| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Sprawozdanie Starosty Łódzkiego Wschodniego

z dnia 26 stycznia 2012r.

z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku w Powiecie Łódzkim Wschodnim za rok 2011

Zarządzeniem Nr 7/2010 Starosty Łódzkiego Wschodniego z dnia 15 lutego 2010 r. w sprawie powołania Komisji Bezpieczeństwa i Porządku w Powiecie Łódzkim Wschodnim oraz określenia Regulaminu Pracy Komisji powołana została Komisja Bezpieczeństwa i Porządku w Powiecie Łódzkim Wschodnim na kadencję 2010-2013. Zmiany w składzie Komisji dokonane zostały Zarządzeniem Nr 114/2010 Starosty Łódzkiego Wschodniego z dnia 27 grudnia 2010 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 7/2010 Starosty Łódzkiego Wschodniego z dnia 15 lutego 2010 r. w sprawie powołania Komisji Bezpieczeństwa i Porządku w Powiecie Łódzkim Wschodnim oraz określenia Regulaminu Pracy Komisji. Obecnie skład Komisji przedstawia się następująco:

Przewodniczący Komisji:

1. Piotr Busiakiewicz - Starosta Łódzki Wschodni,

Członkowie Komisji:

2. Krzysztof Diug - Zastępca Przewodniczącego Komisji - Sekretarz Powiatu Łódzkiego Wschodniego, przedstawiciel Starosty Łódzkiego Wschodniego,

3. Jerzy Kabat - radny delegowany przez Radę Powiatu Łódzkiego Wschodniego,

4. Paweł Babski - radny delegowany przez Radę Powiatu Łódzkiego Wschodniego,

5. Marek Duda - Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej z siedzibą w Koluszkach, przedstawiciel Starosty Łódzkiego Wschodniego,

6. Paweł Lewiak - Dyrektor I Liceum Ogólnokształcącego w Koluszkach, przedstawiciel Starosty Łódzkiego Wschodniego,

7. Dariusz Jędrasik - Naczelnik Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Powiatowej Policji Powiatu Łódzkiego Wschodniego w Koluszkach, delegowany przez Komendanta Powiatowego Policji Powiatu Łódzkiego Wschodniego w Koluszkach,

8. Katarzyna Kubiak - Naczelnik Wydziału Prewencji Komendy Powiatowej Policji Powiatu Łódzkiego Wschodniego w Koluszkach, delegowana przez Komendanta Powiatowego Policji Powiatu Łódzkiego Wschodniego w Koluszkach.

W posiedzeniach komisji udział brali również przedstawiciele z gmin z terenu Powiatu Łódzkiego Wschodniego, co zapewnia współpracę w zakresie bezpieczeństwa publicznego. Ponadto zgodnie z art. 38 a ust. 6 ustawy o samorządzie powiatowym w pracach komisji uczestniczy także prokurator wskazany przez właściwego prokuratora okręgowego. Do pracy w Komisji wytypowana została Pani Magdalena Kaleta - Prokurator Rejonowy dla Łodzi Widzewa.

W roku 2011 odbyły się trzy posiedzenia Komisji, w następujących terminach:

- 14 stycznia 2011 r.,

- 12 kwietnia 2011 r.,

- 6 grudnia 2011 r.

Podczas posiedzenia odbytego w dniu 14 stycznia 2011 r. Komisja zapoznała się z projektem budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego na 2011 rok w części dotyczącej porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli na terenie Powiatu. Komisja podjęła uchwałę sprawie wyrażenia opinii o projekcie budżetu Powiatu na 2011 rok, opiniując projekt budżetu pozytywnie.

Przyjęto informację Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej o stanie bezpieczeństwa, ochrony przeciwpożarowej oraz zagrożeniach pożarowych na terenie Powiatu. Komisja zapoznała się także z "Programem działania Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej Powiatu Łódzkiego Wschodniego z siedzibą w Koluszkach na rok 2011".

Omówiono sprawozdanie Starosty Łódzkiego Wschodniego z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Powiecie Łódzkim Wschodnim za rok 2010.

Na posiedzeniu w dniu 12 kwietnia 2011 r. Komisja rozpatrzyła sprawozdania z działalności za 2010 rok złożone przez Komendanta Powiatowego Policji Powiatu Łódzkiego Wschodniego w Koluszkach, Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej Powiatu Łódzkiego Wschodniego w Koluszkach, Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego, Powiatowego Lekarza Weterynarii oraz Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego. Komisja pozytywnie oceniła efekty działania wymienionych służb, inspekcji i straży, podejmując stosowne uchwały.

Na posiedzeniu w dniu 6 grudnia 2011 r. Komisja zapoznała się z projektem budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego na 2012 rok w części dotyczącej porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli na terenie Powiatu. Komisja wyraziła pozytywną opinię poprzez podjęcie uchwały sprawie wyrażenia opinii o projekcie uchwały budżetowej Powiatu Łódzkiego Wschodniego na 2012 rok.

Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej przedstawił informację o sytuacji pożarowej i miejscowych zagrożeniach za trzy kwartały 2011 roku na terenie Powiatu Łódzkiego Wschodniego. Ponadto przeprowadzono dyskusję dotyczącą przygotowania przez służby (Sanepid, Weterynaria) do Euro2012.

W ramach "Powiatowego Programu Zapobiegania Przestępczości oraz Porządku Publicznego i Bezpieczeństwa Obywateli na lata 2010 - 2012 dla Powiatu Łódzkiego Wschodniego" w budżecie Powiatu w 2011 roku przewidziano środki w wysokości 15.000,00 zł. Dokonano wydatków w kwocie 14.971,45 zł na zrealizowanie następujących zadań:

I. Udzielenie pomocy finansowej dla Komendy Powiatowej Policji powiatu łódzkiego wschodniego w Koluszkach na dofinansowanie psa przeszkolonego dla celów wykonywania zadań służbowych w kategorii patrolowo - tropiącej.

Cel: zwiększanie zaufania społecznego do Policji i innych służb działających na rzecz poprawy bezpieczeństwa i porządku publicznego oraz stosowanie skutecznych środków przeciw przestępcom naruszającym prawo z uwzględnieniem przestępstw i wykroczeń w ruchu drogowym w ramach "Powiatowego Programu Zapobiegania Przestępczości oraz Porządku Publicznego i Bezpieczeństwa Obywateli na lata 2010-2012 dla Powiatu Łódzkiego Wschodniego."

Pomocy finansowej udzielono na mocy Uchwały V/67/2011 Zarządu Powiatu Łódzkiego Wschodniego z dnia 31 marca 2011 r. z późniejszymi zmianami. Wydatek związany z zakupem psa przeszkolonego w kategorii patrolowo - tropiącej z § 3000 w kwocie 4.800 zł.

II. Sfinansowanie nagród dla laureatów:

1. Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej "Młodzież Zapobiega Pożarom"

Cel: podniesienie poziomu wiedzy wśród młodzieży nt. zagrożeń wynikających z pożarów oraz znajomości postępowania związanego z zapobieganiem pożarom.

W dniu 25 marca 2011 r. w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Koluszkach odbyły się powiatowe eliminacje Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej "Młodzież Zapobiega Pożarom". W turnieju, nad którym patronat objął Starosta Łódzki Wschodni - Piotr Busiakiewicz, udział wzięło 24 uczestników z 3 grup wiekowych: szkół podstawowych, gimnazjum i szkół ponadgimnazjalnych. Wśród finalistów wyłoniono 3 uczniów, którzy zakwalifikowali się do eliminacji wojewódzkich. Są to: Michał Śmiałek ze Szkoły Podstawowej w Różycy, Michał Sokołowski z Gimnazjum Nr 1 w Koluszkach i Michał Michaś z LO w Tuszynie. Wszyscy uczestniczy turnieju otrzymali dyplomy, a zwycięzcy nagrody, które zostały ufundowane przez Zarząd Powiatu Łódzkiego Wschodniego.

Wydatków dokonano na mocy Uchwały 85/2011 Zarządu Powiatu Łódzkiego Wschodniego z dnia 2 marca 2011 r. Wydatek związany z zakupem nagród dla laureatów z § 4210 w kwocie 444,24 zł.

2. Ogólnopolskiego Turnieju Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego

Cel: Popularyzowanie i upowszechnianie wiedzy na temat zasad ruchu drogowego oraz bezpieczeństwa jego uczestników.

W dniu 19 kwietnia 2011 r. na terenie Miejsko Gminnego Centrum Edukacji Komunikacyjnej przy Zespole Szkół Nr 1 w Koluszkach rywalizowały najlepsze drużyny ze wszystkich powiatów województwa łódzkiego w Turnieju Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego, który jest jedną ze stałych form profilaktycznej pracy służb ruchu drogowego mającej na celu m.in. popularyzowanie przepisów i zasad bezpiecznego poruszania się po drogach. Organizatorami wojewódzkich eliminacji turnieju byli: PZMot, Komenda Wojewódzka Policji w Łodzi, Wojewódzka Rada Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego, Kuratorium Oświaty w Łodzi, Łódzkie Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego w Łodzi, Wojewódzkie Ośrodki Ruchu Drogowego w Łodzi, Skierniewicach, Piotrkowie Trybunalskim i Sieradzu oraz Powiat Łódzki Wschodni. Pomocy w wojewódzkim przedsięwzięciu udzielili również policjanci z koluszkowskiej drogówki.

Wydatków dokonywano na mocy Uchwały Nr 152/2011 Zarządu Powiatu Łódzkiego Wschodniego z dnia 14 kwietnia 2011 r. Wydatek na nagrody poniesiony został z § 4210 - 284,94 zł.

3. II Powiatowego Konkursu Plastycznego dla Dzieci "Z Policją Bezpieczniej"

Cel: popularyzowanie poszanowania zasad, przepisów i utrwalanie wiedzy z zakresu bezpieczeństwa społecznego i roli policji w jego utrzymaniu wśród najmłodszych mieszkańców powiatu.

W dniu 28 kwietnia 2011 r. w ramach obchodów IV Święta Powiatu Łódzkiego Wschodniego odbyło się uroczyste zakończenie II Powiatowego Konkursu Plastycznego "Z Policją Bezpieczniej". W konkursie, zorganizowanym z inicjatywy Komendy Powiatowej Policji Powiatu Łódzkiego Wschodniego, wzięli udział uczniowie klas I-III szkół podstawowych z terenu naszego powiatu. Nagrody dla laureatów i uczestników konkursu ufundował Zarząd Powiatu Łódzkiego Wschodniego.

Wydatków dokonano na mocy Uchwały 93/2011 Zarządu Powiatu Łódzkiego Wschodniego z dnia 16 marca 2011 r. Wydatek związany z zakupem nagród dla laureatów z § 4210 w kwocie 783,35 zł.

4. IV edycji Ogólnopolskiej Ligi Mistrzów Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego

Cel: upowszechnienie wśród młodzieży szkół podstawowych i gimnazjów zasad bezpiecznego poruszania się po drogach oraz zasad niesienia pomocy poszkodowanym ofiarom wypadków drogowych.

W dniu 28 stycznia 2011 r. odbyła się IV Ogólnopolska Liga Mistrzów Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego. Tego roku Liga Mistrzów Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego odbyła się w hali sportowej w Koluszkach. W tej ogólnopolskiej imprezie, nad którą patronat objął Starosta Łódzki Wschodni - Piotr Busiakiewicz udział wzięło 12 czteroosobowych drużyn z województw: łódzkiego, podkarpackiego, opolskiego, mazowieckiego, małopolskiego i świętokrzyskiego. Doroczne zawody miały na celu m.in. upowszechnienie wśród młodzieży szkół podstawowych i gimnazjów zasad bezpiecznego poruszania się po drogach oraz wyposażenie młodych użytkowników dróg w wiedzę niezbędną do świadomego niesienia pomocy poszkodowanym ofiarom wypadków drogowych. Powiat Łódzki Wschodni podczas imprezy reprezentowany był przez Wicestarostę - Marka Jarzębskiego oraz Członka Zarządu - Mariusza Kotynię, którzy uczestniczyli w otwarciu zawodów i wręczeniu zwycięzcom nagród ufundowanych przez Zarząd Powiatu.

Wydatków dokonano na mocy Uchwały 41/2011 Zarządu Powiatu Łódzkiego Wschodniego z dnia 12 stycznia 2011 r. Wydatek związany z zakupem nagród dla laureatów z § 4210 w kwocie 1.479,00 zł.

5. Powiatowych Zawodów Sportowo - Pożarniczych OSP

Cel: zwiększenie efektywności kształcenia i doskonalenia zawodowego druhów OSP.

W dniu 10 września 2011 r. w Koluszkach odbyły się Powiatowe Zawody Sportowo Pożarnicze Ochotniczych Straży Pożarnych. W zawodach, które patronatem objął Starosta Łódzki Wschodni Piotr Busiakiewicz udział wzięło 18 drużyn reprezentujących Ochotnicze Straże Pożarne z terenu Powiatu Łódzkiego Wschodniego. Druhowie ochotnicy rywalizowali w dwóch konkurencjach: sztafecie pożarniczej i ćwiczeniach bojowych. Uczestnicy tegorocznych zawodów zaprezentowali wysoki poziom wyszkolenia strażackiego i sprawności bojowej. Medale i puchary okolicznościowe ufundowane przez Zarząd Powiatu wręczył zwycięzcom Wicestarosta Marek Jarzębski.

Wydatków dokonano na mocy Uchwały 310/2011 Zarządu Powiatu Łódzkiego Wschodniego z dnia 31 sierpnia 2011 r. Wydatek związany z zakupem nagród dla laureatów z § 4210 w kwocie 1.507,52 zł.

III. Zakup odblasków LED oraz dystrybuowanie materiałów odblaskowych wśród mieszkańców Powiatu Łódzkiego Wschodniego.

Cel: poprawa poziomu bezpieczeństwa dzieci i młodzieży w ramach realizacji Powiatowego Programu Zapobiegania Przestępczości oraz Porządku Publicznego i Bezpieczeństwa Obywateli na lata 2010-2012 dla Powiatu Łódzkiego Wschodniego poprzez zaopatrywanie dzieci w elementy odblaskowe służące zwiększeniu widoczności dzieci podczas poruszania się po drodze publicznej nie posiadającej pobocza lub chodnika oraz poprawa bezpieczeństwa mieszkańców powiatu niechronionych uczestników ruchu drogowego.

Powiat podejmuje działania zmierzające do poprawy bezpieczeństwa mieszkańców ze szczególnym uwzględnieniem niechronionych uczestników ruchu drogowego narażonych na szczególne niebezpieczeństwo w okresie jesienno-zimowym. Wśród mieszkańców Powiatu wraz z propagowaniem zachowywania zasad bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego rozprowadzane będą odblaski LED, które posiadają świecące diody LED zapewniające ich widoczność z dużej odległości, a także karabińczyki umożliwiające zamocowanie odblasku do okrycia wierzchniego lub plecaka.

Wydatków dokonano na mocy decyzji Zarządu Powiatu Łódzkiego Wschodniego z dnia 6 grudnia 2011 r. Wydatek związany z poprawą bezpieczeństwa mieszkańców z § 4210 w kwocie 1 082,40 zł.

Materiały odblaskowe były dystrybuowane przy okazji różnych imprez okolicznościowych, w których uczestniczyli mieszkańcy Powiatu Łódzkiego Wschodniego. Powiat włączył się w poprawę bezpieczeństwa mieszkańców m.in. poprzez:

- wsparcie akcji "Bezpieczny Pieszy i Rowerzysta" przeprowadzonej na terenie Powiatu w dniu 12.12.2011r. przez Komendę Powiatowej Policji powiatu łódzkiego wschodniego w Koluszkach, podczas której funkcjonariusze rozdawali rowerzystom kamizelki odblaskowe przekazane przez Powiat;

- przekazanie kamizelek odblaskowych dla członkiń Kół Gospodyń Wiejskich z Gminy Andrespol podczas zorganizowanego w dniu 26.11.2011r. w Gminnym Ośrodku Kultury w Wiśniowej Górze "Konkursu Kulinarnego na Potrawę Regionalnego".

IV. Udzielenie pomocy finansowej Gminie Koluszki z przeznaczeniem na zakup sprzętu do ratownictwa medycznego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Koluszkach.

Cel: stworzenie warunków sprzyjających większemu zaangażowaniu instytucji społecznych, gospodarczych, a także osób prywatnych w działania na rzecz poprawy bezpieczeństwa własnego, osiedla, miasta i gminy; zwiększenie efektywności kształcenia i doskonalenia zawodowego druhów OSP; poprawa poziomu bezpieczeństwa mieszkańców Powiatu Łódzkiego Wschodniego.

Działalność OSP w Koluszkach obejmuje bardzo szeroki zakres działań oraz znaczny obszar Powiatu Łódzkiego Wschodniego. W ostatnich 10 latach działalności interwencje tej jednostki stanowiły 54% interwencji wszystkich jednostek OSP z terenu gminy Koluszki. Jednostka jest włączona do Krajowego Systemu Ratowniczo - Gaśniczego i zgodnie z koniecznością zakupiła nowy pojazd. W związku z powyższym zaistniała potrzeba wyposażenia go w nowoczesny zestaw do ratownictwa medycznego PSP-R1. Powiat, realizując zadanie polegające na zaspokajaniu zbiorowych potrzeb wspólnoty, do których należą porządek publiczny i bezpieczeństwo obywateli oraz ochrona przeciwpożarowa i przeciwpowodziowa, udzielił pomocy finansowej na zakup sprzętu ratownictwa medycznego. Udzielona pomoc wpisuje się w cele określone w "Powiatowym Programie Zapobiegania Przestępczości oraz Porządku Publicznego i Bezpieczeństwa Obywateli na lata 2010-2012 dla Powiatu Łódzkiego Wschodniego", a w szczególności dotyczy Zadania VI. "Bezpieczeństwo przeciwpożarowe" - "poprawa wyposażenia w środki gaśnicze".

Pomocy finansowej udzielono na mocy Uchwały IX/141/2011 Zarządu Powiatu Łódzkiego Wschodniego z dnia 28 lipca 2011 r.. Wydatek związany z zakupem sprzętu do ratownictwa medycznego z § 6300 w kwocie 4.590 zł.

Szczegółową realizację wydatków za 2011 r. obrazuje poniższa tabela:


Dział


Rozdział


§


Treść


Wydatek

Kwota poniesionego wydatku
(PLN)

1

2

3

4

5

6

754


75405

3000

Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy

Zakup psa przeszkolonego w kategorii
patrolowo - tropiącej

4 800,00

75495

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

IV Ogólnopolska Liga Mistrzów BRD

1 479,00

Młodzież zapobiega pożarom

444,24

IV Święto Powiatu
- Z Policją Bezpieczniej

783,35

Ogólnopolski Turniej Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego i Sprawności Fizycznej

284,94

Powiatowe Zawody Sportowo - Pożarnicze

1 507,52

Zakup breloków odblaskowych z diodami LED

1 082,40

6300

Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych

Pomoc finansowa na zakup sprzętu do ratownictwa medycznego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Koluszkach.

4 590,00

Razem:

14.971,45

Starosta Łódzki Wschodni


Piotr Busiakiewicz

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Ltdconsulting.pl

Biuro księgowe wzbogacone o doradztwo i consulting gospodarczy

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »