| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XV/89/11 Rady Powiatu w Poddębicach

z dnia 29 listopada 2011r.

w sprawie nadania Statutu Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy w Pęczniewie

Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055; z 2007 r. Nr 173, poz. 1218; z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458; z 2009 r. Nr 92, poz. 753; z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675; z 2011 r. Nr 21, poz. 113) w związku z art. 11 ust. 2, art. 12 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240; z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 96, poz. 620) Rada Powiatu w Poddębicach uchwala, co następuje:

§ 1. Nadaje Statut Powiatowemu Środowiskowemu Domu Samopomocy w Pęczniewie w brzmieniu ustalonym w załączniku do niniejszej uchwały.

§ 2. Traci moc Uchwała Nr XLI/237/09 Rady Powiatu w Poddębicach z dnia 30 czerwca 2009 r. w sprawie nadania Statutu Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy w Pęczniewie wraz ze zmianami podjętymi Uchwałą Nr LVI/303/10 Rady Powiatu w Poddębicach z dnia 30 marca 2010 r.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się się Zarządowi Powiatu w Poddębicach.

§ 4. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego i wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia.

Przewodniczący Rady Powiatu w Poddębicach


Małgorzata Kuna


Załącznik do Uchwały Nr XV/89/11
Rady Powiatu w Poddębicach
z dnia 29 listopada 2011 r.

Statut Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy w Pęczniewie

I. Postanowienia ogólne

§ 1. Powiatowy Środowiskowy Dom Samopomocy w Pęczniewie, zwany dalej "Domem" działa na podstawie:

1) ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1362 z późn. zm.);

2) ustawy z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego (Dz. U. z 1994 r. Nr 111, poz. 535 z późn. zm.);

3) ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2011 r. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.);

4) ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240 z późn zm.);

5) rozporządzenia Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 11 grudnia 1995 r. w sprawie psychiatrycznych świadczeń zdrowotnych w domach pomocy społecznej i środowiskowych domach samopomocy (Dz. U. z 1996 r. Nr 5, poz. 38);

6) Uchwały Nr XXIII/179/01 Rady Powiatu Poddębickiego z dnia 30 listopada 2001 r. w sprawie utworzenia Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy w Pęczniewie;

7) rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 9 grudnia 2010 r. w sprawie środowiskowych domów samopomocy (Dz. U. z 2010 r. Nr 238, poz. 1586);

8) Porozumienia Nr 11/ŚDS/2011 z dnia 10 marca 2011 r. zawartego pomiędzy Wojewodą Łódzkim a Powiatem Poddębickim, określającego sposób wykonywania przez jednostkę samorządu terytorialnego zadania z zakresu pomocy społecznej polegającego na prowadzeniu i rozwoju infrastruktury środowiskowego domu samopomocy dla osób z zaburzniami psychicznymi;

9) niniejszego Statutu;

10) innych przepisów, dotyczących działalności jednostek organizacyjnych powiatu.

§ 2. 1. Powiatowy Środowiskowy Dom Samopomocy w Pęczniewie, zwany dalej "Domem" jest powiatową jednostką organizacyjną, działającą na zasadzie jednostki budżetowej.

2. Siedziba Domu mieści się w Pęczniewie.

3. Nadzór oraz kontrolę nad działalnością Domu sprawuje:

1) Starosta Poddębicki oraz Zarząd Powiatu w Poddębicach przy pomocy upoważnionych organów kontrolnych Powiatu Poddębickiego oraz Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Poddębicach;

2) Wojewoda Łódzki przy pomocy uprawnionych pracowników Łódzkiego Urządu Wojewódzkiego w Łodzi.

II. Cel i przedmiot działania domu

§ 3. 1. Powiatowy Środowiskowy Dom Samopomocy w Pęczniewie jest ośrodkiem wsparcia przeznaczonym dla osób od 16 roku życia z zaburzeniami psychicznymi, które wyniku upośledzenia niektórych funkcji organizmu lub zdolności adaptacyjnych wymagają pomocy do życia w środowisku rodzinnym i społecznym, w szczególności w celu zwiększenia zaradności i samodzielności życiowej, a także ich integracji społecznej.

2. Podopieczni są kierowani do Domu oraz ponoszą odpłatność na podstawie decyzji administracyjnej.

§ 4. Celem działania Domu jest rehabilitacja zmierzająca do rozwoju ogólnego każdego uczestnika, poprawy zaradności osobistej, sprawności psychofizycznej oraz przystosowania do samodzielnego życia w środowisku społecznym.

III. Organizacja Środowiskowego Domu Samopomocy

§ 5. 1. Domem kieruje kierownik, którego zatrudnia i zwalnia Zarząd Powiatu w Poddębicach, po zasięgnięciu opinii kierownika Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Poddębicach.

2. Kierownik odpowiedzialny jest za prawidłowe funkcjonowanie Domu.

3. Kierownikowi Domu podlgają bezpośrednio wszyscy pracownicy Domu.

4. Wenętrzną organizację Domu określa Regulamin Organizacyjny uchwalony przez Zarząd Powiatu w Poddębicach.

IV. Gospodarka finansowa

§ 6. 1. Powiatowy Środowiskowy Dom Samopomocy w Pęczniewie jest jednostką budżetową.

2. Dom prowadzi gospodarkę finansową zgodnie z zasadami wynikającymi z ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) wg klasyfikacji dochodów i wydatków budżetowych obowiązujących w jednostkach budżetowych samorządu terytorialnego oraz na podstawie stosownych uchwał Rady Powiatu w Poddębicach.

V. Postanowienia końcowe

§ 7. 1. Dom używa pieczęci zawierającej jego nazwę i adres, NIP oraz REGON, nr telefonu i fax.

2. Zmiany niniejszego Statutu mogą nastąpić w drodze uchwały Rady Powiatu w Poddębicach.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Kamil Kopka

Wiceprezes ds. finansowania rolnictwa i budownictwa

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »