| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXX/535/12 Rady Miejskiej w Łodzi

z dnia 11 stycznia 2012r.

w sprawie warunków udzielania bonifikat od opłat z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości oraz określenia stopy procentowej stosowanej w przypadku rozłożenia na raty opłaty z tego tytułu

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 oraz art. 40 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 i Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420 i Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230 i Nr 106, poz. 675 oraz z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887 i Nr 217, poz. 1281), art. 4 ust. 4, 5 i 7 pkt 2, ust. 11a, ust. 15 i 16 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości (Dz. U. Nr 175, poz. 1459, z 2007 r. Nr 191, poz. 1371, z 2009 r. Nr 206, poz. 1590, z 2010 r. Nr 21, poz. 109 oraz z 2011 r. Nr 187, poz. 1110), Rada Miejska w Łodzi

uchwala, co następuje:

§ 1. Wyraża się zgodę na udzielenie bonifikat od opłat z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości:

1) spółdzielniom mieszkaniowym będącym użytkownikami wieczystymi nieruchomości zabudowanych na cele mieszkaniowe, w związku z ustanowieniem odrębnej własności lokali lub z przeniesieniem własności lokali lub domów jednorodzinnych;

2) osobom fizycznym będącym właścicielami lokali mieszkalnych i użytkownikami wieczystymi gruntu, związanego z tymi lokalami;

3) osobom fizycznym będącym właścicielami budynków mieszkalnych i użytkownikami wieczystymi gruntu zabudowanego tymi budynkami (bonifikaty nie udziela się, w przypadku wielofunkcyjnego zagospodarowania nieruchomości, jeżeli nie zachowują one swojego przeznaczenia mieszkaniowego jako podstawowego, a powierzchnia zabudowy na cele niemieszkaniowe stanowi powyżej 50 % powierzchni całkowitej zabudowy);

4) osobom fizycznym będącym użytkownikami wieczystymi nieruchomości zabudowanych na cele mieszkaniowe, jeżeli:

a) uzyskały prawo użytkowania wieczystego nieruchomości w związku z utratą mienia pozostawionego wskutek wojny poza obecnym obszarem Państwa Polskiego,

b) wniosły jednorazową opłatę za cały okres użytkowania wieczystego;

5) następcom prawnym osób wymienionych w pkt. 4, którzy nabyli prawo użytkowania wieczystego w drodze spadku lub darowizny.

§ 2. Bonifikaty od opłat z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości, o których mowa w:

1) § 1 pkt 1 i 2 ustala się w wysokości 90 % różnicy pomiędzy wartością prawa własności, a wartością prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej;

2) § 1 pkt 3 ustala się w wysokości 50 % różnicy pomiędzy wartością prawa własności, a wartością prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej;

3) § 1 pkt 4 i 5 ustala się w wysokości 99 % różnicy pomiędzy wartością prawa własności, a wartością prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej;

4) wysokość bonifikat określona w pkt 1 ma zastosowanie do spraw wszczętych w 2013 r. i niezakończonych do dnia 31 grudnia 2013 r.;

5) w każdym następnym roku, poczynając od 2014 r., wysokość bonifikat określona w pkt 1 zostaje obniżona każdorazowo o kolejne 10 % i ma zastosowanie do spraw wszczętych i niezakończonych w danym roku.

§ 3. W sprawach wszczętych i niezakończonych do dnia 31 grudnia 2012 r., bonifikaty od opłat z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości, o których mowa w § 1 pkt 1 i 2, ustala się w wysokości 98 % różnicy pomiędzy wartością prawa własności, a wartością prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej.

§ 4. Osobom fizycznym, które złożyły wnioski o przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości zabudowanych na cele mieszkaniowe albo przeznaczonych pod tego rodzaju zabudowę, do dnia 8 sierpnia 2011 r. i :

1) których dochód miesięczny na jednego członka rodziny nie przekracza przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w gospodarce narodowej za ostatnie półrocze roku poprzedzającego rok złożenia wniosku, udziela się bonifikaty w wysokości 90 % różnicy pomiędzy wartością prawa własności, a wartością prawa użytkowania wieczystego nieruchomości;

2) które uzyskały prawo użytkowania wieczystego przed dniem 5 grudnia 1990 r. oraz ich następcom prawnym, udziela się bonifikaty w wysokości 50 % różnicy pomiędzy wartością prawa własności, a wartością prawa użytkowania wieczystego nieruchomości.

§ 5. Warunkiem udzielenia bonifikat, o których mowa w § 2, 3 i 4, jest w odniesieniu do nieruchomości będących przedmiotem przekształcenia:

1) brak zobowiązań pieniężnych wobec Miasta Łodzi;

2) brak sporów, w tym sądowych, pomiędzy użytkownikami wieczystymi i Miastem Łódź;

3) złożenie przez użytkowników wieczystych oświadczenia, iż opłata z tytułu przekształcenia zostanie wniesiona w formie jednorazowej, z zastrzeżeniem pkt. 4;

4) użytkownicy wieczyści, którzy złożyli wniosek o przekształcenie przed dniem wejścia w życie niniejszej uchwały, a ich sprawy nie zostały zakończone, mogą wystąpić o rozłożenie opłaty z tytułu przekształcenia na co najwyżej 3 raty roczne.

§ 6. Zwrot kwoty równej udzielonej bonifikacie po jej waloryzacji następuje na zasadach określonych w ustawie z dnia 29 lipca 2005 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości oraz w ustawie z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651, Nr 106, poz. 675, Nr 143, poz. 963, Nr 155, poz. 1043, Nr 197, poz. 1307 i Nr 200, poz. 1323 oraz z 2011 r. Nr 64, poz. 341, Nr 106, poz. 622, Nr 115, poz. 673, Nr 129, poz. 732, Nr 130, poz. 762, Nr 135, poz. 789, Nr 163, poz. 981, Nr 187, poz. 1110 i Nr 224, poz. 1337).

§ 7. W przypadku rozłożenia na raty opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości, wyraża się zgodę na oprocentowanie nieuiszczonej części opłaty według stopy procentowej równej podwójnej stopie procentowej redyskonta weksli stosowanej przez Narodowy Bank Polski.

§ 8. Koszty związane z przygotowaniem dokumentacji geodezyjno-prawnej, wyceną nieruchomości oraz zabezpieczenia hipotecznego wierzytelności z tytułu opłaty za przekształcenie, ponosi użytkownik wieczysty.

§ 9. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Łodzi.

§ 10. Traci moc uchwała Nr LXV/1220/06 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 22 marca 2006 r. w sprawie zasad udzielania bonifikat od opłat z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego Nr 140, poz. 1120).

§ 11. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Łodzi


Tomasz KACPRZAK

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Piotr Barchan

Ekspert ds. Leasingu, Menedżer

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »