| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XV/315/11 Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego

z dnia 21 grudnia 2011r.

w sprawie określenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla innych form wychowania przedszkolnego, przedszkoli, szkół i placówek niepublicznych prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne na terenie Miasta Piotrkowa Trybunalskiego oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz. 1591 , zmiany: Dz. U. z 2002r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271, Nr 214 poz. 1806, Dz. U. z 2003r. Nr 80 poz. 717, Nr 162 poz. 1568, Dz. U. z 2004r. Nr 102 poz. 1055, Nr 116 poz. 1203, Nr 167 poz. 1759, Dz. U. z 2005r. Nr 172 poz. 1441, Nr 175 poz. 1457, Dz. U. z 2006r. Nr 17 poz. 128, Nr 181 poz. 1337, Dz. U. z 2007r. Nr 48 poz. 327,Nr 138 poz. 974, Nr 173 poz. 1218, Dz. U. z 2008r. Nr 180 poz. 1111, Nr 223 poz. 1458, Dz. U. z 2009r. Nr 52 poz. 420, Nr 157 poz. 1241, Dz. U. z 2010r. Nr 28 poz. 142, Nr 28 poz. 146, Nr 40 poz. 230, Nr 106 poz. 675, Dz. U. z 2011r. Nr 21 poz. 113, Nr 117 poz. 679, Nr 134 poz. 777, Nr 217 poz. 1281) oraz art. 92 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity: Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz. 1592, zmiany: Dz. U. z 2002r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271, Nr 200 poz. 1688, Nr 214 poz. 1806, Dz. U. z 2003r. Nr 162 poz. 1568, Dz. U. z 2004r. Nr 102 poz. 1055, Nr 167 poz. 1759, Dz. U. z 2007r. Nr 173 poz. 1218, Dz. U. z 2008r. Nr 180 poz. 1111, Nr 223 poz. 1458, Dz. U. z 2009r. Nr 92 poz. 753, Nr 157 poz. 1241, Dz. U. z 2010r. Nr 28 poz. 142, Nr 28 poz. 146, Nr 40 poz. 230, Nr 106 poz. 675, Dz. U. z 2011r. Nr 21 poz. 113, Nr 217 poz. 1281) oraz art. 90 ust. 4 ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (tekst jednolity Dz. U. z 2004r. Nr 256 poz. 2572 zmiany: Nr 69 poz. 624, Nr 109 poz. 1161, Nr 273 poz. 2703, Nr 281 poz. 2781, Dz. U. z 2005r. Nr 17 poz. 141, Nr 94 poz. 788, Nr 122 poz. 1020, Nr 131 poz. 1091, Nr 167 poz. 1400, Nr 249 poz. 2104, Dz. U. z 2006r. Nr 144 poz. 1043, Nr 208 poz. 1532, Nr 227 poz. 1658, Dz. U. z 2007r. Nr 42 poz. 273, Nr 80 poz. 542, Nr 115 poz. 791, Nr 120 poz. 818, Nr 180 poz. 1280, Nr 181 poz. 1292, Dz. U. z 2008r. Nr 70 poz. 416, Nr 145 poz. 917, Nr 216 poz. 1370, Nr 235 poz. 1618, Dz. U. z 2009r. Nr 6 poz. 33, Nr 31 poz. 206, Nr 56 poz. 458, Nr 157 poz. 1241, Nr 219 poz. 1705, Dz. U. z 2010r. Nr 44 poz. 250, Nr 54 poz. 320, Nr 127 poz. 857, Nr 148 poz. 991, Dz. U. z 2011r. Nr 106 poz. 622, Nr 112 poz. 654, Nr 205 poz. 1206) i art. 221 § 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009r. Nr 157 poz. 1240, zmiany: Dz. U. z 2010r. Nr 28 poz.146, Nr 96 poz. 620, Nr 123 poz. 835, Nr 152 poz. 1020, Nr 238 poz. 1578, Nr 257 poz. 1726, Dz. U. z 2011r. Nr 201 poz. 1183) Rada Miasta Piotrkowa Trybunalskiego uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Dotowaniem z budżetu Miasta objęto: przeszkola, inne formy wychowania przedszkolnego, szkoły i placówki wymienione w art. 90 ust. 1- 3a ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty.

2. Szkoły niepubliczne o uprawnieniach szkół publicznych, w których realizowany jest obowiązek szkolny lub obowiązek nauki, otrzymują na każdego ucznia dotacje w wysokości 100% kwoty przewidzianej na jednego ucznia danego typu i rodzaju szkoły w części oświatowej subwencji ogólnej otrzymywanej przez Miasto.

3. Szkoły niepubliczne o uprawnieniach szkół publicznych, niewymienione w ust. 1, otrzymują dotacje na każdego ucznia w wysokości 50% planowanych wydatków bieżących, ponoszonych w szkołach publicznych tego samego typu i rodzaju, w przeliczeniu na jednego ucznia, zapisanych w uchwale na początek roku budżetowego. W przypadku braku na terenie Miasta Piotrkowa Trybunalskiego szkoły publicznej danego typu i rodzaju podstawą do ustalenia wysokości dotacji są wydatki bieżące ponoszone przez najbliższą gminę lub powiat
na prowadzenie szkoły publicznej danego typu lub rodzaju.

4. Niepubliczne przedszkola i szkoły podstawowe, w tym specjalne, a także ośrodki o których mowa w art. 2 pkt 5 ustawy o systemie oświaty, na dziecko objęte wczesnym wspomaganiem rozwoju, otrzymują dotacje w kwocie przewidzianej w części oświatowej subwencji ogólnej otrzymywanej przez Miasto.

§ 2. 1. Niepubliczne przedszkola otrzymują dotacje na każde dziecko, które ukończyło
2,5 roku, w wysokości 75% ustalonych wydatków bieżących, ponoszonych w przedszkolach publicznych, w przeliczeniu na jednego ucznia, zapisanych w uchwale na początek roku budżetowego. W przypadku dziecka niepełnosprawnego uczęszczającego do przedszkola niepublicznego dotacja zostaje zwiększona o kwotę przewidzianą w części oświatowej subwencji ogólnej otrzymywanej przez Miasto.

2. Przedszkola specjalne otrzymują dotacje na każde dziecko, które ukończyło 2,5 roku, w wysokości 75% wydatków bieżących ponoszonych ze środków własnych przez najbliższą gminę na prowadzenie publicznego przedszkola specjalnego z tym, że na ucznia niepełnosprawnego w wysokości nie niższej, niż kwota na niepełnosprawnego ucznia przedszkola przewidziana w części oświatowej subwencji ogólnej otrzymywanej przez Miasto.

3. Osoba prowadząca wychowanie przedszkolne w formach, o których mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 14a ust. 7 ustawy o systemie oświaty, otrzymuje na każde dziecko dotacje w wysokości 40% ustalonych wydatków bieżących, ponoszonych w przedszkolach publicznych, w przeliczeniu na jednego ucznia, zapisanych w uchwale na początek roku budżetowego. W przypadku dziecka niepełnosprawnego przysługuje dotacja zwiększona o kwotę przewidzianą w części oświatowej subwencji ogólnej otrzymywanej przez Miasto.

4. Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych otrzymują na każde dziecko dotacje w wysokości 100% ustalonych wydatków bieżących, ponoszonych w oddziałach przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych, w przeliczeniu na jednego ucznia, zapisanych w uchwale budżetowej na początek roku budżetowego. W przypadku dziecka niepełnosprawnego przysługuje dotacja zwiększona o kwotę przewidzianą w części oświatowej subwencji ogólnej otrzymywanej przez Miasto.

5. Placówki niepubliczne, o których mowa w art. 2 pkt 5 ustawy o systemie oświaty, otrzymują dotacje na każdego wychowanka w wysokości kwoty przewidzianej w części oświatowej subwencji ogólnej otrzymywanej przez Miasto.

§ 3. 1. Dotacje o których mowa w § 1-2 udziela się na okres jednego roku kalendarzowego
na wniosek osoby fizycznej lub prawnej prowadzącej szkołę lub placówkę, złożony organowi dotującemu do dnia 30 września roku poprzedzającego rok udzielenia dotacji, z wyszczególnieniem planowanej liczby uczniów lub wychowanków, sporządzony wg wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Łączna kwota dotacji, wypłaconych w danym roku dla poszczególnych szkół/placówek wymienionych w § 1-2, nie może być wyższa od kwoty przewidzianej na ten cel, obliczonej w oparciu o planowaną liczbę uczniów/wychowanków, określoną we wniosku o przyznanie dotacji.

3. Dotacje wypłacane w każdym miesiącu mają charakter zaliczkowy. Ostateczne rozliczenie kwoty należnej w danym roku budżetowym następuje w miesiącu styczniu roku następnego,
po otrzymaniu rocznego rozliczenia dotacji, o którym mowa w § 5.

4. Dotacje przekazywane są w terminie do ostatniego dnia każdego miesiąca w wysokości odpowiadającej faktycznej liczbie uczniów/wychowanków wykazanej przez organ prowadzący w informacji, o której mowa w § 4.

§ 4. 1. Dotacja obliczana jest w poszczególnych miesiącach, z zastrzeżeniem
ust. 3, w przeliczeniu na każdego ucznia wykazanego w informacji miesięcznej o aktualnej liczbie uczniów, składanej przez podmioty dotowane do 5 dnia każdego miesiąca, według stanu na pierwszy dzień miesiąca. W informacji uwzględnia się uczniów/ wychowanków/ słuchaczy
od dnia objęcia ich faktyczną opieką lub nauczaniem. Zakres danych, które powinny być zawarte, określa załączniknr 2 do niniejszej uchwały.

2. Dane zawarte w informacji miesięcznej, o której mowa w ust. 1, oraz dane o uczniach/wychowankach obejmujące imię, nazwisko, nr PESEL oraz dane adresowe,
a w przypadku szkół zawodowych rownież kierunek kształcenia, organ prowadzący szkołę lub placówkę wprowadza do systemu elektronicznego, wskazanego przez dotującego.

3. W miesiącach lipcu i sierpniu liczbę uczniów ustala się następująco:

1) w szkołach - stan wykazany w informacji miesięcznej w miesiącu czerwcu, łącznie z absolwentami, którym w czerwcu wręczono świadectwo ukończenia szkoły, za wyjątkiem uczniów skreślonych z listy;

2) w przedszkolach/innych formach wychowania przedszkolnego i pozostałych placówkach
- stan wykazany w informacji za miesiąc czerwiec, za wyjątkiem skreślonych z listy.

4. W przypadku ucznia uczęszczającego na więcej niż jeden kierunek kształcenia, organ prowadzący szkołę, do której uczęszcza ten uczeń:

1) zgłasza na piśmie dane ucznia, który wyraża zamiar kształcenia na więcej niż jednym kierunku oraz przedstawia harmonogramy zajęć dla wskazanych kierunków kształcenia;

2) doręcza pisemne oświadczenie ucznia/słuchacza o zamiarze podjęcia kształcenia
na więcej niż jednym kierunku. Oświadczenie powinno zawierać następujące elementy:

a) miejscowość i datę,

b) imię, nazwisko oraz adres,

c) wskazanie kierunków kształcenia oraz datę rozpoczęcia nauki,

d) zapewnienie, że rozkład zajęć na poszczególnych kierunkach umożliwia uczęszczanie
na wszystkie przedmioty na danym kierunku kształcenia,

e) datę i czytelny podpis słuchacza.

§ 5. Organ prowadzący szkołę lub placówkę niepubliczną, otrzymujący dotacje z budżetu Miasta, zobowiązany jest do:

1. Sporządzania i przekazania rozliczenia otrzymanych dotacji wg wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do niniejszej uchwały:

1) rozliczenie za okres od 1 stycznia do 30 czerwca należy złożyć w terminie do dnia10 lipca br.; za okres od 1 stycznia do 31 grudnia należy złożyć do dnia 10 stycznia roku następnego;

2) w przypadku zakończenia działalności rozliczenie należy złożyć w ciągu 30 dni od dnia otrzymania ostatniej transzy dotacji.

2. Prowadzenia dokumentacji zawierającej bieżące informacje o liczbie uczniów /wychowanków.

3. Prowadzenia odrębnej ewidencji księgowej dla każdej ze szkół/placówek w sposób odzwierciedlający wysokość wydatku sfinansowanego ze środków własnych organu prowadzącego i z dotacji.

§ 6. Dotacje, o których mowa w § 1-2, winny być przeznaczone wyłącznie na wydatki bieżące związane z działalnością dydaktyczną szkoły/placówki.

§ 7. 1. Organowi dotującemu przysługuje prawo przeprowadzania kontroli w szkołach i placówkach niepublicznych, zwanych dalej kontrolowanymi, w celu sprawdzenia prawidłowości wykorzystania dotacji, zgodnie z zasadami określonymi w art. 90 ust. 3d ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty oraz zgodności liczby uczniów wykazywanych w informacjach, o których mowa w §4 i §5.

2. Podstawą do przeprowadzania kontroli jest imienne upoważnienie, wydane przez Prezydenta Miasta. Do przeprowadzania kontroli uprawnieni są pracownicy Biura Kontroli Wewnętrznej.

3. Kontrola może być: okresowa, po uprzednim powiadomieniu organu prowadzącego szkołę lub placówkę o terminie planowanej kontroli lub doraźna w przypadku zaistnienia okoliczności wskazujących na konieczność podjęcia natychmiastowych czynności kontrolnych.

4. Postępowanie kontrolne ma na celu ustalenie stanu faktycznego, w zakresie objętym przedmiotem kontroli na podstawie dokumentów, pism wyjaśniających, pisemnych oświadczeń oraz opinii zebranych w toku postępowania kontrolnego.

5. Kontrolujący może żądać od kontrolowanego sporządzenia niezbędnych do kontroli odpisów lub wyciągów z dokumentów, jak również zestawień i obliczeń opartych na posiadanych dokumentach.

6. Wyniki przeprowadzonej kontroli kontrolujący przedstawia w protokole kontroli. Podpisany protokół przekazuje kontrolowanemu w celu ustosunkowania się do zawartych w nim wniosków. Na podpisanie protokołu lub wniesienie zastrzeżeń na piśmie, do ustaleń zawartych w protokole, kontrolowany ma 3 dni.

7. W razie zgłoszenia zastrzeżeń, o których mowa w ust. 6, kontrolujący jest zobowiązany dokonać ich analizy i, w miarę potrzeby, podjąć dodatkowe czynności kontrolne, a w przypadku stwierdzenia zasadności zastrzeżeń - zmienić lub uzupełnić odpowiednią część protokołu kontroli.

8. W razie nieuwzględnienia zastrzeżeń, kontrolujący przekazuje na piśmie swoje stanowisko kontrolowanemu i wzywa go do podpisania pierwotnego protokołu kontroli w terminie 3 dni.

9. Kontrolowany może odmówić podpisania protokołu kontroli, składając, w terminie właściwym do jego podpisania, wyjaśnienie tej odmowy. O odmowie podpisania protokołu kontroli i złożenia wyjaśnień kontrolujący czyni wzmiankę w protokole. Odmowa podpisania protokołu przez kontrolowanego nie stanowi przeszkody do realizacji ustaleń kontroli.

10. W terminie 14 dni od dnia podpisania lub odmowy podpisania ostatecznego protokołu kontroli przez kontrolowanego, kontrolujący sporządza zalecenia pokontrolne, zawierające ocenę kontrolowanej działalności, podpisane przez Prezydenta Miasta.

11. Kontrolowany, do którego zostały skierowane zalecenia pokontrolne jest zobowiązany, w terminie określonym w zaleceniach, zawiadomić kontrolującego o sposobie realizacji zaleceń pokontrolnych.

§ 8. Dotacje wstrzymuje się w przypadku:

1) niezłożenia informacji, o której mowa w § 4 ust. 1 do czasu jej złożenia;

2) niezłożenia sprawozdania, o którym mowa w § 5 ust. 1 do czasu złożenia sprawozdania;

3) odmowy udostępnienia dokumentacji, o której mowa w § 5 ust. 2-3;

4) stwierdzenia niezgodności dokumentacji, o której mowa w § 5 ust. 2-3, ze stanem faktycznym - do czasu wyjaśnienia niezgodności.

§ 9. Dotacje wykorzystane niezgodnie z przeznaczeniem, pobrane nienależnie lub w nadmiernej wysokości, podlegają zwrotowi wraz z odsetkami, liczonymi jak dla zaległości podatkowych. Odsetki nalicza się od dnia przekazania z budżetu Miasta dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub nienależnie pobranych.

§ 10. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Piotrkowa Trybunalskiego.

§ 11. Traci moc Uchwała Nr XX/329/08 Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z dnia 5 marca 2008r. w sprawie określenia trybu udzielania i rozliczania dotacji z budżetu miasta dla przedszkoli, szkół i placówek niepublicznych prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne
na terenie miasta Piotrkowa Trybunalskiego, Uchwała Nr XLVIII/796/10 Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z dnia 27 stycznia 2010r. zmieniająca Uchwałę Nr XX/329/08 Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z dnia 5 marca 2008r. w sprawie określenia trybu udzielania i rozliczania dotacji z budżetu miasta dla przedszkoli, szkół i placówek niepublicznych prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne na terenie miasta Piotrkowa Trybunalskiego oraz Uchwała Nr X/187/11 z dnia 29 czerwca 2011r. zmieniająca Uchwałę Nr XX/329/08 Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z dnia 5 marca 2008r. w sprawie określenia trybu udzielania i rozliczania dotacji z budżetu miasta dla przedszkoli, szkół i placówek niepublicznych prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne na terenie miasta Piotrkowa Trybunalskiego.

§ 12. Uchwała podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego i wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Przewodniczący Rady Miasta


Marian Błaszczyński


Załącznik nr 1do Uchwały Nr XV/315/11

Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego

z dnia 21 grudnia 2011 roku

....................................... ............................................

pieczęć szkoły/placówki miejscowość, data

WNIOSEK O PRZYZNANIE DOTACJI NA ROK BUDŻETOWY 20.......

1. Dane szkoły/placówki:

Pełna nazwa szkoły/placówki:

Adres szkoły/placówki:

REGON:

2. Dane organu prowadzącego szkołę/placówkę

Imię(Imiona) i Nazwisko(a)/nazwa osoby prawnej:

Adres(y)/ siedziba:

REGON: NIP:

3. Dane osoby reprezentującej organ prowadzący, zgodnie z właściwą ewidencją lub rejestrem lub jej pełnomocnika:

Imię i Nazwisko:

Tytuł prawny/funkcja:

4. Numer wpisu oraz numer i data zaświadczenia o wpisie do ewidencji szkół i placówek niepublicznych (aktualne zaświadczenie):

5. Numer i data decyzji o nadaniu uprawnień szkoły publicznej (ostatnia decyzja):

6. Rachunek bankowy szkoły/placówki lub zespołu szkół właściwy do przekazania należnej dotacji:

Nazwa banku:

Nazwa rachunku bankowego:

Numer rachunku bankowego:

7. Planowana miesięczna liczba uczniów/wychowanków w:

Szkoła/Placówka

Styczeń-Sierpień

Wrzesień-Grudzień

Suma (kol.2 x 8)
+(kol.3 x 4)

1

2

3

4

1). Przedszkolu ogólnodostępnym:

- w tym ogólna liczba dzieci spoza Miasta Piotrkowa Trybunalskiego

2). Przedszkolu specjalnym:

- w tym ogólna liczba dzieci spoza Miasta Piotrkowa Trybunalskiego

3). Innej formie wychowania przedszkolnego:

- w tym ogólna liczba dzieci spoza Miasta Piotrkowa Trybunalskiego

4). Szkole podstawowej

5). Oddziale przedszkolnym "0"

6). Gimnazjum dla młodzieży

7). Gimnazjum dla dorosłych

8). Szkole ponadgimnazjalnej dla młodzieży (realizującej obowiązek nauki)

9). Szkole ponadgimnazjalnej dla młodzieży (nie realizującej obowiązku nauki)

10). Szkole ponadgimnazjalnej dla dorosłych

11). Innych placówkach

.............................................................

podpis i pieczęć organu prowadzącego

szkołę/placówkę


Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XV/315/11

Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego

z dnia 21 grudnia 2011 roku

........................................... ..........................................

pieczęć szkoły/placówki miejscowość, data

INFORMACJA MIESIĘCZNA

o aktualnej liczbie uczniów

(wg stanu na pierwszy dzień miesiąca)

1. Pełna nazwa i adres szkoły/placówki:

2. Rachunek bankowy szkoły/placówki lub zespołu szkół lub placówek właściwy do przekazania należnej dotacji:

Nazwa banku:

Nazwa rachunku bankowego:

Numer rachunku bankowego szkoły/placówki:

3. Liczba uczniów w:

Ogółem:

w tym uczniowie niepełnosprawni:

1). Przedszkolu ogólnodostępnym:

- w tym ogólna liczba dzieci spoza Miasta Piotrkowa Trybunalskiego

2). Przedszkolu specjalnym:

- w tym ogólna liczba dzieci spoza Miasta Piotrkowa Trybunalskiego

3). Innej formie wychowania przedszkolnego:

- w tym ogólna liczba dzieci spoza Miasta Piotrkowa Trybunalskiego

4). Szkole podstawowej

5). Oddziale przedszkolnym "0"

6). Gimnazjum dla młodzieży

7). Gimnazjum dla dorosłych

8). Szkole ponadgimnazjalnej dla młodzieży (realizującej obowiązek nauki)

9). Szkole ponadgimnazjalnej dla młodzieży (nie realizującej obowiązku nauki)

10). Szkole ponadgimnazjalnej dla dorosłych:

11). Innych placówkach:

4. Liczba uczniów niepełnosprawnych z poszczególnymi upośledzeniami, na których przysługują

dodatkowe wagi:

Oznaczenie

Wagi*

Typ szkoły/

placówki

Przedszkole

Szkoła Podstawowa

Gimnazjum

Szkoła ponadgimnazjalna dla młodzieży (realizującej obowiązek nauki)

Ośrodek rewalidacyjno-wychowawczy

Pozostałe placówki

* Należy podać kategorię wychowanków z niepełnosprawnością zgodnie ze stosownym rozporządzeniem MEN np: P2, P3 itp. oraz ich liczbę.

…................................................................

podpis i pieczęć dyrektora


Załącznik nr 3 do Uchwały Nr XV/315/11

Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego

z dnia 21 grudnia 2011 roku

........................................... ..........................................

pieczęć szkoły/placówki miejscowość, data

ROZLICZENIE ROCZNE/PÓŁROCZNE*

środków otrzymanych z budżetu miasta w 20.........roku

1. Pełna nazwa i adres szkoły/placówki:

2. Pełna nazwa organu prowadzącego szkołę/placówkę niepubliczną

3. Kwota dotacji otrzymanych w okresie od...................do................- .................zł.

4. Zestawienie wydatków poniesionych na bieżącą działalność statutową szkoły/placówki pokrytych z dotacji, w okresie objętym rozliczeniem:

Lp

Nazwa wydatku

Kwota wydatku poniesiona
z otrzymanej dotacji

1

Wynagrodzenia nauczycieli

2

Wynagrodzenia pozostałych pracowników

3

Pochodne od wynagrodzeń (składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy)

4

Wynajem pomieszczeń

5

Opłaty za media

6

Zakup pomocy naukowych i dydaktycznych

7

Zakup materiałów i wyposażenia

8

Zakup usług remontowych

9

Pozostałe wydatki bieżące

w tym (podaj jakie):

...

...

Suma wydatków poniesionych z otrzymanej dotacji

5. Kwota dotacji niewykorzystanej na dzień rozliczenia - .................................zł.

Miesiąc

Rzeczywista liczba uczniów/ wychowan ków

Liczba uczniów przelicze niowych*

Stawka dotacji na 1 ucznia

(w zł)

Kwota należnej dotacji

(w zł)

Kwota otrzymanej dotacji

(w zł)

Różnica

(w zł)

+ -

Styczeń

Luty

Marzec

Kwiecień

Maj

Czerwiec

Lipiec

Sierpień

Wrzesień

Październik

Listopad

Grudzień

Razem:

* dotyczy szkół i placówek, do których uczęszczają uczniowie niepełnosprawni

Świadomy odpowiedzialności karnej za naruszenie art 233. § 1 kodeksu karnego oświadczam, że wszystkie dane zawarte w niniejszym rozliczeniu są zgodne ze stanem faktycznym.

Oświadczam, że znane mi są przepisy o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych, o których mowa w ustawie z dnia 17 grudnia 2004r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz. U. z 2005r. Nr 14, poz. 114 ze zm.).

.................................................................

Podpis(y) osoby (osób) fizycznej (ych) lub prawnej

prowadzącej szkołę/placówkę

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

HADY KANCELARIA PRAWA GOSPODARCZEGO I PRAWA PRACY

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »