| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XV/144/2011 Rady Miasta Brzeziny

z dnia 29 grudnia 2011r.

w sprawie opłat targowych

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt. 8, art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17 poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675, z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777 i Nr 217, poz. 1281) i art. 19 pkt 1 lit. "a" i pkt 2 oraz pkt 3 i art. 20 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2010 Nr 95, poz. 613, Nr 96, poz. 620, Nr 225, poz. 1461, Nr 226, poz. 1475, z 2011 r. Nr 102, poz. 584, Nr 112, poz. 654, Nr 171, poz. 1016 i Nr 232, poz. 1378) oraz art. 47 § 4a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60, Nr 85, poz. 727, Nr 86, poz. 732 i Nr 143, poz. 1199, z 2006 r. Nr 66, poz. 470, Nr 104, poz. 708, Nr 143, poz. 1031, Nr 217, poz. 1590 i Nr 225, poz. 1635, z 2007 r. Nr 105, poz. 721, Nr 112, poz. 769, Nr 120, poz. 818, Nr 192, poz. 1378, Nr 195, poz. 1414 i Nr 225, poz. 1671, z 2008 r. Nr 118, poz. 745, Nr 141, poz. 888, Nr 209, poz. 1316, Nr 209, poz. 1318, Nr 209, poz. 1320, z 2009 r. Nr 18, poz. 97, Nr 44, poz. 362, Nr 57, poz. 466, Nr 131, poz. 1075, Nr 157, poz. 1241, Nr180, poz. 1109, Nr 166, poz. 1317, Nr 168, poz. 1323, Nr 213, poz. 1652, Nr 216, poz. 1676, z 2010 r. Nr 40, poz. 230, Nr 57, poz. 355, Nr 127, poz. 858, Nr 142, poz. 961, Nr 182, poz. 1228, Nr 197, poz. 1306, z 2011 r. Nr 34, poz. 173, Nr 75, poz. 398, Nr 106, poz. 622, Nr 134, poz. 781, Nr 171, poz. 1016, Nr 199, poz. 1175, Nr 232, poz. 1378, Nr 234, poz. 1391), Rada Miasta Brzeziny uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Ustala się dzienne stawki opłaty targowej na targowiskach położonych w granicach administracyjnych miasta Brzeziny, w następującej wysokości:

1)przy sprzedaży obnośnej z ręki, kosza, wiadra oraz innych pojemników - 1,00 zł,

2)przy sprzedaży z placu pod towar lub stoisko przy zajęciu do 2 m2 powierzchni włącznie - 3,00 zł,

3)przy sprzedaży z placu pod towar lub stoisko przy zajęciu powyżej 2 m2 powierzchni do 6 m2 powierzchni włącznie - 6,00 zł,

4)przy sprzedaży z placu pod towar lub stoisko przy zajęciu powierzchni powyżej 6 m2 do 10 m2 powierzchni włącznie - 9,00 zł,

5)przy sprzedaży z placu pod towar lub stoisko przy zajęciu powierzchni powyżej 10 m2 do 15 m2 powierzchni włącznie - 12,00 zł,

6)przy sprzedaży z placu pod towar lub stoisko przy zajęciu powierzchni powyżej 15 m2 za każdy m2 zajętej powierzchni - 1,00 zł,

7)przy sprzedaży z samochodu osobowego lub wozu konnego z zajęciem dodatkowej powierzchni pod stoisko do 2 m2 włącznie - 9 zł, oraz za każdy dodatkowy m2 zajętej powierzchni pod stoisko ponad 2 m2 - 1,00 zł,

8)przy sprzedaży z samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 ton ładowności włącznie, w tym również ciągnika rolniczego z przyczepą z zajęciem dodatkowej powierzchni pod stoisko do 2 m2 włącznie - 12,00 zł oraz za każdy dodatkowy m2 zajętej powierzchni pod stoisko ponad 2 m2 - 1,00 zł,

9)przy sprzedaży z samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 ton ładowności z zajęciem dodatkowej powierzchni pod stoisko do 3 m2 - 14,00 zł oraz za każdy dodatkowy m2 zajętej powierzchni pod stoisko ponad 3 m2 - 1,00 zł.

2. Ustala się dzienne stawki opłaty targowej w miejscach sprzedaży okolicznościowej za zajęcie każdego m2 powierzchni w wysokości - 5,00 zł.

3. Wysokość dziennych stawek opłaty targowej określonych w ust. 1 i 2 nie może przekroczyć kwoty 728,64 zł w roku 2012, a w latach następnych kwot ustalonych przez Ministra Finansów w trybie określonym w art. 20 ust. 1 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych.

4. Przy naliczaniu opłaty targowej prowadzonej na powierzchni:

1)do 1 m2 - pobiera się opłatę jak za cały 1 m2,

2)przekraczającej 1 m2 - pobiera się opłatę za faktycznie zajmowaną powierzchnię przy zastosowaniu następujących zaokrągleń:

a) końcówki nie przekraczające 0,5 m2 powierzchni pomija się,

b) końcówki wynoszące 0,5 m2 i przekraczające 0,5 m2 powierzchni - zaokrągla się w górę do pełnego metra kwadratowego.

5. Dowodem wniesienia opłaty targowej jest wydane przez inkasenta pokwitowanie.

§ 2. Za sprzedaż okolicznościową uważa się sprzedaż artykułów i usług w czasie zorganizowanych festynów, kiermaszy, giełd, towarzyszących imprezom okazjonalnym o określonym czasie trwania nie dłuższym niż 7 dni.

§ 3. Terminem płatności opłaty targowej jest dzień, w którym dokonywana jest sprzedaż.

§ 4. Zarządza się pobór opłaty targowej w drodze inkasa.

§ 5. Inkasentem opłaty targowej jest "Towarzystwo Budownictwa Społecznego w Brzezinach Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością".

§ 6. Wpływy w wys. 100% opłaty targowej inkasent wpłaca na konto Urzędu Miasta Brzeziny w dniu ich pobrania lub w następnym dniu, a w przypadku gdy dniem pobrania jest dzień wolny od pracy, w pierwszym dniu roboczym następującym po dniu wolnym od pracy.

§ 7. Inkasent otrzymuje wynagrodzenie za inkaso w wysokości 30% pobranych w danym miesiącu opłat targowych.

§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Brzeziny.

§ 9. Traci moc Uchwała Nr XXXIII/32/09 Rady Miasta Brzeziny z dnia 26 marca 2009 r. w sprawie opłat targowych zmieniona Uchwałą Nr XLVIII/13/2010 Rady Miasta Brzezinyz dnia 25 lutego 2010 r. zmieniającą uchwałę w sprawie opłat targowych oraz Uchwałą Nr LII/47/2010 Rady Miasta Brzeziny z dnia 14 maja 2010 r. zmieniającą uchwałę w sprawie opłat targowych.

§ 10. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2012 roku i zostanie podana do publicznej wiadomości poprzez jej wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Brzeziny oraz na targowisku miejskim w Brzezinach.

PRZEWODNICZĄCY RADY MIASTA BRZEZINY


Zbigniew Bączyński

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Daniela Wybrańczyk

Prawnik

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »