| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XVII/172/11 Rady Gminy Andrespol

z dnia 28 grudnia 2011r.

w sprawie określenia wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Andrespol

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz. 1591, z 2002r. Nr 23, poz.220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz.984, Nr 153, poz.1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz.1568, z 2004r. Nr 102, poz.1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. poz.1457, z 2006r. Nr 17, poz.128, Nr181, poz.1337, z 2007r. Nr 48, poz.327, Nr 138, poz.974, Nr 173, poz.1218, z 2008r Nr 180, poz.1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241, z 2010r. Nr 28, poz.142 i poz.146, Nr 40 poz. 230 oraz Nr 106, poz. 675 z 2011r. Nr 117 poz. 679, Nr 134 poz. 777, Nr 147 poz. 881, nr 217 poz. 1281) i art.7 ust. 3a ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tj. Dz. U. z 2005r. Nr 236, poz. 2008, z 2006r. Nr 144, poz. 1042, z 2008r. Nr 223, poz. 1464, z 2009r. Nr 18, poz. 97, Nr 79, poz. 666, Nr 92, poz. 753, Nr 215, poz. 1664, z 2010r. Nr 47, poz. 278 z 2011r. Nr 5 poz. 13, Nr 106, poz. 622) oraz na podstawie rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 30 grudnia 2005r. w sprawie szczegółowego sposobu określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia (Dz. U. z 2006r. Nr 5, poz. 33)- Rada Gminy Andrespol uchwala, co następuje:

§ 1. Określa się wymagania, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych na terenie Gminy Andrespol.

§ 2. 1. Przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości musi spełniać następujące wymagania:

1) posiadać tytuł prawny do dysponowania nieruchomością przeznaczoną na bazę transportową z zapleczem techniczno-biurowym. Teren bazy powinien być utwardzony, ogrodzony zabezpieczony przed dostępem osób trzecich, wielkość powierzchni dostosowana do ilości pojazdów oraz ilości sprzętu. Baza powinna posiadać:

- miejsca postojowe dla pojazdów,

- miejsca do przechowywania kontenerów , pojemników i worków,

- miejsca do mycia i dezynfekcji pojazdów oraz urządzeń do gromadzenia odpadów, spełniające wymagania ochrony środowiska. Dopuszcza się posiadanie umowy z firmą uprawnioną do świadczenia usług w tym zakresie.

2) posiadać tytuł prawny do dysponowania uniwersalnymi i specjalistycznymi pojazdami do odbioru odpadów w ilości zapewniającej pełną i nieprzerwaną obsługę. Pojazdy powinny być sprawne technicznie i przystosowane do przewozu odpadów w sposób niepowodujący zanieczyszczania środowiska wyposażone w odpowiednie narzędzia do ręcznego uprzątnięcia odpadów rozsypanych w trakcie załadunku. Środki transportu przeznaczone do odbioru i transportu odpadów zmieszanych powinny być przystosowane do bezpyłowego ich odbioru.

3) posiadać środki techniczne umożliwiające zorganizowanie selektywnego, zindywidualizowanego odbioru odpadów zebranych selektywnie, zarówno w zabudowie jednorodzinnej jak i wielorodzinnej;

4) posiadać pojemniki i kontenery do gromadzenia odpadów utrzymywane w należytym stanie technicznym i sanitarno-higienicznym oraz worki do selektywnej zbiórki odpadów spełniające wymagania określone w Regulaminem utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Andrespol (Uchwała Nr LIII/528/06 Rady Gminy Andrespol z dnia 27 października 2006 roku w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Andrespol).

5) trwale i czytelnie oznakować pojemniki, kontenery i worki - nazwa firmy, numer telefonu;

6) oznakować pojazdy do odbierania odpadów w sposób trwały i czytelny, umożliwiający identyfikację przedsiębiorcy świadczącego usługę odbioru odpadów komunalnych- nazwa firmy, dane adresowe, numer telefonu;

7) poddawać pojazdy i urządzenia służące do odbierania odpadów komunalnych myciu, odkażaniu i dezynfekcji z częstotliwością zapewniającą im właściwy stan sanitarny nie rzadziej niż raz na miesiąc, a w okresie letnim raz na dwa tygodnie;

8) posiadać dokument potwierdzający gotowość przyjęcia odpadów przez przedsiębiorcę prowadzącego działalność w zakresie odzysku lub unieszkodliwienia odpadów;

9) posiadać biuro wyposażone w sprzęt informatyczny wraz z oprogramowaniem pozwalającym na przekazywanie do gmin informacji wymaganych przepisami oraz prowadzenie ewidencji zawartych i rozwiązanych umów na odbieranie odpadów komunalnych;

10) przedłożyć odpis z Krajowego Rejestru Sądowego (KRS) lub zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej potwierdzające, że profil działania przedsiębiorstwa odpowiada działalności zawartej we wniosku

3. Przedsiębiorca ubiegający się o zezwolenie na odbiór odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, obejmujących niesegregowane odpady komunalne jest zobowiązany także do odbierania wszystkich selektywnie zebranych rodzajów odpadów komunalnych, w tym:

- powstających w gospodarstwach domowych odpadów wielkogabarytowych

- zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego

- zużytych baterii

- zużytych akumulatorów

- odpadów niebezpiecznych

- odpadów z remontu.

4. Gospodarkę odpadami komunalnymi, w tym zebranymi selektywnie, należy prowadzić zgodnie z Regulaminem utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Andrespol oraz Planem Gospodarki Odpadami dla Gminy Andrespol

5. Określa się, że miejsca odzysku i unieszkodliwiania odpadów są miejsca wskazane w Wojewódzkim Planie Gospodarki Odpadami dla Województwa Łódzkiego.

§ 3. 1. Wymagania, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych oraz transportu nieczystości ciekłych.

2. Przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych oraz transportu nieczystości ciekłych musi spełniać następujące wymagania:

1) posiadać zaplecze techniczno- biurowe w postaci bazy transportowej, wraz z garażami i miejscami postojowymi oraz miejsca do mycia i dezynfekcji pojazdów. Dopuszcza się posiadanie umowy z firmą uprawnioną do mycia i dezynfekcji pojazdów. Miejsce garażowania pojazdów powinno być zabezpieczone przed dostępem osób trzecich

2) posiadać pojazdy (co najmniej jeden) asenizacyjne spełniające wymagania rozporządzenia Ministra infrastruktury z dnia 12 listopada 2002r. w sprawie wymagań dla pojazdów asenizacyjnych (Dz. U. z 2002r. Nr 193, poz. 1617). Pojazdy powinny być sprawne technicznie;

3) oznakować w sposób trwały i widoczny pojazdy asenizacyjne, przeznaczone do opróżniania zbiorników bezodpływowych i nieczystości ciekłych poprzez umieszczenie nazwy firmy, danych adresowych i numeru telefonu;

4) udokumentować gotowość odbioru nieczystości ciekłych przez stację zlewną wymienioną we wniosku;

5) poddawać pojazdy asenizacyjne myciu, odkażaniu i dezynfekcji z częstotliwością zapewniającą im właściwy stan sanitarny nie rzadziej niż raz na miesiąc, a w okresie letnim raz na dwa tygodnie;

6) przedłożyć odpis z Krajowego Rejestru Sądowego (KRS) lub zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej potwierdzające, że profil działania przedsiębiorstwa odpowiada działalności zawartej we wniosku

7) posiadać zaplecze biurowe pozwalające na prowadzenie ewidencji zawartych i rozwiązanych umów na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych oraz przekazanie do gminy informacji wymaganych przepisami..

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Andrespol.

§ 5. Uchwałę podaje się do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Andrespol i zamieszczenie na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Andrespol http://andrespol.bip.cc

§ 6. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.

Przewodniczący Rady Gminy Andrespol


Jan Woźniak

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

TAXWISE Michał Zdyb

TAXWISE Michał Zdyb jest nowoczesną kancelarią doradztwa podatkowego.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »