| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XX/136/2011 Rady Miejskiej w Łowiczu

z dnia 29 grudnia 2011r.

w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Łowicza w obrębie ewidencyjnym Górki

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 i Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420 i Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230 i Nr 106, poz. 675 oraz z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777 i Nr 217, poz. 1281) oraz art.15 ust. 2, art. 20 ust. 1, art. 27 i art. 29 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717, z 2004 r. Nr 6, poz. 41 i Nr 141, poz. 1492, z 2005 r. Nr 113, poz. 954 i Nr 130, poz. 1087, z 2006 r. Nr 45, poz. 319 i Nr 225, poz. 1635, z 2007 r. Nr 127, poz. 880, z 2008 r. Nr 199, poz. 1227, Nr 201, poz. 1237 i Nr 220, poz. 1413, z 2010 r. Nr 24, poz. 124, Nr 75, poz. 474, Nr 106, poz. 675, Nr 119, poz. 804, Nr 130, poz. 871, Nr 149, poz. 996, Nr 155, poz. 1043 oraz z 2011 r. Nr 32, poz. 159 i Nr 153, poz. 901) w związku z Uchwałą Nr LXV/521/2010 z dnia 28 października 2010 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Łowicza w obrębie ewidencyjnym Górki, Rada Miejska w Łowiczu uchwala, co następuje:

§ 1. Nie sformułowano rozstrzygnięcia w zakresie nie uwzględnionych uwag do projektu uchwały w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Łowicza, w obrębie ewidencyjnym Górki - uwagi nie wpłynęły.

§ 2. Stwierdza się, że treść projektu uchwały w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Łowicza w obrębie ewidencyjnym Górki, nie narusza ustaleń studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Łowicza.

§ 3. Nie sformułowano rozstrzygnięcia o sposobie realizacji inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy, oraz zasadach ich finansowania - zadania nie występują.

§ 4. 1. W uchwale Nr XVII/147/2007 Rady Miejskiej w Łowiczu z dnia 25 października 2007 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Łowicza, w obrębie ewidencyjnym Górki (Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego Nr 362 poz. 3234 z 30 listopada 2007r.) wprowadza się następujące zmiany:

1) w treści § 3 uchwały w zakończeniu punktu 23 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się punkt 24 o treści: "w sytuacji, gdy dla danego terenu ustalono na rysunku planu, warunek obowiązującej linii zabudowy, należy uznawać iż taka linia zabudowy jest linią zabudowy nieprzekraczalną.";

2) w treści § 5, pkt. 10, po wyrazie mogących dodaje się wyraz "zawsze";

3) w § 8 uchwały skreśla się pkt 5;

4) w treści § 10 uchwały w zakończeniu punktu 16, kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się punkt 17 o treści: "ograniczenia zagospodarowania terenu, zawarte w rozdziale 2 uchwały nie dotyczą inwestycji z zakresu łączności publicznej, przy zachowaniu: a) możliwości zabudowy ustalonych niniejszym planem, b) przepisów odrębnych";

5) treści pkt 2e w paragrafie 119 uchwały otrzymują brzmienie: e) do czasu realizacji wału przeciwpowodziowego w terenie o symbolu 3.01.KD-G obowiązuje zakaz realizacji zagospodarowania ustalonego planem za wyjątkiem: - istniejących gruntów zabudowanych i zurbanizowanych, - gruntów rolnych zabudowanych, - terenów działek ewidencyjnych Nr 5622/1, 5986/8 i 5986/10, na których obowiązuje zachowanie poziomu posadowienia posadzki parteru budynku na wysokości minimum 85,80 m n.p.t i rzędnej pokrywy włazu zbiornika na ścieki lub pokrywy studzienki kanalizacji sanitarnej na wysokości minimum 85,35 m n.p.t;

6) treści pkt 2e w paragrafie 121 uchwały otrzymują brzmienie: e) do czasu realizacji wału przeciwpowodziowego w terenie o symbolu 3.01.KD-G obowiązuje zakaz realizacji zagospodarowania ustalonego planem za wyjątkiem: - istniejących gruntów zabudowanych i zurbanizowanych, - gruntów rolnych zabudowanych, - terenów działek ewidencyjnych Nr 5619/2, 5619/10, 5619/11, 5619/12, 5619/14 i 6816/1, na których obowiązuje zachowanie poziomu posadowienia posadzki parteru budynku na wysokości minimum 85,80 m n.p.t i rzędnej pokrywy włazu zbiornika na ścieki lub pokrywy studzienki kanalizacji sanitarnej na wysokości minimum 85,35 m n.p.t.

2. Zmiana planu nie powoduje zmiany rysunku planu miejscowego oraz pozostałych ustaleń planu.

§ 5. 1. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.

2. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.

Przewodniczący Rady


Henryk Zasępa

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Aneta Juszczuk

Coach

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »