| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr X/55/2011 Rady Gminy Sokolniki

z dnia 28 grudnia 2011r.

w sprawie poboru podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego oraz opłaty od posiadania psa w drodze inkasa, określenia inkasentów i wynagrodzenia za inkaso

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1591, z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz.1271 i Nr 214, poz.1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz.1441 i Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz.128 i Nr 181, poz.1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420 i Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230 i Nr 106, poz. 675 oraz z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777 i Nr 217, poz. 1281) oraz art. 9, art. 28 § 4 i art. 47 ust. 4a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr. 8, poz. 60, Nr 85, poz. 727, Nr 86, poz. 732 i Nr 143, poz. 1199, z 2006 r. Nr 66,poz. 470, Nr 104, poz. 708, Nr 217, poz. 1590 i Nr 225, poz. 1635, z 2007 r. Nr 105, poz. 721, Nr 112, poz. 769, Nr 120, poz. 818, Nr 195. poz. 1414 i Nr 225, poz. 1671, z 2008 r. Nr 118, poz. 745, Nr 141, poz. 888, Nr 180, poz. 1109 i Nr 209, poz. 1316, 1318 i 1320, z 2009 r. Nr 18, poz. 97, Nr 44 poz. 362, Nr 57, poz. 466, Nr 131. poz. 1075, Nr 157, poz. 1241, Nr 166, poz. 1317, Nr 168, poz. 1323, Nr 213, poz. 1652 i Nr 216, poz. 1676, z 2010 r. Nr 40, poz. 230, Nr 57, poz. 355, Nr 127, poz. 858, Nr 142 poz. 961, Nr 182, poz. 1228 i Nr 197, poz.1306 oraz z 2011 r. Nr 34, poz 173, Nr 106, poz. 622, Nr 134, poz. 781, Nr 171, poz. 1016 i Nr 199, poz.1175), w związku z art. 6b ustawy z dnia 15 listopada 1984r. o podatku rolnym (Dz. U. z 2006 r. Nr 136, poz. 969, Nr 191, poz. 1412, Nr 245, poz. 1775 i Nr 249, poz. 1825, z 2007 r. Nr 109, poz. 747, z 2008 r. Nr 116, poz. 730 i Nr 237, poz. 1655, z 2009 r. Nr 56, poz. 458 oraz 2010 r. Nr 96, poz. 620 i Nr 226, poz. 1475) art. 6 ust. 8 ustawy z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym (Dz. U. Nr 200, poz. 1682 i Nr 216, poz. 1826, z 2005 r. Nr 143, poz. 1199, Nr 164, poz. 1365 i Nr 179, poz. 1484, z 2006 r. Nr 245, poz. 1775 i Nr 249, poz. 1825, z 2008 r. Nr 116, poz. 730, z 2009 r. Nr 56, poz. 458 oraz z 2010 r. Nr 96, poz.620 i Nr 226, poz. 1475) oraz art. 6 ust. 12, art 19 pkt 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2010 r. Nr 95, poz. 613, Nr 96, poz. 620, Nr 225, poz. 1461 i Nr 226, poz. 1475 oraz z 2011 r. Nr 102, poz. 584, Nr 112, poz. 654 i Nr 171, poz. 1016) Rada Gminy Sokolniki uchwala, co następuje:

§ 1. Zarządza się pobór podatku: od nieruchomości, rolnego i leśnego od osób fizycznych oraz opłaty od posiadania psa w drodze inkasa.

§ 2. Na inkasentów zobowiązań podatkowych określonych w §1 wyznacza się osoby fizyczne zgodnie z załącznikiem do niniejszej uchwały.

§ 3. Wyznacza się dla inkasentów termin płatności zebranych podatków najpóźniej na trzeci dzień po upływie ustawowego terminu płatności podatku.

§ 4. 1. Ustala się wysokość wynagrodzenia za inkaso, w poszczególnych obszarach sołectw, od sumy zainkasowanych i terminowo przekazanych kwot podatku oraz opłaty od posiadania psa, w wysokości stanowiącej:

1) Góry - 9,5%;

2) Bagatelka - 9,5%;

3) Kopaniny - 8,8%;

4) Nowy Ochędzyn - 8,8 %;

5) Stary Ochędzyn - 9,0%;

6) Pichlice - 9,0%;

7) Prusak - 9,5%;

8) Ryś - 9,0%;

9) Sokolniki - 8,3%;

10) Tyble - 8,8%;

11) Walichnowy - 8,3 %;

12) Wiktorówek - 9,0%;

13) Zdzierczyzna - 9,5%.

2. Dodatkowo ustala się po 50,00 zł kwartalnie dla Sołectw: Wiktorówek i Zdzierczyzna.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 6. Traci moc uchwała Nr XV/83/04 Rady Gminy Sokolniki z dnia 30 grudnia 2004 r. w sprawie określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso podatku rolnego, leśnego i podatku od nieruchomości (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego z 2005 r. Nr 31, poz. 353).

§ 7. 1. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego, na tablicach ogłoszeń Urzędu Gminy w Sokolnikach i poszczególnych wsi sołeckich Gminy Sokolniki oraz w Biuletynie Informacji Publicznej.

2. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego i ma zastosowanie od 1 stycznia 2012 roku.

Przewodniczący Rady Gminy Sokolniki


Grzegorz Misiek


Załącznik do Uchwały Nr X/55/2011
Rady Gminy Sokolniki
z dnia 28 grudnia 2011 r.

Inkasenci podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego od osób fizycznych oraz opłaty od posiadania psa, dla poszczególnych obszarów sołectw:

1) Sołectwo Góry - Halina Banach, zam. Siedliska;

2) Sołectwo Bagatelka - Jan Markiewicz, zam. Gumnisko;

3) Sołectwo Kopaniny - Zdzisław Mielczarek, zam. Kopaniny;

4) Sołectwo Nowy Ochędzyn - Rafał Biskupski, zam. Nowy Ochędzyn;

5) Sołectwo Stary Ochędzyn - Ewa Frąsiak, zam. Stary Ochędzyn;

6) Sołectwo Pichlice - Sylwester Kowalczyk, zam. Pichlice;

7) Sołectwo Prusak - Wojciech Gaj, zam. Prusak;

8) Sołectwo Ryś - Magdalena Sadowska, zam. Ryś;

9) Sołectwo Sokolniki - Zenon Kozłowski, zam. Sokolniki;

10) Sołectwo Tyble - Danuta Fronia, zam. Tyble;

11) Sołectwo Walichnowy - Maria Żbik, zam. Walichnowy;

12) Sołectwo Wiktorówek - Henryka Madziała, zam. Wiktorówek;

13) Sołectwo Zdzierczyzna - Małgorzata Wójciak, zam. Zdzierczyzna.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Lidia Bucka

Adwokat, doktor nauk prawnych

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »