| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XIX/129/11 Rady Miejskiej w Radomsku

z dnia 30 grudnia 2011r.

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu miasta Radomska (os. Miłaczki) w rejonie ul. Przedborskiej, Cichej, Kilińskiego, Kołłątaja, Norwida, Granicznej, Architektów, Parkowej, Gazowej, Sanickiej

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 214 poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, Nr 153, poz. 127, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 175, poz. 1157, Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48 poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223 poz. 1458, z 2009 r. Nr 52 poz. 420, Nr 157 poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675, z 2011 r. Nr 117, poz. 679, Nr 21, poz. 113, Nr 217, poz. 1281) oraz art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r. Nr 80 poz. 717, z 2004 r. Nr 6 poz. 41, Nr 141, poz. 1492, z 2005 r. Nr 113, poz. 954, Nr 130, poz. 1087, z 2006 r. Nr 45 poz. 319, Nr 225, poz. 1635, z 2008 r. Nr 123, poz. 803, Nr 199, poz. 1227, Nr 201, poz. 1237, Nr 220, poz. 1413, z 2010 r. Nr 24, poz. 124, Nr 75, poz. 474, Nr 106, poz. 675, Nr 119, poz. 804, Nr 130, poz. 871, Nr 149, poz. 996 i Nr 155, poz. 1043 oraz z 2011 r. Nr 32, poz. 159 i Nr 153, poz. 901) uchwala się, co następuje:

Część I.
Ustalenia ogólne

§ 1. 1. Zgodnie z uchwałą Nr XXXII/252/08 Rady Miejskiej w Radomsku z dnia 27 listopada 2008 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu terenu miasta Radomska (os. Miłaczki) w rejonie ul. Przedborskiej, Cichej, Kilińskiego, Kołłątaja, Norwida, Graniczna, Architektów, Parkowej, Gazowej, Sanickiej, stwierdzając zgodność ze Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Radomska, uchwala się miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego fragmentu terenu Miasta Radomska (os. Miłaczki) w rejonie ul. Przedborskiej, Cichej, Kilińskiego, Kołłątaja, Norwida, Granicznej, Architektów, Parkowej, Gazowej, Sanickiej, o łącznej powierzchni ok. 40 ha, zwany dalej planem.

2. Plan ustala przeznaczenie terenów, rozmieszczenia inwestycji celu publicznego oraz określa sposoby zagospodarowania przestrzennego i warunków zabudowy terenów dla obszaru, którego granice określa załącznik nr 1 do uchwały.

3. Integralnymi częściami planu są:

1) rysunek planu w skali 1:1000, stanowiący załącznik nr 1;

2) rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, stanowiący załącznik nr 2;

3) rozstrzygnięcie o sposobie realizacji inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, zapisanych w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego, które należą do zadań własnych gminy oraz zasad ich finansowania, zgodnie z przepisami o finansach publicznych, stanowiące załącznik nr 3.

§ 2. 1. Ilekroć w przepisach niniejszej uchwały jest mowa o:

1) celu publicznym - należy przez to rozumieć cel publiczny w rozumieniu ustawy o gospodarce nieruchomościami;

2) działce - należy przez to rozumieć działkę budowlaną w rozumieniu ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym;

3) dojazdach - należy przez to rozumieć drogi służące wewnętrznej obsłudze komunikacyjnej terenów, nie mające charakteru dróg publicznych;

4) liczbie kondygnacji - należy przez to rozumieć liczbę kondygnacji nadziemnych budynku;

5) nieprzekraczalnej linii zabudowy - należy przez to rozumieć linię wyznaczoną na rysunku planu, określającą najbliższe możliwe położenie ściany budynku w stosunku do granicy działki;

6) obiekcie małej architektury - należy przez to rozumieć obiekty małej architektury w rozumieniu ustawy prawo budowlane;

7) obiekcie sportowo-rekreacyjnym - należy przez to rozumieć budynki oraz budowle przeznaczone na potrzeby sportu i rekreacji;

8) obowiązującej linii zabudowy - należy przez to rozumieć linię wyznaczoną na rysunku planu, określającą położenie frontowej ściany budynku, z dopuszczeniem cofnięcia zabudowy na długości nie większej niż 20% długości elewacji oraz wysunięcia elementów takich jak balkony, schody, podjazdy i okapy, na odległość nie większą niż 1,5 m;

9) obszarze przestrzeni publicznej - należy przez to rozumieć obszar przestrzeni publicznej w rozumieniu ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym;

10) ogrodzeniu ażurowym - należy przez to rozumieć ogrodzenie o maksymalnej wysokości do 1,5 m, w którym część ażurowa pomiędzy elementami konstrukcyjnymi stanowi nie mniej niż 70 % powierzchni całkowitej ogrodzenia, za wyjątkiem podmurówki o wysokości nie większej niż 0,5 m;

11) ogrodzeniu pełnym - należy przez to rozumieć ogrodzenie, w którym część ażurowa pomiędzy ogrodzeniami stanowi nie więcej niż 30 % powierzchni całkowitej ogrodzenia, za wyjątkiem podmurówki o wysokości nie większej niż 0,5 m;

12) parkingu terenowym - należy przez to rozumieć wydzielone, niezadaszone zgrupowania miejsc postojowych, nie będące elementem pasa drogowego;

13) powierzchni zabudowy - należy przez to rozumieć zabudowaną powierzchnię działki zajętą pod budynki;

14) przepisach odrębnych - należy przez to rozumieć przepisy ustaw wraz z aktami wykonawczymi oraz zarządzenia Wojewody i uchwały Rady Miejskiej w Radomsku;

15) reklamie - należy przez to rozumieć nośniki informacji wizualnej w formie tablic i urządzeń reklamowych wraz z elementami konstrukcyjnymi i zamocowaniami;

16) szyldzie - należy przez to rozumieć reklamę działalności umieszczoną na budynku lub terenie, na którym dana działalność jest wykonywana;

17) terenie - należy przez to rozumieć obszar, wyznaczony liniami rozgraniczającymi oraz określony symbolem;

18) uchwale - należy przez to rozumieć niniejszą uchwałę;

19) uciążliwościach - należy przez to rozumieć szkodliwe promieniowanie i oddziaływanie pól elektromagnetycznych, hasła i drgania (wibracje), zanieczyszczenia powietrza, gruntu i wód, zalewanie wodami opadowymi oraz osuwiska gruntu;

20) urządzeniach sportowo-rekreacyjnych - należy przez to rozumieć urządzenia przeznaczone na potrzeby sportu i rekreacji, nie będące obiektami sportowo-rekreacyjnymi;

21) urządzeniach budowlanych - należy przez to rozumieć urządzenia budowlane w rozumieniu ustawy prawo budowlane;

22) urządzeniach wodnych - należy przez to rozumieć urządzenia wodne w rozumieniu ustawy prawo wodne;

23) usługach nieuciążliwych - należy przez to rozumieć usługi z wyłączeniem przedsięwzięć wymagających lub mogących wymagać, sporządzenia raportu oddziaływania na środowisko lub przedsięwzięć, dla których sporządzono raport o oddziaływaniu na środowisko wykazał brak negatywnego wpływu i oddziaływania na środowisko, na podstawie przepisów w zakresie ochrony środowiska;

24) ustawie - należy przez to rozumieć ustawę o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003 r. (Dz.U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717, z 2004 r. Nr 6, poz.41, Nr 141, poz. 1492, z 2005 r. Nr 11, poz. 954, Nr 130, poz. 1087, z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 225, poz. 1635, z 2008 r. Nr 123, poz 803, Nr 199, poz. 1227, Nr 201, poz. 1237, Nr 220, poz. 1413, z 2010 r. Nr 24, poz.124, Nr 75, poz. 474, Nr 106, poz. 675, Nr 119, poz. 804, Nr 130, poz. 871);

25) wskaźniku intensywności zabudowy - należy przez to rozumieć stosunek sumy powierzchni wszystkich kondygnacji nadziemnych budynków liczonej w zewnętrznym obrysie ścian, bez uwzględnienia balkonów i tarasów, do powierzchni działki, na której usytuowane są te budynki;

26) wysokości zabudowy - należy przez to rozumieć maksymalny pionowy wymiar budynku liczony od poziomu terenu do najwyżej położonej krawędzi dachu (kalenicy) lub punktu zbiegu połaci dachowych;

27) zabytkach archeologicznych - należy przez to rozumieć zabytki archeologiczne w rozumieniu ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami;

28) zadrzewieniach - należy przez to rozumieć pojedyncze drzewa lub krzewy albo ich skupiska nie będące lasem wraz z terenem, na którym występują i pozostałymi składnikami szaty roślinnej tego terenu, spełniające cele ochronne, produkcyjne lub społeczno kulturowe;

29) zieleni - należy przez to rozumieć tereny zieleni w rozumieniu ustawy o ochronie przyrody;

30) zieleni urządzonej - należy przez to rozumieć tereny zieleni z roślinnością wysoką i niską, urządzone i konserwowane, pełniące funkcję estetyczną i rekreacyjną, wyposażone w aleje spacerowe oraz obiekty małej architektury.

2. Pojęcia i określenia użyte w uchwale, a nie zdefiniowane w ust. 1 należy rozumieć zgodnie z obowiązującymi w dniu uchwalenia planu przepisami.

§ 3. 1. Plan określa:

1) przeznaczenie terenów oraz linie rozgraniczające tereny o różnym przeznaczeniu lub różnych zasadach zagospodarowania;

2) zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego;

3) zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego;

4) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków;

5) wymagania wynikające z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych;

6) parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu, w tym linie zabudowy, gabaryty obiektów i wskaźniki intensywności zabudowy;

7) granice i sposoby zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających ochronie, ustalonych na podstawie przepisów odrębnych;

8) szczegółowe zasady i warunki scalenia i podziału nieruchomości objętych planem;

9) granice obszarów wymagających przeprowadzenia scaleń i podziałów nieruchomości;

10) szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu, w tym zakazu zabudowy;

11) zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji i infrastruktury technicznej;

12) sposób i termin tymczasowego zagospodarowania, urządzenia i użytkowania terenów;

13) stawki procentowe, na podstawie których ustala się opłatę, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy.

2. Ze względu na brak konieczności wprowadzenia ustaleń w planie nie określa się:

1) zasad ochrony dóbr kultury współczesnej;

2) terenów górniczych oraz zagrożonych osuwaniem się mas ziemnych.

§ 4. 1. Następujące oznaczenia graficzne przedstawione na rysunku planu są obowiązującymi ustaleniami planu:

1) granica obszaru objętego planem;

2) linie rozgraniczające tereny o różnym przeznaczeniu lub różnych zasadach zagospodarowania oraz ich oznaczenia;

3) nieprzekraczalne linie zabudowy;

4) obowiązujące linie zabudowy;

5) granice obszarów wymagających przeprowadzenia scaleń i podziałów nieruchomości;

6) tereny ochronne ujęć wody;

7) przeznaczenie terenów.

2. Następujące oznaczenie graficzne przedstawione na rysunku planu jest oznaczeniem graficznym wynikającym z przepisów odrębnych - obszar położony w graniach Głównego Zbiornika Wód Podziemnych GZWP 408 ( Niecka Miechowska - NW).

3. Pozostałe oznaczenia graficzne przedstawione na rysunku planu są informacyjnymi oznaczeniami planu.

§ 5. 1. Ustala się następujące przeznaczenia terenów:

1) teren zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej, oznaczony na rysunku planu symbolem: 1MW;

2) tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, oznaczone na rysunku planu symbolami: 1MN - 24MN;

3) tereny zabudowy usługowej, oznaczone na rysunku planu symbolami:1U, 2U;

4) teren zabudowy usługowej z zielenią, oznaczony na rysunku planu symbolem: 1U/Z;

5) teren urządzonej zieleni publicznej, oznaczony na rysunku planu symbolem: 1ZP;

6) tereny zieleni izolacyjnej, oznaczone na rysunku planu symbolami: 1ZI - 11ZI;

7) tereny infrastruktury technicznej - elektroenergetyka, oznaczone na rysunku planu symbolami: 1E, 2E, 3E;

8) tereny infrastruktury technicznej - wodociągi, oznaczone na rysunku planu symbolami: 1W - 4W;

9) teren drogi publicznej klasy głównej, oznaczony na rysunku planu symbolem: 1KD-G;

10) tereny dróg publicznych klasy lokalnej, oznaczone na rysunku planu symbolami: 1KD-L - 4KD-L;

11) tereny dróg publicznych klasy dojazdowej, oznaczone na rysunku planu symbolami: 1KD-D - 14KD-D;

12) teren publicznego ciągu pieszo-jezdnego, oznaczony na rysunku planu symbolem: 1KD-PJ;

13) tereny publicznych ciągów pieszych, oznaczone na rysunku planu symbolami: 1KD-P, 2KD-P;

14) teren parkingu, oznaczony na rysunku planu symbolem: 1KDP.

2. Na każdym z terenów zakazuje się przeznaczeń innych niż te, które są dla niego przypisane w ustaleniach szczegółowych.

3. Ograniczenie, o którym mowa w ust. 2, nie dotyczy urządzeń budowlanych, obiektów małej architektury oraz zieleni.

§ 6. W zakresie zasad ochrony i kształtowania ładu przestrzennego ustala się:

1) obowiązek lokalizacji nowych budynków przy zachowaniu wyznaczonych na rysunku planu linii zabudowy;

2) dopuszczenie lokalizowania urządzeń i budowli infrastruktury technicznej poza wyznaczonymi na rysunku planu liniami zabudowy;

3) dla istniejącej zabudowy, zlokalizowanej poza wyznaczonymi na rysunku planu liniami zabudowy, dopuszcza się remonty, przebudowy, rozbudowy i nadbudowy budynków pod warunkiem, że nie spowoduje to przybliżenia się żadnego z elementów budynku do linii rozgraniczających dróg;

4) zakaz lokalizacji nowych budynków na granicy działki, o ile ustalenia szczegółowe nie stanowią inaczej;

5) zakaz lokalizacji wolno stojących budynków gospodarczych i garaży o wysokości większej niż 5 m, o ile ustalenia szczegółowe nie stanowią inaczej;

6) zakaz lokalizacji obiektów handlowych o powierzchni sprzedaży powyżej 2000 m2 ;

7) zakaz lokalizacji nowych napowietrznych linii elektroenergetycznych niskiego napięcia i telekomunikacyjnych;

8) zakaz lokalizacji reklam w liniach rozgraniczających dróg;

9) zakaz lokalizacji reklam o powierzchni reklamowej większej niż 3 m2 przypadającej na jeden nośnik;

10) dopuszczenie lokalizowania szyldów o powierzchni reklamowej nie większej niż 1,5 m2 przypadającej na jeden nośnik;

11) następujące zasady realizacji ogrodzeń:

a) zakaz stosowania ogrodzeń pełnych o wysokości większej niż 1,8 m,

b) zakaz realizacji ogrodzeń z materiałów prefabrykowanych, za wyjątkiem prefabrykowanych słupków ogrodzenia,

c) od strony terenów dróg publicznych możliwości grodzenia działek wyłącznie w postaci ogrodzenia ażurowego,

d) zakaz grodzenia działek przyległych do wód powierzchniowych w odległości mniejszej niż 4 m od linii brzegu.

§ 7. W zakresie zasad ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego ustala się:

1) obowiązek stosowania rozwiązań minimalizujących uciążliwości spowodowanych prowadzeniem działalności gospodarczej w celu ochrony powietrza atmosferycznego, gleb, wód gruntowych oraz klimatu akustycznego;

2) w myśl przepisów o ochronie środowiska przed hałasem, dla terenów oznaczonych symbolami:

a) 1MW, 1MN - 24MN - standardy akustyczne jak dla zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej,

b) 1U, 2U, 1U/Z - standardy akustyczne jak dla zabudowy mieszkaniowo-usługowej,

c) 1ZP - standardy akustyczne jak dla terenów wypoczynkowo-rekreacyjnych;

d) pozostałe tereny, nie wymienione w lit. a, b, c, nie są objęte ochroną przed hałasem zgodnie z przepisami odrębnymi;

3) zakaz lokalizacji przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko w rozumieniu przepisów odrębnych, za wyjątkiem inwestycji celu publicznego z zakresu infrastruktury technicznej, dróg publicznych;

4) zakaz lokalizacji przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko w rozumieniu przepisów odrębnych, za wyjątkiem inwestycji celu publicznego z zakresu infrastruktury technicznej, dróg publicznych;

5) dla terenów ochronnych ujęć wody, wskazanych na rysunku planu, zakaz użytkowania terenów do celów nie związanych z eksploatacją ujęć;

6) zakaz składowania odpadów i złomu;

7) zakaz likwidowania i niszczenia zadrzewień przydrożnych, za wyjątkiem działań wynikających z potrzeb ochrony przeciwpowodziowej i zapewnienia bezpieczeństwa ruchu drogowego lub budowy, odbudowy, utrzymania i remontów lub napraw urządzeń wodnych.

§ 8. W zakresie zasad ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków w przypadku wystąpienia zabytków archeologicznych ustala się ich ochronę zgodnie z przepisami odrębnymi o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami.

§ 9. 1. W zakresie wymagań wynikających z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych ustala się:

1) obowiązek realizowania oświetlenia ulicznego, obiektów małej architektury w oparciu o spójne, w ramach poszczególnych ulic i placów, formy, gabaryty, kolorystykę;

2) obowiązek uwzględnienia rozwiązań przystosowanych do korzystania przez osoby niepełnosprawne w przypadku budowy lub przebudowy układu drogowego oraz obiektów budowlanych;

3) obowiązek lokalizacji obiektów budowlanych w sposób zapewniający ochronę ludności zgodnie z wymogami obrony cywilnej, określonymi przepisami odrębnymi;

4) zakaz lokalizacji obiektów tymczasowych, za wyjątkiem obiektów służących organizacji imprez i wystąpień publicznych na terenie: 1ZP.

2. Tereny oznaczone symbolami: 1ZP, 1ZI - 3ZI, 5ZI, 7ZI, 1E, 2E, 3E, 1W - 4W, 1KD-G, 1KD-L - 4KD-L, 1KD-D - 14KD-D, 1KD-PJ, 1KD-P, 2KD-P, 1KDP wyznacza się pod lokalizację inwestycji celu publicznego.

3. Teren 1ZP określa się jako obszar przestrzeni publicznej.

§ 10. W zakresie granic i sposobów zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających ochronie, ustalonych na podstawie przepisów odrębnych ustala się ochronę obszaru położonego w granicach Głównego Zbiornika Wód Podziemnych GZWP 408 ( Niecka Miechowska - NW), polegającą na:

1) obowiązku skanalizowania wszystkich terenów wskazanych na planie pod zainwestowanie;

2) zakazie wylewania gnojowic, ścieków do gruntu i rowów;

3) zakazie stosowania komunalnych osadów ściekowych;

4) zakazie składowania odpadów;

5) obowiązku magazynowania odpadów w sposób zapewniający ochronę przez przenikaniem zanieczyszczeń do wód podziemnych i gleby;

6) obowiązku utwardzenia terenów placów manewrowych i dojazdowych oraz oczyszczenia wód opadowych i roztopowych z tych terenów przed ich wprowadzeniem do kanalizacji deszczowej lub do odbiornika.

§ 11. W zakresie szczegółowych zasad i warunków scalenia i podziału nieruchomości ustala się:

1) dokonywanie podziału zgodnie z wymogami zawartymi w ustaleniach szczegółowych uchwały;

2) ustalenia, o których mowa w pkt 1 nie dotyczą wydzieleń mających na celu powiększenie sąsiedniej działki i wydzieleń pod infrastrukturę techniczną, drogi wewnętrzne oraz parkingi.

§ 12. Plan określa granice obszarów wymagających przeprowadzenia scaleń i podziałów nieruchomości, wskazane na rysunku planu, dla których obowiązują ustalenia zawarte w § 11.

§ 13. W zakresie szczególnych warunków zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu, w tym zakazu zabudowy ustala:

1) zakaz zabudowy oraz nasadzeń drzew:

a) w strefach technicznych wzdłuż linii elektroenergetycznych, wskazanych na rysunku planu,

b) wzdłuż wodociągów do 250 mm - w odległości mniejszej niż 3 m od skraju przewodu;

2) zakaz lokalizacji obiektów budowlanych o wysokości większej niż 30 m npt..

§ 14. 1. W zakresie zasad modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji i infrastruktury technicznej dopuszcza się realizację sieci infrastruktury technicznej w liniach rozgraniczających dróg, placów i ciągów pieszo-jezdnych zgodnie z przepisami odrębnymi.

2. Ustala się następujące zasady dotyczące systemu infrastruktury technicznej:

1) w zakresie zaopatrzenia w energię elektryczną:

a) dopuszczenie budowy, przebudowy i rozbudowy sieci elektrycznych, realizowanych jako sieci kablowe,

b) dopuszczenie lokalizacji stacji transformatorowych wbudowanych w budynki przeznaczone na inne funkcje oraz wolnostojących z zapewnionym dostępem do drogi publicznej;

2) w zakresie usług telekomunikacyjnych:

a) obowiązek prowadzenia sieci telekomunikacyjnych wyłącznie jako kablowe,

b) dopuszczenie zachowania istniejących urządzeń radiokomunikacyjnych;

3) w zakresie zaopatrzenia w gaz:

a) dopuszczenie budowy, przebudowy i rozbudowy sieci gazowej niskiego i średniego ciśnienia,

b) dopuszczenie lokalizowania zbiorników na gaz do celów grzewczych i technologicznych wyłącznie jako zbiorników podziemnych;

4) w zakresie zaopatrzenia w ciepło:

a) dopuszczenie zaopatrzenia w ciepło z sieci ciepłowniczej,

b) dopuszczenie zaopatrzenia w ciepło z kolektorów słonecznych oraz innych alternatywnych źródeł ciepła lub indywidulanych kotłowni o sprawności energetycznej nie mniejszej niż 75 %;

5) w zakresie zaopatrzenia w wodę:

a) dopuszczenie budowy, przebudowy i rozbudowy sieci wodociągowej,

b) dopuszczenie korzystania z indywidualnych ujęć wody wyłącznie do czasu rozbudowy gminnej sieci wodociągowej,

c) dopuszczenie zachowania istniejących studni kopanych i płytkich studni wierconych jako źródło wody dla celów porządkowych i gospodarczych,

d) niezależnie od zasilania sieci wodociągowej należy przewidzieć na wypadek awarii, zapewnienie ciągłości dostawy wody pitnej ze źródeł zastępczych dla ludności cywilnej oraz wody do celów przeciwpożarowych, zgodnie z przepisami odrębnymi,

e) dopuszczenie realizacji hydrantów i zbiorników przeciwpożarowych;

6) w zakresie odprowadzania ścieków:

a) dopuszczenie budowy, przebudowy i rozbudowy rozdzielczej sieci kanalizacji sanitarnej,

b) obowiązek odprowadzania ścieków do oczyszczalni ścieków poprzez zbiorczą rozdzielczą sieć kanalizacji sanitarnej,

c) dla budynków nie posiadających przyłączenia do sieci kanalizacji dopuszczenie odprowadzania ścieków do szczelnych szamb, wyłącznie jako rozwiązanie tymczasowe,

d) dopuszczenie lokalizacji przydomowych oczyszczalni ścieków,

e) w przypadku ścieków, które mogą wpływać negatywnie na stan sieci kanalizacyjnej obowiązek podczyszczenia przed odprowadzeniem do zbiorczej sieci kanalizacyjnej, z uwzględnieniem przepisów odrębnych;

7) w zakresie odprowadzania wód opadowych i roztopowych:

a) obowiązek zachowania istniejących urządzeń melioracji wodnych,

b) dopuszczenie budowy, przebudowy i rozbudowy sieci kanalizacji deszczowej,

c) dopuszczenie odprowadzania nie zanieczyszczonych wód opadowych i roztopowych do gruntu,

d) zakaz odprowadzania wód opadowych i roztopowych do sieci kanalizacji sanitarnej;

8) w zakresie gospodarowania odpadami obowiązek wstępnej segregacji odpadów i usuwania ich zgodnie z zasadami przyjętymi na terenie miasta.

3. Ustala się następujące zasady dotyczące systemu komunikacji:

1) obowiązek obsługi komunikacyjnej terenów objętych planem z przyległych publicznych dróg i ciągu pieszo-jezdnego, oznaczonych symbolami: 1KD-G, 1KD-L - 4KD-L, 1KD-D - 14KD-D, 1KD-PJ powiązanych z drogami zlokalizowanymi poza granicami planu;

2) dopuszczenie wydzielenia dróg wewnętrznych o szerokości nie mniejszej niż 8 m i obsługę komunikacyjną z dróg wewnętrznych;

3) obowiązek zapewnienia miejsc postojowych dla samochodów na własnej działce w granicach terenu, na którym lokalizowana jest inwestycja w ilości:

a) nie mniejszej niż 2 miejsca postojowe na jeden budynek mieszkalny lub mieszkanie,

b) nie mniejszej niż 1 miejsce postojowe na 30 m2 powierzchni użytkowej usług oraz budynków biurowych.

§ 15. W zakresie sposobu i terminu tymczasowego zagospodarowania, urządzenia i użytkowania terenów dopuszcza się utrzymanie istniejącego zagospodarowania zrealizowanego w oparciu o prawomocne decyzje i pozwolenia, do czasu docelowego zagospodarowania terenów na zasadach określonych w planie.

§ 16. W planie obowiązują stawki procentowe, na podstawie których ustala się opłatę, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy, w wysokości:

1) 20 % dla terenów: 1MN - 24MN;

2) 30 % dla terenów: 1MW, 1U, 2U;

3) 0 % dla terenów nie wymienionych w pkt 1 i 2.

Część II.
Ustalenia szczegółowe

§ 17. 1. Dla terenu zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej oznaczonego na rysunku planu symbolem 1MW ustala się:

1) przeznaczenie terenu - zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna;

2) dopuszczenie lokalizacji usług towarzyszących zabudowie mieszkaniowej:

a) zlokalizowanych na parterze budynku mieszkalnego,

b) wolno stojących, stanowiących nie więcej niż 30% powierzchni zabudowy;

3) dopuszczenie realizacji parkingów.

2. W zakresie parametrów, wskaźników i zasad kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu, ustala się:

1) wysokość zabudowy nie większa niż 10 m;

2) liczba kondygnacji nie większa niż 3;

3) dopuszczenie realizacji trzeciej kondygnacji jako poddasza użytkowego;

4) dopuszczenie dachów o symetrycznym układzie połaci dachowych i nachyleniu połaci od 30o do 45o , kryte dachówką lub materiałem dachówkopodobnym;

5) powierzchnia zabudowy nie większa niż 40 % powierzchni działki;

6) powierzchnia terenu biologicznie czynnego nie mniejsza niż 40 % powierzchni działki;

7) wskaźnik intensywności zabudowy nie większy niż 0,8.

3. Ustala się obsługę komunikacyjną z przyległych dróg publicznych.

§ 18. 1. Dla terenów zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, oznaczonych na rysunku planu symbolami: 1MN - 24MN ustala się:

1) przeznaczenie terenu - zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna w formie budynków wolno stojących, z zastrzeżeniem pkt 2;

2) dopuszczenie lokalizacji zabudowy jednorodzinnej w formie zabudowy bliźniaczej dla terenów: 9MN, 13MN;

3) dopuszczenie lokalizacji usług towarzyszących zabudowie mieszkaniowej:

a) wbudowanych w budynek mieszkalny, z zachowaniem przepisów odrębnych,

b) wolno stojących, stanowiących nie więcej niż 30% powierzchni zabudowy;

4) dopuszczenie realizacji garaży i zabudowy gospodarczej;

5) dopuszczenie realizacji dojazdów, ciągów pieszych.

2. W zakresie parametrów, wskaźników i zasad kształtowania zabudowy oraz zagospodarowani terenu, ustala się:

1) wysokość zabudowy nie większa niż 9 m;

2) liczba kondygnacji nie większa niż 2;

3) dopuszczenie realizacji drugiej kondygnacji jako poddasza użytkowego;

4) dachy o symetrycznym układzie połaci dachowych i nachyleniu połaci od 30o do 45o , kryte dachówką lub materiałem dachówkopodobnym;

5) dla terenów wymienionych w ust. 1 pkt 2 dopuszczanie lokalizowania budynków na granicy działki;

6) powierzchnia zabudowy nie większa niż 30 % powierzchni działki;

7) powierzchnia terenu biologicznie czynnego nie mniejsza niż 50 % powierzchni działki;

8) wskaźnik intensywności zabudowy nie większy niż 0,45.

3. W zakresie podziału działki ustala się:

1) wielkość działki nie mniejsza niż 800 m2 ;

2) szerokość frontu działki nie mniejsza niż 20 m;

3) dla terenów wymienionych w ust. 1 pkt 2 dopuszcza się:

a) wielkość działki nie mniejsza niż 400 m2,

b) szerokość frontu działki nie mniejsza niż 12 m.

4. Ustala się obsługę komunikacyjną z przyległych dróg publicznych.

§ 19. 1. Dla terenów zabudowy usługowej, oznaczonych na rysunku planu symbolami: 1U, 2U ustala się:

1) przeznaczenie terenu - zabudowa usługowa;

2) dopuszczenie lokalizacji zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej jako towarzyszącej usługom, stanowiącej nie więcej niż 30 % powierzchni użytkowej usług;

3) dopuszczenie realizacji garaży i zabudowy gospodarczej;

4) dopuszczenie realizacji dojazdów, ciągów pieszych i rowerowych oraz utwardzonych placów.

2. W zakresie parametrów, wskaźników i zasad kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu, ustala się:

1) wysokość zabudowy nie większa niż 12 m;

2) liczba kondygnacji nie większa niż 3;

3) powierzchnia zabudowy nie większa niż 40 % powierzchni działki;

4) powierzchnia terenu biologcznie czynnego nie mniejsza niż 40 % powierzchni działki;

5) wskaźnik intensywności zabudowy nie większy niż 1,5.

3. Ustala się obsługę komunikacyjną z przyległej drogi publicznej 13KD-D.

4. Dla terenu 2U dopuszcza się utrzymanie istniejących zjazdów z drogi 1KD-G.

§ 20. 1. Dla terenu zabudowy usługowej z zielenią, oznaczonego na rysunku planu symbolem: 1U/Z ustala się:

1) przeznaczenie terenu - zabudowa usługowa oraz zieleń;

2) dopuszczenie lokalizacji usług;

3) dopuszczenie lokalizacji zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej jako towarzyszącej usługom;

4) dopuszczenie realizacji garaży i zabudowy gospodarczej;

5) dopuszczenie realizacji dojazdów, ciągów pieszych i rowerowych oraz utwardzonych placów.

2. W zakresie parametrów, wskaźników i zasad kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu, ustala się:

1) wysokość zabudowy nie większa niż 12 m;

2) liczba kondygnacji nie większa niż 3;

3) powierzchnia zabudowy nie większa niż 40 % powierzchni działki;

4) powierzchnia terenu biologicznie czynnego nie mniejsza niż 50 % powierzchni działki;

5) wskaźnik intensywności zabudowy nie większy niż 1,2.

3. Ustala się obsługę komunikacyjną z przyległej drogi publicznej 13KD-D.

§ 21. 1. Dla terenu urządzonej zieleni publicznej, oznaczonego na rysunku planu symbolem: 1ZP ustala się:

1) przeznaczenie terenu - urządzona zieleń publiczna;

2) dopuszczenie realizacji urządzeń i obiektów sporotowo-rekreacyjnych;

3) dopuszczenie realizacji dojazdów, ciągów pieszych i rowerowych oraz utwardzonych placów;

4) dopuszczenie lokalizacji urządzeń wodnych;

5) powierzchnia terenu biologicznie czynnego nie mniejsza niż 70% powierzchni działki;

6) zakaz lokalizacji budynków oraz reklam.

§ 22. Dla terenów zieleni izolacyjnej, oznaczonych na rysunku planu symbolami: 1ZI - 11ZI ustala się:

1) przeznaczenie terenu - zieleń izolacyjna;

2) dopuszczenie realizacji dojazdów, ciągów pieszych i rowerowych, parkingów terenowych oraz utwardzonych placów;

3) dopuszczenie lokalizacji urządzeń wodnych na terenach 5ZI i 7ZI;

4) dopuszczenie lokalizacji urządzeń i obiektów sporotowo-rekreacyjnych na terenie 7ZI;

5) zakaz lokalizacji budynków oraz reklam.

§ 23. 1. Dla terenów infrastruktury technicznej - elektroenergetyka, oznaczonych na rysunku planu symbolami: 1E, 2E, 3E ustala się przeznaczenie terenu - urządzenia infrastruktury technicznej - stacje transformatorowe.

2. Zakaz lokalizacji reklam.

3. Ustala się obsługę komunikacyjną z przyległych dróg publicznych.

§ 24. 1. Dla terenów infrastruktury technicznej - wodociągi, oznaczonych na rysunku planu symbolami: 1W - 4W ustala się przeznaczenie terenu - obiekty i urządzenia wodociągowe.

2. Zakaz lokalizacji reklam.

3. Ustala się obsługę komunikacyjną z przyległych dróg publicznych.

§ 25. 1. Dla terenu drogi publicznej klasy głównej , oznaczonego na rysunku planu symbolem: 1KD-G ustala się przeznaczenie terenu - publiczna droga główna o szerokości w liniach rozgraniczających jak na rysunku planu.

2. Obowiązek realizacji dwustronnych chodników o szerokości nie mniejszej niż 2 m.

3. Zakaz realizacji nowych zjazdów.

§ 26. 1. Dla terenów dróg publicznych klasy lokalnej, oznaczonych na rysunku planu symbolami: 1KD-L - 4KD-L ustala się przeznaczenie terenu - publiczne drogi lokalne o szerokości w liniach rozgraniczających jak na rysunku planu.

2. Obowiązek realizacji dwustronnych chodników o szerokości nie mniejszej niż 2 m.

§ 27. 1. Dla terenów dróg publicznych klasy dojazdowej, oznaczonych na rysunku planu symbolami: 1KD-D - 14KD-D ustala się przeznaczenie terenu - publiczne drogi dojazdowe o szerokości w liniach rozgraniczających jak na rysunku planu.

2. Obowiązek realizacji co najmniej jednostronnych chodników o szerokości nie mniejszej niż 2 m, z dopuszczeniem przewężeń do 1,25 m.

§ 28. 1. Dla terenu publicznego ciągu pieszo-jezdnego, oznaczonego na rysunku planu symbolem: 1KD-PJ ustala się przeznaczenie terenu - publiczny ciąg pieszo-jezdny o szerokości w liniach rozgraniczających jak na rysunku planu.

2. Dopuszcza się realizację drogi jednoprzestrzennej z chodnikami i jezdnią zrealizowanymi w jednej płaszczyźnie.

§ 29. 1. Dla terenów publicznych ciągów pieszych, oznaczonych na rysunku planu symbolami: 1KD-P, 2KD-P ustala się przeznaczenie terenu - ciągi piesze, rowerowe lub pieszo-rowerowe o szerokości w liniach rozgraniczających jak na rysunku planu.

2. Zakaz lokalizacji reklam.

§ 30. 1. Dla terenu parkingu, oznaczonego na rysunku planu symbolem: 1KDP ustala się przeznaczenie terenu - parking terenowy.

2. Obowiązek realizacji parkingu o nawierzchni utwardzonej, w sposób zapobiegający przenikaniu wód opadowych i roztopowych z parkingu do gruntu.

3. Zakaz lokalizacji reklam.

4. Ustala się obsługę komunikacyjną z przyległych dróg publicznych i ciągu pieszo-jezdnego.

Część III.
Ustalenia końcowe

§ 31. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Radomska.

§ 32. Uchwała wchodzi w życie po upływie 30 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej


Jacek Gębicz


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XIX/129/11
Rady Miejskiej w Radomsku
z dnia 30 grudnia 2011 r.

Rysunek planu

-

Nie udało się dołączyć obrazu. Brak pamięci.


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XIX/129/11
Rady Miejskiej w Radomsku
z dnia 30 grudnia 2011 r.

Rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu terenu miasta Radomska (os. Miłaczki) w rejonie ul. Przedborskiej, Cichej, Kilińskiego, Kołłątaja, Norwida, Graniczna, Architektów, Parkowej, Gazowej, Sanickiej.

-


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XIX/129/11
Rady Miejskiej w Radomsku
z dnia 30 grudnia 2011 r.

Rozstrzygnięcie o sposobie realizacji inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, zapisanych w projekcie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu terenu miasta Radomska (os. Miłaczki) w rejonie ul. Przedborskiej, Cichej, Kilińskiego, Kołłątaja, Norwida, Graniczna, Architektów, Parkowej, Gazowej, Sanickiej, które należą do zadań własnych gminy, oraz zasad ich finansowania, zgodnie z przepisami o finansach publicznych.

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003r. Nr 80 poz. 717, z 2004r.; Nr 6 poz. 41, Nr 141, poz. 1492, z 2005r.; Nr 113, poz. 954, Nr 130, poz. 1087; z 2006r.; Nr 45 poz. 319, Nr 225, poz. 1635; z 2008r.; Nr 123, poz. 803; Nr 199, poz. 1227, Nr 201, poz. 1237, Nr 220, poz. 1413; z 2010r.; Nr 24, poz. 124, Nr 75, poz. 474, Nr 106, poz. 675, Nr 119, poz. 804, Nr 130, poz. 871) Rada Miejska w Radomsku określa następujący sposób realizacji inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy oraz zasad ich finansowania:

1. Na obszarze objętym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego fragmentu terenu miasta Radomska (os. Miłaczki) w rejonie ul. Przedborskiej, Cichej, Kilińskiego, Kołłątaja, Norwida, Graniczna, Architektów, Parkowej, Gazowej, Sanickiej przewiduje się następujące inwestycje z zakresu infrastruktury technicznej, komunikacji i inżynierii, które należą do zadań własnych gminy:

1) przebudowa istniejącego układu komunikacyjnego i dostosowanie go do ruchu pieszego;

2) rozbudowa i ewentualna przebudowa sieci wodociągowej, kanalizacyjnej, sanitarnej i deszczowej oraz oświetlenia.

2. Nie określa się harmonogramu realizacji wymienionych inwestycji.

3. Powyżej wymienione inwestycje mogą być finansowane ze środków własnych gminy lub przy wykorzystaniu dotacji unijnych oraz partnerstwa publiczno-prywatnego mających na celu finansowe wsparcie realizacji inwestycji.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Kancelaria klasyfikacyjna

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »