| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Sprawozdanie Starosty Wieruszowskiego

z dnia 31 stycznia 2012r.

z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku za rok 2011

Komisja Bezpieczeństwa i Porządku działa na podstawie art. 38 a Ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o Samorządzie Powiatowym. Została powołana Zarządzeniem NR 7/11 Starosty Wieruszowskiego z dnia 1 marca 2011 r. w sprawie powołania Komisji Bezpieczeństwa i Porządku.

Skład Komisji Bezpieczeństwa i Porządku przedstawia się następująco:

Andrzej Szymanek - Starosta Wieruszowski - Przewodniczący Komisji,

Eugeniusz Książek - radny delegowany przez Radę Powiatu Wieruszowskiego,

Stanisław Piskuła - radny delegowany przez Radę Powiatu Wieruszowskiego,

Krzysztof Domański - przedstawiciel delegowany przez Komendanta Powiatowego Policji w Wieruszowie,

Jerzy Nowojewski - przedstawiciel delegowany przez Komendanta Powiatowego Policji w Wieruszowie,

Ewa Żóraw - Powiatowy Inspektor Sanitarny w Wieruszowie,

Janusz Pietrzak - przedstawiciel Ochotniczych Straży Pożarnych RP,

Stefan Góralski - przedstawiciel Stowarzyszenia Emerytów Policji.

W pracach Komisji uczestniczy również Pani Iwona Janczura - Pietrzak Prokurator Rejonowy w Wieluniu.

W okresie sprawozdawczym odbyły się trzy posiedzenia Komisji. Każde z posiedzeń odbywało się według aktualnej tematyki dotyczącej spraw bezpieczeństwa i porządku w Powiecie Wieruszowskim.

Podczas pierwszego spotkania w dniu 28 marca 2011 r. udział w komisji wziął zaproszony gość, Waldemar Kopacki - Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Wieruszowie.

W trakcie posiedzenia omówiono sprawozdania z realizacji Powiatowego Programu Zapobiegania Przestępczości, Porządku Publicznego i Bezpieczeństwa Obywateli. Sprawozdanie przygotowywane jest w okresach rocznych. Ze sprawozdania wynikało, jakie zadania przypisane do realizacji poszczególnym samorządom gminnym, jednostkom organizacyjnym, służbom, inspekcjom i straży zrealizowane zostały w roku sprawozdawczym na rzecz poprawy stanu bezpieczeństwa naszych mieszkańców.

Przedstawiono projekt planu pracy komisji na 2011 rok, który przyjęty został do realizacji bez uwag. Omówiono zasady funkcjonowania Komisji.

Z uwagi na brak możliwości pobierania próbek do badań w dni wolne od pracy w przypadku zdarzeń ekologicznych, Komisja wystąpiła z wnioskiem do Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Łodzi o wyznaczenie osób do pobierania próbek w te dni.

Zaopiniowano pracę Policji i Straży w zakresie poprawy bezpieczeństwa na terenie powiatu. Komisja ustosunkowała się do zmian organizacyjnych w Policji i przyjęła wniosek, że z uwagi na i tak małą obsadę etatową Komendy Powiatowej Policji w Wieruszowie, negatywnie ocenia zmiany organizacyjne dotyczące zarówno likwidacji Posterunku Policji w Lututowie, jak i zmniejszenia o 4 etaty obsady w Komendzie Powiatowej Policji w Wieruszowie.

Kolejne posiedzenie Komisji odbyło się 21 lipca 2011r. W posiedzeniu Komisji udział wzięli zaproszeni goście:Waldemar Kopacki -Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Wieruszowie,Andrzej Lesiński -Kierownik Delegatury Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Sieradzu i Maciej Książek -Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Wieruszowie.

Porządek z posiedzenia przedstawiał się następująco:

1. "Bezpieczne Wakacje" - działania służb w tym zakresie.

2. Imprezy plenerowe organizowane na terenie powiatu wieruszowskiego - zapewnienie bezpieczeństwa.

3. Bezpieczeństwo dzieci, młodzieży i rolników w okresie prac żniwnych.

4. Informacja o działalności Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego (PINB), Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej (PSSE), Powiatowego Lekarza Weterynarii (PLW), Wojewódzkiej Inspekcji Ochrony Środowiska (WIOS) pod kątem bezpieczeństwa mieszkańców.

5. Sprawy bieżące uzupełniono o temat nawałnic, które nawiedziły teren powiatu wieruszowskiego.

Wszystkie służby przedstawiły swoje działania zmierzające do zapewnienia bezpiecznego wypoczynku dzieci i młodzieży podczas wakacji.

W temacie imprez plenerowych Policja tworzy Plan zabezpieczenia otwartych imprez plenerowych na podstawie przesłanych wykazów imprez przez Gminy wraz z podaniem osób odpowiedzialnych za dana imprezę i kontaktów telefonicznych. Ponieważ nie ze wszystkimi gminami współpraca ta układa się jednakowo przedstawiciele policji zostaną zaproszeni na spotkanie Starosty z Wójtami, aby przedstawić działania Komendy Powiatowej Policji w Wieruszowie na rzecz zapewnienia bezpieczeństwa uczestników na imprezach organizowanych na terenie powiatu. Na spotkanie z wójtami zostanie zaproszony również Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny by omówić działania na rzecz zapewnienia bezpieczeństwa uczestników na imprezach organizowanych na terenie powiatu oraz współpracę inspektoratu z samorządami w tym zakresie.

Zwrócono uwagę na bezpieczeństwo dzieci w czasie żniw. Podsumowując to zagadnienie Komisja stwierdziła, że na bezpieczeństwo dzieci i młodzieży w okresie prac żniwnych samorządy i żadne służby dużego wpływu nie mają. Jest to przede wszystkim kwestia odpowiedzialności, roztropności i świadomości rodziców.

Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego, Powiatowy Inspektor Sanitarny, Powiatowy Lekarz Weterynarii, przedstawiciel Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska udzielili informacji na temat swoich działań w zakresie bezpieczeństwa mieszkańców.

Komisja w związku z podniesionym na posiedzeniu problemem pylenia z hałd zakładów Pfleiderer Prospan S.A. w Wieruszowie pyłu drzewnego oraz z problemem wibracji na terenie siedziby Straży pochodzących z tych zakładów zwróciła się do Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska w Sieradzu i Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Wieruszowie o zbadanie i wyjaśnienie w/w spraw. WIOŚ w Sieradzu przeprowadził kontrolę na terenie zakładu Pfleiderer Propan S.A. i wydał zarządzenia pokontrolne w którym zobowiązał zakład do wybudowania bariery ograniczającej pylenie i utrzymywania na bieżąco porządku na terenie zakładu, w szczególności w sąsiedztwie placów surowca drzewnego.

Powiatowy Inspektor Sanitarny w Wieruszowie po przeprowadzonej kontroli w sprawie drgań stwierdził, że obiekt budowlany obejmujący rębak Maier był wykonany zgodnie z projektem budowlanym obejmującym m. in. wyciszenie i dylatację fundamentu pod rębak. W związku z krótkim czasem narażania (pobytu) w pomieszczeniu rębaka nie są wykonywane pomiary drgań o ogólnym działaniu na organizm człowieka.

W temacie ostrzegania mieszkańców o zagrożeniach zostały przestawione informacje o działaniach dotyczących bieżącego monitorowania zagrożeń i ostrzegania o nich mieszkańców. Przechodzące nad terenem powiatu wieruszowskiego nawałnice pokazały, jak ważne jest odpowiednie wcześniejsze ostrzeżenie mieszkańców przed takimi zjawiskami. Komisja stwierdziła, że najlepszym i sprawdzonym sposobem powiadamiania mieszkańców o zagrożeniach jest wykorzystanie Ochotniczych Straży Pożarnych. Wójt powiadamia OSP o zagrożeniach, a te przejeżdżając samochodem strażackim przez każdą miejscowość przekazują przez megafon komunikat o zagrożeniach. W ten sposób lepiej i szybciej dociera się do wszystkich mieszkańców powiadamiając ich o zagrożeniach a ponadto OSP przygotowane są do niesienia pomocy w razie zagrożeń. Temat ten został wprowadzony na spotkanie Starosty z Wójtami. Obecnie w gminach funkcjonują już całodobowo numery telefonów, na które można przesyłać informację o zagrożeniach. Następnie Wójtowie zgodnie z przyjętymi w swoich gminach zasadami informują mieszkańców.

Ostatnie z planowanych posiedzeń Komisji Bezpieczeństwa i Porządku odbyło się w dniu 20 grudnia 2011 r. Porządek posiedzenia obejmował:

1. Bezpieczeństwo mieszkańców powiatu w okresie świąteczno - noworocznym.

2. Przygotowanie służb do okresu zimowego.

3. Usuwanie śniegu i lodu z obiektów budowlanych.

4. Sprzedaż i używanie materiałów pirotechnicznych.

5. Bezdomni w okresie zimy.

6. Sprawy bieżące.

W posiedzeniu uczestniczyli zaproszeni goście: Waldemar Kopacki - Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Wieruszowie, Elżbieta Ochocka - Kierownik PCPR w Wieruszowie, Maciej Książek - Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Wieruszowie; Andrzej Drzazga - Dyrektor PZD w Wieruszowie.

Komisja zapoznała się przygotowaniem służb do zapewnienia mieszkańcom bezpieczeństwa w czasie świąt, jak i w całym okresie zimowym. Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego omówił obowiązki właścicieli nieruchomości dotyczące okresu zimowego. Obowiązki te wynikają z ustawy prawo budowlane. Każdego roku Inspektor publikuje komunikat, który przypomina właścicielom o ich obowiązkach. Odśnieżanie dachów musi odbywać się pod nadzorem osoby do tego uprawnionej z przestrzeganiem wszelkich zasad BHP.

Został omówiony również temat stosowania materiałów pirotechnicznych, Policja działa wg zarządzenia Wojewody Łódzkiego. Policjanci sprawdzają również sprzedaż materiałów pirotechnicznych osobom nieletnim. Na wniosek komisji przekazano informacje do szkół ponadgimnazjalnych, aby uczulić uczniów na zagrożenia związane z używaniem tych materiałów.

Komisja zapoznała się również ze sposobem zapewnienia miejsc noclegowych dla bezdomnych. W tej chwili takie miejsca są zapewnione w DPS -ach: Chróścinie Zamku dla kobiet i Chróścinie Wsi dla mężczyzn. W powiecie wieruszowskim nie ma bezdomnych, ale taka ewentualność jest brana pod uwagę.

Został poruszony również temat trudności w połączeniu telefonicznym z energetyką. W trakcie wichury we wrześniu wystąpił problem w nawiązaniu kontaktu telefonicznego i przekazaniu operatorowi energetycznemu informacji o zerwanej linii elektrycznej. Zerwana linia pod napięciem stwarzała dodatkowe zagrożenie dla ludności. W tej sprawie na najbliższe posiedzenie Komisji zostanie zaproszony przedstawiciel energetyki w celu uzgodnienia sposobu łączności w czasie nagłych zdarzeń.

Komisja wystosowała do mieszkańców komunikat związany z bezpieczeństwem mieszkańców w okresie zimowym. Komunikat został przekazany do mediów zamieszczony na stronie internetowej Starostwa Powiatowego w Wieruszowie. Komunikat m. in. przypominał o obowiązkach właścicieli i zarządców obiektów budowlanych dotyczących dbałości o należyty stan techniczny budynku poprzez m.in. kontrolę grubości pokrywy śnieżnej zalegającej na dachu, jak również usuwanie z elementów elewacji sopli, brył, nawisów lodowych i śniegowych, mogących zagrozić bezpieczeństwu osób znajdujących się w ciągach pieszych i jezdnych przebiegających bezpośrednio przy obiektach budowlanych. O obowiązku sprawdzenia stanu technicznego instalacji gazowych i przewodów kominowych: dymowych, spalinowych, wentylacyjnych oraz usunięcia uszkodzeń, które mogłyby spowodować zagrożenie życia lub zdrowia ludzi, bezpieczeństwa mienia, pożar, wybuch albo zatrucie gazem.

Komisja zaapelowała do sprzedawców materiałów pirotechnicznych o przestrzeganie przepisów prawa i nie sprzedawanie takich materiałów osobom nieletnim. Do rodziców, aby ze względów bezpieczeństwa nie dopuszczali swoich dzieci do odpalania w/w materiałów.

Na kolejne posiedzenie komisji w roku 2012 został zgłoszony temat bezpieczeństwa mieszkańców w okresie odbywających się w Polsce mistrzostw Europy w piłce nożnej "Euro 2012".

Starosta Wieruszowski


Andrzej Szymanek

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Akademia Finansów i Biznesu Vistula

Studia I, II stopnia, studia podyplomowe, dyplom University of London, biznes, zarządzanie, finanse, filologie

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »