| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXX/536/12 Rady Miejskiej w Łodzi

z dnia 11 stycznia 2012r.

w sprawie warunków udzielania bonifikat i wysokości stawek procentowych przy sprzedaży przez Miasto Łódź niektórych nieruchomości

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 oraz art. 40 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 i Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420 i Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230 i Nr 106, poz. 675 oraz z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887 i Nr 217, poz. 1281), art. 68 ust. 1 pkt 1, 8 i 9, ust. 1b, 2, 2a i 2b, art. 70 ust. 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651, Nr 106, poz. 675, Nr 143, poz. 963, Nr 155, poz. 1043, Nr 197, poz. 1307 i Nr 200, poz. 1323 oraz z 2011 r. Nr 64, poz. 341, Nr 106, poz. 622, Nr 115, poz. 673, Nr 129, poz. 732, Nr 130, poz. 762, Nr 135, poz. 789, Nr 163, poz. 981, Nr 187, poz. 1110 i Nr 224, poz. 1337), art. 35 ust. 3 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych (Dz. U. z 2003 r. Nr 119, poz. 1116, z 2004 r. Nr 19, poz. 177 i Nr 63, poz. 591, z 2005 r. Nr 72, poz. 643, Nr 122, poz. 1024, Nr 167, poz. 1398 i Nr 260, poz. 2184, z 2006 r. Nr 165, poz. 1180, z 2007 r. Nr 125, poz. 873, z 2008 r. Nr 235, poz. 1617, z 2009 r. Nr 65, poz. 545, Nr 117, poz. 988, Nr 202, poz. 1550 i Nr 223, poz. 1779, z 2010 r. Nr 207, poz. 1373 oraz z 2011 r. Nr 201, poz. 1180), Rada Miejska w Łodzi

uchwala, co następuje:

§ 1. Wyraża się zgodę na udzielenie bonifikat od ceny sprzedaży nieruchomości stanowiących własność Miasta Łodzi:

1) sprzedawanych na rzecz spółdzielni mieszkaniowych będących użytkownikami wieczystymi nieruchomości zabudowanych na cele mieszkaniowe, w związku z ustanowieniem odrębnej własności lokali lub z przeniesieniem własności lokali lub domów jednorodzinnych;

2) sprzedawanych na rzecz spółdzielni mieszkaniowych będących użytkownikami wieczystymi nieruchomości zabudowanych urządzeniami infrastruktury technicznej lub wykorzystywanych na cele publiczne, a w szczególności jako:

a) tereny zielone,

b) place zabaw,

c) ciągi pieszo - jezdne,

d) ulice wewnętrzne,

e) ogólnodostępne parkingi nieodpłatne,

f) tereny służące działalności kulturalnej;

3) sprzedawanych na rzecz spółdzielni mieszkaniowych będących w dniu 5 grudnia 1990 r. posiadaczami gruntu zabudowanego budynkiem mieszkalnym lub innym urządzeniem trwale z gruntem związanym, które spółdzielnia przed tym dniem sama wybudowała lub które wybudowali jej poprzednicy prawni, w związku z ustanowieniem na rzecz członków spółdzielni odrębnej własności lokali lub z przeniesieniem na członków spółdzielni własności lokali lub domu jednorodzinnego;

4) sprzedawanych na rzecz spółdzielni mieszkaniowych będących użytkownikami wieczystymi nieruchomości zabudowanych częścią budynku mieszkalnego, jeżeli pozostała część budynku położona jest na nieruchomości przyległej, stanowiącej własność spółdzielni, w związku z ustanowieniem na rzecz członków spółdzielni odrębnej własności lokali lub z przeniesieniem na członków spółdzielni własności lokali lub domu jednorodzinnego;

5) sprzedawanych na rzecz osób fizycznych będących właścicielami lokali mieszkalnych i użytkownikami wieczystymi gruntu, związanego z tymi lokalami;

6) sprzedawanych na rzecz osób fizycznych będących właścicielami budynków mieszkalnych i użytkownikami wieczystymi gruntu zabudowanego tymi budynkami (bonifikaty nie udziela się, jeżeli od daty ustanowienia prawa użytkowania wieczystego przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego nie upłynęło co najmniej 5 lat, albo w przypadku wielofunkcyjnego zagospodarowania nieruchomości, jeżeli nie zachowują one swojego przeznaczenia mieszkaniowego jako podstawowego, a powierzchnia zabudowy na cele niemieszkaniowe stanowi powyżej 50 % powierzchni całkowitej zabudowy);

7) sprzedawanych jako przyległe na rzecz właścicieli wszystkich wyodrębnionych lokali znajdujących się w budynku położonym na działce niespełniającej wymogów działki budowlanej, która wraz z działką przyległą lub jej częścią będzie spełniać wymogi działki budowlanej (sprzedaż następuje proporcjonalnie do udziałów w nieruchomości wspólnej; w przypadku przyległej nieruchomości zabudowanej, bonifikata nie dotyczy wartości naniesień; bonifikaty nie udziela się właścicielom lokali użytkowych).

§ 2. Bonifikaty od ceny nieruchomości, o których mowa w:

1) § 1 pkt 1, 2, 4 i 5 uchwały ustala się w wysokości 90 % różnicy pomiędzy wartością prawa własności, a wartością prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej;

2) § 1 pkt 3 i 7 ustala się w wysokości 90 % wartości prawa własności nieruchomości gruntowej;

3) § 1 pkt 6 uchwały ustala się w wysokości 50 % różnicy pomiędzy wartością prawa własności, a wartością prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej;

4) wysokość bonifikat określona w pkt. 1 i 2 ma zastosowanie do spraw wszczętych w 2013 r. i niezakończonych do dnia 31 grudnia 2013 r.;

5) w każdym następnym roku, poczynając od 2014 r., wysokość bonifikat określona w pkt. 1 i 2 zostaje obniżona każdorazowo o kolejne 10 % i ma zastosowanie do spraw wszczętych i niezakończonych w danym roku.

§ 3. W sprawach wszczętych i niezakończonych do dnia 31 grudnia 2012 r., bonifikaty od ceny nieruchomości, o których mowa w::

1) § 1 pkt 1, 2, 4 i 5 uchwały ustala się w wysokości 98 % różnicy pomiędzy wartością prawa własności, a wartością prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej;

2) § 1 pkt 3 i 7 ustala się w wysokości 98 % wartości prawa własności nieruchomości gruntowej;

3) § 1 pkt 6 uchwały ustala się w wysokości:

a) 98 % różnicy pomiędzy wartością prawa własności, a wartością prawa użytkowania wieczystego, liczonej w odniesieniu do gruntu znajdującego się w obrysie budynków mieszkalnych,

b) 50 % różnicy pomiędzy wartością prawa własności, a wartością prawa użytkowania wieczystego, liczonej w odniesieniu do gruntu znajdującego się poza obrysem budynków mieszkalnych, garaży oraz innych o przeznaczeniu produkcyjnym, handlowym i usługowym.

§ 4. Warunkiem udzielenia bonifikat, o których mowa w § 2 i 3, jest w odniesieniu do nieruchomości będących przedmiotem sprzedaży:

1) brak zobowiązań pieniężnych wobec Miasta Łodzi;

2) brak sporów, w tym sądowych, pomiędzy nabywcą i Miastem Łódź;

3) złożenie przez użytkownika wieczystego oświadczenia, iż opłata z tytułu nabycia nieruchomości zostanie wniesiona w formie jednorazowej, z zastrzeżeniem pkt. 4;

4) użytkownicy wieczyści, kórzy złożyli wniosek o nabycie nieruchomości przed dniem wejcia w życie niniejszej uchwały, a ich sprawy nie zostały zakończone, mogą wystąpić o rozłożenie opłaty z tytułu nabycia nieruchomości na co najwyżej 3 raty roczne wraz z oprocentowaniem części niespłaconej opłaty przy uwzględnieniu stopy procentowej, równej podwójnej stopie procentowej redyskonta weksli stosowanej przez Narodowy Bank Polski.

§ 5. Zwrot kwoty równej udzielonej bonifikacie po jej waloryzacji następuje na zasadach określonych w ustawie z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami.

§ 6. Koszty związane z przygotowaniem dokumentacji geodezyjno-prawnej, wyceną nieruchomości, sporządzeniem aktu notarialnego oraz zabezpieczenia hipotecznego wierzytelności, ponosi nabywca.

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Łodzi.

§ 8. Traci moc uchwała Nr XV/180/03 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 11 czerwca 2003 r. w sprawie zasad udzielania bonifikat przy sprzedaży przez Miasto Łódź niektórych nieruchomości (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego Nr 205, poz. 1952), zmieniona uchwałą Nr XXVIII/420/04 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 7 kwietnia 2004 r. (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego Nr 132, poz. 1218).

§ 9. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym

Województwa Łódzkiego.

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Łodzi


Tomasz KACPRZAK

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Łukasz Ciołko

Ekspert Prawny Salomon Finance

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »