| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XIV/284/11 Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego

z dnia 30 listopada 2011r.

w sprawie zmiany ustaleń dotyczących infrastruktury telekomunikacyjnej i technicznej w zmianie fragmentów miejscowego ogólnego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Piotrkowa Trybunalskiego, w jednostce urbanistycznej 8.16.E3.R, zatwierdzonej Uchwałą Nr LII/615/98 Rady Miejskiej w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 10 czerwca 1998 r. (Dz. Urz. Woj. Piotrkowskiego z dnia 18 września 1998 r. Nr 16, poz. 223)

Na podstawie art. 20, 29, 33 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717, z 2004 r. Nr 6 , poz. 41, Nr 141, poz. 1492, z 2005 r. Nr 113, poz. 954, Nr 130, poz. 1087, z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 225, poz. 1635, z 2008 r. Nr 123, poz. 803, Nr 199, poz. 1227, Nr 201, poz. 1237, Nr 220, poz. 1413, z 2010 r. Nr 24, poz. 124, Nr 75, poz. 474, Nr 106, poz. 675, Nr 119, poz. 804, Nr 130, poz. 871, Nr 149, poz. 996, Nr 155, poz. 1043, z 2011 r. Nr 32, poz. 159, Nr 153, poz. 901)

§ 1. W Uchwale Nr LII/615/98 Rady Miejskiej w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 10 czerwca 1998 r. w sprawie zmiany fragmentów miejscowego ogólnego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Piotrkowa Trybunalskiego (Dz. Urz. Woj. Piotrkowskiego z dnia 18 września 1998 r. Nr 16, poz. 223), w ustaleniach dotyczących jednostki urbanistycznej 8.16.E3.R., wprowadza się następujące zmiany:

1) §5 otrzymuje brzmienie:

" § 5. Z jednostki urbanistycznej oznaczonej symbolem - 8.16.E3.R wydziela się teren od strony południowej istniejącej stacji paliw, przylegający do torów kolejki wąskotorowej oraz po zachodniej stronie ulicy Kleszcz, któremu nadaje się symbol - 8.16A.E4.U. Teren objęty wyżej wymienionym oznaczeniem przeznacza się na cele usługowe związane z obsługą komunikacji. Granice terenu objętego wyżej wymienionymi zmianami przedstawiono na rysunku planu - sekcja nr 36, stanowiącym załącznik nr 4 do niniejszej uchwały. Dla jednostki urbanistycznej oznaczonej symbolem - 8.16.E3.R wprowadza się dodatkowo następujące ustalenie: Dopuszcza się zabudowę mieszkaniową jednorodzinną przy ulicy Kleszcz 1, bez możliwości wtórnego podziłu. Powyższe nie powoduje zmiany rysunku planu.Jednostka urbanistyczna 8.16.E3.R.: Teren doliny rzeki Strawy. Obowiązuje zakaz podziałów dla celów budowlanych i wydawania pozwoleń na budowę. Dopuszcza się lokalizację urządzeń infrastruktury telekomunikacyjnej i technicznej zgodnie z odpowiednimi przepisami odrębnymi. Obowiązuje zakaz grodzenia działek wzdłuż cieku wodnego na odległość 3 m po obu stronach licząc od osi koryta. Przewiduje się regulację rzeki Strawy z jednoczesną realizacją osadnika wód deszczowych. Adaptacja istniejących lasów i lagun przy oczyszczalni ścieków. Adaptacja istniejącej zabudowy mieszkaniowej przy ulicy Kleszcz, z dopuszczeniem zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej przy ulicy Kleszcz 1, bez możliwości wtórnego podziału. " .

§ 2. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego i na stronie internetowej Miasta Piotrkowa Trybunalskiego.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni po jej ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.

Przewodniczący Rady Miasta


Marian Błaszczyński

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Ewelina Krzysztofik

Dyrektor zarządzający 2Sisters PR

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »