| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Zarządzenie nr 2.2012 Wójta Gminy Rawa Mazowiecka

z dnia 23 stycznia 2012r.

w sprawie określenia zasad i ustalenia stawek za zajmowanie pasów drogowych dróg wewnętrznych, będących w zarządzie Gminy Rawa Mazowiecka

Na podstawie art. 8 ust. 2 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 19, poz. 115 z późniejszymi zmianami), art. 11 i art. 12 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2004 r. Nr 261 poz. 2603 z późniejszymi zmianami) oraz art. 30 ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późniejszymi zmianami) Wójt Gminy Rawa Mazowiecka zarządza, co następuje:

§ 1. 1. Zasady określone niniejszym zarządzeniem dotyczą dróg wewnętrznych (nie zaliczonych do żadnej kategorii dróg publicznych), będących w zarządzie Gminy Rawa Mazowiecka, zwanych dalej drogami wewnętrznymi.

2. Zajęcie pasa drogowego drogi wewnętrznej odbywa się za odpłatnością, na podstawie umowy (Załącznik nr 1), zawartej przez Gminę Rawa Mazowiecka, reprezentowaną przez Wójta Gminy Rawa Mazowiecka z Zajmującym pas drogowy, w celu:

1) prowadzenia w pasie drogowym drogi wewnętrznej robót niezwiązanych z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg;

2) umieszczania w pasie drogowym drogi wewnętrznej urządzeń infrastruktury technicznej niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego;

3) umieszczania w pasie drogowym drogi wewnętrznej obiektów budowlanych niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego oraz reklam;

4) zajęcia pasa drogowego drogi wewnętrznej na prawach wyłączności w celach innych niż wymienione w pkt. 1-3.

3. Zajmujący pas drogowy przed planowanym zajęciem pasa drogowego drogi wewnętrznej składa wniosek o wydanie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego, który powinien zawierać:

1) imię i nazwisko oraz adres lub nazwę i siedzibę podmiotu występującego o zajęcie pasa drogowego;

2) cel zajęcia pasa drogowego;

3) lokalizację i powierzchnię zajętego pasa drogowego, a w przypadku reklam, powierzchnię reklamy;

4) planowany okres zajęcia pasa drogowego.

4. Wzór wniosku o zajęcie pasa drogowego drogi wewnętrznej w celu prowadzenia robót niezwiązanych z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg oraz umieszczenia w pasie drogowym urządzenia, obiektu budowlanego lub reklamy stanowi Załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia.

5. Wniosek o zajęcie pasa drogowego należy złożyć z co najmniej dwutygodniowym wyprzedzeniem.

§ 2. 1. Za zajęcie 1 m2 elementów pasa drogowego drogi wewnętrznej, w celu o którym mowa w §1 ust. 2 pkt. 1, ustala się następujące stawki opłat za każdy dzień zajęcia:

1) przy zajęciu jezdni do 20% szerokości - 3,00 zł;

2) przy zajęciu jezdni od 20% do 50 % szerokości - 4,00 zł;

3) przy zajęciu jezdni powyżej 50% do całkowitego zajęcia jezdni - 6,00 zł.

2. Stawki określone w ust. 1 pkt. 1 stosuje się także do poboczy, chodników, placów, zatok postojowych i autobusowych, ścieżek rowerowych i ciągów pieszych;

3. Zajęcie pasa drogowego przez okres krótszy niż 24 godziny jest traktowane jak zajęcie pasa drogowego przez 1 dzień.

§ 3. 1. Za zajęcie pasa drogowego, w celu o którym mowa w §1 ust. 2 pkt. 2, ustala się następujące roczne stawki opłat za 1 m2 powierzchni pasa drogowego zajętej przez rzut poziomy umieszczonego urządzenia w wysokości:

1) sieć i przyłącze kanalizacji sanitarnej i wodociągowej - 7,00 zł ;

2) inne sieci i pozostałe rodzaje urządzeń - 14,00 zł.

2. Stawki opłat rocznych w wysokości określonej w ust. 1 obejmują pełny rok kalendarzowy umieszczenia urządzenia w pasie drogowym. Za niepełny rok kalendarzowy wysokość rocznych stawek obliczana jest proporcjonalnie do liczby dni umieszczenia urządzenia w pasie drogowym.

3. Za zajęcie pasa drogowego drogi wewnętrznej zajętego przez rzut poziomy urządzeń, o których mowa w §1 ust. 2 pkt. 2, umieszczonych na obiektach mostowych ustala się stawkę opłat w wysokości - 70,00 zł

§ 4. 1. Za zajęcie pasa drogowego, w celu o którym mowa w §1 ust. 2 pkt. 3, ustala się następujące stawki opłat za każdy dzień zajęcia 1 m2 powierzchni pasa drogowego zajętej przez rzut poziomy obiektu, niezwiązanego z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego w wysokości:

1) za każdy dzień zajęcia 1 m2 powierzchni pasa drogowego zajętej przez rzut poziomy obiektu handlowego lub usługowego - 3,00 zł;

2) za każdy dzień zajęcia 1 m2 powierzchni pasa drogowego zajętej przez rzut poziomy innych obiektów - 3,00 zł;

3) za każdy dzień zajęcia pasa drogowego związanego z umieszczeniem 1 m2 powierzchni reklamy - 5,00 zł.

2. Za zajęcie pasa drogowego na prawach wyłączności, w celu o którym mowa w §1 ust. 2 pkt. 4 ustala się stawki opłat za 1 m2 powierzchni pasa drogowego, za każdy dzień zajęcia - 4,00 zł.

§ 5. 1. Opłaty o których mowa w §2 ust. 1 oraz w §3 ust. 1 wnosi się przed wejściem w pas drogowy.

2. Opłaty roczne określone w §3 ust. 2 naliczone zostaną odrębną decyzją z okresem płatności do 15 stycznia każdego roku kalendarzowego za dany rok z góry do czasu usunięcia urządzenia z pasa drogowego drogi wewnętrznej.

§ 6. Zajęcie pasa drogowego o powierzchni mniejszej niż 1 m2 lub powierzchni pasa drogowego zajętej przez rzut poziomy obiektu budowlanego lub urządzenia mniejszej niż 1 m2 jest traktowane jak zajęcie 1 m2 pasa drogowego.

§ 7. Za wejście w pas drogowy bez zawarcia umowy na zajęcie pasa drogowego, przekroczenie ustalonego terminu lub powierzchni zajęcia pasa drogowego, Zarządca drogi wymierzy opłatę dodatkową równą 10 - krotności opłaty ustalonej w §2, §3 i §4 niniejszego zarządzenia.

§ 8. W przypadku konieczności usunięcia awarii urządzeń niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego, a znajdujących się w pasie drogowym, prowadzący roboty po zlokalizowaniu awarii niezwłocznie zawiadamia o tym Zarządcę drogi i w porozumieniu z nim określa termin i powierzchnię zajętego pasa drogowego. Dane powyższe niezbędne są do ustalenia wysokości opłat za zajęcie pasa drogowego w celu prowadzenia robót. Zajmujący pas drogowy w celu usuwania awarii zobowiązany jest do ustawienia niezbędnego oznakowania pionowego oraz ponosi odpowiedzialność za bezpieczeństwo ruchu drogowego w trakcie usuwania awarii.

§ 9. 1. Zajmujący pas drogowy zawiadamia pisemnie Zarządcę drogi o zakończeniu robót i przywróceniu zajmowanego odcinka pasa drogowego drogi wewnętrznej do stanu poprzedniego, zgodnie z warunkami określającymi ich zakres i technologię w terminie nie później niż w pierwszym dniu po zakończeniu zajęcia.

2. Zarządca drogi dokonuje niezwłocznie odbioru zajmowanego odcinka pasa drogowego drogi wewnętrznej sporządzając protokół odbioru.

§ 10. Wykonanie zarządzenia powierza się pracownikowi na stanowisku ds. utrzymania dróg.

§ 11. Zarządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty jego ogłoszenia.

Wójt Gminy Rawa Mazowiecka


Krzysztof Starczewski


Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 2.2012
Wójta Gminy Rawa Mazowiecka
z dnia 23 stycznia 2012 r.

Umowa Nr.................

Zawarta w dniu ........................ pomiędzy Gminą Rawa Mazowiecka reprezentowaną przez: Krzysztofa Starczewskiego - Wójta Gminy z siedzibą: ul. Konstytucji 3 Maja 32 96 - 200 Rawa Mazowiecka będącą Zarządcą drogi na gruntach wsi …………….……………Gmina Rawa Mazowiecka, obręb:………………………numer ewidencyjny działki: ……..zwaną dalej "Zarządcą drogi",a Inwestorem: ………………………………………z siedzibą: .......................................................... …………………………………reprezentowanym przez: ………………………………………z siedzibą: ………………………………………… ……………………………......zwanym dalej "Zajmującym pas drogowy".

§ 1. Przedmiotem umowy jest działka ewidencyjna oznaczona numerem ……..…obręb………………,będąca w zarządzie Gminy Rawa Mazowiecka.

§ 2. Zarządca drogi przekazuje za odpłatnością pas drogowy opisany w §1 celem prowadzenia robót związanych z budową…………………….........................………………….…….. oraz umieszczeniem w pasie drogowym drogi wewnętrznej urządzeń infrastruktury technicznej, albo obiektów budowlanych lub reklam niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego Zajmującemu pas drogowy.

§ 3. 1. Wydanie nieruchomości, o której mowa w §1, następuje z dniem ………………….

2. Strony uzgadniają, iż okres prowadzenia robót nie będzie dłuższy niż ............ dni, tj. do dnia ………….……

3. Za zajęcie pasa drogowego w celu prowadzenia robót i umieszczenia w nim urządzeń infrastruktury technicznej, albo obiektów budowlanych lub reklam niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego oraz opłat rocznych za umieszczenie tych urządzeń, Zajmujący pas drogowy wniesie opłaty zgodnie z Zarządzeniem nr 2.2012 Wójta Gminy Rawa Mazowiecka z dnia 23 stycznia 2012 r.

§ 4. Po zakończeniu robót Zajmujący pas drogowy zobowiązuje się do uporządkowania terenu i naprawienia zaistniałych szkód, zgodnie z warunkami Zarządcy drogi oraz wydania go w stanie nie pogorszonym, co zostanie stwierdzone protokołem odbioru podpisanym przez obie strony.

§ 5. 1. Zgłoszenie do odbioru Zajmujący pas drogowy przekazuje Zarządcy drogi pisemnie najpóźniej w pierwszym dniu po zakończeniu zajęcia pasa drogowego, tj. w dniu …………………………. .

2. W przypadku wejścia w pas drogowy bez zawarcia umowy na zajęcie pasa drogowego, przekroczenia ustalonego terminu lub powierzchni zajęcia pasa drogowego, Zarządca drogi naliczy opłatę dodatkową w wysokości 10 - krotności należnych opłat.

§ 6. Wszelkie zmiany umowy mogą nastąpić jedynie za zgodą stron w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

§ 7. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego, a wszelkie spory wynikłe z wykonania niniejszej umowy będzie rozstrzygał sąd właściwy dla Zarządcy drogi.

§ 8. Postanowienia niniejszej umowy nie są równoznaczne z ustanowieniem służebności przesyłu.

§ 9. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach: jeden dla Zarządcy drogi i jeden dla Zajmującego pas drogowy. Umowę odczytano, zgodnie przyjęto i podpisano.

Zarządca drogi: Zajmujący pas drogowy:


Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 2.2012
Wójta Gminy Rawa Mazowiecka
z dnia 23 stycznia 2012 r.


..........................................
inwestor
..........................................
adres
..........................................
telefon


......................................dnia.....................
Wójt Gminy Rawa Mazowiecka

W N I O S E K
o wydanie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego

Stosownie do art. 8 ustawy o drogach publicznych z dnia 21 marca 1985 r. (Dz. U. z 2007 r. Nr 19 poz. 115 z późniejszymi zmianami) wnoszę o wydanie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego:

1. Drogi ……………… nr ewidencyjny ................. w miejscowości ......................................, zgodnie z załączonym planem sytuacyjnym w zakresie: - jezdni dł. .......................... szer. ...................... pow. ....................... rodzaj nawierzchni: .............................., co stanowi ........ % jej całkowitej szerokości - inne elementy dł. .......................... szer. ....................... pow. ....................... rodzaj nawierzchni: ...............................

2. W terminie od dnia ............................. do dnia .............................., tj. .......... dni.

3. W celu prowadzenia robót, polegających na wykonaniu: .......................................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................do działki nr ………… w miejscowości ……………………………………,w trakcie których zostanie umieszczone urządzenie obce (związane z opłatą roczną), tj. ........................................................................................................................................................................................................................................., którego rzut poziomy zajmie pas drogowy - ........................ m2 .

Jako wnioskodawca zobowiązuję się do:

1) Oznakowania i zabezpieczenia zajętego pasa drogowego, zgodnie z obowiązującymi przepisami;

2) Przywrócenia zajmowanego pasa drogowego do stanu pierwotnego, wg technologii określonej w zezwoleniu;

3) Udzielenia 12-miesięcznej gwarancji na wykonane roboty odtworzeniowe pasa drogowego;

4) Uiszczenia należnych opłat za zajęcie pasa drogowego.


Wykonawcą robót lub osobą do kontaktu będzie:

Imię i nazwisko / nazwa firmy:.....................................................................
Adres:....................................................................
Nr telefonu:................................................................


Do niniejszego wniosku załączam:

1) Plan sytuacyjny miejsca robót;

2) Projekt organizacji ruchu na czas prowadzenia robót;

3) Pełnomocnictwo do występowania w imieniu Inwestora (jeżeli dotyczy);

4) Opłata za pełnomocnictwo (jeżeli dotyczy).

.......................................................
podpis Wnioskodawcy

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Marta Kwiatkowska-Cylke

Adwokat

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »