| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXII/153/11 Rady Miejskiej w Tuszynie

z dnia 28 grudnia 2011r.

zmieniająca uchwałę Nr XX/114/11 w sprawie nadania statutu Samorządowej Przychodni Zdrowia w Tuszynie oraz statut Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Tuszynie pod nazwą Samorządowa Przychodnia Zdrowia w Tuszynie

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 15 i art. 40 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142, Nr 28, poz. 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675, z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 217, poz. 1281) oraz art. 42 ust. 4 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej ( Dz.U. Nr 112, poz. 654 ) uchwala się, co następuje:

§ 1. W Uchwale Nr XX/114/11 Rady Miejskiej w Tuszynie z dnia 10 listopada 2011 r. w sprawie nadania statutu Samorządowej Przychodni Zdrowia w Tuszynie wprowadza się następująca zmianę:

1) § 3 otrzymuje brzmienie: ,,Traci moc statut stanowiący załącznik do Uchwały Nr II/10/98 Rady Miejskiej w Tuszynie z dnia 13 listopada 1998 r. w sprawie przekształcenia Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej - Ośrodka Zdrowia w Tuszynie w Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej pod nazwą ''Samorządowa Przychodnia Zdrowia w Tuszynie ''.

§ 2. W Statucie Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Tuszynie pod nazwą Samorządowa Przychodnia Zdrowia w Tuszynie stanowiącym załącznik do Uchwały Nr XX/114/11 z dnia 10 listopada 2011 r. w sprawie nadania statutu Samorządowej Przychodni Zdrowia w Tuszynie wprowadza się następujace zmiany:

1) § 13 ust. 2 otrzymuje brzmienie: ,,Kadencja trwa 4 lata i kończy się wraz z powołaniem nowej Rady Społecznej'';

2) W § 13 po ust.2 dodaje się ust.3, który otrzymuje brzmienie:,, Członek Rady Społecznej może być odwołany z jej składu przed upływem kadencji, w przypadku:

a) rezygnacji z członkowstwa,

b) wniosku podmiotu delegującego daną osobę,

c) nieusprawiedliwionej nieobecności na trzech kolejnych posiedzeniach".

§ 3. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Tuszyna.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Tuszynie


Andrzej Małecki

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Kancelaria Prawna Witold Modzelewski Radca Prawny

Kancelaria prawnopodatkowa w grupie Instytutu Studiów Podatkowych

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »