| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XVII/67/2011 Rady Gminy Masłowice

z dnia 29 grudnia 2011r.

w sprawie inkasa od osób fizycznych podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego na terenie Gminy Masłowice

Na podst. art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 i Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420 i Nr 157, poz. 1241 oraz z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146 i Nr 40, poz. 230 i Nr 106, poz. 675 ,z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887 i Nr 217,poz.1281) art. 6 ust. 12 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2010 r. Nr 95, poz. 613, Nr 96, poz. 620, Nr 225, poz. 1461 i Nr 226, poz. 1475, z 2011 r. Nr 102, poz. 584 i Nr 112, poz. 654 i Nr 171,poz.1016), art. 6b ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz. U. z 2006 r. Nr 136, poz. 969, Nr 191, poz. 1412, Nr 245, poz. 1775 i Nr 249, poz. 1825, z 2007 r. Nr 109, poz. 747, z 2008 r. Nr 116, poz. 730 i Nr 237, poz. 1655, z 2009 r. Nr 56, poz. 458 oraz z 2010 r. Nr 96, poz. 620 i Nr 226, poz. 1475) oraz art. 6 ust. 8 ustawy z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym (Dz. U. Nr 200, poz. 1682, Nr 216, poz. 1826, z 2005 r. Nr 143, poz. 1199, Nr 164, poz. 1365 i Nr 179, poz. 1484, z 2006 r. Nr 245, poz. 1775 i Nr 249, poz. 1825, z 2008 r. Nr 116, poz. 730, z 2009 r. Nr 56, poz. 458 oraz z 2010 r. Nr 96, poz. 620 i Nr 226, poz. 1475) Rada Gminy Masłowice uchwala, co następuje:

§ 1. Zarządza się pobór od osób fizycznych podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego na terenie Gminy Masłowice w drodze inkasa.

§ 2. Na inkasentów podatków, o których mowa w § 1, ustala się niżej wymienione osoby:

1) Kubicz Jan - sołectwo Bartodzieje;

2) Janocha Tomasz - sołectwo Borki;

3) Stypa Tadeusz - sołectwo Chełmo;

4) Kot Szczepan - sołectwo Granice;

5) Kaczmarczyk Stanisław - sołectwo Huta Przerębska;

6) Patek Olga - sołectwo Kalinki;

7) Jankowski Robert - sołectwo Kawęczyn;

8) Wróbel Henryk - sołectwo Koconia;

9) Smolarek Zofia - sołectwo Korytno;

10) Prokop Adam - sołectwo Kraszewice;

11) Woźniak Urszula - sołectwo Łączkowice;

12) Foksowicz Grażyna - sołectwo Masłowice;

13) Boryca Marian - sołectwo Ochotnik;

14) Gawron Józef - sołectwo Przerąb;

15) Korzela Sławomir - sołectwo Strzelce Małe;

16) Kołodziejski Stanisław - sołectwo Tworowice;

17) Berski Marian - sołectwo Wola Przerębska.

§ 3. Inkasenci otrzymują za inkaso podatków, o których mowa w § 1 wynagrodzenie w wysokości 10% zainkasowanych kwot.

§ 4. Wypłata wynagrodzenia następować będzie w kasie Urzędu Gminy Masłowice bądź w formie przelewu na wskazane konto, po uprzednim rozliczeniu się inkasenta z każdej zainkasowanej kwoty podatku, w terminie 15 dni od dnia dokonania wpłaty zainkasowanych podatków.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Masłowice.

§ 6. Traci moc uchwała Nr VI/22/2011 Rady Gminy Masłowice z dnia 31 marca 2011 r. w sprawie inkasa od osób fizycznych podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego na terenie Gminy Masłowice (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego Nr 148, poz. 1387).

§ 7. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego, a nadto wywieszeniu jej na tablicy ogłoszeń w tutejszym Urzędzie Gminy i tablicach ogłoszeń w poszczególnych sołectwach.

§ 8. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia jej w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.

Przewodniczący Rady Gminy


Rafał Krawczyk

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Prawo i Logistyka

PrawoiLogistyka.pl to serwis tematyczny zajmujący się prawnymi aspektami działalności transportowej.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »