| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Sprawozdanie Starosty Zgierskiego

z dnia 5 stycznia 2012r.

z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Powiatu Zgierskiego za rok 2011

Na podstawie art. 38b pkt 3 ustawy z dnia 5czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1592 ze zm.) przedstawiam Radzie Powiatu Zgierskiego sprawozdanie z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Powiatu Zgierskiego za 2011 rok. W oparciu o art. 38a ust. 1 i ust. 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym Starosta Zgierski Zarządzeniem Nr 1/11 z dnia 4 stycznia 2011 r. powołał Komisję Bezpieczeństwa i Porządku Powiatu Zgierskiego w składzie:

1) Krzysztof Kozanecki Starosta Zgierski (Przewodniczący Komisji),

2) Maria Jadczak Radna Powiatu Zgierskiego,

3) Janusz Rajtar Radny Powiatu Zgierskiego,

4) Piotr Nejman Komendant Powiatowy Policji w Zgierzu,

5) Robert Śniecikowski Naczelnik Wydziału Prewencji Komendy Powiatowej Policji w Zgierzu,

6) Krzysztof Zieliński Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Zgierzu,

7) Beata Świątczak Kierownik Wojewódzkiej Stacji Ratownictwa Medycznego Rejon Zgierz,

8) Waldemar Wereszko Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Zgierzu.

Do uczestnictwa w pracach Komisji została, także wskazana - przez Prokuratora Okręgowego - Prokurator Rejonowy w Zgierzu. Ponadto na wybrane posiedzenia Komisji zapraszano kierowników powiatowych służb, inspekcji i straży oraz inne osoby, z racji pełnionych funkcji, mające wpływ na poziom bezpieczeństwa na terenie Powiatu Zgierskiego. Komisja Bezpieczeństwa i Porządku utworzona została w celu realizacji zadań starosty w zakresie zwierzchnictwa nad powiatowymi służbami, inspekcjami i strażami oraz zadań określonych w ustawach w zakresie porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli. W roku 2011 odbyły się cztery posiedzenia w następujących terminach: 25 stycznia, 16 czerwca, 06 października, 15 grudnia. W trakcie posiedzeń Komisja dokonywała aktualnej oceny stanu bezpieczeństwa Powiatu Zgierskiego, rozpoznawania i wstępnej oceny funkcjonowania istniejących w powiecie programów i inicjatyw dotyczących poprawy bezpieczeństwa. Na posiedzeniu w dniu 25 stycznia, na które zostali zaproszeni kierownicy jednostek samorządu terytorialnego z terenu Powiatu Zgierskiego, Zastępca Szefa Powiatowego Zespołu Zarządzania kryzysowego omówił obowiązki organizatorów imprez masowych, a także przedstawił obowiązki i uprawnienia organu wydającego zezwolenie na przeprowadzenie imprezy, jak również zakres kontroli bezpieczeństwa imprezy masowej. Następnie Przewodniczący Komisji przedstawił "Sprawozdanie Starosty Zgierskiego z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Powiatu Zgierskiego za rok 2010". W dalszej części posiedzenia omówiono zakres działania Komisji w 2011 roku oraz przyjęto jednogłośnie Plan Pracy Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Powiatu Zgierskiego na rok 2011. Posiedzenie odbyte w dniu 16 czerwca poświęcone było zapoznaniu Komisji z aktualnym stanem bezpieczeństwa i porządku na terenie Powiatu Zgierskiego. Naczelnik Wydziału Prewencji Komendy Powiatowej Policji w Zgierzu przedstawił członkom komisji dane statystyczne dotyczące przestępczości na terenie powiatu. Dane te wskazują na nieznaczny spadek przestępczości, ale również wynika z nich, że wystąpił nieznaczny spadek wykrycia. Następnie zapoznał zebranych z prowadzonymi działaniami prewencyjnym, które mają na celu ograniczenie ilości i jakości popełnianych przestępstw. Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Zgierzu przedstawił ocenę stanu bezpieczeństwa pożarowego w powiecie oraz zapoznał z rodzajami zagrożeń i przyczynami ich powstawania. Najczęściej występujące przyczyny pożarów to: nieostrożne posługiwanie się otwartym ogniem (papierosy, zapałki itp.) oraz niewłaściwa eksploatacja urządzeń grzewczych i wady instalacji elektrycznych. W dniu 6 października odbyło się połączone posiedzenie Komisji Bezpieczeństwa i Porządku z Powiatowym Zespołem Zarządzania Kryzysowego. Zaproszeni na posiedzenie przedstawiciele Dyrektora Generalnego PGE Dystrybucja S.A. Oddział Łódź - Miasto omówili problemy związane z zasilaniem Powiatu Zgierskiego w energię elektryczną. Powodem wniesienia do porządku obrad zagadnień związanych z zasilaniem w energię elektryczną były skargi mieszkańców i władz samorządowych na jakość świadczonych usług przez PGE Dystrybucja S.A, jak również ocena, że najbardziej realnymi i dolegliwymi zagrożeniami bezpieczeństwa mieszkańców powiatu są długotrwałe przerwy w dostawie energii elektrycznej. W trakcie omawiania współpracy przedsiębiorstw energetycznych z samorządami lokalnymi w zakresie planowania i realizacji zaopatrzenia w energię elektryczną przedstawiciel PGE zwrócił uwagę na potrzebę opracowania przez urzędy miast i gmin założeń do planu zaopatrzenia w energię elektryczną, gdyż jest to pierwszy niezbędny dokument do rozpoczęcia planowania inwestycji na terenie danej gminy. Następnie głos zabrał Zastępca Szefa Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego, który omówił zasady ostrzegania i alarmowania oraz informowania ludności w przypadku wystąpienia zagrożeń. Przedstawiciel firmy PLATAN zaprezentował Zintegrowany System Powiadamiania DIGITEX, zapewniając, że jest to nowoczesny i niezawodny system mający zastosowanie już w wielu miastach i gminach na terenie kraju. Na posiedzeniu tym Powiatowy Inspektor Sanitarny przedstawił ocenę stanu zabezpieczenia sanitarno-epidemiologicznego w 2010 r. Szczegółowo omówił zagadnienia związane z jakością wody w wodociągach publicznych na terenie powiatu. Poinformował, że na podstawie dokonanych kontroli stwierdzono, iż znaczącej poprawy wymaga przygotowanie placówek oświatowych do prowadzenia zajęć z wychowania fizycznego (w 50% szkół), a 30 placówek nie przystosowano do funkcjonowania w nich oddziałów "zerowych". Po omówieniu stanu sanitarno epidemiologicznego w powiecie Powiatowy Lekarz Weterynarii przedstawiła sprawozdanie z działalności Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Zgierzu. W swojej wypowiedzi omówiła wszystkie aspekty działalności Inspekcji. Podkreśliła, iż szeroki zakres pełnionego nadzoru przyczynił się do stworzenia warunków właściwej ochrony zdrowia zwierząt oraz zapewnienia bezpieczeństwa produktów pochodzenia zwierzęcego. W dniu 15 grudnia na posiedzeniu Komisji Skarbnik Powiatu Zgierskiego zapoznała zebranych z projektem budżetu Powiatu Zgierskiego na 2012 r. w części dotyczącej bezpieczeństwa. Członkowie Komisji jednogłośnie pozytywnie zaopiniowali przedstawiony projekt budżetu w części dotyczącej zagrożeń porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli na terenie powiatu. Następnie biorący udział w posiedzeniu zostali zapoznani z oceną stanu zagrożenia katastrofami budowlanymi na terenie powiatu. W 2011 r. do Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Zgierzu nie wpłynęło żadne zgłoszenie wystąpienia katastrofy budowlanej, natomiast odnotowano cztery przypadki wyłączenia obiektów budowlanych z użytkowania z uwagi na ich stan techniczny. Przedstawiciel Komendy Powiatowej Policji w Zgierzu przedstawił informację o aktualnym stanie porządku publicznego i bezpieczeństwa mieszkańców Powiatu Zgierskiego. Uczestnicy spotkania zostali obszernie zapoznani z danymi statystycznymi dotyczącymi przestępczości oraz z przedsięwzięciami realizowanymi przez Komendę Powiatową Policji w Zgierzu w zakresie działań prewencyjnych, w tym realizacji Rządowego Programu Ograniczenia Przestępczości i Aspołecznych zachowań pn. "Razem Bezpieczniej". Ponadto zebrani zostali zapoznani z problemami występującymi przy zwalczaniu zjawisk patologii społecznych takich jak: alkoholizm, narkomania i przemoc w rodzinie. Na zakończenie swojego wystąpienia przedstawiciel policji poinformował o stanie bezpieczeństwa na drogach Powiatu Zgierskiego w 2011 r. Członkowie Komisji zapoznali się z projektem planu pracy komisji na rok 2012. Do przedstawionego projektu zgłosili uwagi i spostrzeżenia. Po dokonaniu poprawek, plan pracy komisji zostanie przyjęty na pierwszym posiedzeniu komisji w 2012 r.

Starosta Zgierski


Krzysztof Kozanecki

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Natalia Buchholc

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »