| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXII/152/11 Rady Miejskiej w Tuszynie

z dnia 28 grudnia 2011r.

w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty należności pieniężnych Gminy Tuszyn lub jej jednostek organizacyjnych mających charakter cywilnoprawny oraz wskazanie organu (osoby) uprawnionego do udzielania tych ulg

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142, Nr 28, poz. 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675, z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 217, poz. 1281) oraz art. 59 ust. 1 - 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240, z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578, Nr 257, poz. 1726, z 2011 r. Nr 201, poz. 1183) uchwala się, co następuje:

§ 1. Uchwała określa szczegółowe zasady, sposób i tryb umarzania, odraczania lub rozkładania na raty należności pieniężnych przypadających Gminie Tuszyn lub jej jednostkom organizacyjnym mających charakter cywilnoprawny oraz wskazanie organu uprawnionego do udzielania tych ulg.

§ 2. Ilekroć w uchwale jest mowa o:

1) należności rozumie się przez to wymagalną wierzytelność pieniężną przysługującą Gminie Tuszyn lub jej jednostkom organizacyjnym, przypadającą od dłużnika/dłużników (należność główna), wraz z należnymi odsetkami i kosztami dochodzenia należności (należności uboczne) według stanu na dzień umorzenia, odroczenia lub rozłożenia na raty, a w przypadku, jeżeli należność główna została zapłacona - sumę odsetek i kosztów ich dochodzenia;

2) uldze - rozumie się przez to odroczenie terminu zapłaty lub rozłożenia na raty należności;

3) organie uprawnionym - rozumie się przez to organy wymienione w § 9 ust. 1 uchwały;

4) podmiocie prowadzącym działalność gospodarczą - rozumie się wszystkie kategorie podmiotów zaangażowanych w działalność gospodarczą, niezależnie od formy prawnej tych podmiotów i źródeł ich finansowania.

§ 3. 1. Na wniosek podmiotu prowadzącego działalność gospodarczą w przypadkach określonych w § 4 pkt. 5 właściwy organ może umorzyć należność w całości albo części lub zastosować ulgi przewidziane w § 6, które:

1) nie stanowią pomocy publicznej;

2) stanowią pomoc de minimis w zakresie i na zasadach określonych w bezpośrednio obowiązujących aktach prawa Wspólnot Europejskich dotyczących pomocy w ramach zasady de minimis.

2. Podmiot prowadzący działalność gospodarczą ubiegający się o pomoc de minimis zobowiązany jest do przedstawienia :

1) wszystkich zaświadczeń o pomocy de minimis, jakie otrzymał w roku, w którym ubiegał się o pomoc, oraz w ciągu dwóch poprzedzających go lat, albo świadczeń o wielkości pomocy de minimis otrzymanej w tym okresie, albo oświadczeń o nieotrzymaniu takiej pomocy w tym okresie;

2) informacji, których zakres został określony w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie zakresu infomacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis ( Dz.U. Nr 53. poz. 311 ).

3. Łączna wartość pomocy udzielonej podmiotowi prowadzącemu działalność gospodarczą na podstawie niniejszej uchwały nie może przekroczyć równowartości dopuszczalnej wartości pomocy publicznej, o której stanowi rozporządzenie Komisji (WE) nr 1998/2006 z dnia 15 grudnia 2006 r. w sprawie stosowania art. 87 i 88 Traktatu do pomocy de minimis (Dz. Urz. EUL Nr 379 z 28.12.2006).

4. Wartość pomocy de minimis podlega sumowaniu niezależnie od organu, który tej pomocy udzielił.

§ 4. Należność może być z urzędu umorzona w całości lub w części, jeżeli:

1) osoba fizyczna - zmarła, nie pozostawiając żadnego majątku albo pozostawiła majątek niepodlegający egzekucji na podstawie odrębnych przepisów, albo pozostawiła przedmioty codziennego użytku domowego, których łączna wartość nie przekracza kwoty 6.000 zł;

2) osoba prawna - została wykreślona z właściwego rejestru osób prawnych przy jednoczesnym braku majątku, z którego można by egzekwować należność, a odpowiedzialność z tytułu należności nie przechodzi z mocy prawa na osoby trzecie;

3) zachodzi uzasadnione przypuszczenie, że w postępowaniu egzekucyjnym nie uzyska się kwoty wyższej od kosztów dochodzenia i egzekucji tej należności lub postępowanie egzekucyjne okazało się nieskuteczne;

4) jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej uległa likwidacji;

5) zachodzi ważny interes dłużnika lub interes publiczny.

§ 5. 1. Należność może być z urzędu umorzona w całości lub części wyłącznie w przypadku jeżeli zastosowanie innej ulgi przewidzianej w niniejszej Uchwale jest niemożliwe lub niewystarczające.

2. Umorzenie należności głównej, powoduje umorzenie należności ubocznych w całości lub w takiej części, w jakiej umorzono należność główną.

3. Umorzenie może również obejmować tylko należności uboczne w całości lub części i może być dokonane pod warunkiem spłaty należności głównej oraz nie umorzonej części należności ubocznej.

4. Umarzanie należności pieniężnej, za którą odpowiada solidarnie więcej niż jeden dłużnik, może nastąpić, gdy okoliczności uzasadniające umorzenie zachodzą co do każdego ze zobowiązanych.

§ 6. 1. Odroczenie terminu zapłaty lub rozłożenie na raty należności może nastąpić w przypadku uzasadnionym ważnym interesem dłużnika lub interesem publicznym, gdy rokuje to zapłatę należności w całości lub w części.

2. Odroczenie terminu zapłaty lub rozłożenie na raty może nastąpić jedynie na wniosek dłużnika.

3. Okres odroczenia terminu zapłaty nie może być dłuższy niż 12 miesięcy.

4. Okres rozłożenia na raty należności nie może być dłuższy niż 12 miesięcy.

5. Od należności, w których spłacaniu udzielono ulgi poprzez odroczenie lub rozłożenia na raty nie pobiera się odsetek za opóźnienie za okres od daty udzielenia ulgi do upływu terminu zapłaty.

6. Brak zapłaty jakiejkolwiek raty w terminie spowoduje natychmiastową wymagalność pozostałej części należności wraz z odsetkami, w tym również z odsetkami, o których mowa w ust. 5.

§ 7. Należność na wniosek dłużnika może być umorzona w całości lub w części, rozłożona na raty lub termin jej zapłaty może zostać odroczony w przypadkach uzasadnionych ważnym interesem dłużnika lub interesem publicznym przy czym postanowienia § 5 i 6 uchwały stosuje się odpowiednio.

§ 8. 1. Wniosek o umorzenie, rozłożenie na raty lub odroczenie terminu zapłaty winien być należycie uzasadniony, a przede wszystkim zawierać opis aktualnej sytuacji materialnej dłużnika. Do wniosku winny zostać załączone dokumenty potwierdzające okoliczności w nim podane, a w szczególności :

1) zaświadczenie o dochodach dłużnika i osób prowadzących z nim wspólne gospodarstwo domowe (osoby fizyczne nie prowadzące działalności gospodarczej) za okres ostatnich trzech miesięcy przed złożeniem wniosku;

2) zaświadczenie o dochodach z Urzędu Skarbowego ( podmioty prowadzące działalność gospodarczą ) za ubiegły rok podatkowy przed złożeniem wniosku.

2. Jeżeli złożony wniosek nie spełnia warunków określonych w ust. 1-2 należy wezwać dłużnika pod rygorem pozostawienia sprawy bez rozpoznania do poprawienia lub uzupełnienia wniosku w terminie tygodniowym.

3. Po bezskutecznym upływie terminu wniosek pozostawia się bez rozpoznania.

4. Przed umorzeniem, odroczeniem lub rozłożeniem na raty należności należy przeprowadzić postępowanie wyjaśniające i podjąć działania zmierzające do ściągnięcia należności.

§ 9. 1. Do umarzania, odraczania terminów płatności lub rozkładania na raty uprawniony jest :

1) Burmistrz Miasta Tuszyna - w odniesieniu do należności Gminy Tuszyn wynikających ze stosunków prawnych, w zakresie których jest on właściwy, z zastrzeżeniem postanowień ust. 3;

2) samodzielnie kierownicy gminnych jednostek organizacyjnych - w odniesieniu do należności przypadających tej jednostce, z zastrzeżeniem postanowień ust. 2 i 3.

2. Umarzanie, odraczanie terminów płatności lub rozkładania na raty, jeżeli wartość należności głównej przekracza 2-krotność kwoty aktualnie obowiązującego minimalnego wynagrodzenia pracowników, wymaga uprzedniej pisemnej zgody Burmistrza Miasta Tuszyna.

3. Umarzania odraczanie terminów płatności lub rozkładania na raty, jeżeli wartość należności głównej przekracza 5-krotność kwoty aktualnie obowiązującego minimalnego wynagrodzenia pracowników wymaga uprzedniej pozytywnej opinii Komisji Rozwoju Społeczno - Gospodarczego i Budżetu Rady Miejskiej w Tuszynie.

§ 10. 1. Umorzenie należności z urzędu następuje w formie jednostronnego oświadczenia woli.

2. Umorzenie należności w całości lub w części, odroczenie terminów płatności w całości lub części oraz rozłożenie w całości lub części należności na raty na wniosek dłużnika następuje w formie pisemnej umowy zawartej z dłużnikiem.

§ 11. Zobowiązuje się Burmistrza Miasta Tuszyna i kierowników jednostek organizacyjnych do przedkładania Radzie Miejskiej informacji o globalnej kwocie dokonanych umorzeń i udzielonych ulg dwukrotnie w ciągu roku w okresach składania sprawozdania opisowego z wykonania budżetu.

§ 12. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Tuszyna oraz kierownikom gminnych jednostek organizacyjnych.

§ 13. Traci moc uchwała Nr XXVIII/133/08 Rady Miejskiej w Tuszynie z dnia 06 listopada 2008 r. w sprawie określenia zasad i trybu udzielania ulg w spłacaniu należności pieniężnych, do których nie stosuje się przepisów ustawy - Ordynacja podatkowa, przypadających Gminie Tuszyn lub jej jednostkom organizacyjnym (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego z 2008 r. Nr 386, poz. 3973).

§ 14. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Tuszynie


Andrzej Małecki

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Radosław Hancewicz

prawnik, urzędnik, trener administracji publicznej

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »