roczny plan działalności" opracowany przez dyrektora z zachowaniem wysokości dotacji udzielonej przez organizatora i zatwierdzony przez Wójta Gminy Wodzierady.

2. Sprawozdanie finansowe GOKiS składające się z bilansu, rachunku zysków i strat oraz dodatkowej informacji zatwierdza Wójt Gminy Wodzierady.

§ 17. Plan działalności GOKiS zawiera w miarę potrzeb:

1) plan usługowy;

2) plan przychodów i kosztów;

3) plan remontów i konserwacji środków trwałych;

4) plan inwestycji.

§ 18. GOKiS może zbywać wyposażenie i środki trwałe po uzyskaniu pozytywnej opinii Wójta Gminy Wodzierady. Przy zbywaniu wyposażenia i środków trwałych stosuje się odpowiednio przepisy dotyczące przedsiębiorstw państwowych.

Rozdział 5.

POSTANOWIENIA DOTYCZĄCE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI INNEJ NIŻ KULTURALNA

§ 19. 1. GOKiS może prowadzić wszelką działalność gospodarczą, a w szczególności handlową, polegającą na sprzedaży wyrobów artystycznych, rzemieślniczych i dekoracyjnych oraz prowadzić działalność gastronomiczną związaną z obsługą imprez.

2. GOKiS może organizować i prowadzić odpłatne kursy i szkolenia dla dzieci i dorosłych.

3. GOKiS może organizować kiermasze, aukcje, prezentacje i inne formy promocyjne dla powiększenia majątku GOKiS.

Rozdział 6.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 20. 1. Projekt zmiany statutu może zgłosić z własnej inicjatywy dyrektor.

2. zmiana statutu może nastąpić po dokonaniu wnikliwej oceny skutków jego obowiązywania.

3. Projekt zmian statutu wraz z uzasadnieniem dyrektor przedkłada za pośrednictwem Wójta Gminy Wodzierady Przewodniczącemu Rady Gminy z wnioskiem o skierowanie go pod obrady sesji i podjęcie uchwały w sprawie zmiany statutu.

§ 21. GOKiS używa pieczęci podłużnej z nazwą: Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Wodzieradach z siedzibą w Kwiatkowicach Kolonia, Kwiatkowice Kolonia 4A, 98-105 Wodzierady.

Przewodniczący Rady


Adam Szymański

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

PLISZKA inżyniering przeciwpożarowy

PLISZKA inżyniering przeciwpożarowy od 1989 roku działa na polu zwiększenia świadomości społecznej w zakresie profilaktyki i bezpieczeństwa przeciwpożarowego w domach, biurach, zakładach przemysłowych itp.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »