| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Decyzja nr OŁO-4210-21(14)/2011/2012/339/X /BG Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki

z dnia 9 lutego 2012r.

Na podstawie art. 155 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.), w związku z art. 30 ust. 1, art. 45 i 47 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne (Dz. U. z 2006 r. Nr 89, poz. 625 z późn. zm.),

po rozpatrzeniu wniosku

z dnia 8 lipca 2011 r.

Przedsiębiorstwa energetycznego działającego pod firmą:

Zakład Gospodarki Ciepłowniczej w Tomaszowie Mazowieckim Sp. z o. o.

z siedzibą w Tomaszowie Mazowieckim, ul. Wierzbowa 136,

posiadającego:

• numer w Krajowym Rejestrze Sądowym - Rejestrze Przedsiębiorców (KRS): 0000137016,

• numer identyfikacji podatkowej (NIP): 773-217-45-71,

zwanego dalej Przedsiębiorstwem energetycznym,

zatwierdzam

zmianę taryfy dla ciepła, zatwierdzonej dla Przedsiębiorstwa energetycznego decyzją Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki Nr OŁO-4210-50(14)/2010/339/X/BG z dnia 15 kwietnia 2011 r., która to zmiana stanowi załącznik do niniejszej decyzji.

UZASADNIENIE

Decyzją Nr OŁO-4210-50(14)/2010/339/X/BG z dnia 15 kwietnia 2011 r. Prezes Urzędu Regulacji Energetyki, zwany dalej Prezesem URE, zatwierdził X taryfę dla ciepła ustaloną przez Przedsiębiorstwo energetyczne, na okres 12 miesięcy od dnia wprowadzenia jej do stosowania. Taryfa powyższa została ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego z dnia 30 kwietnia 2011 r. Nr 123, poz. 1123.

Pismem nr NE-072/004/11/621 z dnia 8 lipca 2011 r. Przedsiębiorstwo energetyczne wystąpiło z wnioskiem o zatwierdzenie zmiany obowiązującej taryfy dla ciepła. Przedmiotowy wniosek, Przedsiębiorstwo energetyczne uzasadniło nieprzewidzianymi istotnymi zmianami warunków wykonywania działalności gospodarczej, polegającymi na wzroście cen zakupu paliwa technologicznego (miału węgla kamiennego i gazu ziemnego) oraz oddaniu do użytkowania 9 nowych kotłowni lokalnych zlokalizowanych na terenie Jednostki Wojskowej Nr 2512 w Tomaszowie Mazowieckim.

Decyzją Nr WCC/573-ZTO-C/339/W/OŁO/2011/KK z dnia 30 grudnia 2011 r. Prezes URE dokonał zmiany koncesji na wytwarzanie ciepła udzielonej Przedsiębiorstwu energetycznemu decyzją Nr WCC/573/339/U/OT-4/98/WL z dnia 5 listopada 1998 r. (z późn. zm.). Zmiana polegała na rozszerzeniu przedmiotu i zakresu działalności określonego w powyższej koncesji poprzez wskazanie nowych źródeł ciepła, opalanych gazem ziemnym, zlokalizowanych w Tomaszowie Mazowieckim na terenie Jednostki Wojskowej Nr 2512.

Rozszerzenie prowadzonej przez Przedsiębiorstwo energetyczne działalności w zakresie zaopatrzenia w ciepło spowodowało konieczność zmiany obowiązującej X taryfy dla ciepła, polegającej na wprowadzeniu do niej nowej grupy odbiorców ciepła.

Zgodnie z § 28 ust. 1 rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 17 września 2010 r. w sprawie szczegółowych zasad kształtowania i kalkulacji taryf oraz rozliczeń z tytułu zaopatrzenia w ciepło (Dz. U. Nr 194, poz. 1291) w przypadku nieprzewidzianej, istotnej zmiany warunków prowadzenia przez przedsiębiorstwo energetyczne działalności gospodarczej, jest możliwa zmiana taryfy wprowadzonej do stosowania w trybie określonym w art. 47 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne (Dz. U. z 2006 r. Nr 89, poz. 625 z późn. zm.).

W myśl art. 155 ustawy z dnia 14 czerwca 1964 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.) decyzja ostateczna, na mocy której strona nabyła prawo może być w każdym czasie, za zgodą strony uchylona lub zmieniona przez organ administracji publicznej, który ją wydał, jeżeli przepisy szczególne nie sprzeciwiają się uchyleniu lub zmianie takiej decyzji i przemawia za tym interes społeczny lub słuszny interes strony.

W świetle powyższych okoliczności, po przeprowadzeniu postępowania administracyjnego w niniejszej sprawie stwierdzono, że przedmiotowej zmianie X taryfy dla ciepła nie sprzeciwiają się przepisy szczególne i za tą zmianą przemawia interes społeczny oraz słuszny interes Strony.

Pozostałe ustalenia taryfy dla ciepła zatwierdzonej decyzją Nr OŁO-4210-50(14)/2010/339/X/BG z dnia 15 kwietnia 2011 r. pozostają bez zmian.

W tym stanie rzeczy postanowiłem orzec, jak w sentencji.

POUCZENIE

1. Od niniejszej decyzji przysługuje odwołanie do Sądu Okręgowego w Warszawie - Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów - za pośrednictwem Prezesa URE, w terminie dwutygodniowym od dnia jej doręczenia (art. 30 ust. 2 i 3 ustawy - Prawo energetyczne oraz art. 47946 pkt 1 i art. 47947 § 1 ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeksu postępowania cywilnego (Dz.U. Nr 43, poz. 296 z późn. zm.).

2. Odwołanie od decyzji powinno czynić zadość wymaganiom przepisanym dla pisma procesowego oraz zawierać oznaczenie zaskarżonej decyzji i wartości przedmiotu sporu, przytoczenie zarzutów, zwięzłe ich uzasadnienie, wskazanie dowodów, a także zawierać wniosek o uchylenie albo o zmianę decyzji - w całości lub części (art. 47949 Kodeksu postępowania cywilnego). Odwołanie należy przesłać na adres Środkowo-Zachodniego Oddziału Terenowego Urzędu Regulacji Energetyki z siedzibą w Łodzi ul. Żeromskiego 94c, 90 - 550 Łódź.

3. Stosownie do art. 47 ust. 3 pkt 2 w związku z art. 31 ust. 3 pkt 2 i ust. 4 ustawy - Prawo energetyczne, zmiana taryfy zostanie skierowana do ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.

4. Stosownie do art. 47 ust. 4 ustawy - Prawo energetyczne, Przedsiębiorstwo energetyczne wprowadza zmianę taryfy do stosowania nie wcześniej niż po upływie 14 dni i nie później niż do 45 dnia od dnia jej opublikowania w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.

5. Strona ma prawo wglądu w akta sprawy, sporządzania z nich notatek, kopii lub odpisów. Prawo to przysługuje również po zakończeniu postępowania (art. 73 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego).

z up. Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki
Dyrektor Środkowo-Zachodniego Oddziału Terenowego Urzędu Regulacji Energetyki z siedzibą w Łodzi


Tadeusz Polak

Niniejsza decyzja zwolniona jest z opłaty skarbowej

na podstawie art. 4 ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej

(Dz. U. Nr 225, poz. 1635 z późn. zm.)

w związku z treścią załącznika do tej ustawy (część I pkt 53)

Otrzymuje :

1. Pan Rafał Kunat Pełnomocnik

Zakładu Gospodarki Ciepłowniczej

w Tomaszowie Mazowieckim Sp. z o.o.

97-200 Tomaszów Mazowiecki

ul. Wierzbowa 136

2. Wojewoda Łódzki

3. a/a

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Łukasz Ciołko

Ekspert Prawny Salomon Finance

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »